Quyết định 1112/QĐ-BGTVT 2022 tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1112/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2022

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù của các đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/2/2017 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;

Căn cứ Văn bản số 4665/VPCP-KTTH ngày 26/7/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc trang bị xe ô tô chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ đặc thù của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Văn bản số 5838/BTC-QLCS ngày 20/6/2022 của Bộ Tài chính về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù của Bộ Giao thông vận tải;

Xét đề nghị của Văn phòng Bộ Giao thông vận tải tại Tờ trình số 356/TTr- VP ngày 10/8/2022 về việc xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù của các đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải như sau:

- Về đối tượng, chủng loại, số lượng ô tô chuyên dùng: như phụ lục kèm theo.

- Về mức giá mua xe ô tô:

+ Đối với 01 xe trang bị cho Văn phòng Bộ để phục vụ Lãnh đạo Bộ: tối đa không quá 2.500 triệu đồng/xe;

+ Đối với 03 xe trang bị cho các Vụ thuộc Bộ Giao thông vận tải: theo mức giá mua xe phục vụ công tác chung tương ứng quy định tại Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ (bao gồm cả trường hợp được điều chỉnh mức giá mua xe theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ).

Điều 2. Căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng được ban hành tại Quyết định này, yêu cầu Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện việc mua sắm, bố trí, quản lý, sử dụng và xử lý xe ô tô chuyên dùng theo tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng đã ban hành, theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật về đấu thầu và pháp luật có liên quan.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- Kho bạc nhà nước;
- Trung tâm CNTT (để công khai trên cổng TTĐT của Bộ GTVT);
- Lưu: VT, TC(H).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Lâm

 

 

PHỤ LỤC

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG KHÁC PHỤC VỤ NHIỆM VỤ ĐẶC THÙ CỦA BỘ GTVT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1112 /QĐ-BGTVT ngày 18 tháng 08 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ GTVT)

 

Số TT

Đơn vị

Chủng loại, số lượng

Mục đích sử dụng

Xe ô tô 02 cầu, có yêu cầu kỹ thuật cao phục vụ lãnh đạo Bộ GTVT

Xe ô tô 02 cầu, có yêu cầu kỹ thuật cao trang bị cho các Vụ thuộc Bộ GTVT

1

Văn phòng Bộ Giao thông vận tải

01

 

Để phục vụ Lãnh đạo Bộ thực hiện các nhiệm vụ đặc thù và tháp tùng các đoàn công tác đi chỉ đạo, kiểm tra công trường, công tác phòng chống lụt bão, an toàn giao thông

2

Văn phòng Bộ Giao thông vận tải

 

03

Dành cho các cơ quan tham mưu của Bộ để thực hiện các nhiệm vụ đặc thù và tháp tùng các đoàn công tác đi chỉ đạo, kiểm tra công trường, công tác phòng chống lụt bão, an toàn giao thông.

 

 

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.

thuộc tính Quyết định 1112/QĐ-BGTVT

Quyết định 1112/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù của các đơn vị thuộc Bộ Giao thông Vận tải
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1112/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Duy Lâm
Ngày ban hành:18/08/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính , Giao thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Tiêu chuẩn xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù

Ngày 18/8/2022, Bộ Giao thông Vận tải đã ra Quyết định 1112/QĐ-BGTVT về việc ban hành Tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù của các đơn vị thuộc Bộ Giao thông Vận tải.

Cụ thể, tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù của các đơn vị thuộc Bộ Giao thông Vận tải như sau: Văn phòng Bộ Giao thông Vận tải – 01 chiếc xe ô tô 02 cầu, có yêu cầu kỹ thuật cao phục vụ lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải nhằm phục vụ Lãnh đạo Bộ thực hiện các nhiệm vụ đặc thù và tháp tùng các đoàn công tác đi chỉ đạo, kiểm tra công trường, công tác phòng chống lụt bão, an toàn giao thông; 03 chiếc xe ô tô 02 cầu, có yêu cầu kỹ thuật cao trang bị cho các Vụ thuộc Bộ Giao thông Vận tải cho Văn phòng Bộ Giao thông Vận tải để dành cho các cơ quan tham mưu của Bộ để thực hiện các nhiệm vụ đặc thù và tháp tùng các đoàn công tác đi chỉ đạo, kiểm tra công trường, công tác phòng chống lụt bão, an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, về mức gia mu axe ô tô: đối với 01 xe trang bị cho Văn phòng Bộ để phục vụ Lãnh đạo Bộ: tối đa không quá 2.500 triệu đồng/xe; đối với 03 xe trang bị cho các Vụ thuộc Bộ Giao thông Vận tải: theo mức giá mua xe phục vụ công tác chung tương ứng quy định tại Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ (bao gồm cả trường hợp được điều chỉnh mức giá mua xe theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ).

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định1112/QĐ-BGTVT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi