Quyết định 824/2002/QĐ-BGTVT vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng bằng đường bộ

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

---------

Số: 824/2002/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2002

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH "QUY ĐỊNH VẬN CHUYỂN HÀNG SIÊU TRƯỜNG, SIÊU TRỌNG BẰNG ĐƯỜNG BỘ"

------------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 29 tháng 6 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22 tháng 3 năm 1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm quản lý nhà nước và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Giao thông vận tải;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Vận tải,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định Vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng bằng đường bộ".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ những quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 3. Các Ông (Bà): Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Vận tải, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải (Giao thông công chính) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (VP, Công báo);
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cục ĐBVN;
- Sở GTVT (GTCC);
- Lưu: HC, PCVT.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT
THỨ TRƯỞNG
Phạm Thế Minh

 

QUY ĐỊNH

VẬN CHUYỂN HÀNG SIÊU TRƯỜNG, SIÊU TRỌNG BẰNG ĐƯỜNG BỘ"
(Ban hành kèm theo Quyết định số 824/2002/QĐ-BGTVT ngày 25 tháng 03 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

 

Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Văn bản này quy định về việc vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng bằng phương tiện đường bộ trên hệ thống đường bộ nước CHXHCN Việt Nam.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng.

2. Trong trường hợp điều ước quốc tế liên quan đến vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng bằng đường bộ mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác với Quy định này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.

Điều 3. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân vận chuyển

Tổ chức, cá nhân vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng bằng đường bộ phải thực hiện các quy định sau:

1. Được cơ quan quản lý nhà nước về đường bộ có thẩm quyền cấp phép.

2. Khi vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng phải tuân theo các quy định được ghi trong giấy phép.

Điều 4. Giải thích từ ngữ

Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. "Chủ phương tiện" là tổ chức, cá nhân đứng tên sở hữu hoặc sử dụng phương tiện.

2. "Bên vận tải" là bên nhận vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng.

3. "Bên có hàng" là bên thuê vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng.

4. "Tổng trọng tải" gồm tự trọng của xe và trọng lượng của hàng.

Chương 2. VẬN CHUYỂN HÀNG SIÊU TRƯỜNG, SIÊU TRỌNG

 

Điều 5. Hàng siêu trường, siêu trọng

1. Hàng siêu trường là hàng có kích thước thực tế mỗi kiện hàng không tháo rời ra được khi xếp lên phương tiện đường bộ có:

Chiều rộng trên 2,5 mét;

Hoặc chiều cao trên 4,2 mét tính từ mặt đất;

Hoặc chiều dài trên 20 mét.

2. Hàng siêu trọng là hàng có trọng lượng thực tế mỗi kiện hàng không tháo rời ra được trên 30 tấn.

Điều 6. Phương tiện vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng

1. Phương tiện vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng phải có trọng tải, kích thước phù hợp với kiện hàng vận chuyển.

Trong trường hợp cần thiết có thể gia cố tăng cường khả năng chịu tải của phương tiện nhưng phải theo thiết kế được duyệt.

2. Có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường còn hiệu lực.

Điều 7. Trách nhiệm của bên có hàng

1. Thông báo cho bên vận tải về trọng lượng, kích thước hàng và địa điểm xếp dỡ hàng.

2. Chịu trách nhiệm về nhãn hiệu gửi hàng (tên, địa chỉ nơi gửi, nơi nhận, trọng lượng, kích thước, phướng pháp xếp dỡ, yêu cầu bảo quản…).

Ký hiệu dùng cho bảo quản, xếp dỡ áp dụng theo thông lệ quốc tế và quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Phối hợp đầy đủ với bên vận tải giải quyết các vướng mắc phát sinh trong khi thực hiện vận chuyển.

Điều 8. Trách nhiệm của bên vận tải

1. Có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật và đủ điều kiện kinh doanh theo Nghị định số 92/2001/NĐ-CP ngày 11/12/2001 của Chính phủ "về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ôtô".

2. Có đủ đội ngũ lái xe, cán bộ kỹ thuật, công nhân hành nghề để sử dụng phương tiện và các thiết bị chuyên dùng.

3. Chủ trì và phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng phương án vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng bảo đảm an toàn cho người, hàng và công trình giao thông.

Nội dung chủ yếu của phương án gồm:

- Khảo sát hành trình chạy xe: tuyến đường, đoạn đường, cầu, phà được đi.

- Vị trí, địa hình nơi xếp dỡ.

- Yêu cầu hỗ trợ hướng dẫn đảm bảo an toàn giao thông trên đường khi phương tiện vận chuyển đi qua.

- Tốc độ xe đi, giờ đi, điểm đỗ…

Việc khảo sát, thiết kế nhằm gia cố tăng cường năng lực chịu tải và khả năng thông qua của đường bộ phải được cơ quan quản lý đường bộ chấp thuận.

4. Thực hiện việc vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng theo hợp đồng đã ký kết với bên có hàng.

Điều 9. Xếp dỡ hàng siêu trường, siêu trọng

Việc xếp dỡ hàng do Bên vận tải và Bên có hàng thỏa thuận thực hiện nhưng phải tuân thủ đúng chỉ dẫn về bảo quản và xếp dỡ theo quy định của Bên có hàng.

Chương 3. CẤP PHÉP VẬN CHUYỂN HÀNG SIÊU TRƯỜNG, SIÊU TRỌNG

 

Điều 10. Cấp phép vận chuyển

Việc cấp phép vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 21/2001/TT-BGTVT ngày 10/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải "Hướng dẫn việc lưu hành xe quá tải, quá khổ, xe bánh xích trên đường bộ".

Điều 11. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm

Việc thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm Quy định này được thực hiện theo các quy định hiện hành về thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm.

Chương 4

HIỆU LỰC THI HÀNH

 

Điều 12. Quy định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Quy định này đều bị bãi bỏ./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT
THỨ TRƯỞNG
Phạm Thế Minh

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 824/2002/QĐ-BGTVT về "Quy định vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng bằng đường bộ" do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 824/2002/QĐ-BGTVT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Thế Minh
Ngày ban hành: 25/03/2002 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giao thông
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

 

THE MINISTRY OF TRANSPORTATION AND COMMUNICATIONS
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------
No: 824/2002/QD-BGTVT
Hanoi, March 25, 2002
 
DECISION
PROMULGATING THE REGULATION ON LAND-ROAD TRANSPORT OF SUPER-SIZED AND SUPER-WEIGHTED CARGOES
THE MINISTER OF COMMUNICATIONS AND TRANSPORT
Pursuant to the Law on Land Road Traffic of June 29, 2001;
Pursuant to the Government’s Decree No.22/CP of March 22, 1994 on the tasks, powers, State management responsibility and organizational structure of the Ministry of Communications and Transport;
At the proposals of the director of Vietnam Land Road Administration and the director of the Legal and Transport Department,
DECIDES:
Article 1.- To promulgate together with this Decision the "Regulation on the land-road transport of super-sized and super-weighted cargoes."
Article 2.- This Decision takes effect 15 days after its signing. To annul the previous stipulations which are contrary to this Decision.
Article 3.- The director of the Office, the director of the Legal and Transport Department, the director of Vietnam Land Road Administration and the directors of the Communications and Transport (Traffic and Public Works) Services of the provinces and centrally-run cities, the heads of the concerned agencies and units shall have to implement this Decision.
 

 

 
FOR THE MINISTER OF COMMUNICATIONS AND TRANSPORT
VICE MINISTER

Pham The Minh
 
REGULATION
ON THE LAND-ROAD TRANSPORT OF SUPER-SIZED AND SUPER-WEIGHTED CARGOES
(Promulgated together with the Minister of Communications and Transports Decision No.824/2002/QD-BGTVT of March 25, 2002)
Chapter I
GENERAL PROVISIONS
Article 1.- Governing scope
This document governs the transport of super-sized and super-weighted cargoes by land-road transport means on the system of land roads of the Socialist Republic of Vietnam.
Article 2.- Objects of application
1. This Regulation shall apply to the agencies, organizations and individuals involved in the transport of super-sized and super-weighted cargoes.
2. In cases where an international agreement on land-road transport of super-sized and super-weighted cargoes, which Vietnam has signed or acceded to, contains provisions different from those of this Regulation, such international agreement’s provisions shall apply.
Article 3.- Responsibilities of transporting organizations and individuals
Organizations and individuals engaged in the land-road transport of super-sized and super-weighted cargoes must comply with the following regulations:

1. They are licensed by the State land road administration(s);

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!