Quyết định 615/QĐ-BTNMT 2024 triển khai Phong trào Cả nước xây dựng xã hội học tập

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 615/QĐ-BTNMT

Quyết định 615/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030" của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trườngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:615/QĐ-BTNMTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thị Phương Hoa
Ngày ban hành:13/03/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
____________

Số: 615/QĐ-BTNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2024

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua "Cả nước thi đua xây dựng

xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030"

của Bộ Tài nguyên và Môi trường

________________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

Căn cứ Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22/9/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 18/2023/TT-BTNMT ngày 15/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành tài nguyên và môi trường;

Căn cứ Quyết định số 1315/QĐ-TTg ngày 09/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”;

Căn cứ Hướng dẫn số 216/HD-BNV ngày 14/01/2024 của Bộ Nội vụ hướng dẫn khen thưởng thành tích trong Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”;

Căn cứ Quyết định số 4172/QĐ-BTNMT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030" của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Ban TĐKT Trung ương, Bộ Nội vụ;
- Công đoàn Bộ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ, Hội Cựu chiến binh Bộ;
- Lưu: VT, TCCB. N.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Phương Hoa

 

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________

 

 

KẾ HOẠCH

Triển khai Phong trào thi đua “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập,

đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030”

của Bộ Tài nguyên và Môi trường

(Kèm theo Quyết định số 615/QĐ-BTNMT ngày 13 tháng 3 năm 2024

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 

Thực hiện Quyết định số 1315/QĐ-TTg ngày 09/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”; Quyết định số 4172/QĐ-BTNMT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Hướng dẫn số 216/HD-BNV ngày 14/01/2024 của Bộ Nội vụ hướng dẫn khen thưởng thành tích trong Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”, Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030" của Bộ Tài nguyên và Môi trường (sau đây viết tắt là Bộ) với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Phát huy sức mạnh của các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc, trực thuộc Bộ trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về vai trò, ý nghĩa và sự cần thiết của khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

b) Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc, trực thuộc Bộ, đặc biệt vai trò của người đứng đầu cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, tổ chức trong việc chỉ đạo, triển khai Phong trào thi đua, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời.

2. Yêu cầu

a) Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng, với nội dung, hình thức phong phú, bảo đảm tiết kiệm, chất lượng, hiệu quả, thực chất, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tạo nên cuộc vận động người người học tập, nhà nhà học tập, cả Bộ học tập; gắn kết với các cuộc vận động, phong trào thi đua khác, tránh trùng lặp, chồng chéo trong quá trình tổ chức thực hiện.

b) Việc đánh giá kết quả Phong trào thi đua phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và thực hiện lồng ghép thi đua về xây dựng xã hội học tập với Phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

c) Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Phong trào thi đua; định kỳ sơ kết, tổng kết Phong trào thi đua để kịp thời biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, phát huy và chia sẻ các sáng kiến, kinh nghiệm hay, nhân rộng các mô hình, cách làm sáng tạo trong xây dựng xã hội học tập; công nhận, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong Phong trào thi đua.

II. NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA

1. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và hiệu quả của công tác khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập và mô hình học tập trong điều kiện nền kinh tế số, xã hội số; thi đua học tập suốt đời; phát huy sáng kiến, giải pháp khuyến khích và phát triển văn hóa học tập trong tập thể cơ quan, đơn vị, tổ chức.

2. Phối hợp, tham gia xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ và đẩy mạnh hoạt động của các thiết chế giáo dục chính quy và không chính quy, thiết chế văn hóa, các trung tâm học tập cộng đồng, tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi cho các đối tượng học tập suốt đời.

3. Triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nêu tại Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” của Bộ (ban hành theo Quyết định số 4172/QĐ-BTNMT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường).

4. Thi đua nâng cao năng lực sử dụng các công nghệ học tập hiện đại, chuyển đổi số trong các hoạt động học tập suốt đời; nâng cao năng lực số và năng lực sử dụng ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; thực hiện học tập mọi lúc, mọi nơi bằng mọi phương pháp để phục vụ cho công việc.

5. Thi đua đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong cơ quan, đơn vị, tổ chức và xây dựng mô hình công dân học tập; xây dựng văn hóa học tập.

6. Thi đua tiếp cận kịp thời các xu thế và kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực giáo dục, học tập suốt đời, học tập trực tuyến trong hệ thống giáo dục mở, học tập từ xa, tích cực tham gia thành phố học tập toàn cầu.

III. TIÊU CHÍ THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

1. Tiêu chí thi đua

a) Đối với các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc Bộ:

- Kịp thời, chủ động tham gia xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách thúc đẩy học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

- Quan tâm đầu tư các nguồn lực, bao gồm tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm cung ứng các dịch vụ học tập cho mọi tầng lớp nhân dân, các chương trình và tài liệu học tập theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 444-KH/BCSĐTNMT ngày 14/11/2018 của Ban cán sự đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

- Tổ chức Phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng để tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhân thức cho viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập trong nền kinh tế số, xã hội số, chính phủ số; củng cố và hình thành thói quen chủ động, tự giác học tập, cập nhật kiến thức trên môi trường công nghệ với phương châm lấy tự học là chính.

- Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý.

b) Đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ (trừ các đơn vị nêu tại mục a)

- Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, kịp thời, chủ động tham gia xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách thúc đẩy học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

- Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng để tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập trong nền kinh tế số, xã hội số, chính phủ số; củng cố và hình thành thói quen chủ động, tự giác học tập, cập nhật kiến thức trên môi trường công nghệ với phương châm lấy tự học là chính.

- Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý; quan tâm, tạo điều kiện để đáp ứng nhu cầu học tập của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị.

c) Đối với các tổ chức đoàn thể

- Tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ và tiên phong thực hiện Phong trào thi đua, tạo sự đồng thuận, lan tỏa trong xã hội về xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời.

- Triển khai có hiệu quả các giải pháp huy động đoàn viên, hội viên tham gia công tác khuyến học, khuyến tài.

d) Đối với cá nhân:

- Có nhiều đóng góp về công sức, trí tuệ, vật chất xây dựng xã hội học tập ở cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Có giải pháp, sáng kiến hiệu quả trong tổ chức, triển khai Phong trào thi đua được cấp có thẩm quyền công nhận.

- Được công nhận danh hiệu “Công dân học tập” theo quy định tại Quyết định số 324/QĐ-HKHVN ngày 25/10/2023 của Hội Khuyến học Việt Nam.

2. Hình thức và tiêu chuẩn khen thưởng

2.1 Hình thức khen thưởng

a) Khen thưởng hàng năm

Căn cứ kết quả thực hiện Phong trào thi đua của các tập thể, cá nhân, các cơ quan, tổ chức, đơn vị biểu dương, khen thưởng kịp thời theo thẩm quyền các tập thể, cá nhân tiêu biểu bằng hình thức phù hợp và theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

b) Khen thưởng trong đợt sơ kết giai đoạn 2023 - 2025

Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức sơ kết Phong trào thi đua vào năm 2025 và khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong Phong trào thi đua.

c) Khen thưởng tổng kết giai đoạn 2023 - 2030

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Bộ Tài nguyên và Môi trường lựa chọn từ 01 đến 02 tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện Phong trào thi đua đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Cơ quan, đơn vị lựa chọn từ 01 đến 02 tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện Phong trào thi đua đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng Bằng khen.

2.2 Tiêu chuẩn khen thưởng

Căn cứ thành tích trong thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030" của Bộ Tài nguyên và Môi trường việc xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc được thực hiện theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng và tiêu chuẩn khen thưởng nêu tại mục 3 Hướng dẫn số 216/HD-BNV ngày 14/01/2024 của Bộ Nội vụ hướng dẫn khen thưởng thành tích trong Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đảng và cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Phong trào thi đua; sơ kết, tổng kết và biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các gương điển hình tiên tiến, nhân rộng mô hình tốt, cách làm hay, sáng kiến có giá trị trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

2. Rà soát, xây dựng, hoàn thiện, ban hành các chính sách, quy chế, quy định thúc đẩy công tác xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời; có chính sách thu hút, khuyến khích sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong công tác xây dựng xã hội học tập.

3. Triển khai hiệu quả các chương trình, đề án đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt về xây dựng xã hội học tập; đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời; đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2030 và xây dựng mô hình công dân học tập.

4. Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhân thức, trách nhiệm của ngành tài nguyên và môi trường và cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập, gắn với sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tăng cường tuyên truyền về các điển hình tiêu biểu, phổ biến những mô hình hay, cách làm hiệu quả, tạo sự lan tỏa trong xã hội về tinh thần tự học, học tập thường xuyên, suốt đời. Khuyến khích, nhân rộng những tấm gương cần cù, kiên trì, say mê học tập, đổi mới sáng tạo.

5. Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và chính quyền các cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên về tinh thần tự học và tinh thần khuyến học, khuyến tài, ý thức vận động lôi cuốn toàn xã hội thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua.

6. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tổ chức thực hiện Phong trào thi đua, phát triển các nền tảng, tài nguyên giáo dục dùng chung phù hợp trên không gian mạng và hỗ trợ công tác giám sát, đánh giá kết quả triển khai Phong trào thi đua.

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Phong trào thi đua được triển khai thực hiện từ năm 2023 đến năm 2030, chia thành 02 giai đoạn:

1. Giai đoạn 1 (từ 2023 - 2025)

Các cơ quan, đơn vị thuộc ngành tài nguyên và môi trường tổ chức triển khai thực hiện Phong trào thi đua hiệu quả, thiết thực; tiến hành sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm vào năm 2025 để triển khai giai đoạn tiếp theo.

2. Giai đoạn 2 (từ 2026 - 2030)

Trên cơ sở sơ kết, đánh giá kết quả việc thực hiện giai đoạn 1, Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, tham mưu Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của Phong trào thi đua và tổng kết vào năm 2030.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, Khối trưởng các Khối thi đua, căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai Phong trào thi đua; tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được học tập suốt đời; hướng dẫn, triển khai, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện bảo đảm nội dung, chất lượng, tiến độ.

2. Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này theo quy định; định kỳ hàng năm hoặc đột xuất (khi có yêu cầu) xây dựng báo cáo về tình hình thực hiện Phong trào thi đua.

3. Trước ngày 01 tháng 12 hàng năm, các các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo tình hình tổ chức thực hiện Phong trào thi đua về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để tổng hợp.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Vụ Tổ chức cán bộ-Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi