Nghị quyết 863/NQ-UBTVQH14 sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Quảng Nam

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
-------

Số: 863/NQ-UBTVQH14

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2020

 

 

 

NGHỊ QUYT

Về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Quảng Nam

---------------

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của y ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12 tháng 3 năm 2019 của y ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 685/TTr-CP ngày 27 tháng 12 năm 2019 và Báo cáo thẩm tra số 2901/BC-UBPL14 ngày 07 tháng 01 năm 2020 của y ban Pháp luật.

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Quảng Nam

1. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Quế Sơn như sau:

a) Thành lập xã Quế Mỹ trên cơ sở nhập toàn bộ 12,34 km2 diện tích tự nhiên 3.947 người của xã Quế Cường và toàn bộ 27,11 km2 diện tích tự nhiên 5.483 người của xã Phú Thọ. Sau khi thành lập, xã Quế Mỹ có 39,45 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 9.430 người.

Xã Quế Mỹ giáp các xã Quế Phú, Quế Thuận, Quế Xuân 2, thị trấn Hương An và huyện Thăng Bình;

b) Thành lập thị trấn Hương An trên cơ sở toàn bộ 11,17 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 8.267 người của xã Hương An.

Thị trấn Hương An giáp xã Quế Mỹ, xã Quế Phú; huyện Duy Xuyên và huyện Thăng Bình;

c) Sau khi sắp xếp, huyện Quế Sơn có 13 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 11 xã và 02 thị trấn.

2. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Nông Sơn như sau:

a) Thành lập xã Ninh Phước trên cơ sở nhập toàn bộ 10,34 km2 diện tích tự nhiên 1.770 người của xã Quế Phước và toàn bộ 51,27 km2 diện tích tự nhiên, 3.077 người của xã Quế Ninh. Sau khi thành lập, xã Ninh Phước có 61.61 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 4.847 người.

Xã Ninh Phước giáp các xã Phước Ninh, Quế Lâm, Quế Lộc, Quế Trung và huyện Hiệp Đức;

b) Sau khi sắp xếp, huyện Nông Sơn có 06 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 06 xã.

3. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Hiệp Đức như sau:

a) Thành lập thị trấn Tân Bình trên cơ sở nhập toàn bộ 6.03 km2 diện tích tự nhiên, 3.776 người của thị trấn Tân An và toàn bộ 17.14 km2 diện tích tự nhiên, 2.473 người của xã Quế Bình. Sau khi thành lập thị trấn Tân Bình có 23.17 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 6.249 người.

Thị trấn Tân Bình giáp các xã Bình Sơn, Hiệp Hòa, Hiệp Thuận, Quế Lưu, Quế Thọ, Sông Trà và Thăng Phước;

b) Sau khi sắp xếp, huyện Hiệp Đức có 11 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 10 xã và 01 thị trấn.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2020.

2. Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, tỉnh Quảng Nam có 18 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 15 huyện, 01 thị xã và 02 thành phố; 241 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 203 xã, 25 phường và 13 thị trấn.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Chính phủ, Hội đồng nhân dân, y ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này; sắp xếp, ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương; ổn định đời sống của Nhân dân địa phương, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn.

2. Hội đồng Dân tộc, các y ban của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này./.

 

 

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH Nguyễn Thị Kim Ngân

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực