Quyết định 582/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố các Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực năm 2016 và hết hiệu lực theo quy định tại khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------
Số: 582/QĐ-BGDĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2017

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÁC DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
 THUỘC LĨNH VỰC QUẢN NHÀ NƯỚC CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HT HIỆU LỰC
 NĂM 2016 VÀ HẾT HIỆU LỰC THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 4 ĐIỀU 154 LUẬT BAN HÀNH
 VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2015
-----------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bàn quy phạm pháp luật;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực năm 2016 và hết hiệu lực theo quy định tại khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, gồm:
1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực toàn bộ năm 2016.
2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực một phần năm 2016.
3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực toàn bộ theo quy định tại khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Như Điều 3;
- Công báo;
- Cổng TTĐT Bộ GD&ĐT;
- Lưu: VT, PC(6).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Phạm Mạnh Hùng

 
 
 
DANH MỤC
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định s582/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
 
 

STT
Tên loại văn bản
Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản
Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản
Lý do hết hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
1.
Thông tư
14-GDĐT ngày 05/8/1997
Hướng dẫn về tiêu chuẩn và thể thức kiểm tra, đánh giá kết quả chống mù chữ và kết quả phổ cập giáo dục tiểu học
Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện đảm bảo và kiểm tra, công nhận phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
10/5/2016
2.
Quyết định
26/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/7/2001
Quy định tiêu chuẩn, kiểm tra và đánh giá công nhận phổ cập giáo dục trung học cơ sở
Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện đảm bảo và kiểm tra, công nhận phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
10/5/2016
3.
Quyết định
41/2006/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2006
Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi
Thông tư 23/2016/TT-BGDĐT ngày 13/10/2016 ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra các kỳ thi.
28/11/2016
4.
Quyết định
49/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/8/2008
Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú
Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú
02/3/2016
5.
Thông tư
06/2009/TT- BGDĐT ngày 31/3/2008
Sửa đổi, bổ sung Điều 10 và Điều 13 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú
Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú
02/3/2016
6.
Thông tư
36/2009/TT- BGDĐT ngày 04/12/2009
Quy định kiểm tra, công nhận phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi
Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện đảm bảo và kiểm tra, công nhận phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
10/5/2016
7.
Thông tư
12/2010/TT- BGDĐT ngày 29/3/2010
Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo
27/5/2016
8.
Thông tư
32/2010/TT- BGDĐT ngày 02/12/2010
Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi
Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện đảm bảo và kiểm tra, công nhận phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
10/5/2016
9.
Thông tư
02/2011/TT- BGDĐT ngày 20/01/2011
Quy định về kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục
Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
01/7/2016
10.
Thông tư
12/2012/TT- BGDĐT ngày 03/4/2012
Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục
Thông tư số 35/2015/TT-BGDĐT ngày 31/12/2015 hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục.
16/02/2016
11.
Thông tư
01/2013/TT- BGDĐT ngày 29/01/2013
Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài
Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài
06/5/2016
12.
Thông tư
36/2013/TT- BGDĐT ngày 06/11/2013
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT- BGDĐT ngày 02/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện đảm bảo và kiểm tra, công nhận phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
10/5/2016
13.
Thông tư liên tịch
18/2011/TTLT- BGDĐT-BYT ngày 28/4/2011
Quy định các nội dung đánh giá công tác y tế tại các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế
Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện hành vi chuyển đổi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
30/6/2016
14.
Thông tư liên tịch
22/2013/TTLT- BGDĐT-BYT ngày 18/6/2013
Quy định đánh giá công tác y tế tại các cơ sở giáo dục mầm non
Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện hành vi chuyển đổi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
30/6/2016
15.
Thông tư liên tịch
20/2014/TTLT- BGDĐT-BTC- BLĐTBXH ngày 30/5/2014
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15 thang 7 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP
Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021
16/5/2016
16.
Thông tư liên tịch
14/2015/TTLT- BGDĐT- BLĐTBXH-BTC ngày 16/7/2015
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT- BGDĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP
Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021
16/5/2016
Tổng số: 16 văn bản

B. Văn bản hết hiệu lực toàn bộ trước ngày 01/01/2016

STT
Tên loại văn bản
Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản
Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản
Lý do hết hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
I
Văn bản QPPL do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành
1.
Nghị định
166/2004/NĐ-CP ngày 16/9/2004
Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục
Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục.
15/02/2011
II
Văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và liên tịch ban hành
2.
Quyết định
1217/QĐ-BĐH ngày 18/12/1978
Quy định chế độ làm việc của cán bộ giảng dạy đại học
Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chế độ làm việc đối với giảng viên.
04/01/2009
3.
Thông tư
49/TT ngày 29/11/1979
Quy định chế độ công tác của giáo viên trường phổ thông
Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông
06/12/2009
4.
Quyết định
2301/QĐ-LB ngày 22/12/1990
Danh mục đào tạo đại học nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 27/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học
12/6/2010
5.
Quyết định
375/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/9/1991
Chương trình môn học Chính trị dùng cho hệ tuyển học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông tại các trường trung học chuyên nghiệp
Thông tư số 11/2012/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 03 năm 2012 ban hành Chương trình môn học Giáo dục chính trị dùng trong đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp
22/4/2012
6.
Quyết định
2137/GD-ĐT ngày 28/6/1997
Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề
Thông tư 27/2011/TT-BGDĐT ngày 27/6/2011 ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
10/8/2011
7.
Quyết định
28/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 23/6/1999
Quy định kiểm tra, đánh giá và công nhận Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi
Thông tư số 36/2009/TT-BGDĐT ngày 04/12/2009 ban hành Quy định kiểm tra, công nhận phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi
20/01/2010
8.
Quyết định
08/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 30/3/2000
Quy chế về nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các trường đại học, học viên và cao đẳng
Thông tư số 19/2012/TT-BGDĐT ngày 01/6/2012 ban hành quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học
16/7/2012
9.
Quyết định
21/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 06/6/2001
Chương trình khung giáo dục trung cấp chuyên nghiệp
Thông tư số 16/2010/TT-BGDĐT ngày 28/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp
12/8/2010
10.
Quyết định
27/2001/QĐ-BGD&ĐT
Quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia (giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2010)
Thông tư số 06/2010/TT-BGDĐT ngày 26/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia
12/4/2010
11.
Quyết định
44/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/10/2002
Danh mục chuyên ngành đào tạo sau đại học
Thông tư số 04/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ
02/4/2012
12.
Quyết định
21/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/4/2002
Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6
Thông tư số 19/2009/TT-BGDĐT ngày 11/8/2009 ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp THCS
25/9/2009
13.
Quyết định
41/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 18/10/2002
Sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề ban hành kèm theo Quyết định số 2137/GD-ĐT ngày 28/6/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tư 27/2011/TT-BGDĐT ngày 27/6/2011 ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
10/8/2011
14.
Quyết định
43/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 22/10/2002
Quy chế công tác học sinh, sinh viên ngoại trú trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp
Thông tư số 27/2009/TT-BGDĐT ngày 19/10/2009 ban hành Quy chế ngoại trú của học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy
02/12/2009
15.
Quyết định
13/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/3/2003
Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 7
Thông tư số 19/2009/TT-BGDĐT ngày 11/8/2009 ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp THCS
25/9/2009
16.
Quyết định
20/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 20/5/2003
Chương trình môn học Chính trị dùng cho hệ tuyển sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tại các trường trung học chuyên nghiệp
Thông tư số 11/2012/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 03 năm 2012 ban hành Chương trình môn học Giáo dục chính trị dùng trong đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp
22/4/2012
17.
Quyết định
24/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 09/6/2003
Điều chỉnh, bổ sung Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 7 ban hành kèm theo Quyết định số 13/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/3/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tư số 19/2009/TT-BGDĐT ngày 11/8/2009 ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp THCS
25/9/2009
18.
Quyết định
26/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/6/2003
Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi trung cấp chuyên nghiệp
Thông tư số 25/2012/TT-BGDĐT ngày 29/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi trung cấp chuyên nghiệp
14/8/2012
19.
Quyết định
51/2003/QĐ-BGD&ĐT
Chương trình khung giáo dục đại học ngành giáo dục quốc phòng ghép môn
Thông tư số 02/2012/TT-BGDĐT ngày 13/01/2012 ban hành Chương trình khung giáo dục đại học ngành Sư phạm Giáo dục quốc phòng - an ninh, trình độ đại học
27/02/2012
20.
Quyết định
52/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 07/11/2003
Danh mục thiết bị dạy học môn học giáo dục quốc phòng trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và trung học phổ thông
Thông tư số 33/2009/TT-BGDĐT ngày 13/11/2009 ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn giáo dục quốc phòng- an ninh trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông)
28/12/2009
21.
Quyết định
56/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 10/12/2003
Điều lệ trường cao đẳng
Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường cao đẳng
10/7/2009
22.
Quyết định
10/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/4/2004
Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 8
Thông tư số 19/2009/TT-BGDĐT ngày 11/8/2009 ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp THCS
25/9/2009
23.
Quyết định
20/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 20/7/2004
Sửa đổi, bổ sung Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3, lớp 8 ban hành kèm theo Quyết định số 03/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 23/02/2004; Quyết định số 10/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/4/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Bộ mẫu thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3, lớp 8
Thông tư số 19/2009/TT-BGDĐT ngày 11/8/2009 ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp THCS
25/9/2009
24.
Quyết định
35/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 11/10/2004
Chương trình khung giáo dục đại học ngành công tác xã hội trình độ đại học, cao đẳng
Thông tư số 10/2010/TT-BGDĐT ngày 22/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình khung giáo dục đại học ngành công tác xã hội trình độ đại học, cao đẳng
11/5/2010
25.
Quyết định
03/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/2/2005
Quy chế bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ III cho giáo viên các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, bổ túc văn hóa, trung tâm giáo dục thường xuyên và trung tâm kỹ thuật tổng hợp- hướng nghiệp
Thông tư 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên
27/8/2012
26.
Quyết định
08/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 14/3/2005
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia (giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2010) ban hành kèm theo Quyết định số 27/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tư số 06/2010/TT-BGDĐT ngày 26/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia
12/4/2010
27.
Quyết định
16/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 17/5/2005
Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 9
Thông tư số 19/2009/TT-BGDĐT ngày 11/8/2009 ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp THCS
25/9/2009
28.
Quyết định
19/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/6/2005
Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các trường đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tư số 22/2011/TT-BGDĐT ngày 30/5/2011 ban hành Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học
13/7/2011
29.
Quyết định
24/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/8/2005
Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT ngày 29/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo
19/5/2010
30.
Quyết định
30/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 30/9/2009
Quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học
Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT ngày 27/10/2009 ban hành Quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học.
11/12/2009
31.
Quyết định
32/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/10/2009
Quy chế công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
18/02/2013
32.
Quyết định
17/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006
Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 10
Thông tư số 01/2010/TT-BGDĐT ngày 18/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp trung học phổ thông
04/3/2010
33.
Quyết định
24/2006/QĐ-BGDĐT ngày 29/5/2006
Đề cương chi tiết 11 môn học dự bị đại học
Thông tư số 48/2012/TT-BGDĐT ngày 11/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành đề cương chi tiết 11 môn học dự bị đại học
25/01/2012
34.
Quyết định
48/2006/QĐ-BGDĐT ngày 25/10/2006
Quy định về việc xử lý người học có liên quan đến tệ nạn ma túy
Thông tư số 31/2009/TT-BGDĐT ngày 23/10/2009 ban hành Quy định về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
11/12/2009
35.
Quyết định
03/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/7/2007
Quy định về dạy thêm, học thêm
Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 ban hành quy định về dạy thêm, học thêm
01/7/2012
36.
Quyết định
07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007
Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
15/5/2011
37.
Quyết định
15/2007/QĐ-BGDĐT ngày 08/5/2007
Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 11
Thông tư số 01/2010/TT-BGDĐT ngày 18/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp trung học phổ thông
04/3/2010
38.
Quyết định
31/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/8/2007
Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ- tin học
Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học
15/3/2011
39.
Quyết định
37/2007/QĐ-BGDĐT ngày 12/7/2007
Hệ thống chỉ tiêu thống kê giáo dục và đào tạo
Thông tư 39/2011/TT-BGDĐT ngày 15/9/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê giáo dục và đào tạo
01/11/2011
40.
Quyết định
51/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/8/2007
Điều lệ trường tiểu học
Thông tư số 41/2010/TT- BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học
15/02/2011
41.
Quyết định
55/2007/QĐ-BGDĐT ngày 28/9/2007
Quy định mức chất lượng tối thiểu trường tiểu học
Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
18/02/2013
42.
Quyết định
61/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2007
Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng
Thông tư số 12/2013/TT-BGDĐT ngày 12/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học
16/6/2013
43.
Quyết định
76/2007/QĐ-BGDĐT ngày 14/12/2007
Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
Thông tư số 62/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
15/02/2013
44.
Quyết định
81/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/12/2007
Chương trình giáo dục quốc phòng- an ninh trình độ đại học, cao đẳng
Thông tư số 31/2012/TT-BGDĐT ngày 12/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình Giáo dục quốc phòng - an ninh
29/10/2012
45.
Thông tư
16/TT/LB ngày 23/8/1995
Hướng dẫn thực hiện chế độ đối với giáo viên được điều động làm nhiệm vụ thanh tra giáo dục
Thông tư số 54/2012/TT-BGDĐT ngày 21/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục
08/02/2013
46.
Thông tư liên tịch
41/2004/TTLT-BGD&ĐT-BTC-BQP-BLĐTB&XH ngày 31/12/2004
Hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên giáo dục quốc phòng
Thông tư liên tịch số 53/2011/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BQP-BTC ngày 15/11/2011 hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng - an ninh
02/01/2012
Tng số: 46 văn bản

 
DANH MỤC
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số 582/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
A. Văn bản hết hiệu lực một phần năm 2016

STT
Tên loại văn bản
Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản
Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản
Nội dung, quy định hết hiệu lực
Lý do hết hiệu lực
Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lc
1.
Quyết định
42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007
Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy
Quy định về sinh viên và công tác sinh viên của các trường đại học, học viên, trường đại học
Thông tư số 10/2016/TT- BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy
23/5/2016
2.
Quyết định
30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06/6/2008
Quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên
Các quy định về tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên
Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT- BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin Truyền thông quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin
10/8/2016
3.
Quyết định
27/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/8/2005
Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”
Điểm a, Điểm b, Điểm c, Điểm đ Khoản 1 Điều 4
Thông tư số 35/2015/TT- BGDĐT ngày 31/12/2015 hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục.
26/02/2016
4.
Quyết định
18/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/5/2007
Quy định chế độ công tác giáo viên giảng dạy trung cấp chuyên nghiệp
Quy định về giám định mức giờ dạy đối với giáo viên làm công tác công đoàn không chuyên trách tại khoản 1 Điều 10
Thông tư số 08/2016/TT- BGDĐT ngày 28/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ giảm trừ giờ dạy cho giáo viên, giảng viên kiêm nhiệm công tác công đoàn
13/5/2016
5.
Quyết định
58/2008/QĐ-BGDĐT ngày 17/10/2008
Quy định về hoạt động y tế trong các cơ sở giáo dục mầm non
Điều 4
Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện hành vi chuyển đổi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
30/6/2016
6.
Thông tư
28/2009/TT- BGDĐT ngày 24/5/2009
Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông
Quy định về giám định mức giờ dạy đối với giáo viên làm công tác công đoàn không chuyên trách tại khoản 1 Điều 9
Thông tư số 08/2016/TT- BGDĐT ngày 28/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ giảm trừ giờ dạy cho giáo viên, giảng viên kiêm nhiệm công tác công đoàn
13/5/2016
7.
Thông tư
24/2010/TT- BGDĐT ngày 02/8/2010
Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú
Khoản 2 Điều 13
Thông tư số 30/2015/TT- BGDĐT ngày 11/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú ban hành kèm theo Thông tư 24/2010/TT-BGDĐT ngày 02/08/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
25/01/2016
8.
Thông tư
03/2011/TT- BGDĐT ngày 28/01/2011
Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học
Các quy định liên quan đến tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ tin học tại khoản 5 Điều 3
Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT- BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin Truyền thông quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin
10/8/2016
9.
Thông tư
48/2011/TT- BGDĐT ngày 25/10/2011
Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non
Quy định về giảm định mức giờ dạy đối với giáo viên làm công tác công đoàn không chuyên trách tại điểm a khoản 1 Điều 5
Thông tư số 08/2016/TT- BGDĐT ngày 28/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ giảm trừ giờ dạy cho giáo viên, giảng viên kiêm nhiệm công tác công đoàn
13/5/2016
10.
Thông tư
57/2011/TT- BGDĐT ngày 02/12/2011
Xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
Các quy định đối với các đại học, học viện, trường đại học, viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo tiến sĩ
Thông tư số 32/2015/TT- BGDĐT ngày 16/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học
01/02/2016
11.
Thông tư
20/2012/TT- BGDĐT ngày 12/6/2012
Sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT về việc Xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
Các quy định đối với các đại học, học viện, trường đại học, viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo tiến sĩ
Thông tư số 32/2015/TT- BGDĐT ngày 16/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học
01/02/2016
12.
Thông tư
30/2014/TT- BGDĐT ngày 28/8/2014
Quy định đánh giá học sinh tiểu học
Khoản 3 Điều 5, Điều 7, Điều 8, Điều 9 và Điều 11
Thông tư 22/2016/TT- BGDĐT ngày 22/9/2016 sửa đổi bổ sung một số điều của của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
06/11/2016
13.
Thông tư
47/2014/TT- BGDĐT ngày 31/12/2014
Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên
Quy định về giám định mức giờ dạy đối với giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách tại Điều 6
Thông tư số 08/2016/TT- BGDĐT ngày 28/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ giảm trừ giờ dạy cho giáo viên, giảng viên kiêm nhiệm công tác công đoàn
13/5/2016
Tổng số: 13 văn bản

A. Văn bản hết hiệu lực một phần trước ngày 01/01/2016

STT
Tên loại văn bản
Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản
Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản
Nội dung, quy định hết hiệu lực
Lý do hết hiệu lực
Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực
I
Văn bản QPPL do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành
1
Nghị định
06/2000/NĐ- CP ngày 06/3/2000
Hợp tác đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khám chữa bệnh, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học
Các quy định về giáo dục và đào tạo
Nghị định 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
15/11/2012
2
Nghị định
18/2001/NĐ- CP ngày 04/5/2001
Quy định về thành lập và hoạt động của các cơ sở văn hóa, giáo dục nước ngoài tại Việt Nam
Các quy định về giáo dục và đào tạo
Nghị định 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
15/11/2012
II
Văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và liên tịch ban hành
1
Quyết định
39/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/8/2001
Quy chế tổ chức và hoạt động của các trường ngoài công lập
Các quy định áp dụng đối với trường trung học chuyên nghiệp
Thông tư số 35/2009/TT- BGDĐT ngày 03/12/2009 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục
25/01/2010
2
Thông tư
43/2003/TT- BGD&ĐT ngày 26/9/2003
Hướng dẫn chế độ làm việc của giảng viên, giáo viên giáo dục quốc phòng
Các quy định về giảng viên giáo dục quốc phòng
Thông tư số 36/2010/TT- BGDĐT ngày 15/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
29/01/2011
3
Quyết định
78/2007/QĐ-BGDĐT ngày 21/12/2007
Quy định việc thẩm định chương trình giáo dục và giáo trình trung cấp chuyên nghiệp
Các nội dung quy định việc thẩm định giáo trình trung cấp chuyên nghiệp
Thông tư số 43/2010/TT- BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình trung cấp chuyên nghiệp
15/02/2010
4
Thông tư
10/2009/TT- BGDĐT ngày 07/5/2009
Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ
Điều 4, Điều 5 và Điều 6
Thông tư số 38/2010/TT- BGDĐT ngày 22/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ.
07/2/2011
5
Thông tư
28/2009/TT- BGDĐT ngày 21/10/2009
Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông
Điểm a khoản 2 Điều 11
Thông tư số 54/2012/TT- BGDĐT ngày 21/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục
08/02/2013
6
Thông tư
48/2011/TT- BGDĐT ngày 25/10/2011
Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non
Điểm a khoản 3 Điều 5
Thông tư số 54/2012/TT- BGDĐT ngày 21/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục
08/02/2013
Tổng số: 06 văn bản

DANH MỤC
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 4 ĐIỀU 154 LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2015
(Kèm theo Quyết định s 582/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

TT
Tên loại văn bản
Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành văn bản
Tên gọi của văn bản/ trích yếu nội dung văn bản
Lý do hết hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
I
Văn bản do Thủ tướng Chính phủ ban hành
1
Quyết định
85/2010/QĐ-TTg ngày 21/12/2010
Ban hành một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú
Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.
01/9/2016
2
Quyết định
12/2013/QĐ-TTg ngày 24/1/2013
Quy định chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.
01/9/2016
3
Quyết định
36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013
Quyết định của của Thủ tướng Chính phủ Chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.
01/9/2016
II
Văn bản do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo liên tịch ban hành
4
Thông tư liên tịch
65/2011/TTLT- BGDĐT-BTC- BKHĐT ngày 22/12/2011
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg ngày 21/12/2010 của Thủ tương Chính phủ ban hành một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú
Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.
01/9/2016
5
Thông tư liên tịch
27/2013/TTLT- BGDĐT-BTC ngày 16/7/2013
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg ngày 24/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.
01/9/2016
Tổng số: 05 văn bản

thuộc tính Quyết định 582/QĐ-BGDĐT

Quyết định 582/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố các Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực năm 2016 và hết hiệu lực theo quy định tại khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:582/QĐ-BGDĐTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Mạnh Hùng
Ngày ban hành:28/02/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi