Quyết định 726/QĐ-CHHVN của Cục Hàng hải Việt Nam về việc công bố tuyến dẫn tàu trong vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam và quy định số lượng tối thiểu hoa tiêu các hạng, phương tiện đưa, đón hoa tiêu đối với từng tuyến dẫn tàu

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
--------
---------
Số: 726/QĐ-CHHVN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
----------
Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2012
 
 
QUYẾT ĐỊNH
CÔNG BỐ TUYẾN DẪN TÀU TRONG VÙNG HOA TIÊU HÀNG HẢI BẮT BUỘC
CỦA VIỆT NAM VÀ QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG TỐI THIỂU HOA TIÊU CÁC HẠNG, PHƯƠNG TIỆN ĐƯA, ĐÓN HOA TIÊU ĐỐI VỚI TỪNG TUYẾN DẪN TÀU
-----------------------------------------
CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
 
 
Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 173/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ quy định tổ chức và hoạt động của hoa tiêu hàng hải và Nghị định s 49/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 11 Nghị định số 173/2007/NĐ-CP;
Căn cứ Quvết định số 26/2009/QĐ-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu tchức của Cục Hàng hải Việt Nam, trực thuộc Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Thông tư số 58/2011/TT-BGTVT ngày 28 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định vùng hoa tiêu hàng hải bt buộc của Việt Nam;
Căn cứ Thông tư số 06/2009/TT-BGTVT ngày 18 tháng 6 năm 2009 và Thông tư số 10/2011/TT-BGTVT ngày 25 tháng 03 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bsung một s điu của Thông tư s06/2009/TT- BGTVT quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Pháp chế,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1.
Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục tuyến dẫn tàu trong các vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam và số lượng tối thiu hoa tiêu các hạng, phương tiện đưa, đón hoa tiêu đi với từng tuyến dn tàu.
Điều 2.
1. Tuyến dẫn tàu là tuyến hành trình của tàu thuyền do hoa tiêu dẫn từ vùng đón trả hoa tiêu vào cầu cảng, bến cảng, khu neo đậu, khu chuyn tải, khu tránh bão, nhà máy đóng - sửa chữa tàu biển (sau đây gọi tắt là bến cảng) của một cảng biển hoặc cảng dầu khí ngoài khơi thuộc vùng hoa tiêu bắt buộc.
2. Phương tiện đưa, đón hoa tiêu là tàu thuyền có đủ điều kiện đbảo đảm việc đưa, đón hoa tiêu an toàn theo quy định và phù hp với thực tế của tuyến dẫn tàu đó.
3. Tổ chức hoa tiêu hàng hải phải bảo đảm đủ số lượng tối thiểu hoa tiêu các hạng và phương tiện đưa, đón hoa tiêu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này nhằm cung cấp kịp thời, hiệu quả, an toàn dịch vụ hoa tiêu trên tuyến dẫn tàu được giao. Trường hp tchức hoa tiêu được giao từ 02 (hai) tuyến dẫn tàu trở lên nhưng nhu cầu dẫn tàu không thường xuyên thì slượng ti thiểu hoa tiêu các hạng, phương tiện đưa, đón hoa tiêu đi với tuyến dn tàu đó có thể được giảm theo quyết định của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam.
4. Căn cứ nhu cầu thực tế về dẫn tàu tại các vùng hoa tiêu bắt buộc, Cục Hàng hải Việt Nam sẽ điều chỉnh việc công bố tuyến dẫn tàu và quy định số lượng tối thiểu hoa tiêu các hạng, phương tiện đưa, đón hoa tiêu quy định tại Danh mục ban hành kèm theo Quyết định này.
Điu 3.
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2012.
2. Quyết định này thay thế Quyết định s187/QĐ-CHHVN ngày 25 tháng 03 năm 2008 của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam về công bố tuyến dẫn tàu trong vùng hoa tiêu hàng hải bt buộc của Việt Nam và quy định slượng tối thiểu hoa tiêu các hạng, phương tiện đưa, đón hoa tiêu đối với từng tuyến dẫn tàu.
3. Chánh Văn phòng, các Trưởng phòng, Chánh Thanh tra hàng hải, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Cục Hàng hải Việt Nam, Giám đc các tchức hoa tiêu hàng hải và các quan, tổ chức, cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

 Nơi nhận:
- Như điều 3;
-
Bộ GTVT (để b/c);
-
Các Phó Cục trưởng;
-
UBND các tỉnh liên quan;
- Cục Đường thủy nội địa Việt Nam;
- Sở GTVT các tỉnh liên quan;
- Lưu VT, PC (3b).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Đức Tiến

thuộc tính Quyết định 726/QĐ-CHHVN

Quyết định 726/QĐ-CHHVN của Cục Hàng hải Việt Nam về việc công bố tuyến dẫn tàu trong vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam và quy định số lượng tối thiểu hoa tiêu các hạng, phương tiện đưa, đón hoa tiêu đối với từng tuyến dẫn tàu
Cơ quan ban hành: Cục Hàng hải Việt NamSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:726/QĐ-CHHVNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đỗ Đức Tiến
Ngày ban hành:13/09/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hàng hải
TÓM TẮT VĂN BẢN

Công bố 54 tuyến dẫn tàu trong vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc
Ngày 13/09/2012, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam đã ban hành Quyết định số 726/QĐ-CHHVN công bố tuyến dẫn tàu trong vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam và quy định số lượng hoa tiêu các hạng, phương tiện đưa, đón hoa tiêu đối với từng tuyến dẫn tàu.
Tuyến dẫn tàu là tuyến hành trình của tàu thuyền do hoa tiêu dẫn từ vùng đón trả hoa tiêu vào cầu cảng, bến cảng, khu neo đậu, khu chuyển tải, khu tránh bão, nhà máy đóng - sửa chữa tàu biển của một cảng biển hoặc cảng dầu khí ngoài khơi thuộc vùng hoa tiêu bắt buộc. Theo đó, từ ngày 01/10/2012, có 54 tuyến dẫn tàu trong các vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam, trong đó có 07 tuyến dẫn tàu trong vùng từ Quảng Ninh đến Nam Định; 08 tuyến dẫn tàu trong vùng từ tỉnh Thanh Hóa đến tỉnh Quảng Trị; 11 tuyến dẫn tàu trong vùng hoa tiêu bắt buộc tại các khu vực khai thác dầu khí ngoài khơi trong vùng biển Việt Nam…
Cũng theo Quyết định này, tổ chức hoa tiêu hàng hải phải bảo đảm đủ số lượng tối thiểu hoa tiêu các hạng và phương tiện đưa, đón hoa tiêu theo quy định nhằm cung cấp kịp thời, hiệu quả, an toàn dịch vụ hoa tiêu trên tuyến dẫn tàu được giao. Trường hợp tổ chức hoa tiêu được giao từ 02 tuyến dẫn tàu trở lên nhưng nhu cầu dẫn tàu không thường xuyên thì số lượng tối thiểu hoa tiêu các hạng, phương tiện đưa, đón hoa tiêu đối với tuyến dẫn tàu đó có thể được giảm theo quyết định của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2012.

Xem chi tiết Quyết định 726/QĐ-CHHVN tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

 

MINISTRY OF TRANSPORT
VIET NAM MARINE ADMINISTRATION
--------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence –Freedom -Happiness
--------------
No: 726/QD-CHHVN
Hanoi, September 13, 2012
 
DECISION
ANNOUNCEMENT OF BOAT GUIDING LINE IN THE COMPULSORY MARINE PILOTAGE AREA OF VIETNAM AND REGULATION ON MINIMUM NUMBER OF PILOTS OF DIFFERENT CLASSES, MEANS OF TRANSPORTATION OF PILOT WITH EACH BOAT GUIDING LINE
DIRECTOR OF VIET NAM MARINE ADMINISTRATION
 
Pursuant to the Vietnam Maritime Code dated June 14, 2005;
Pursuant to Decree No. 173/2007/ND-CP of November 28, 2007 of the Government stipulating the organization and operation of maritime pilots and Decree No. 49/2011/ND-CP of June 21, 2011 of the Government amending and supplementing Article 11 of Decree No. 173/2007/ND-CP;
Pursuant to Decision No. 26/2009/QD-TTg dated February 20, 2009 of the Prime Minister of the Government stipulating functions, tasks, powers and organizational structure of the Vietnam Maritime Administration directly under the Ministry of Transport;
Pursuant to Circular No. 58/2011/TT-BGTVT dated November 28, 2011 of the Minister of Transport stipulating the compulsory maritime pilotage area of Vietnam;
Pursuant to Circular No. 06/2009/TT-BGTVT of June 18, 2009 and Circular No. 10/2011/TT-BGTVT dated March 25, 2011 of the Minister of Transport, amending and supplementing a number of articles of Circular No. 06/2009/TT- BGTVT stipulating the training, grant and revocation of the certificate of professional capacity of maritime pilot and Certificate of operation area of maritime pilots;
At the proposal of the Head of Legal Affairs Division.
DECIDES
Article 1.
Issuing together with this Decision the list of boat guiding line in the compulsory maritime pilotage area of Vietnam and the minimum number of pilot ratings, means of transportation of pilot with each boat guiding line.
Article 2.
1. Boat guiding line is the route of boat guided by the pilot from the pilot reception area to wharf, port, anchorage, transshipment area, storm shelter, shipyard (hereafter referred to as port) of a sea port or offshore oil port in a compulsory pilotage area.
2. Means of pilot transportation are boat eligible for reception of pilot safely as prescribed and in accordance with the actuality of that boat guiding line.
3. Maritime pilot organization must meet the minimum number of pilot ratings and means of pilot reception specified in the Appendix issued together with this Decision in order to provide timely, efficient and safe pilotage service on the boat guiding line assigned. In case the pilot organization is assigned from 02 (two) boat guiding lines or more but the demand for boat guiding is not regular, then the minimum number of pilot ratings, means of pilot reception for those boat guiding lines can be reduced by the decision of the Director of Vietnam Marine Administration.

Click download  to see the full text

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decision 726/QD-CHHVN DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi