Quyết định 208/QĐ-BGTVT định mức sử dụng phà, ca nô tại bến Vàm Cống đến năm 2025

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

Số: 208/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành định mức sử dụng phương tiện phà, ca nô tại các bến phà thuộc cụm phà Vàm Cống đến năm 2025

-------------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Luật Quản lý tài sn công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 151/2017 NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Xét Tờ trình số 75/TTr-TCĐBVN ngày 01/8/2019 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc đề nghị ban hành định mức, nhu cầu sử dụng phương tiện phà, ca nô tại các bến phà thuộc cụm phà Vàm Cống;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ và Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này định mức sử dụng phương tiện phà, ca nô tại các bến phà thuộc cụm phà Vàm Cống đến năm 2025 (chi tiết theo phụ biểu).

Điều 2. Các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ định mức, nhu cầu sử dụng phương tiện phà, ca nô tại các bến phà thuộc cụm phà Vàm Cống đến năm 2025 được ban hành tại Điều 1 của Quyết định này và nhu cầu thực tế cần thiết của đơn vị triển khai thực hiện theo đúng quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các quy định hiện hành bảo đảm tiết kiệm và hiệu quả.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Khoa học công nghệ, Tài chính; Kết cấu hạ tầng giao thông; Tổng Cục trưởng Tổng Cục Đường bộ Việt Nam; Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ IV và các đơn vị khai thác vận hành phà chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài Chính (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cổng TTĐT Bộ GTVT;
- Kho bạc nhà nước;
- Lưu VT, KHCN (05).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


 Lê Đình Thọ

 

 

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN PHÀ, CA NÔ TẠI CÁC BẾN PHÀ THUỘC CỤM PHÀ VÀM CỐNG ĐẾN NĂM 2025

(Ban hành kèm theo Quyết định số 208/QĐ-BGTVT ngày 19 tháng 02 năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải)

----------------

 

STT

Tên bến phà

Đơn vị

Định mức sử dụng

Số lượng

Cấp phương tiện

1

Bến phà Đình Khảo

 

7

 

 

Phà

Phà

6

03 phà 200 tấn;

03 phà 100 tấn

 

Ca nô

Ca nô

1

01 ca nô 425 CV

2

Bến phà Đại Ngãi

9

 

 

Phà

Phà

8

02 phà 200 tấn;

06 phà 100 tấn

 

Ca nô

Ca nô

 

01 ca nô 239 CV

3

Bến phà Kênh Tắt

4

 

 

Phà

Phà

3

03 phà 100 tấn

 

Ca nô

Ca nô

1

01 ca nô 239 CV

4

Bến phà Láng Sắt

5

 

 

Phà

Phà

4

01 phà 100 tấn;

03 phà 60 tấn

 

Ca nô

Ca nô

1

01 ca nô 239 CV

 

Tổng cộng

 

25

21 phà; 04 ca nô

 

thuộc tính Quyết định 208/QĐ-BGTVT

Quyết định 208/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành định mức sử dụng phương tiện phà, ca nô tại các bến phà thuộc cụm phà Vàm Cống đến năm 2025
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:208/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Đình Thọ
Ngày ban hành:19/02/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giao thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Định mức sử dụng phà, ca nô tại cụm phà Vàm Cống đến năm 2025

Ngày 19/02/2020, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã ra Quyết định 208/QĐ-BGTVT về việc ban hành Định mức sử dụng phương tiện phà, ca nô tại các bến phà thuộc cụm phà Vàm Cống đến năm 2025.

Theo đó, Định mức sử dụng phà, ca nô tại các bến phà thuộc cụm phà Vàm Cống đến năm 2025 như sau:

Thứ nhất, bến phà Đình Khảo gồm 03 phà 200 tấn; 03 phà 100 tấn; 01 ca nô 239 CV.

Thứ hai, bến phà Đại Ngãi gồm 02 phà 200 tấn; 06 phà 100 tấn; 01 ca nô 239 CV.

Thứ ba, bến phà Kênh Tắt gồm 03 phà 100 tấn; 01 ca nô 239 CV.

Thứ tư, bến phà Láng Sắt gồm 01 phà 100 tấn; 03 phà 60 tấn; 01 ca nô 239 CV.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định208/QĐ-BGTVT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi