Quyết định 1524/QĐ-BGTVT 2022 điều chỉnh một số đoạn tuyến Quốc lộ 3 tỉnh Cao Bằng thành đường địa phương

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1524/QĐ-BGTVT

Quyết định 1524/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc điều chỉnh một số đoạn tuyến Quốc lộ 3 thuộc địa phận tỉnh Cao Bằng thành đường địa phương
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1524/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Đình Thọ
Ngày ban hành:16/11/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giao thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Điều chỉnh một số đoạn tuyến Quốc lộ 3 thuộc tỉnh Cao Bằng thành đường địa phương

Ngày 16/11/2022, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1524/QĐ-BGTVT về việc điều chỉnh một số đoạn tuyến Quốc lộ 3 thuộc địa phận tỉnh Cao Bằng thành đường địa phương.

Theo đó, điều chỉnh các đoạn tuyến Quốc lộ 3 cũ (do đã có tuyến mới thay thế) với tổng chiều dài 3.960m thành đường địa phương và bàn giao Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng quản lý, khai thác và bảo trì theo các quy định hiện hành. Các đoạn đường được điều chỉnh bao gồm: Đoạn 180m từ Km241+120 - Km241+220; Đoạn 150m từ Km247+400 - Km247+500; Đoạn 100m từ Km251+250 - Km251+300;…

Bên cạnh đó, giao Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Cao Bằng thực hiện các thủ tục điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định; Tổ chức bàn giao, giải quyết các vấn đề liên quan, đảm bảo công tác quản lý, khai thác và bảo trì được thực hiện liên tục không ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến.

Ngoài ra, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương, phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam thực hiện các thủ tục điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định; Tiếp nhận đoạn tuyến sau khi có quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1524/QĐ-BGTVT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1524/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh một số đoạn tuyến Quốc lộ 3 thuộc địa phận tỉnh Cao Bằng thành đường địa phương

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng tại Văn bản số 2657/UBND- GT ngày 17 tháng 10 năm 2022 về việc tiếp nhận bàn giao quản lý, khai thác các đoạn tuyến QL.3 cũ địa phận tỉnh Cao Bằng; Báo cáo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam (nay là Cục Đường bộ Việt Nam) tại Văn bản số 5538/TCĐBVN-QLBTĐB ngày 13 tháng 9 năm 2022;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Điều chỉnh các đoạn tuyến Quốc lộ 3 cũ (do đã có tuyến mới thay thế) với tổng chiều dài 3.960m thành đường địa phương (có phụ lục chi tiết kèm theo) và bàn giao Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng quản lý, khai thác và bảo trì theo các quy định hiện hành.

Điều 2:

2.1. Giao Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Cao Bằng thực hiện các thủ tục điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định; tổ chức bàn giao, giải quyết các vấn đề liên quan, đảm bảo công tác quản lý, khai thác và bảo trì được thực hiện liên tục không ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến.

2.2. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương, phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam thực hiện các thủ tục điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định; tiếp nhận đoạn tuyến trên sau khi có quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kết cấu hạ tầng giao thông, Kế hoạch đầu tư, Tài chính, Vận tải; Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Cao Bằng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: KHĐT, TC;
- Kho bạc NN Trung ương;
- Kho bạc NN tỉnh Cao Bằng;
- Lưu: VT, KCHT.(M)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Đình Thọ

 

 

 

PHỤ LỤC

ĐIỀU CHỈNH CÁC ĐOẠN TUYẾN QUỐC LỘ 3 THÀNH ĐƯỜNG ĐỊA PHƯƠNG, THUỘC ĐỊA PHẬN TỈNH CAO BẰNG
(Kèm theo Quyết định số 1524/QĐ-BGTVT ngày 16 tháng 11 năm 2022 của Bộ Giao thông vận tải)

 

TT

Lý trình

Quốc lộ

Chiều dài (m)

Lý do điều chỉnh

Ghi chú

Điểm đầu

Điểm cuối

1

Km241+120

Km241+220

3

180

Cắt cua, nắn chỉnh tuyến cục bộ (Dự án nâng cấp, cải tạo tuyến QL.3)

Tỉnh Cao Bằng

2

Km247+400

Km247+500

3

150

3

Km251+250

Km251+300

3

100

4

Km251+490

Km251+540

3

120

5

Km253+570

Km253+630

3

200

6

Km255+800

Km255+970

3

150

7

Km257+570

Km257+640

3

140

8

Km257+950

Km258+050

3

200

9

Km258+880

Km258+970

3

180

10

Km259+130

Km259+200

3

250

11

Km259+450

Km259+500

3

120

12

Km266+190

Km266+420

3

350

13

Km284+360

Km284+440

3

180

14

Km287+000

Km287+080

3

100

15

Km287+150

Km287+250

3

120

16

Km296+400

Km296+500

3

120

17

Km298+900

Km298+950

3

100

18

Km335+070

Km335+120

3

50

19

Km335+120

Km335+600

3

650

20

Km343+250

Km343+750

3

500

 

Tổng cộng

3

3.960

 

 

 

 

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi