Thông tư 08/2009/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn việc sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn việc sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông như sau:

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này hướng dẫn những nguyên tắc chung về hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự.
Chương II
QUY ĐỊNH VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH, HÀNG HÓA BẰNG XE THÔ SƠ,
XE GẮN MÁY, XE MÔ TÔ HAI BÁNH, XE MÔ TÔ BA BÁNH
VÀ CÁC LOẠI XE TƯƠNG TỰ
Điều 3. Người điều khiển phương tiện
1. Phải bảo đảm quy định tại Điều 58 và Điều 63 Luật Giao thông đường bộ.
2. Trang bị mũ bảo hiểm cho hành khách đi xe đối với các loại xe bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm.
3. Đối với hoạt động kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự, người điều khiển phương tiện phải có biển hiệu hoặc trang phục do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quy định để nhận biết với các đối tượng tham gia giao thông khác.
Điều 4. Phương tiện vận chuyển
1. Xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự phải bảo đảm quy định tại Điều 53 Luật Giao thông đường bộ.
2. Xe thô sơ phải bảo đảm các điều kiện an toàn giao thông đường bộ theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Điều 5. Hoạt động vận chuyển
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 6. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào những nguyên tắc chung và tình hình của địa phương để quy định cụ thể về hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự trong phạm vi địa phương.
Điều 7. Trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải
Tham mưu trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định về quản lý sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa trong phạm vi địa phương.
Điều 8. Hiệu lực, trách nhiệm thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký. Bãi bỏ Thông tư số 03/2002/TT-BGTVT ngày 27 tháng 02 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn việc sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển khách, hàng.
2. Cục Đường bộ Việt Nam có trách nhiệm tổng hợp (thông qua các Sở Giao thông vận tải) và báo cáo Bộ Giao thông vận tải những vấn đề phát sinh, vướng mắc trong quá trình thực hiện để nghiên cứu, giải quyết kịp thời.
3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
Bổ sung

BỘ TRƯỞNG

Hồ Nghĩa Dũng

Thuộc tính văn bản
Thông tư 08/2009/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn việc sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 08/2009/TT-BGTVT Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Hồ Nghĩa Dũng
Ngày ban hành: 23/06/2009 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giao thông
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

 

THE MINISTRY OF TRANSPORT
-------
SOCIALIST REPUBLICOF VIETNAM Independence - Freedom– Happiness
----------
No. 08/2009/TT-BGTVT
Hanoi, June 23, 2009
 
CIRCULAR
GUIDING THE USE OF RUDIMENTARY VEHICLES, MOPEDS, MOTORCYCLES, THREE-WHEELERS AND THE LIKE FOR CARRYING PASSENGERS AND CARGOS
THE MINISTRY OF TRANSPORT
Pursuant to the November 13, 2008 Law on Road Traffic;
Pursuant to the Government's Decree No. 51/ 2008/ND-CP of April 28, 2008, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Transport;
The Ministry of Transport guides the use of rudimentary vehicles, mopeds, motorcycles, three-wheelers and the like for carrying passengers and cargos in order to ensure traffic order and safety as follow:
Chapter I
GENERAL PROVISIONS
Article 1. Scope of regulation
This Circular guides general principles of passenger and cargo transportation by rudimentary vehicles, mopeds, motorcycles, three-wheelers and the like.
Article 2. Subjects of application
This Circular applies to organizations and individuals engaged in passenger and cargo transportation activities by rudimentary vehicles, mopeds, motorcycles, three-wheelers and the like.
Chapter II
REGULATIONS ON PASSENGER AND CARGO TRANSPORTATION BY RUDIMENTARY VEHICLES, MOPEDS, MOTORCYCLES, THREE-WHEELERS AND THE LIKE
Article 3. Vehicle operators
1. To comply with provisions of Articles 58 and 63 of the Law on Road Traffic.
2. To provide crash helmets to their passengers for vehicles on which passengers are compulsory to wear crash helmets.
3. For commercial passenger and cargo transportation by rudimentary vehicles, mopeds, motorcycles, three-wheelers and the like, vehicles operators must have name plates and uniforms provided by People's Committees of provinces and centrally run cities (below referred to as provincial-level People's Committees) in order to distinguish them from other road users.
Article 4. Vehicles
1. Mopeds, motorcycles, three-wheelers and the like must comply with provisions of Article 53 of the Law on Road Traffic.
2. Rudimentary vehicles must satisfy the road traffic safety conditions specified by provincial-level People's Committees.
Article 5. Transportation activities
1. Provincial-level People's Committees shall specify:
a/ Operation scope, routes and time for each type of vehicles to ensure road traffic order and safety;
b/ Activities of standing, parking, picking up and disembarking passengers and cargos, in order to ensure road traffic order and safety.

2. Rudimentary vehicles, mopeds, motorcycles, three-wheelers and the like which carry passengers and cargos in a certain locality must comply with that locality' regulations.

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!