Quyết định 1133/QĐ-BHXH 2015 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
--------

Số: 1133/QĐ-BHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2015

Căn cứ Nghị định số 05/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch đơn giản hoá thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thuộc 03 lĩnh vực: Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế và Chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2015, thay thế các thủ tục hành chính thuộc 03 lĩnh vực được công bố tại các Quyết định sau:
1. Quyết định số 1369/QĐ-BHXH ngày 12/10/2012 về việc công bố thủ tục hành chính thay thế thuộc thẩm quyền của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (thay thế các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế và lĩnh vực Chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội);
2. Quyết định số 686/QĐ-BHXH ngày 30/5/2014; Quyết định số 1370/QĐ-BHXH ngày 13/12/2013; Quyết định số 952/QĐ-BHXH ngày 17/9/2014 (thay thế các thủ tục thuộc lĩnh vực Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội).
Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (Bộ Tư pháp);
- TGĐ, các phó TGĐ;
- Lưu: VT, PC (10).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Sinh

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1133 /QĐ-BHXH ngày 16 tháng 10 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

nhayNội dung hướng dẫn về cách thức thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính được quy định tại Quyết định 1133/QĐ-BHXH được sửa đổi, bổ sung bởi Danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính ban hành kèm theo Quyết định 39/QĐ-BHXH, theo quy định tại Điều 2.nhay
1. Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội

STT

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

Bảo hiểm xã hội tỉnh

Bảo hiểm xã hội huyện

1

Giải quyết hưởng chế độ ốm đau

X

X

2

Giải quyết hưởng chế độ thai sản

X

X

3

Giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

X

X

4

Giải quyết trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần

X

X

5

Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp lần đầu

X

 

6

Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do thương tật, bệnh tật tái phát

X

 

7

Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp đã bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tiếp tục bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp

X

 

8

Giải quyết hưởng chế độ hưu trí (bao gồm cả chế độ hưu trí, trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã)

X

 

9

Giải quyết hưởng chế độ tử tuất

X

 

10

Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù hoặc về nước định cư hoặc mất tích trở về

X

 

11

Giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng thay đổi nơi cư trú

X

 

12

Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg, Quyết định số 613/QĐ-TTg

X

 

13

Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg

X

 

14

Điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội hàng tháng

X

 

15

Điều chỉnh hoặc hủy quyết định hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

X

 

16

Giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, đã thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

 

X

17

Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng hoặc trợ cấp một lần của người đã chết nhưng còn những tháng chưa nhận

 

X

nhayMục 1 Phần I Quyết định 1133/QĐ-BHXH được sửa đổi, bổ sung bởi Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 1055/QĐ-BHXH, theo quy định tại Điều 1.nhay
2. Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm y tế

STT

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

Bảo hiểm xã hội tỉnh

Bảo hiểm xã hội huyện

1

Thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

X

X

2

Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

X

X

3

Ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

X

X

4

Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

X

X

3. Lĩnh vực chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội

STT

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

Bảo hiểm xã hội tỉnh

Bảo hiểm xã hội huyện

1

Truy lĩnh, tiếp tục nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

 

X

2

Uỷ quyền lĩnh thay các chế độ bảo hiểm xã hội

 

X

3

Thay đổi phương thức nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

 

X

 
nhayMục 3 Phần I Quyết định 1133/QĐ-BHXH được sửa đổi, bổ sung bởi Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 1055/QĐ-BHXH, theo quy định tại Điều 1.nhay

 

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội

 

1

Tên thủ tục hành chính

Giải quyết hưởng chế độ ốm đau

 

Trình tự thực hiện

1. Bước 1: Người lao động nộp hồ sơ cho người sử dụng lao động ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ dưới đây, đối với hồ sơ nộp bản chụp thì kèm theo bản chính để cơ quan BHXH đối chiếu.

2. Bước 2: Người sử dụng lao động tập hợp hồ sơ từ người lao động, hoàn thiện hồ sơ theo quy định; Hàng tháng hoặc quý, lập Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (Mẫu số C70a-HD) nộp cho cơ quan BHXH  nơi người sử dụng lao động đóng BHXH kèm theo hồ sơ của người lao động.

3. Bước 3: BHXH nơi tiếp nhận hồ sơ: Tiếp nhận hồ sơ của người sử dụng lao động để xét duyệt trợ cấp, thực hiện đối chiếu với bản chính đối với thành phần hồ sơ là bản chụp và trả lại bản chính cho người sử dụng lao động; trả kết quả xét duyệt cho người sử dụng lao động.

 

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua giao dịch điện tử, dịch vụ bưu chính.

 

Thành phần hồ sơ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (Mẫu số C70a-HD, ban hành kèm theo Quyết định số 919/QĐ-BHXH ngày 26/8/2015 của BHXH Việt Nam,  bản chính);

2. Các giấy tờ sau đối với từng trường hợp khám chữa bệnh:

a) Trường hợp bản thân người lao động ốm:

     Ốm đau thông thường:

Trong thời gian điều trị nội trú: Giấy ra viện (có thể nộp: bản chính ,bản sao được chứng thực hoặc bản chụp).

Trong thời gian không điều trị nội trú: Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (Mẫu C65-HD, bản chính)

  Mắc bệnh cần chữa trị dài ngày:

 -  Trong thời gian điều trị nội trú: Giấy ra viện  (có thể nộp: bản chính ,bản sao được chứng thực hoặc bản chụp) thể hiện điều trị bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày và thời gian nghỉ việc để điều trị bệnh;

- Trong thời gian không điều trị nội trú là một trong các giấy tờ: Phiếu hội chẩn (bản sao được chứng thực hoặc bản chụp) hoặc Biên bản hội chẩn (bản sao được chứng thực hoặc bản chụp) hoặc Bệnh án của bệnh viện (bản sao được chứng thực hoặc bản chụp) hoặc Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (Mẫu C65-HD, bản chính) thể hiện điều trị bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày và thời gian phải nghỉ việc để điều trị hoặc Sổ khám chữa bệnh do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp thể hiện điều trị bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày và thời gian phải nghỉ việc để điều trị (có thể nộp: bản chính ,bản sao được chứng thực hoặc bản chụp).

b) Trường hợp nghỉ việc để chăm sóc con ốm:

      - Trong thời gian điều trị nội trú: Giấy ra viện (có thể nộp: bản chính, bản sao được chứng thực hoặc bản chụp);

Trong thời gian không điều trị nội trú: Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (Mẫu C65-HD, bản chính) hoặc giấy tờ khám chữa bệnh (có thể nộp: bản chính, bản sao được chứng thực hoặc bản chụp) hoặc Sổ khám chữa bệnh của con (có thể nộp: bản chính, bản sao được chứng thực hoặc bản chụp) thể hiện đầy đủ thông tin về họ tên của người mẹ hoặc người cha, tên, tuổi của con, số ngày cần nghỉ chăm sóc con.

- Trường hợp người lao động có từ hai con trở lên cùng ốm đau mà trong đó có thời gian các con ốm đau không trùng nhau thì giấy tờ nêu tại điểm này là của các con bị ốm.

- Trường hợp người lao động nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau sau khi người trước đó (cha hoặc mẹ không cùng làm cho một người sử dụng lao động) đã hưởng hết thời gian quy định có thêm Giấy xác nhận về nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau (Mẫu số 5B-HSB, bản chính) của người sử dụng lao động nơi người lao động trước đó (cha hoặc mẹ) đã hưởng hết thời gian theo quy định.

c) Khám chữa bệnh ở nước ngoài

Các trường hợp quy định tại Điểm a, b Mục 2 nêu trên nếu khám chữa bệnh ở nước ngoài thì thay bằng Bản dịch tiếng Việt được chứng thực (có thể nộp: bản chính ,bản sao được chứng thực hoặc bản chụp) của giấy khám, chữa bệnh do cơ sở y tế nước ngoài cấp.

 

2. Số lượng hồ sơ

01 bộ

 

Thời hạn giải quyết

- Cơ quan BHXH xét duyệt trợ cấp trong thời hạn tối đa 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định;

- Người sử dụng lao động chi trả chế độ cho người lao động trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả giải quyết từ cơ quan BHXH.

 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Đơn vị sử dụng lao động

 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

BHXH tỉnh/huyện theo phân cấp quản lý thu

 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

- Danh sách giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe (Mẫu C70b-HD)

 

Lệ phí

Không

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Mẫu số C70a-HD Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe;

- Mẫu số 5B-HSB Giấy xác nhận về nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau;

- Mẫu số C65-HD Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

- Người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc.

- Người lao động bị ốm đau, bị tai nạn rủi ro phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở y tế.

- Người lao động phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau, tai nạn rủi ro theo yêu cầu của cơ sở y tế.

- Người lao động ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng ma túy, chất gây nghiện thì không được hưởng chế độ.

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

- Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006  của Chính phủ;

- Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

- Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Thông tư số 41/2009/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Thông tư số 23/2012/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Thông tư số 11/1999/TTLT-BYT-BHXH ngày 22/6/1999 của Liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế;

- Thông tư số 34/2013/TT-BYT ngày 28/10/2013 của Bộ Y tế về việc ban hành danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày, có hiệu lực ngày 15/11/2013 (thay thế Thông tư số 33/TT-LB);

- Thông tư số 178/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán áp dụng cho BHXH Việt Nam;

- Quyết định số 01/QĐ-BHXH ngày 03/01/2014 của BHXH Việt Nam;

- Quyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 của BHXH Việt Nam.

- Quyết định số 919/QĐ-BHXH ngày 26/8/2015 của BHXH Việt Nam

Mẫu số 5B-HSB

 

 

CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN

TÊN ĐƠN VỊ: ……………………

Số:               /

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           ………,  ngày .... tháng . năm .….

 GIẤY XÁC NHẬN

về nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau

 

1- Tên, địa chỉ cơ quan, đơn vị nơi quản lý người lao động nghỉ việc chăm sóc con ốm trước đó (cha hoặc mẹ) đã hưởng hết thời gian theo quy định: ...............................................................................................................................

Số điện thoại (nếu có): ..................................................................................

2- Thông tin về người lao động đã nghỉ việc chăm sóc con ốm đau:

- Họ tên ..................................Nam/Nữ ...................

       - Số sổ BHXH: .......................................................

       - Nghề nghiệp: .................... Đơn vị (hoặc nơi làm việc): ……………….

Thuộc đối tượng đang tham gia đóng bảo hiểm xã hội tại đơn vị, có con dưới 7 tuổi bị ốm đau.

Đơn vị chúng tôi đã giải quyết chế độ nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau cho ông/bà:............................................. tính đến hết ngày ...... tháng ..... năm ............. và xác nhận người lao động đã hết thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm theo quy định là ............ ngày./. 

           

  

 

             THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐƠN VỊ

             (ký, đóng dấu)

 

 

Tên cơ quan đơn vị: ………………………………..  

Mẫu số C70a-HD

Mã đơn vị: ……………….                                                                                     

(Ban hành theo Thông tư  số 178/TT-BTC

 

 

 

       ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính)

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT HƯỞNG CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU, THAI SẢN, DƯỠNG SỨC, PHỤC HỒI SỨC KHỎE

 

 

Đợt …... tháng ……. quý …... năm …………

 

Số hiệu tài khoản:…………………………….Mở tại…………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN 1: DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHẾ ĐỘ MỚI PHÁT SINH

 

 

 

 

 

STT

Họ và tên

Số sổ BHXH/ Số định danh

Điều kiện tính hưởng

Số ngày thực nghỉ

Ghi chú

 
 

Tình trạng

Thời điểm

Từ ngày

Đến ngày

Tổng số

 

A

B

1

2

3

4

5

6

C

 

A

CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Bản thân ốm thường

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Bản thân ốm dài ngày

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Con ốm

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHẾ ĐỘ THAI SẢN

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Khám thai

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Sẩy thai, nạo hút thai, thai chết lưu

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Sinh con, nuôi con nuôi

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Thực hiện các biện pháp tránh thai

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DƯỠNG SỨC PHỤC HỒI SỨC KHỎE

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Nghỉ DS sau ốm đau

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Nghỉ DS sau thai sản

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Nghỉ DS sau TNLĐ-BNN

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PHẦN 2: DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH SỐ ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT

 

 

 

 

 

STT

Họ và tên

Số sổ BHXH/ Số định danh

Đợt giải quyết

Nội dung điều chỉnh

Lý do điều chỉnh

 
 

A

B

1

2

3

C

 

 A

CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU

 

 

 

 

 

I.

Bản thân ốm thường

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

II.

...

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 B

CHẾ ĐỘ ...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……,ngày…. tháng….. năm…….

 

 

Người lập biểu

 

Công đoàn cơ sở

Thủ trưởng đơn vị

 

 

(Ký, họ tên)

 

(Ký, họ tên, đóng dấu)

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

 

2

Tên thủ tục hành chính

Giải quyết hưởng chế độ thai sản

 

Trình tự thực hiện

1. Bước 1: 

- Người lao động nộp hồ sơ cho người sử dụng lao động ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ dưới đây, đối với hồ sơ nộp bản chụp thì kèm theo bản chính để cơ quan BHXH đối chiếu;

- Trường hợp sau khi sinh con người mẹ chết:

+ Đối với trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia BHXH nhưng không cùng chủ sử dụng lao động: nộp hồ sơ cho người sử dụng lao động nơi người mẹ tham gia BHXH để giải quyết chế độ đối với thời gian thai sản của người mẹ; nộp hồ sơ cho người sử dụng lao động của người cha đối với chế độ thai sản của người cha;

+ Trường hợp chỉ có người mẹ tham gia BHXH: nộp hồ sơ cho người sử dụng lao động của người mẹ;

+ Trường hợp chỉ có người cha tham gia BHXH: nộp hồ sơ cho người sử dụng lao động của người cha.

2. Bước 2: Người sử dụng lao động tập hợp hồ sơ từ người lao động, hoàn thiện hồ sơ theo quy định; Hàng tháng hoặc quý, lập Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (Mẫu số C70a-HD) nộp cho cơ quan BHXH  nơi người sử dụng lao động đóng BHXH kèm theo hồ sơ của người lao động.

3. Bước 3: BHXH nơi tiếp nhận hồ sơ: Tiếp nhận hồ sơ do người sử dụng lao động chuyển đến để xét duyệt trợ cấp, trả kết quả xét duyệt cho người sử dụng lao động.

 

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ và nhận kết quả thủ tục hành chính qua giao dịch điện tử, qua dịch vụ bưu chính

 

Thành phần hồ sơ

1. Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (Mẫu số C70a-HD ban hành kèm theo Quyết định số 919/QĐ-BHXH ngày 26/8/2015 của BHXH Việt Nam - bản chính);

2. Thành phần hồ sơ đối với từng trường hợp:

a) Trường hợp lao động nữ đi khám thai, sảy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu và người lao động thực hiện các biện pháp tránh thai: Giấy ra viện (có thể nộp: bản chính, bản sao được chứng thực hoặc bản chụp) hoặc Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (Mẫu số C65-HD, bản chính) hoặc Giấy khám thai (có thể nộp: bản chính, bản sao được chứng thực hoặc bản chụp) hoặc Sổ khám thai (có thể nộp: bản chính, bản sao được chứng thực hoặc bản chụp).

b) Trường hợp lao động nữ đang làm việc sinh con: Giấy chứng sinh (bản sao được chứng thực hoặc bản chụp) hoặc Giấy khai sinh (bản sao được chứng thực hoặc bản chụp) của con.

c) Trường hợp người lao động đang làm việc nhận nuôi con nuôi: Giấy chứng nhận nuôi con nuôi của cấp có thẩm quyền (bản sao được chứng thực hoặc bản chụp).

d) Trường hợp lao động nữ sinh con mà sau khi sinh con bị chết: Giấy chứng sinh (bản sao được chứng thực hoặc bản chụp) hoặc Giấy khai sinh (bản sao được chứng thực hoặc bản chụp) của con và Giấy báo tử (bản sao được chứng thực hoặc bản chụp) hoặc Giấy chứng tử (bản sao được chứng thực hoặc bản chụp) của con. Đối với trường hợp con chết ngay sau khi sinh mà không được cấp các giấy tờ này thì thay bằng Bệnh án (bản sao được chứng thực hoặc bản chụp) hoặc Giấy ra viện của người mẹ (có thể nộp: bản chính, bản sao được chứng thực hoặc bản chụp).

đ) Trường hợp sau khi sinh con người mẹ chết: Giấy chứng sinh (bản sao được chứng thực hoặc bản chụp) hoặc Giấy khai sinh của con (bản sao được chứng thực hoặc bản chụp) và Giấy chứng tử của người mẹ (bản sao được chứng thực hoặc bản chụp).

 

b) Số lượng hồ sơ

01 bộ

 

Thời hạn giải quyết

- Cơ quan BHXH xét duyệt trợ cấp trong thời hạn tối đa 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định;

- Người sử dụng lao động chi trả chế độ cho người lao động trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả giải quyết từ cơ quan BHXH.

 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Đơn vị sử dụng lao động

 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

 BHXH tỉnh/huyện theo phân cấp quản lý thu

 

 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Danh sách giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe.

 

Lệ phí

Không

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu số C70a-HD Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe;

- Mẫu số C65-HD Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

1. Trường hợp lao động nữ đi khám thai, sảy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu và người lao động thực hiện các biện pháp tránh thai:

- Người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc.

- Lao động nữ mang thai, đi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu và người lao động thực hiện các biện pháp tránh thai có xác nhận của cơ sở y tế.

2. Trường hợp lao động nữ đang làm việc sinh con hoặc người lao động đang làm việc nhận nuôi con nuôi:

- Người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc.

- Lao động nữ sinh con, có đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

- Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi theo quy định pháp luật, có đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi nhận nuôi con nuôi.

3. Trường hợp lao động nữ sinh con mà sau khi sinh con bị chết:

- Người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc.

- Lao động nữ sinh con và sau khi sinh con chết, có đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Trường hợp sau khi sinh con người mẹ chết:

- Lao động nữ đang tham gia BHXH bắt buộc có đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con, sau khi sinh mẹ bị chết;

- Trường hợp hưởng chế độ theo mức lương của người cha thì người cha phải đang tham gia BHXH và có đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi người mẹ sinh con, sau khi sinh mẹ bị chết;

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

- Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ;

- Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 hướng dẫn Nghị định số 152/2006/NĐ-CP;

- Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Thông tư số 41/2009/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Thông tư số 23/2012/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH);

- Thông tư số 11/1999/TTLT-BYT-BHXH ngày 22/6/1999 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh cấp giấy chứng nhận nghỉ việc cho người bệnh tham gia BHXH;

- Thông tư số 178/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán áp dụng cho BHXH Việt Nam;

- Quyết định số 01/QĐ-BHXH ngày 03/01/2014 của BHXH Việt Nam;

- Quyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

- Quyết định số 919/QĐ-BHXH ngày 26/8/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

 

Tên cơ quan đơn vị: ………………………………..  

 

Mẫu số: C70a-HD

Mã đơn vị: ……………….                                                                                     

(Ban hành theo Thông tư  số 178/TT-BTC

 

 

 

 

 

       ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT HƯỞNG CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU, THAI SẢN, DƯỠNG SỨC, PHỤC HỒI SỨC KHỎE

 

 

Đợt …... tháng ……. quý …... năm …………

 

Số hiệu tài khoản:…………………………….Mở tại…………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN 1: DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHẾ ĐỘ MỚI PHÁT SINH

 

 

 

 

 

STT

Họ và tên

Số sổ BHXH/ Số định danh

Điều kiện tính hưởng

Số ngày thực nghỉ

Ghi chú

 
 

Tình trạng

Thời điểm

Từ ngày

Đến ngày

Tổng số

 

A

B

1

2

3

4

5

6

C

 

A

CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Bản thân ốm thường

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Bản thân ốm dài ngày

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Con ốm

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHẾ ĐỘ THAI SẢN

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Khám thai

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Sẩy thai, nạo hút thai, thai chết lưu

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Sinh con, nuôi con nuôi

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Thực hiện các biện pháp tránh thai

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DƯỠNG SỨC PHỤC HỒI SỨC KHỎE

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Nghỉ DS sau ốm đau

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Nghỉ DS sau thai sản

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Nghỉ DS sau TNLĐ-BNN

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PHẦN 2: DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH SỐ ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT

 

 

 

 

 

STT

Họ và tên

Số sổ BHXH/ Số định danh

Đợt giải quyết

Nội dung điều chỉnh

Lý do điều chỉnh

 
 

A

B

1

2

3

C

 

 A

CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU

 

 

 

 

 

I.

Bản thân ốm thường

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

II.

...

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 B

CHẾ ĐỘ ...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……,ngày…. tháng….. năm…….

 

 

Người lập biểu

 

Công đoàn cơ sở

Thủ trưởng đơn vị

 

 

(Ký, họ tên)

 

(Ký, họ tên, đóng dấu)

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

 

 

3

Tên thủ tục hành chính

Giải quyết hưởng trợ cấp nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

 

Trình tự thực hiện

1. Bước 1: Người sử dụng lao động phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở (nếu có) hoặc Ban chấp hành Công đoàn lâm thời (nếu có), căn cứ hồ sơ hưởng chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp để quyết định về số người lao động, số ngày nghỉ và hình thức nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định.

Hàng tháng hoặc quý, lập Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (Mẫu số C70a-HD) nộp cho cơ quan BHXH  nơi người sử dụng lao động đóng BHXH.

2. Bước 2: BHXH nơi tiếp nhận hồ sơ: tiếp nhận hồ sơ do người sử dụng lao động chuyển đến để xét duyệt và trả kết quả xét duyệt cho người sử dụng lao động.

 

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua giao dịch điện tử, dịch vụ bưu chính.

 

Thành phần hồ sơ

Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe do người sử dụng lao động lập (Mẫu số C70a-HD, bản chính).

 

Số lượng hồ sơ

01 bản.

 

Thời hạn giải quyết

- Cơ quan BHXH xét duyệt trợ cấp trong thời hạn tối đa 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định;

- Người sử dụng lao động chi trả chế độ cho người lao động trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả giải quyết từ cơ quan BHXH.

 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Đơn vị sử dụng lao động

 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

BHXH tỉnh/huyện theo phân cấp quản lý thu

 

 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Danh sách giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe (Mẫu C70b-HSB)

 

Lệ phí

Không

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu số C70a-HD Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

- Người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc;

- Người lao động sau thời gian nghỉ ốm đau, thai sản theo quy định mà sức khoẻ còn yếu;

- Người lao động sau thời gian nghỉ điều trị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định mà sức khoẻ còn yếu.

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

- Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ;

- Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn Nghị định số 152/2006/NĐ-CP;

- Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Thông tư số 41/2009/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Thông tư số 23/2012/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Thông tư số 178/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán áp dụng cho BHXH Việt Nam;

- Quyết định số 01/QĐ-BHXH ngày 03/01/2014 của BHXH Việt Nam;

 - Quyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 của BHXH Việt Nam

- Quyết định số 919/QĐ-BHXH ngày 26/8/2015 của BHXH Việt Nam về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/QĐ-BHXH, Quyết định số 1399/QĐ-BHXH và Quyết định số 488/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam

 
 

Tên cơ quan đơn vị: ………………………………..  

 

Mẫu số: C70a-HD

Mã đơn vị: ……………….                                                                                    

(Ban hành theo Thông tư  số 178/TT-BTC

 

 

 

 

 

       ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT HƯỞNG CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU, THAI SẢN, DƯỠNG SỨC, PHỤC HỒI SỨC KHỎE

 

 

Đợt …... tháng ……. quý …... năm …………

 

Số hiệu tài khoản:…………………………….Mở tại…………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN 1: DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHẾ ĐỘ MỚI PHÁT SINH

 

 

 

 

 

STT

Họ và tên

Số sổ BHXH/ Số định danh

Điều kiện tính hưởng

Số ngày thực nghỉ

Ghi chú

 
 

Tình trạng

Thời điểm

Từ ngày

Đến ngày

Tổng số

 

A

B

1

2

3

4

5

6

C

 

A

CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Bản thân ốm thường

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Bản thân ốm dài ngày

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Con ốm

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHẾ ĐỘ THAI SẢN

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Khám thai

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Sẩy thai, nạo hút thai, thai chết lưu

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Sinh con, nuôi con nuôi

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Thực hiện các biện pháp tránh thai

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DƯỠNG SỨC PHỤC HỒI SỨC KHỎE

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Nghỉ DS sau ốm đau

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Nghỉ DS sau thai sản

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Nghỉ DS sau TNLĐ-BNN

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PHẦN 2: DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH SỐ ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT

 

 

 

 

 

STT

Họ và tên

Số sổ BHXH/ Số định danh

Đợt giải quyết

Nội dung điều chỉnh

Lý do điều chỉnh

 
 

A

B

1

2

3

C

 

 A

CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU

 

 

 

 

 

I.

Bản thân ốm thường

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

II.

...

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 B

CHẾ ĐỘ ...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……,ngày…. tháng….. năm…….

 

 

Người lập biểu

 

Công đoàn cơ sở

Thủ trưởng đơn vị

 

 

(Ký, họ tên)

 

(Ký, họ tên, đóng dấu)

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

 

 

4

Tên thủ tục hành chính

Giải quyết hưởng trợ cấp BHXH một lần

 

Trình tự thực hiện

1. Bước 1: Người lao động nộp hồ sơ ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ cho BHXH huyện nơi cư trú; đối với hồ sơ nộp bản chụp thì kèm theo bản chính để cơ quan BHXH đối chiếu.

2. Bước 2:

- BHXH huyện: Tiếp nhận đủ hồ sơ từ người lao động, thực hiện đối chiếu với bản chính đối với thành phần hồ sơ là bản chụp và trả lại bản chính cho người sử dụng lao động và:

+  Giải quyết và trả hồ sơ đã giải quyết cho người lao động;

+  Đối với các tỉnh chưa phân cấp cho BHXH huyện giải quyết thì chuyển hồ sơ đến BHXH tỉnh, thành phố; nhận hồ sơ đã giải quyết từ BHXH tỉnh, thành phố để trả cho người lao động.

 - BHXH tỉnh, thành phố (các tỉnh chưa phân cấp cho BHXH huyện giải quyết): Tiếp nhận hồ sơ từ BHXH huyện; giải quyết và trả hồ sơ đã giải quyết cho BHXH huyện

 

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa BHXH huyện nơi cư trú

 

Thành phần hồ sơ

1. Sổ BHXH (bản chính);

2. Đơn đề nghị hưởng BHXH một lần (Mẫu số 14-HSB, bản chính);

3. Trong các trường hợp sau, có thêm một trong các giấy tờ:

   - Quyết định nghỉ việc hoặc quyết định thôi việc hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng lao động hết hạn (có thể nộp: bản chính bản sao được chứng thực hoặc bản chụp) đối với người tham gia BHXH bắt buộc đủ tuổi hưởng lương hưu;

   - Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa (bản chính) đối với người bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH;

   - Bản dịch tiếng Việt được công chứng (có thể nộp: bản chính, bản chụp) của bản thị thực nhập cảnh được lưu trú dài hạn hoặc thẻ thường trú hoặc giấy xác nhận lưu trú dài hạn do cơ quan có thẩm quyền nước sở tại cấp đối với người ra nước ngoài để định cư.

 - Quyết định phục viên, xuất ngũ, thôi việc (có thể nộp: bản chính, bản sao được chứng thực hoặc bản chụp) đối với trường hợp phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

 

Số lượng hồ sơ

01 bộ

 

Thời hạn giải quyết

Tối đa 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Cá nhân

 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- BHXH huyện;

- BHXH tỉnh (nếu chưa phân cấp cho BHXH huyện);

 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định về việc hưởng trợ cấp BHXH một lần

 

Lệ phí

Không

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu số 14-HSB Đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

a) Đối với trường hợp đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH:

- Không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện;

- Có yêu cầu hưởng BHXH một lần;

- Tuổi đời: Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi làm việc trong điều kiện bình thường; Nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.

b) Đối với trường hợp bị suy giảm khả năng lao động:

- Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH;

- Có yêu cầu hưởng BHXH một lần

c) Đối với trường hợp bảo lưu thời gian đóng BHXH bắt buộc và người tham gia BHXH tự nguyện:

- Chưa đủ 20 năm đóng BHXH;

- Có yêu cầu hưởng BHXH một lần;

- Đối với người tham gia BHXH bắt buộc thì có thêm điều kiện sau 12 tháng nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng BHXH;

d) Đối với người ra nước ngoài để định cư:

- Không đủ điều kiện hưởng lương hưu;

- Ra nước ngoài định cư, có yêu cầu hưởng BHXH một lần.

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

- Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ;

- Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19/4/2007 của Chính phủ;

- Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28/12/2007 của Chính phủ;

- Nghị định số 122/2008/NĐ-CP ngày 04/12/2008 của Chính phủ;

- Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Thông tư số 41/2009/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn sửa đối, bổ sung thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH;

- Thông tư số 23/2012/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Thông tư số 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH ngày 14/9/2007 của Liên Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn Nghị định số 68/2007/NĐ-CP;

- Thông tư số 02/2009/ TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH ngày 12/01/2009 của Liên Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH;

- Thông tư số 02/2008/TT-BLĐTBXH ngày 31/01/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn Nghị định số 190/2007/NĐ-CP;

- Thông tư số 03/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22/01/2009 hướng dẫn Nghị định số 122/2008/NĐ-CP;

- Thông tư số 101/2014/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH ngày 04/8/2014 của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

- Công văn số 665/LĐTBXH-BHXH ngày 9/3/2010 của Bộ Lao đông – Thương binh và Xã hội về việc thực hiện phụ cấp khu vực;

- Quyết định số 01/QĐ-BHXH ngày 03/01/2014 của BHXH Việt Nam;

 - Quyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 của BHXH Việt Nam.

- Quyết định số 919/QĐ-BHXH ngày 26/8/2015 của BHXH Việt Nam

 

 

Mẫu số 14 - HSB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

HƯỞNG TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN

 

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội ..............................................

 

Tên tôi là: ....................................... sinh ngày .......... tháng ........... năm ............

Số sổ BHXH:................................................. Số CMND ..................................... do .............................. cấp ngày ......... tháng ....... năm ........;

Số điện thoại (nếu có): ......................................

Hiện cư trú tại: ................................................................................................................. ………………………………………………………………………………….

Tổng số thời gian đóng BHXH: ............................. năm ........................ tháng

Đã dừng đóng BHXH từ tháng.......... năm  .............

Căn cứ quy định của chính sách tôi làm đơn này đề nghị Bảo hiểm xã hội …………… ............................................ xem xét, giải quyết trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần cho tôi theo quy định.

        Tôi đề nghị được nhận trợ cấp qua tài khoản cá nhân của tôi như sau: Chủ tài khoản:……………, số tài khoản:…..……........., mở tại Ngân hàng ...........………., chi nhánh............................ ………………(1)./.

 

 

   .............., ngày .....  tháng .... năm ......

  Người làm đơn

 (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

Ghi chú:  (1)  Trường hợp có yêu cầu nhận  trợ cấp qua tài khoản cá nhân thì ghi đầy đủ thông tin vào nội dung này, nếu không thì gạch chéo.

 
 
 

5

Tên thủ tục hành chính

Giải quyết hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp bị tai nạn lao động lần đầu

 

Trình tự thực hiện

1.  Bước 1: Người lao động nộp hồ sơ cho người sử dụng lao động ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ dưới đây; đối với hồ sơ nộp bản chụp thì kèm theo bản chính để cơ quan BHXH đối chiếu.

2. Bước 2: Người sử dụng lao động tập hợp hồ sơ từ người lao động, hoàn thiện hồ sơ theo quy định để nộp cho tổ chức BHXH nơi người sử dụng lao động đóng BHXH.

3. Bước 3:

- BHXH huyện tiếp nhận đủ hồ sơ từ người sử dụng lao động, thực hiện đối chiếu với bản chính đối với thành phần hồ sơ là bản chụp và trả lại bản chính cho người sử dụng lao động, chuyển BHXH tỉnh, thành phố; nhận hồ sơ đã giải quyết từ BHXH tỉnh, thành phố để trả cho người sử dụng lao động theo quy định;

 - BHXH tỉnh, thành phố tiếp nhận hồ sơ từ BHXH huyện hoặc từ người sử dụng lao động; giải quyết và trả hồ sơ đã giải quyết cho BHXH huyện hoặc người sử dụng lao động theo quy định.

 

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ và nhận kết quả thủ tục hành chính qua giao dịch điện tử, dịch vụ bưu chính

 

Thành phần hồ sơ

1. Sổ BHXH (bản chính);

2. Văn bản đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động của người sử dụng lao động (Mẫu số 05A-HSB, bản chính);

3. Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa (bản chính);

4. Trong các trường hợp sau, có thêm một trong các giấy tờ:

a) Trường hợp được cấp tiền để mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt hoặc dụng cụ chỉnh hình thì có thêm giấy tờ: Chỉ định của cơ sở chỉnh hình và phục hồi chức năng thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc của bệnh viện cấp tỉnh và tương đương trở lên phù hợp với tình trạng thương tật, bệnh tật do tai nạn lao động (bản chính). Đối với trường hợp có chỉ định lắp mắt giả thì có thêm chứng từ lắp mắt giả (có thể nộp: bản chính, bản sao được chứng thực hoặc bản chụp) và vé tàu, xe đi và về (nếu có).

b) Trường hợp bị tai nạn lao động có thêm các thành phần hồ sơ sau:

- Biên bản điều tra tai nạn lao động (bản chính)

- Giấy ra viện (có thể nộp: bản chính, bản sao được chứng thực hoặc bản chụp) sau khi đã điều trị thương tật tai nạn lao động ổn định đối với trường hợp điều trị nội trú hoặc giấy tờ khám, điều trị thương tật ban đầu (có thể nộp: bản chính, bản sao được chứng thực hoặc bản chụp) đối với trường hợp điều trị ngoại trú;

c) Trường hợp bị tai nạn giao thông được xác định là tai nạn lao động thì có thêm giấy tờ: Biên bản khám nghiệm hiện trường, sơ đồ hiện trường vụ tai nạn giao thông (bản sao được chứng thực) hoặc Biên bản tai nạn giao thông (bản sao được chứng thực) của cơ quan công an, cơ quan điều tra hình sự quân đội;

d) Trường hợp bị bệnh nghề nghiệp có thêm các thành phần hồ sơ sau:

- Biên bản đo đạc môi trường có yếu tố độc hại hoặc kết quả đo, kiểm tra môi trường lao động trong thời hạn quy định do cơ quan có thẩm quyền lập (bản sao được chứng thực hoặc bản chụp); trường hợp biên bản hoặc kết quả đo, kiểm tra được xác định cho nhiều người thì hồ sơ của mỗi người lao động có bản trích sao biên bản hoặc trích sao kết quả đo, kiểm tra. Đối với người lao động bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp thì thay bằng Biên bản tai nạn rủi ro nghề nghiệp (bản sao được chứng thực hoặc bản chụp) theo mẫu quy định tại Quyết định số 120/2008/QĐ-TTg ngày 29/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ;

Giấy ra viện ( có thể nộp: bản chính, bản sao được chứng thực hoặc bản chụp) đối với trường hợp điều trị nội trú sau khi điều trị bệnh nghề nghiệp ổn định. Đối với trường hợp không điều trị nội trú là giấy khám bệnh nghề nghiệp (có thể nộp: bản chính, bản sao được chứng thực hoặc bản chụp) hoặc phiếu hội chẩn bệnh nghề nghiệp (có thể nộp: bản chính, bản sao được chứng thực hoặc bản chụp). Đối với người lao động bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp thì thay bằng giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp (bản sao được chứng thực hoặc bản chụp) theo mẫu quy định tại Quyết định số 120/2008/QĐ-TTg ngày 29/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Số lượng hồ sơ

01 bộ

 

Thời hạn giải quyết

Tối đa 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Đơn vị sử dụng lao động

 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

BHXH tỉnh

 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

- Quyết định về việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng hoặc một lần  và Quyết định cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình (nếu có);

- Thẻ BHYT đối với trường hợp nghỉ việc hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN hàng tháng.

 

Lệ phí

Không

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu số 05A-HSB Văn bản đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động (bệnh nghề nghiệp).

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

1. Trường hợp bị tai nạn lao động:

- Người lao động đang đóng BHXH bắt buộc;

- Bị tai nạn tại nơi làm việc và trong giờ làm việc bao gồm:

+ Tai nạn xảy ra trong lao động gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ được phân công;

+ Tai nạn trong thời gian ngừng việc giữa giờ do nhu cầu sinh hoạt đã được chế độ, nội quy quy định như vệ sinh kinh nguyệt, tắm rửa, cho con bú, đi vệ sinh;

+ Tai nạn trong thời gian nghỉ giải lao, ăn giữa ca, ăn bồi dưỡng hiện vật, trong thời gian chuẩn bị và kết thúc công việc.

Bị tai nạn ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động mà các công việc đó gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động được phân công.

- Bị tai nạn trên đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý.

- Có mức suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên.

- Người lao động bị tai nạn lao động mà bị tổn thương các chức năng hoạt động của cơ thể thì được cấp phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình theo niên hạn căn cứ vào tình trạng thương tật

2. Trường hợp bị bệnh nghề nghiệp:

- Người lao động tham gia BHXH bắt buộc;

- Bị bệnh thuộc danh mục nghề nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Bộ Y tế ban hành;

- Người lao động làm việc trong môi trường hoặc nghề có yếu tố độc hại;

- Có mức suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên.

- Người lao động bị bệnh nghề nghiệp mà bị tổn thương các chức năng hoạt động của cơ thể thì được cấp phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình theo niên hạn căn cứ vào tình trạng bệnh tật.

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

- Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ;

- Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19/4/2007 của Chính phủ;

- Nghị định số 153/2013/NĐ-CP ngày 08/11/2013 của Chính phủ;

- Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 hướng dẫn Nghị định số 152/2006/NĐ-CP;

- Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007;

- Thông tư số 41/2009/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Thông tư số 23/2012/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Thông tư số 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH ngày 14/9/2007 hướng dẫn Nghị định số 68/2007/NĐ-CP;

- Thông tư số 02/2009/ TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH ngày 12/01/2009 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH;

- Thông tư số 12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 21/5/2012 hướng dẫn việc khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động;

- Thông tư số 101/2014/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH ngày 04/8/2014 của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;

- Quyết định số 01/QĐ-BHXH ngày 03/01/2014 của BHXH Việt Nam, có hiệu lực ngày 01/4/2014.

Quyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 về sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các quyết định quản lý thu, chi BHXH, BHYT.

- Quyết định số 919/QĐ-BHXH ngày 26/8/2015 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/QĐ-BHXH, Quyết định số 1399/QĐ-BHXH và Quyết định số 488/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam

 

 

 

Mẫu số 05A-HSB

 
 

CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN

TÊN ĐƠN VỊ: ……………………

  Số:             /

V/v giải quyết trợ cấp  TNLĐ  (BNN) đối với  ông/bà . . . . . . . . .

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           . . . . . . . . ,  ngày .... tháng …. năm .….

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội ....................... ...............................

 

1 - Tên, địa chỉ cơ quan, đơn vị quản lý người bị tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp (TNLĐ/BNN):……………………………………………………………………

     Số điện thoại (nếu có): .......................................................................................

2 - Thông tin về người bị TNLĐ/BNN:

- Họ tên ...............................................    Số sổ BHXH: ......................................

   Số CMND .........................do ...................... cấp ngày ....... tháng ..... năm .......

- Nghề nghiệp: ..............................Đơn vị (hoặc nơi làm việc ...............................

- Nhiệm vụ được phân công khi bị TNLĐ/BNN: …………...................................

- Địa chỉ nơi cư trú khi bị TNLĐ/BNN (1): ..........................................................

.................................................................................................................................

- Bị TNLĐ/BNN lần thứ  ……. (2)

3- Tóm tắt quá trình bị TNLĐ/BNN của người lao động (địa điểm, thời gian, nguyên nhân xảy ra TNLĐ/BNN, quá trình điều trị thương tật/bệnh tật, giám định khả năng lao động ...): .............................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Nay đơn vị đã lập đầy đủ hồ sơ theo quy định, đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội xem xét, giải quyết chế độ TNLĐ/BNN đối với ông/bà .....................................................

(3) .......... ./.  

           

  

   Nơi nhận:

- …………….

- ……………..

             THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐƠN VỊ

             (ký, đóng dấu)

 

Ghi chú:

- (1) Ghi đầy đủ: Số nhà, ngõ (ngách, hẻm), đường phố, tổ, (thôn, xóm, ấp), xã (phường, thị trấn), huyện (thị xã, thành phố), tỉnh, thành phố;

- (2) Nếu bị TNLĐ/BNN lần đầu thì ghi lần thứ nhất, các lần sau ghi theo thứ tự số lần bị TNLĐ/BNN;

- (3) Trường hợp có nguyện vọng nhận tiền trợ cấp qua tài khoản cá nhân thì bổ sung nội dung: “Ông/bà .............. ............................... có nguyện vọng nhận tiền trợ cấp thông qua tài khoản cá nhân sau: Chủ tài khoản ............................................. ................................., số tài khoản .........................., mở tại Ngân hàng ......................................., chi nhánh ........................................”.

 

 

6

Tên thủ tục hành chính

Giải quyết hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do thương tật, bệnh tật tái phát

 

Trình tự thực hiện

1. Bước 1: Người lao động nộp hồ sơ ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ nộp cho BHXH huyện nơi đang chi trả trợ cấp (đối với trường hợp đang hưởng trợ cấp hàng tháng) hoặc BHXH huyện nơi cư trú (đối với trường đã hưởng trợ cấp TNLĐ một lần); đối với hồ sơ nộp bản chụp thì kèm theo bản chính để cơ quan BHXH đối chiếu.

2. Bước 2: BHXH huyện tiếp nhận hồ sơ từ người lao động, thực hiện đối chiếu với bản chính đối với thành phần hồ sơ là bản và trả lại bản chính cho người lao động, chuyển BHXH tỉnh.

3. Bước 3:

 - BHXH tỉnh, thành phố tiếp nhận hồ sơ từ BHXH huyện; giải quyết và trả hồ sơ đã giải quyết cho BHXH huyện.  

 - BHXH huyện tiếp nhận hồ sơ đã giải quyết từ BHXH tỉnh, thành phố để trả cho người lao động.

 

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa

 

Thành phần hồ sơ

1. Giấy ra viện (có thể nộp: bản chính, bản sao được chứng thực hoặc bản chụp) sau khi đã điều trị ổn định thương tật, bệnh tật cũ tái phát đối với trường hợp điều trị nội trú; Giấy tờ khám, điều trị thương tật, bệnh tật tái phát (có thể nộp: bản chính, bản sao được chứng thực hoặc bản chụp) đối với trường hợp không điều trị nội trú;

2. Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật tái phát của Hội đồng giám định y khoa (bản chính);

3. Trường hợp được cấp tiền để mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt hoặc dụng cụ chỉnh hình thì có thêm giấy tờ: Chỉ định của cơ sở chỉnh hình và phục hồi chức năng thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc của bệnh viện cấp tỉnh và tương đương trở lên phù hợp với tình trạng thương tật, bệnh tật do tai nạn lao động (bản chính). Đối với trường hợp có chỉ định lắp mắt giả thì có thêm chứng từ lắp mắt giả (có thể nộp: bản chính, bản sao được chứng thực hoặc bản chụp) và vé tàu, xe đi và về (nếu có).

 

Số lượng hồ sơ

01 bộ.

 

Thời hạn giải quyết

Tối đa 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Cá nhân

 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

BHXH tỉnh

 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

- Quyết định về việc điều chỉnh mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng hoặc một lần do vết thương tái phát và Quyết định về việc cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình (nếu có);

- Thẻ BHYT đối với trường hợp nghỉ việc hưởng trợ cấp TNLĐ-BNN hàng tháng.

 

Lệ phí

Không

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

- Người lao động tham gia BHXH bắt buộc bị tai nạn lao động có mức suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên, khi thương tật tái phát đã điều trị ổn định.

- Người lao động bị tai nạn lao động mà bị tổn thương các chức năng hoạt động của cơ thể thì được cấp phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình theo niên hạn căn cứ vào tình trạng thương tật.

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

- Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 về hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về bảo hiểm xã hội bắt buộc;

- Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19/4/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân. Nghị định số 153/2013/NĐ-CP ngày 08/11/2013 có hiệu lực ngày 24/12/2013 (sửa đổi, bổ sung Nghị định số 68/2007/NĐ-CP);

- Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 hướng dẫn Nghị định số 152/2006/NĐ-CP;

- Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Thông tư số 41/2009/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2009 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư  số 03/2007/TT-BLĐTBXH;

- Thông tư số 23/2012/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Thông tư số 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH ngày 14/9/2007 hướng dẫn Nghị định số 68/2007/NĐ-CP.

- Thông tư số 02/2009/ TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH ngày 12/01/2009 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH;

- Thông tư số 101/2014/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH ngày 04/8/2014 của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (sửa đổi bổ sung Thông tư số148/2007/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH)

- Quyết định số 01/QĐ-BHXH ngày 03/01/2014 của BHXH Việt Nam, có hiệu lực ngày 01/4/2014;

Quyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 về sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các quyết định quản lý thu, chi BHXH, BHYT.

 

7

Tên thủ tục hành chính

Giải quyết trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động đã bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nay tiếp tục bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp

 

Trình tự thực hiện

1. Bước 1: Người lao động nộp hồ sơ ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ cho người sử dụng lao động; đối với hồ sơ nộp bản chụp thì kèm theo bản chính để cơ quan BHXH đối chiếu.

2. Bước 2: Người sử dụng lao động tập hợp hồ sơ từ người lao động, hoàn thiện hồ sơ theo quy định để nộp cho cơ quan BHXH nơi người sử dụng lao động đóng BHXH.

3. Bước 3:

- BHXH huyện tiếp nhận đủ hồ sơ từ người sử dụng lao động, thực hiện đối chiếu với bản chính đối với thành phần hồ sơ là bản sao và trả lại bản chính cho người  sử dụng lao động, chuyển BHXH tỉnh, thành phố; nhận hồ sơ đã giải quyết từ BHXH tỉnh, thành phố để trả cho người sử dụng lao động.

 - BHXH tỉnh, thành phố tiếp nhận hồ sơ từ BHXH huyện hoặc từ người sử dụng lao động; giải quyết và trả hồ sơ đã giải quyết cho BHXH huyện hoặc người sử dụng lao động.

 

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ và nhận kết quả thủ tục hành chính qua giao dịch điện tử, qua dịch vụ bưu chính

 

Thành phần hồ sơ

A. Trường hợp bị tai nạn lao động

1. Văn bản đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động của người sử dụng lao động (Mẫu số 05A-HSB, bản chính);

2. Sổ BHXH (bản chính);

3. Biên bản điều tra tai nạn lao động (bản chính);

4. Giấy ra viện (có thể nộp: bản chính, bản sao được chứng thực hoặc bản chụp) sau khi đã điều trị thương tật tai nạn lao động ổn định đối với trường hợp điều trị nội trú hoặc giấy tờ khám, điều trị thương tật ban đầu (có thể nộp: bản chính, bản sao được chứng thực hoặc bản chụp) đối với trường hợp điều trị ngoại trú.

5. Biên bản giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa (bản chính);

6. Trường hợp bị tai nạn giao thông được xác định là tai nạn lao động thì có thêm các giấy tờ: Biên bản khám nghiệm hiện trường, sơ đồ hiện trường vụ tai nạn giao thông  (bản sao được chứng thực) hoặc Biên bản tai nạn giao thông của cơ quan công an hoặc cơ quan điều tra hình sự quân đội (bản sao được chứng thực).

7. Trường hợp được cấp tiền để mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt hoặc dụng cụ chỉnh hình thì có thêm giấy tờ: Chỉ định của cơ sở chỉnh hình và phục hồi chức năng thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc của bệnh viện cấp tỉnh và tương đương trở lên phù hợp với tình trạng thương tật, bệnh tật do tai nạn lao động (bản chính). Đối với trường hợp có chỉ định lắp mắt giả thì có thêm chứng từ lắp mắt giả (bản chính, bản sao được chứng thực hoặc bản chụp) và vé tàu, xe đi và về (nếu có).

 

B Trường hợp bị bệnh nghề nghiệp

1. Văn bản đề nghị giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp của người sử dụng lao động (Mẫu số 05A-HSB, bản chính);

2. Sổ BHXH (bản chính);

3. Biên bản đo đạc môi trường có yếu tố độc hại hoặc kết quả đo, kiểm tra môi trường lao động trong thời hạn quy định do cơ quan có thẩm quyền lập (bản sao được chứng thực hoặc bản chụp); trường hợp biên bản hoặc kết quả đo, kiểm tra được xác định cho nhiều người thì hồ sơ của mỗi người lao động có bản trích sao biên bản hoặc trích sao kết quả đo, kiểm tra. Đối với người lao động bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp thì thay bằng Biên bản tai nạn rủi ro nghề nghiệp (bản sao được chứng thực hoặc bản chụp) theo mẫu quy định tại Quyết định số 120/2008/QĐ-TTg ngày 29/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ;

4. Giấy ra viện đối với trường hợp điều trị nội trú hoặc Giấy khám bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp không điều trị nội trú hoặc Phiếu hội chẩn bệnh nghề nghiệp sau khi điều trị bệnh nghề nghiệp ổn định (có thể nộp: bản chính, bản sao được chứng thực hoặc bản chụp)

5. Trường hợp bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp thì thay bằng giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp (bản sao được chứng thực hoặc bản chụp);

 + Biên bản giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa (bản chính);

6. Trường hợp được cấp tiền để mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt hoặc dụng cụ chỉnh hình thì có thêm giấy tờ: Chỉ định của cơ sở chỉnh hình và phục hồi chức năng thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc của bệnh viện cấp tỉnh và tương đương trở lên phù hợp với tình trạng thương tật, bệnh tật do bệnh nghề nghiệp (bản chính). Đối với trường hợp có chỉ định lắp mắt giả thì có thêm chứng từ lắp mắt giả (có thể nộp: bản chính, bản sao được chứng thực hoặc bản chụp) và vé tàu, xe đi và về (nếu có).

 

Số lượng hồ sơ

01 bộ

 

Thời hạn giải quyết

Tối đa 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Đơn vị sử dụng lao động

 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

BHXH tỉnh

 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

- Quyết định về việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp hàng tháng hoặc một lần do giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động và Quyết định về việc cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình (nếu có);

- Thẻ BHYT đối với trường hợp nghỉ việc hưởng trợ cấp TNLĐ-BNN hàng tháng.

 

Lệ phí

Không

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu số 05A-HSB Văn bản đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

A. Đối với người bị tai nạn lao động:

1. Người lao động đang đóng BHXH bắt buộc;

2. Bị tai nạn tại nơi làm việc và trong giờ làm việc bao gồm:

a) Tai nạn xảy ra trong lao động gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ được phân công;

b) Tai nạn trong thời gian ngừng việc giữa giờ do nhu cầu sinh hoạt đã được chế độ, nội quy quy định như vệ sinh kinh nguyệt, tắm rửa, cho con bú, đi vệ sinh;

c) Tai nạn trong thời gian nghỉ giải lao, ăn giữa ca, ăn bồi dưỡng hiện vật, trong thời gian chuẩn bị và kết thúc công việc.

3. Bị tai nạn ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động mà các công việc đó gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động được phân công.

4. Bị tai nạn trên đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý.

5. Có mức suy giảm khả năng lao động từ  5% trở lên.

6. Người lao động bị tai nạn lao động mà bị tổn thương các chức năng hoạt động của cơ thể thì được cấp phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình theo niên hạn căn cứ vào tình trạng thương tật.

B. Đối với người bị mắc bệnh nghề nghiệp

1. Người lao động tham gia BHXH bắt buộc;

2. Bị bệnh thuộc danh mục nghề nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Bộ Y tế ban hành;

3. Người lao động làm việc trong môi trường hoặc nghề có yếu tố độc hại;

4. Có mức suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên.

5. Người lao động bị bệnh nghề nghiệp mà bị tổn thương các chức năng hoạt động của cơ thể thì được cấp phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình theo niên hạn căn cứ vào tình trạng bệnh tật.

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

- Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 về hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về bảo hiểm xã hội bắt buộc;

- Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19/4/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân. Nghị định số 153/2013/NĐ-CP ngày 08/11/2013 có hiệu lực ngày 24/12/2013 (sửa đổi, bổ sung Nghị định số 68/2007/NĐ-CP);

- Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 hướng dẫn Nghị định số 152/2006/NĐ-CP;

- Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Thông tư số 41/2009/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn sửa đối, bổ sung thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH;

- Thông tư số 23/2012/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Thông tư số 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH ngày 14/9/2007 hướng dẫn Nghị định số 68/2007/NĐ-CP;

- Thông tư số 02/2009/ TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH ngày 12/01/2009 về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH;

- Thông tư số 101/2014/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH ngày 04/8/2014 của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (sửa đổi bổ sung Thông tư số148/2007/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH)

- Quyết định số 01/QĐ-BHXH ngày 03/01/2014 của BHXH Việt Nam, có hiệu lực ngày 01/4/2014;

 - Quyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 về sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các quyết định quản lý thu, chi BHXH, BHYT.

- Quyết định số 919/QĐ-BHXH ngày 26/8/2015 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/QĐ-BHXH, Quyết định số 1399/QĐ-BHXH và Quyết định số 488/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam

 

 

 

Mẫu số 05A-HSB 

 

 
 

CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN

TÊN ĐƠN VỊ: ……………………

  Số:             /

V/v giải quyết trợ cấp  TNLĐ  (BNN) đối với  ông/bà . . . . . . . . .

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           . . . . . . . . ,  ngày .... tháng …. năm .….

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội ....................... ...............................

 

1 - Tên, địa chỉ cơ quan, đơn vị quản lý người bị tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp (TNLĐ/BNN):…………………………………………………………….

     Số điện thoại (nếu có): ......................................................................................

2 - Thông tin về người bị TNLĐ/BNN:

   - Họ tên ................................................    Số sổ BHXH: ....................................

   Số CMND .........................do ...................... cấp ngày ....... tháng ..... năm .......

- Nghề nghiệp: ..............................Đơn vị (hoặc nơi làm việc ..............................

- Nhiệm vụ được phân công khi bị TNLĐ/BNN: …………..................................

- Địa chỉ nơi cư trú khi bị TNLĐ/BNN (1): ..........................................................

.................................................................................................................................

- Bị TNLĐ/BNN lần thứ  ……. (2)

3- Tóm tắt quá trình bị TNLĐ/BNN của người lao động (địa điểm, thời gian, nguyên nhân xảy ra TNLĐ/BNN, quá trình điều trị thương tật/bệnh tật, giám định khả năng lao động ...): .............................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

Nay đơn vị đã lập đầy đủ hồ sơ theo quy định, đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội xem xét, giải quyết chế độ TNLĐ/BNN đối với ông/bà .....................................................

(3) .......... ./.  

           

  

   Nơi nhận:

- …………….

- ……………..

             THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐƠN VỊ

             (ký, đóng dấu)

 

Ghi chú:

- (1) Ghi đầy đủ: Số nhà, ngõ (ngách, hẻm), đường phố, tổ, (thôn, xóm, ấp), xã (phường, thị trấn), huyện (thị xã, thành phố), tỉnh, thành phố;

- (2) Nếu bị TNLĐ/BNN lần đầu thì ghi lần thứ nhất, các lần sau ghi theo thứ tự số lần bị TNLĐ/BNN;

- (3) Trường hợp có nguyện vọng nhận tiền trợ cấp qua tài khoản cá nhân thì bổ sung nội dung: “Ông/bà .............. ............................... có nguyện vọng nhận tiền trợ cấp thông qua tài khoản cá nhân sau: Chủ tài khoản ............................................. ................................., số tài khoản .........................., mở tại Ngân hàng ......................................., chi nhánh ........................................”.

8

Tên thủ tục hành chính

Giải quyết hưởng chế độ hưu trí (bao gồm cả chế độ hưu trí, trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã)

 

Trình tự thực hiện

1. Bước 1:

a) Đối với người lao động đang đóng BHXH: Người sử dụng lao động nộp hồ sơ theo quy định cho tổ chức BHXH nơi người sử dụng lao động đóng BHXH; nhận lại hồ sơ đã giải quyết từ cơ quan BHXH nơi nộp hồ sơ để giao cho người lao động.

b) Đối với người bảo lưu thời gian đóng BHXH bắt buộc, người tham gia BHXH tự nguyện và cán bộ xã theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP chờ đủ tuổi hưởng lương hưu và trợ cấp: Thực hiện nộp hồ sơ theo quy định cho BHXH huyện nơi cư trú

  Đối với hồ sơ nộp bản chụp thì kèm theo bản chính để cơ quan BHXH đối chiếu

2. Bước 2:

   - BHXH huyện tiếp nhận đủ hồ sơ từ người sử dụng lao động và người lao động, thực hiện đối chiếu với bản chính đối với thành phần hồ sơ là bản chụp và trả lại bản chính cho người nộp chuyển BHXH tỉnh, thành phố; nhận hồ sơ đã giải quyết từ BHXH tỉnh, thành phố trả cho người lao động hoặc người sử dụng lao động để trao cho người lao động.

   - BHXH tỉnh tiếp nhận hồ sơ từ BHXH huyện hoặc từ người sử dụng lao động; giải quyết, trả hồ sơ đã giải quyết cho BHXH huyện hoặc người sử dụng lao động để trao cho người lao động.

 

Cách thức thực hiện

a) Đối với đơn vị sử dụng: Nộp hồ sơ và nhận kết quả qua giao dịch điện tử, qua dịch vụ bưu chính.

b) Đối với cá nhân: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa BHXH huyện nơi cư trú

 

Thành phần hồ sơ

1. Sổ BHXH (bản chính);

2. Thành phần hồ sơ đối với từng trường hợp:

a) Người lao động đang đóng BHXH bắt buộc:

Quyết định nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí do người sử dụng lao động lập (bản chính) kèm theo Giấy đăng ký địa chỉ nơi cư trú khi nghỉ hưu, nơi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu (Mẫu số 13-HSB, bản chính) của người lao động;

- Đối với người nghỉ hưu do suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì có thêm Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa (bản chính);

- Đối với người nghỉ hưu vì bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp thì có thêm Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp của cơ quan có thẩm quyền cấp (có thể nộp: bản chính, bản sao được chứng thực hoặc bản chụp).

Trường hợp nộp hồ sơ chậm sau thời điểm hưởng lương hưu thì có thêm văn bản giải trình của người sử dụng lao động (bản chính). Đối với người nghỉ hưu chấp hành án phạt tù giam hoặc xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp hoặc được Tòa án tuyên bố mất tích trở về thì có thêm Giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù hoặc Giấy đặc xá tha tù trước thời hạn hoặc quyết định của Toà án hủy quyết định tuyên bố mất tích hoặc quyết định, giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đồng ý cho cư trú tại Việt Nam kèm theo giấy tờ chứng minh thời điểm nhập cảnh (các giấy tờ này có thể nộp: bản sao được chứng thực hoặc bản chụp).

b) Người bảo lưu thời gian đóng BHXH bắt buộc và tự nguyện:

Đơn đề nghị hưởng chế độ hưu trí (Mẫu số 12-HSB, bản chính);

- Đối với người nghỉ hưu do suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì có thêm Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa (bản chính).

-Trường hợp nộp hồ sơ chậm do phải chấp hành  hình phạt tù thì có thêm Giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù (bản sao được chứng thực hoặc bản chụp).

c) Người chờ đủ tuổi đời để hưởng lương hưu, cán bộ xã theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP chờ đủ tuổi hưởng trợ cấp:

- Giấy chứng nhận chờ hưởng chế độ hưu trí hoặc chờ hưởng trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP của Chính phủ đối với người lao động nghỉ việc, chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng chế độ (bản chính); trường hợp mất giấy chứng nhận chờ hưởng chế độ thì phải có đơn giải trình.

 - Đơn đề nghị hưởng chế độ hưu trí (Mẫu số 12-HSB, bản chính).

- Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa đối với người nghỉ hưu do suy giảm khả năng lao động (bản chính) trong trường hợp Hội đồng Giám định y khoa trả kết quả cho người lao động.

 

Số lượng hồ sơ

01 bộ

 

Thời hạn giải quyết

- Đối với người lao động đang đóng BHXH bắt buộc, người bảo lưu thời gian đóng BHXH bắt buộc và người tham gia BHXH tự nguyện: tối đa 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định;

- Đối với cán bộ xã theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP chờ đủ tuổi hưởng lương hưu và trợ cấp: tối đa 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định;

 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Cá nhân, đơn vị sử dụng lao động

 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

BHXH tỉnh

 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

- Quyết định về việc hưởng chế độ hưu trí hàng tháng hoặc quyết định hưởng trợ cấp BHXH hàng tháng;

- Thẻ BHYT.

 

Lệ phí

Không

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Mẫu số 13-HSB Giấy đăng ký địa chỉ nơi cư trú khi nghỉ hưu, nơi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu

-  Mẫu số 12-HSB Đơn đề nghị hưởng chế độ hưu trí

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

a) Điều kiện hưởng lương hưu đối với người lao động đang đóng BHXH bắt buộc và người bảo lưu thời gian đóng BHXH bắt buộc:

- Thời gian đóng BHXH: Có đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên.

-Tuổi đời:

+ Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi làm việc trong điều kiện bình thường; nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên; 

+ Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi trở lên và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.  

- Có đủ 15 năm làm nghề đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên (không phụ thuộc vào tuổi đời).

+ Bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp (không phụ thuộc tuổi đời).   

+ Người lao động từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi có đủ 15 năm trở lên làm công việc khai thác than trong hầm lò. 

- Không đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù đối với trường hợp bảo lưu thời gian đóng BHXH bắt buộc.

b) Điều kiện hưởng lương hưu đối với người tham gia BHXH tự nguyện:

- Thời gian đóng BHXH: Có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên (không bao gồm trường hợp có  từ đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc);

- Tuổi đời: Nam đủ 60 tuổi trở lên, nữ đủ 55 tuổi trở lên.

c) Điều kiện hưởng lương hưu đối với người chơ đủ tuổi đời để hưởng lương hưu, cán bộ xã theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP chờ đủ tuổi hưởng trợ cấp:

- Người lao động có 15 năm đóng BHXH trở lên và nghỉ việc chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng lương hưu trước ngày 01/01/2003 khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi.

- Cán bộ xã có 15 năm đóng BHXH trở lên và nghỉ việc chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng chế độ phụ cấp hàng tháng khi nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi.

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

- Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 về hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về bảo hiểm xã hội bắt buộc;

- Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19/4/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân. Nghị định số 153/2013/NĐ-CP ngày 08/11/2013 có hiệu lực ngày 24/12/2013 (sửa đổi, bổ sung Nghị định số 68/2007/NĐ-CP);

- Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28/12/2007 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện;

- Nghị định số 122/2008/NĐ-CP ngày 04/12/2008 của Chính phủ về việc thực hiện phụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu, BHXH một lần, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng;

- Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 50/CP ngày 26/7/1995 về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã phường, thị trấn;

- Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn;

- Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 hướng dẫn Nghị định số 152/2006/NĐ-CP;

- Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Thông tư số 41/2009/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn sửa đối, bổ sung thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH;

- Thông tư số 23/2012/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2012 (sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH, bổ sung Thông tư số 31/2007/TT-BLĐTBXH);

- Thông tư số 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH ngày 14/9/2007 hướng dẫn Nghị định số 68/2007/NĐ-CP;

- Thông tư số 02/2009/ TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH ngày 12/01/2009 về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH;

- Thông tư số 03/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22/01/2009 hướng dẫn Nghị định số 122/2008/NĐ-CP;

- Thông tư  số 99/1998/TT-LTTCCP-BTC-BLĐTB&XH ngày 19/5/1998 hướng dẫn thi hành Nghị định số 09/1998/NĐ-CP;

- Thông tư số 101/2014/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH ngày 04/8/2014 của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (sửa đổi bổ sung Thông tư số148/2007/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH)

- Công văn số 665/LĐTBXH-BHXH ngày 9/3/2010 của Bộ Lao đông – Thương binh và Xã hội về việc thực hiện phụ cấp khu vực;

- Công văn số 3606/BHXH-CSXH ngày 22/10/2008 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách BHXH;- Quyết định số 01/QĐ-BHXH ngày 03/01/2014 của BHXH Việt Nam, có hiệu lực ngày 01/4/2014;

 - Quyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 về sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các quyết định quản lý thu, chi BHXH, BHYT.

- Quyết định số 919/QĐ-BHXH ngày 26/8/2015 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/QĐ-BHXH, Quyết định số 1399/QĐ-BHXH và Quyết định số 488/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam.

 

 

Mẫu số 13-HSB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

GIẤY ĐĂNG KÝ

Nhận lương hưu và nơi khám, chữa bệnh BHYT ban đầu 

                           

Họ và tên:.......................................... sinh ngày ..... tháng ..... năm ..................

Số sổ BHXH: ..............................; số CMND: ……….....................................,
cấp ngày ..... tháng ..... năm ........., tại ...............................................................

Số thẻ BHYT hiện đang sử dụng (nếu có): .......................................................

Số điện thoại (nếu có): .....................................................................................

Được nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí từ ngày ...... tháng ...... năm ..........

Tôi xin đăng ký:

Địa chỉ nơi nhận lương hưu (1): .....................................................................
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Nơi khám chữa bệnh BHYT ban đầu(2): .........................................................

Tôi đề nghị được nhận lương hưu/trợ cấp qua tài khoản cá nhân của tôi như sau: Chủ tài khoản:………………....................……………, số tài khoản:….................…………..., mở tại Ngân hàng .......................................... .........…………………….., chi nhánh …………………….......................(3)         

Tôi cam đoan những nội dung trên là đúng, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm./.

 

........., ngày.........tháng ........năm.........

Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị trong trường hợp người lao động không lập Giấy đăng ký  (4)

 (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

........., ngày.......tháng ......năm.......

Người đăng ký

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

Ghi chú:

- (1) Ghi đầy đủ: Số nhà, ngõ (ngách, hẻm), đường phố, tổ (thôn, xóm, ấp), xã (phường, thị trấn), huyện (thị xã, thành phố), tỉnh, thành phố.

- (2) Nơi KCB ban đầu do cá nhân lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh có ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (Trạm y tế xã, hoặc Bệnh viện đa khoa huyện/tương đương, hoặc các cơ sở KCB khác theo phân cấp của ngành Y tế); nếu thuộc đối tượng người có công với cách mạng thì ghi rõ thuộc đối tượng người có công với cách mạng sau tên cơ sở khám chữa bệnh đã đăng ký;

- (3) Trường hợp có yêu cầu nhận lương hưu, trợ cấp qua tài khoản thẻ và đã có tài khoản thẻ ATM tại tỉnh nơi nhận lương hưu/trợ cấp hàng tháng thì ghi đầy đủ nội dung này, nếu không thì gạch chéo;

- (4) Trường hợp người lao động không lập Giấy đăng ký thì người sử dụng lao động căn cứ hồ sơ đang quản lý lập Giấy đăng ký này, để trống nội dung đăng ký nhận lương hưu, nơi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu.

 

Mẫu số 12-HSB 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố ....................

 

Tên tôi là: ........................................... sinh ngày ...... tháng ....... năm ..........  Số sổ BHXH:.................................., Số CMND ........................... cấp ngày .........  tháng ....... năm ........... tại ……………………………………….;

Số thẻ BHYT hiện đang sử dụng (nếu có) .............................Số điện thoại (nếu có): ..............................

Hiện cư trú tại: ...............................................................................................

   Nay tôi làm đơn này đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố .................... xem xét, giải quyết chế độ hưu trí cho tôi kể từ ngày …. tháng .... năm .......

Tôi xin đăng ký:

- Địa chỉ nơi cư trú khi hưởng lương hưu: .................................................
............................................................................................................................(1)

- Nơi khám chữa bệnh BHYT ban đầu: .........................................................
............................................................................................................................(2)

(3) Tôi đề nghị được nhận lương hưu qua tài khoản cá nhân của tôi như sau: Chủ tài khoản:……………………………, số tài khoản:…....…………..., mở tại Ngân hàng ………………………….., chi nhánh ………………(4) ..........          

 

 

    ............., ngày ....... tháng ..... năm .....

    Người làm đơn

  (Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- (1) Ghi đầy đủ địa chỉ: Số nhà, ngõ (ngách, hẻm), đường phố, tổ (thôn, xóm, ấp), xã (ph­ường, thị trấn), huyện (thị xã, thành phố), tỉnh, thành phố;

- (2) Nơi KCB ban đầu do cá nhân lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh có ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (Trạm y tế xã, hoặc Bệnh viện đa khoa huyện/tương đương, hoặc các cơ sở KCB  khác theo phân cấp của ngành y tế); nếu thuộc đối tượng người có công với cách mạng thì ghi rõ thuộc đối tượng người có công với cách mạng sau tên cơ sở khám chữa bệnh đã đăng ký;

- (3) Trường hợp có yêu cầu nhận lương hưu qua tài khoản cá nhân thì ghi đầy đủ thông tin vào nội dung này, nếu không thì gạch chéo;

- (4) Người lao động tham gia BHXH bắt buộc nộp hồ sơ chậm so với quy định hoặc mất giấy chứng nhận chờ hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp hàng tháng thì giải trình rõ trong thời gian nộp hồ sơ chậm làm gì, cư trú ở đâu, có xuất cảnh trái phép hoặc bị Tòa án tuyên bố mất tích hoặc bị phạt tù giam không và cam kết chịu trách nhiệm về nội dung giải trình hoặc nêu rõ mất giấy chứng nhận chờ hưởng chế độ.

(Mẫu này áp dụng đối với người đang đóng BHXH tự nguyện, người bảo lưu thời gian đóng BHXH, người chờ hưởng chế độ và người tự đóng tiếp BHXH bắt buộc)

 

 

 

9

Tên thủ tục hành chính

Giải quyết hưởng chế độ tử tuất

 

Trình tự thực hiện

1. Bước 1:

a) Đối với thân nhân người lao động đang đóng BHXH,chết (kể cả chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp): Người sử dụng lao động nộp hồ sơ theo quy định cho tổ chức BHXH nơi người sử dụng lao động đóng BHXH; nhận lại hồ sơ đã giải quyết từ cơ quan BHXH nơi nộp hồ sơ để giao cho thân nhân người lao động.

b) Đối với thân nhân người bảo lưu thời gian đóng BHXH bắt buộc, người tham gia BHXH tự nguyện: Thực hiện nộp hồ sơ theo quy định cho BHXH huyện nơi cư trú.

c) Đối với thân nhân người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng chết: thực hiện nộp hồ sơ theo quy định cho BHXH huyện nơi đang chi trả trợ cấp.

2. Bước 2:

      - BHXH cấp huyện tiếp nhận đủ hồ sơ từ người sử dụng lao động và thân nhân người lao động, thực hiện đối chiếu với bản chính đối với thành phần hồ sơ là bản chụp và trả lại bản chính cho người nộp, chuyển BHXH tỉnh, thành phố; nhận hồ sơ đã giải quyết từ BHXH tỉnh, thành phố để trả cho người sử dụng lao động và thân nhân người lao động.

   - BHXH tỉnh, thành phố tiếp nhận hồ sơ từ BHXH cấp huyện hoặc từ người sử dụng lao động; giải quyết; trả hồ sơ đã giải quyết cho BHXH huyện hoặc người sử dụng lao động.

   Trường hợp thân nhân đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng cư trú tại tỉnh khác thì  BHXH tỉnh nơi giải quyết ban đầu chuyển hồ sơ đã giải quyết đến BHXH tỉnh nơi thân nhân cư  trú và chuyển cho thân nhân lấy xác nhận vào Tờ  khai, lập hồ sơ theo quy định (nếu thuộc đối tượng) để giải quyết tiếp trợ cấp tuất hàng tháng theo quy định.

 

Cách thức thực hiện

a) Đối với tổ chức: Nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua giao dịch điện tử, dịch vụ bưu chính.

b) Đối với cá nhân: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa BHXH huyện

 

Thành phần hồ sơ

1. Sổ BHXH (bản chính) hoặc Giấy xác nhận về thời gian làm chủ nhiệm hợp tác xã (Mẫu số 02-QĐ250) đối với trường hợp có thời gian làm Chủ nhiệm hợp tác xã chết;

2. Giấy chứng tử hoặc Giấy báo tử hoặc Quyết định của Toà án tuyên bố là đã chết (bản sao được chứng thực hoặc bản chụp);

3. Tờ khai của thân nhân người chết (Mẫu số 09A-HSB, bản chính);

4. Đối với trường hợp chết do tai nạn lao động thì có thêm Biên bản điều tra tai nạn lao động (bản chính). Trường hợp tai nạn giao thông được xác định là tai nạn lao động thì có thêm giấy tờ: Biên bản khám nghiệm hiện trường, sơ đồ hiện trường vụ tai nạn giao thông (bản sao được chứng thực); hoặc Biên bản tai nạn giao thông của cơ quan công an hoặc cơ quan điều tra hình sự quân đội (bản sao được chứng thực);

5. Đối với trường hợp chết do bệnh nghề nghiệp thì có thêm: Bệnh án điều trị bệnh nghề nghiệp (bản sao được chứng thực hoặc bản chụp);

6. Đối với trường hợp giám định khả năng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng thì có thêm bản chính Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động (nếu thân nhân người lao động trực tiếp nhận từ Hội đồng giám định y khoa).

7. Trong một số trường hợp hưởng chế độ tử tuất hàng tháng cần bổ sung thêm các giấy tờ:

   + Giấy chứng nhận của nhà trường nơi đang học đối với trường hợp con từ đủ 15 tuổi đến đủ 18 tuổi  còn đang đi học (bản chính);

   + Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đối với trường hợp con từ đủ 15 tuổi trở lên; bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) chưa hết tuổi lao động mà không có thu nhập bị ốm đau, tàn tật (bản chính).

 

Số lượng hồ sơ

 01 bộ

 

Thời hạn giải quyết

Tối đa 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Cá nhân, đơn vị sử dụng lao động

 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

BHXH tỉnh

 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định hưởng chế độ tử tuất hàng tháng hoặc một lần

 

Lệ phí

Không

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu số 09A-HSB Tờ khai của thân nhân người chết

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

1. Điều kiện hưởng chế độ tử tuất hàng tháng

a) Người chết có đóng BHXH đủ 15 năm trở lên hoặc bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc người đang hưởng lương hưu (có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên), trợ cấp mất sức lao động hàng tháng và người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng có mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, chết;

b) Thân nhân người chết:

- Con chưa đủ 15 tuổi; con chưa đủ 18 tuổi nếu còn đi học; con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

- Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên; vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60 tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

- Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng, người khác mà đối tượng này có trách nhiệm nuôi dưỡng nếu từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ;

- Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng, người khác mà đối tượng này có trách nhiệm nuôi dưỡng nếu dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

  Thân nhân nêu trên phải không có thu nhập hoặc có thu nhập hàng tháng nhưng thấp hơn mức lương cơ sở. 

2. Điều kiện hưởng chế độ tử tuất một lần:

a) Người chết là người đang tham gia BHXH bắt buộc chưa đủ 15 năm hoặc đã đủ 15 năm trở lên nhưng không có thân nhân hưởng tiền tuất hàng tháng hoặc người bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhưng không có thân nhân đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng; Người chết là người chỉ tham gia BHXH tự nguyện hoặc có đóng BHXH bắt buộc chưa đủ 15 năm hoặc đã đủ 15 năm trở lên nhưng không có thân nhân hưởng trợ cấp tuất hàng tháng; Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, trợ cấp tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp hàng tháng chết, nhưng không có thân nhân hưởng tiền tuất hàng tháng.

b) Thân nhân gồm: Vợ hoặc chồng, con, cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng; người khác mà người tham gia BHXH có trách nhiệm nuôi dưỡng.

3. Điều kiện hưởng đối với người có thời gian làm chủ nhiệm hợp tác xã: Người có thời gian làm Chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có quy mô toàn xã (sau đây gọi tắt là Chủ nhiệm hợp tác xã) từ ngày 01/7/1997 trở về trước, sau khi thôi làm Chủ nhiệm hợp tác xã có thời gian làm ít nhất một trong các công việc quy định tại Điều 1 Quyết định số 250/QĐ-TTg đã từ trần

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

- Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 về hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về bảo hiểm xã hội bắt buộc;

- Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19/4/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân. Nghị định số 153/2013/NĐ-CP ngày 08/11/2013 có hiệu lực ngày 24/12/2013 (sửa đổi, bổ sung Nghị định số 68/2007/NĐ-CP);

- Nghị định số 122/2008/NĐ-CP ngày 04/12/2008 của Chính phủ về việc thực hiện phụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu, BHXH một lần, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng;

- Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 hướng dẫn Nghị định số 152/2006/NĐ-CP;

- Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Thông tư số 41/2009/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn sửa đối, bổ sung thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH;

- Thông tư số 23/2012/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2012 (sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH, bổ sung Thông tư số 31/2007/TT-BLĐTBXH);

- Thông tư số 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH ngày 14/9/2007 hướng dẫn Nghị định số 68/2007/NĐ-CP;

- Thông tư số 02/2009/ TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH ngày 12/01/2009 về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH;

- Thông tư số 03/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22/01/2009 hướng dẫn Nghị định số 122/2008/NĐ-CP;

- Thông tư số 101/2014/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH ngày 04/8/2014 của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (sửa đổi bổ sung Thông tư số148/2007/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH)

- Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 29/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với Chủ nhiệm hợp tác xã có quy mô toàn xã trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởng chế độ của Nhà nước;

- Công văn số 4533/BHXH-CSXH ngày 14/11/2013 của BHXH Việt Nam hướng dẫn thực hiện Quyết định số 250/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Công văn số 665/LĐTBXH-BHXH ngày 9/3/2010 của Bộ Lao đông – Thương binh và Xã hội về việc thực hiện phụ cấp khu vực;

- Quyết định số 01/QĐ-BHXH ngày 03/01/2014 của BHXH Việt Nam, có hiệu lực ngày 01/4/2014;

 Quyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 về sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các quyết định quản lý thu, chi BHXH, BHYT.

- Quyết định số 919/QĐ-BHXH ngày 26/8/2015 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/QĐ-BHXH, Quyết định số 1399/QĐ-BHXH và Quyết định số 488/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam

Mẫu số 09A-HSB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                    

TỜ KHAI CỦA THÂN NHÂN

 

I. Họ và tên người khai (1): ...........................................; sinh ngày.... tháng..... năm ........; quan hệ với người chết: ......................................

Nơi cư trú:..........................................................................................................................................................................................................

Số CMND ........................................do ........ …………………………cấp ngày ....tháng ..... năm...............

II. Họ, tên người chết: ....................................... .số sổ BHXH/số hồ sơ .......................................... ; chết ngày ...... tháng ........ .năm ..........

Nơi hưởng lương hưu/trợ cấp BHXH hoặc đơn vị công tác (đối với người đang làm việc), nơi cư trú (đối với người bảo lưu thời gian đóng BHXH), nơi đóng BHXH (đối với người đang đóng BHXH tự nguyện, tự đóng tiếp BHXH) trước khi chết: …………………........................................................................................... ……………………………………………………

III. Danh sách thân nhân của người chết (kê khai tất cả thân nhân theo thứ tự con, vợ hoặc chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng; người khác mà người tham gia BHXH có trách nhiệm nuôi dưỡng khi còn sống. Trường hợp thân nhân đã chết thì ghi "đã chết tháng… năm …" vào cột  địa chỉ nơi cư trú và không phải kê khai cột ngày tháng năm sinh và 3 cột ngoài cùng bên phải) (2):

Số TT

Họ và tên

Mối quan hệ với người chết

Ngày, tháng, năm sinh

Địa chỉ nơi cư trú

(ghi địa chỉ từ cấp xã trở lên)

Mức thu nhập hàng tháng (3)

Nguồn thu nhập (4)

Nghề nghiệp (5)

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

Sau khi nghiên cứu quy định của chính sách, tôi đề nghị cơ quan BHXH giải quyết trợ cấp tuất hàng tháng đối với các thân nhân theo thứ tự ưu tiên dưới đây (nếu không có thân nhân đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng thì gạch chéo phần này):

Số TT

Họ và tên

Địa chỉ nơi cư trú của người hưởng

(ghi cụ thể số nhà, phố, tổ, thôn, xã/phường/thị trấn,

 quận/huyện, tỉnh/thành phố)

Số chứng minh nhân dân (nếu có)

Ghi chú (6)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường hợp thân nhân chưa đủ 15 tuổi hoặc bị mất, hạn chế năng lực hành vi dân sự thì khai bổ sung:

Số TT

Họ tên thân nhân được hưởng trợ cấp

Họ và tên người đứng nhận trợ cấp

Mối quan hệ của người nhận trơ cấp với người được hưởng trợ cấp

Số chứng minh nhân dân

1

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Cam kết của người khai: Trường hợp được hưởng trợ cấp mai táng, trợ cấp chết do TNLĐ, BNN hoặc trợ cấp tuất một lần, tôi xin thay mặt cho tất cả thân nhân đứng tên nhận tiền trợ cấp.

Tôi xin cam đoan những nội dung kê khai trên đây là đầy đủ, đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai  cũng như trong trường hợp xảy ra tranh chấp về tiền trợ cấp giữa các thân nhân. Đề nghị cơ quan BHXH xem xét, giải quyết chế độ tử tuất cho gia đình tôi theo quy định. /.

 

. . . . . . , ngày . . . . .tháng . . . .năm . . ..

Xác nhận của UBND cấp xã nơi người khai cư trú

(Ký, đóng dấu)

. . . . . . , ngày . . . . .tháng . . . .năm . . ..

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

. . . . . . , ngày . . . . .tháng . . . .năm . . ..

Xác nhận của UBND cấp xã nơi thân nhân

 hưởng tuất tháng cư trú (7)

(Ký, đóng dấu)

. . . . . . , ngày . . . . .tháng . . . .năm . . ..

Xác nhận của UBND cấp xã nơi thân nhân

 hưởng tuất tháng cư trú (7)

(Ký, đóng dấu)

 

 

 

HƯỚNG DẪN LẬP TỜ KHAI THEO MẪU SỐ 09A-HSB

 

 

- (1)  Người khai là thân nhân của người chết theo quy định, đại diện cho các thân nhân lĩnh trợ cấp mai táng, trợ cấp tuất một lần, trợ cấp khu vực một lần (nếu có) và trợ cấp chết do TNLĐ, BNN (nếu có); trường hợp thân nhân chưa đủ 15 tuổi hoặc bị mất, hạn chế năng lực hành vi dân sự thì người khai là người đại diện hợp pháp của thân nhân theo quy định của pháp luật dân sự và đứng tên nhận trợ cấp tuất tháng;

- (2) Trường hợp người chết đang hưởng trợ cấp cán bộ xã hàng tháng, trợ cấp công nhân cao su, trợ cấp theo QĐ91, trợ cấp theo QĐ613 thì thân nhân không phải kê khai Mục III;

-(3) Chỉ kê khai đối với thân nhân là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng; cha, mẹ của vợ hoặc chồng mà nam từ đủ 60 tuổi trở lên, nữ từ đủ 55 tuổi trở lên; người được nuôi dưỡng mà nam từ đủ 60 tuổi trở lên, nữ từ đủ 55 tuổi trở lên và thân nhân có nguyện vọng giám định y khoa; 

-(4) Ghi rõ tiền lương, tiền công hoặc lương hưu hoặc loại trợ cấp hoặc nguồn thu nhập thực tế hiện có;

-(5) Ghi nghề nghiệp hiện tại; nếu đang đi học thì ghi học sinh, sinh viên;

-(6) Trường hợp thân nhân có nguyện vọng giám định mức suy giảm khả năng lao động để làm căn cứ hưởng trợ cấp tuất tháng thì ghi: Đề nghị GĐYK;

-(7) Trường hợp người khai đồng thời là người hưởng trợ cấp tuất tháng hoặc là người đứng tên nhận trợ cấp tuất tháng thì không cần phần xác nhận này; trường hợp nhiều thân nhân cư trú cùng đơn vị hành chính cấp xã thì chỉ cần xác nhận một lần; đối với thân nhân hưởng trợ cấp tuất tháng ở tỉnh khác thì có thể lấy xác nhận sau khi nhận được Tờ khai này do Bảo hiểm xã hội huyện nơi thân nhân cư trú chuyển đến.

Nếu Tờ khai từ 03 trang trở lên thì giữa các tờ phải đóng dấu giáp lai của chính quyền địa phương nơi thực hiện xác nhận đầu tiên.

 

 

 

10

Tên thủ tục hành chính

Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù hoặc về nước định cư hoặc mất tích trở về

 

Trình tự thực hiện

1. Bước 1: Người lao động lập hồ sơ ghi tại mục thành phần hồ sơ dưới đây, nộp cho BHXH cấp huyện nơi chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng trước khi chấp hành hình phạt tù hoặc đi nước ngoài định cư bất hợp pháp hoặc mất tích; đối với hồ sơ nộp bản chụp thì kèm theo bản chính để cơ quan BHXH đối chiếu.

2. Bước 2:

- BHXH cấp huyện: Tiếp nhận đủ hồ sơ từ người lao động, thực hiện đối chiếu với bản chính đối với thành phần hồ sơ là bản chụp và trả lại bản chính cho người lao động, chuyển BHXH tỉnh, thành phố; nhận hồ sơ đã giải quyết từ BHXH tỉnh, thành phố để trả cho người lao động.

 - BHXH tỉnh: Tiếp nhận hồ sơ từ BHXH cấp huyện; giải quyết và trả hồ sơ đã giải quyết cho BHXH huyện.

 

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa

 

Thành phần hồ sơ

- Giấy truy lĩnh, tiếp tục nhận chế độ BHXH (Mẫu số 19-CBH, bản chính ban hành kèm theo Quyết định số 919/QĐ-BHXH).

- Có thêm giấy tờ đối với từng trường hợp: Giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù (bản sao được chứng thực hoặc bản chụp) hoặc Giấy đặc xá tha tù trước thời hạn (bản sao được chứng thực hoặc bản chụp) hoặc quyết định của Toà án hủy quyết định tuyên bố mất tích (bản sao được chứng thực hoặc bản chụp) hoặc quyết định, giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đồng ý cho cư trú tại Việt Nam (bản sao được chứng thực hoặc bản chụp) kèm theo giấy tờ chứng minh thời điểm nhập cảnh (bản sao được chứng thực hoặc bản chụp)

 

Số lượng hồ sơ

01 bộ

 

Thời hạn giải quyết

Tối đa 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Cá nhân

 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

BHXH tỉnh

 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

- Quyết định hưởng lại lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng;

- Thẻ BHYT.

 

Lệ phí

Không

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu số 19-CBH Giấy truy lĩnh, tiếp tục nhận chế độ BHXH

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng mà bị phạt tù hoặc ra nước ngoài định cư bất hợp pháp hoặc mất tích nay chấp hành xong hình phạt tù hoặc trở về nước định cư hợp pháp hoặc được Tòa án  tuyên bố mất tích trở về.

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

- Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 về hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về bảo hiểm xã hội bắt buộc;

- Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19/4/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân. Nghị định số 153/2013/NĐ-CP ngày 08/11/2013 có hiệu lực ngày 24/12/2013 (sửa đổi, bổ sung Nghị định số 68/2007/NĐ-CP);

- Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28/12/2007 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện;

- Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 hướng dẫn Nghị định số 152/2006/NĐ-CP;

- Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Thông tư số 41/2009/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn sửa đối, bổ sung thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH;

- Thông tư số 23/2012/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2012 (sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH, bổ sung Thông tư số 31/2007/TT-BLĐTBXH);

- Thông tư số 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH ngày 14/9/2007 hướng dẫn Nghị định số 68/2007/NĐ-CP;

- Thông tư số 02/2009/ TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH ngày 12/01/2009 về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH;

- Thông tư số 02/2008/TT-BLĐTBXH ngày 31/01/2008 hướng dẫn Nghị định số 190/2007/NĐ-CP;

- Thông tư số 101/2014/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH ngày 04/8/2014 của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (sửa đổi bổ sung Thông tư số 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH)

- Quyết định số 01/QĐ-BHXH ngày 03/01/2014 của BHXH Việt Nam, có hiệu lực ngày 01/4/2014;

- Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, có hiệu lực ngày 01/6/2012.

- Quyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 về sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các quyết định quản lý thu, chi BHXH, BHYT.

- Quyết định số 919/QĐ-BHXH ngày 26/8/2015 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/QĐ-BHXH, Quyết định số 1399/QĐ-BHXH và Quyết định số 488/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam


Mẫu số 19-CBH
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

GIẤY TRUY LĨNH, TIẾP TỤC NHẬN CHẾ ĐỘ BHXH

 

Kínhgửi: Bảo hiểm xã hội ...........................................................................

 

Tên tôi là: .......................................................... Số CMND: ..........................................

Nơi cư trú …………………………………… .Số điện thoại………………………….

Số sổ BHXH:.................... Loại chế độ BHXH đang hưởng: ………….........................

Nơi đang lĩnh chế độ BHXH: ………………………………………………………….

Thời gian chưa nhận chế độ BHXH: Từ tháng…. năm: ......... đến tháng…. năm:..........

Lý do:.......................... ........................................................................................................

…......................................................................................................................................

          Tôi xin cam đoan trong thời gian không lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH tôi không bị phạt từ giam hoặc xuất cảnh trái phép hoặc không bị tòa án tuyên bố bị mất tích hoặc hưởng BHXH không đúng quy định của pháp luật. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

 

 

Đề nghị được truy lĩnh tiền tại cơ quan BHXH:         

 

          Đề nghị tiếp tục nhận chế độ tại:………..………………………………………..

(nếu nhận qua tài khoản cá nhân ghi rõ số hiệu tài khoản ngân hàng nơi mở tài khoản)./.

 

Xét duyệt của cơ quan BHXH

- Tổng số tháng được truy lĩnh:.......... tháng              

  Từ tháng..... năm ..... đến tháng.... năm .....

- Tổng số tiền được truy lĩnh: .............. đồng

   Bằng chữ: .................................................

         

......, ngày ...... tháng ...... năm ......

                   Giám đốc BHXH

                  (Ký tên, đóng dấu)

 

..., ngày... tháng ... năm...

Người đề nghị

(ký, ghi rõ họ tên)

 

Ghi chú:

- Nơi đang lĩnh chế độ BHXH: Đối với người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ghi nơi nhận chế độ BHXH trước khi bị dừng in danh sách chi trả.

- Người hưởng đề nghị truy lĩnh tích X vào ô trống.

 

11

Tên thủ tục hành chính

Giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng  thay đổi nơi cư trú

 

Trình tự thực hiện

I. Giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng đến cư trú ở tỉnh khác

1. Bước 1:

- Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng nộp hoặc gửi theo đường bưu điện hồ sơ đề nghị chuyển nơi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cho BHXH huyện hoặc BHXH tỉnh nơi đang chi trả lương hưu, trợ cấp hàng tháng;

- Người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng nộp hoặc gửi theo đường bưu điện hồ sơ đề nghị chuyển hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cho BHXH tỉnh nơi đang quản lý hồ sơ chờ.

 2. Bước 2:

- BHXH cấp huyện nơi chuyển đi: Tiếp nhận đủ hồ sơ từ người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và  người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng (gọi chung là người đề nghị), chuyển BHXH tỉnh;

- BHXH tỉnh nơi chuyển đi: Tiếp nhận hồ sơ từ BHXH cấp huyện hoặc từ người đề nghị, hoàn thiện hồ sơ chuyển cho BHXH tỉnh nơi người đề nghị chuyển đến;

- BHXH tỉnh nơi chuyển đến: Khi nhận được hồ sơ chuyển đến, thông báo cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đến làm thủ tục đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng hoặc cho người chờ hưởng chế độ biết về việc đã tiếp nhận hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng.

3. Bước 3: Người lao động khi nhận được thông báo đến cơ quan BHXH nơi cư trú (theo địa chỉ ghi trong thông báo) để làm thủ tục đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng hoặc đến khi đủ điều kiện hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đến làm thủ tục hưởng.  

II. Thay đổi nơi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng trong địa bàn tỉnh

1. Bước 1: Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng nộp hồ sơ theo quy định cho BHXH huyện hoặc cho đại diện chi trả nơi đang chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng.

2. Bước 2: BHXH huyện tiếp nhận hồ sơ từ người hưởng, đối với trường hợp di chuyển từ huyện này sang huyện khác trong địa bàn tỉnh thì viết Giấy giới thiệu trả lương hưu, trợ cấp BHXH (Mẫu C77-HD) cho người hưởng

3. Bước 3: Người hưởng nhận Giấy giới thiệu trả lương hưu, trợ cấp BHXH (Mẫu C77-HD) và đến BHXH huyện nơi chuyển đến để nhận lương hưu, trợ cấp BHXH

Người hưởng di chuyển trong địa bàn huyện đến đại diện chi trả nơi chuyển đến để nhận lương hưu, trợ cấp BHXH.

  

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa hoặc qua dịch vụ bưu chính

 

Thành phần hồ sơ

1. Hồ sơ đề nghị chuyển nơi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng gồm:

- Đơn đề nghị chuyển nơi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng (Mẫu số 16A-HSB, bản chính).

- Trường hợp đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ở nơi có phụ cấp khu vực mà chuyển đến nơi hưởng mới có phụ cấp khu vực thì có thêm bản sao hộ khẩu thường trú tại nơi cư trú mới. Trường hợp không thống nhất về họ, tên, ngày, tháng, năm sinh giữa chứng minh nhân dân và hồ sơ hưởng BHXH thì cần nêu rõ trong đơn kèm theo bản chụp chứng minh nhân dân.

(Đơn đề nghị chuyển nơi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng chỉ cần xác nhận của chính quyền địa phương trong trường hợp di chuyển nội tỉnh và thuộc đối tượng hưởng phụ cấp khu vực mà không có bản sao hộ khẩu thường trú tại nơi cư trú mới)

2. Hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng đến cư trú tại tỉnh, tp khác gồm: Đơn đề nghị chuyển hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng (Mẫu số 16B-HSB, bản chính). Trường hợp không thống nhất về họ, tên, ngày, tháng, năm sinh giữa chứng minh nhân dân và hồ sơ BHXH thì cần nêu rõ trong đơn kèm theo bản chụp chứng minh nhân dân.

 

Số lượng hồ sơ

01 bộ

 

Thời hạn giải quyết

a) Đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng đến cư trú ở tỉnh khác

- Giải quyết chuyển đi: Tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đơn đề nghị di chuyển;

- Thông báo khi chuyển đến: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ chuyển đến.

b) Thay đổi nơi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của người di chuyển từ huyện này sang huyện khác trong địa bàn tỉnh

Cấp Giấy giới thiệu trả lương hưu, trợ cấp BHXH (mẫu C77-HD) cho người hưởng ngay trong ngày khi người hưởng nộp Giấy đề nghị

 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Cá nhân

 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

BHXH tỉnh

 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

- Thông báo của tổ chức BHXH

- Giấy giới thiệu trả lương hưu, trợ cấp BHXH (mẫu C77-HD)

 

Lệ phí

Không

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Mẫu số 16A-HSB Đơn đề nghị chuyển nơi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng;

 - Mẫu số 16B-HSB Đơn đề nghị chuyển hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng.

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

- Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng có yêu cầu chuyển nơi hưởng lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hàng tháng;

-  Người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng có yêu cầu chuyển hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đến nơi cư trú thuộc tỉnh, thành phố khác.

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006; có hiệu lực ngày 01/01/2007.

- Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, có hiệu lực ngày 01/6/2012;

- Quyết định số 01/QĐ-BHXH ngày 03/01/2014 của BHXH Việt Nam, có hiệu lực ngày 01/4/2014;

 - Quyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 về sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các quyết định quản lý thu, chi BHXH, BHYT;

- Quyết định số 919/QĐ-BHXH ngày 26/8/2015 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/QĐ-BHXH, Quyết định số 1399/QĐ-BHXH và Quyết định số 488/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam

 

 

Mẫu số 16A-HSB

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CHUYỂN NƠI NHẬN LƯƠNG HƯU/TRỢ CẤP

BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG THÁNG

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố ........................

 

Tên tôi là: .......................................... sinh ngày .......... tháng ........... năm ..........

Số CMND ....................... cấp ngày ......... tháng ....... năm ............ tại ……….
………………………………; số điện thoại (nếu có):  ………………….

Theo hồ sơ hưởng BHXH, tôi còn có tên ....................., sinh ngày ....../....../.....(1)

Hiện đang hưởng chế độ .................................................... tại địa chỉ ..................
.................................................................................................................................

Số hồ sơ ..................................................

Số thẻ BHYT hiện đang sử dụng (nếu có): ...........................................................

Tôi làm đơn này đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố .................................. giải quyết cho tôi được chuyển đến hưởng lương hưu/trợ cấp BHXH hàng tháng tại nơi cư trú mới theo địa chỉ (2):………………………………………..

……………………………………………………………………………….…

Tôi xin đăng ký nơi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại (3): ....................   .................................................................................................................................

Tôi đề nghị được nhận lương hưu qua tài khoản cá nhân của tôi như sau: Chủ tài khoản:………………………………, số tài khoản:….....…………..., mở tại Ngân hàng ………………………….., chi nhánh...............….(4) ./.

 

.............., ngày ...... tháng ..... năm .....

Xác nhận của chính quyền

địa phương nơi cư trú mới (4)

(Ký,  đóng dấu)

   ........., ngày ....... tháng ..... năm ......

  Người làm đơn

 (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

Ghi chú:

- (1) Trường hợp giữa hồ sơ hưởng BHXH và CMND không thống nhất về họ tên, tên đệm, ngày, tháng, năm sinh thì khai bổ sung nội dung này, nếu thống nhất thì gạch chéo;

- (2) Ghi đầy đủ địa chỉ: Số nhà, ngõ (ngách, hẻm), đường phố, tổ (thôn, xóm, ấp), xã (ph­ường, thị trấn), huyện (thị xã, thành phố), tỉnh, thành phố;

- (3) Nơi KCB ban đầu do cá nhân lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh có ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (Trạm y tế xã, hoặc Bệnh viện đa khoa huyện/tương đương, hoặc các cơ sở KCB  khác theo phân cấp của ngành Y tế); nếu thuộc đối tượng người có công với cách mạng thì ghi rõ thuộc đối tượng người có công với cách mạng sau tên cơ sở khám chữa bệnh đã đăng ký.

- (4) Trường hợp có yêu cầu nhận lương hưu qua tài khoản cá nhân thì ghi đầy đủ thông tin vào nội dung này, nếu không thì gạch chéo.

- (5) Uỷ ban nhân dân xã, phường nơi cư trú mới xác nhận. Trường hợp có bản sao hộ khẩu thường trú hoặc bản sao giấy đăng ký tạm trú tại nơi cư trú mới đính kèm thì không cần xác nhận của chính quyền địa phương.

Mẫu số 16B-HSB

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CHUYỂN HỒ SƠ CHỜ HƯỞNG LƯƠNG HƯU/TRỢ CẤP HÀNG THÁNG

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố .....................................

Tên tôi là: ................................... sinh ngày .......... tháng ........... năm ..........

Số CMND .................................. cấp ngày ......... tháng ....... năm .......

tại …………………………; số điện thoại (nếu có): ………………….

Theo hồ sơ chờ hưởng BHXH, tôi còn có tên ..............................., sinh ngày ....../....../..........(1)

Hiện đang chờ hưởng chế độ(2) ......................................... tại địa chỉ (3)
.................................................................................................................................

Số sổ BHXH ..................................................

Tôi đã chuyển đến nơi cư trú mới tại địa chỉ (3): ......................................... ........................................................................................................

Tôi làm đơn này đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố ............................ ........... .......................................... chuyển hồ sơ chờ hưởng chế độ của tôi đến Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố(4) ............................................................... để được giải quyết hưởng chế độ khi đủ điều kiện./.

 

.............., ngày ...... tháng ..... năm .....

Xác nhận của chính quyền địa phương nơi có hộ khẩu thường trú mới (5)

(Ký,  đóng dấu)

    .............., ngày ....... tháng ..... năm ......

  Người làm đơn

 (Ký, ghi rõ họ tên)