Quyết định 525/QĐ-UBDT 2020 Kế hoạch kiểm tra hoạt động bồi dưỡng kiến thức DTTS

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 525/QĐ-UBDT

Quyết định 525/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc ban hành Kế hoạch kiểm tra hoạt động bồi dưỡng kiến thức dân tộc và tiếng dân tộc thiểu số năm 2020 theo Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành: Ủy ban Dân tộcSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:525/QĐ-UBDTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Sơn Hải
Ngày ban hành:14/09/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Số: 525/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch kiểm tra hoạt động bồi dưỡng kiến thức dân tộc và tiếng dân tộc thiểu số năm 2020 theo Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ

______________________________

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

 

Căn cứ Nghị quyết số: 120/2020/QH14 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030;

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025”;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm tra hoạt động bồi dưỡng kiến thức dân tộc và tiếng dân tộc thiểu số năm 2020 theo Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Học viện Dân tộc, Thủ trưởng các vụ, đơn vị liên quan thuộc Ủy ban Dân tộc và Ủy ban nhân dân các tỉnh: Yên Bái, Đắk Lắk, Sóc Trăng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c);
- Các Thứ trưởng, PCN UBDT;
- Cổng TTĐT UBDT;
- Phòng KTTV, VPUB;
- Lưu: VT, TCCB (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Sơn Hải

 

 

KẾ HOẠCH

Kiểm tra hoạt động bồi dưỡng kiến thức dân tộc và tiếng dân tộc thiểu số năm 2020
(Kèm theo Quyết định số: 525/QĐ-UBDT ngày 14/9/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

Thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025”. Ủy ban Dân tộc (cơ quan thường trực của Đề án) xây dựng Kế hoạch kiểm tra hoạt động bồi dưỡng kiến thức dân tộc và tiếng dân tộc thiểu số năm 2020, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm đánh giá về thực trạng công tác quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg của địa phương, cơ quan, đơn vị;

- Qua kiểm tra, đánh giá về kết quả đạt được; những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg, đồng thời giúp cho các cơ quan, đơn vị được kiểm tra phát huy ưu điểm, kịp thời chân chính, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện.

2. Yêu cầu

- Tiến hành cuộc kiểm tra phải tuân theo pháp luật; bảo đảm chính xác, khách quan, công khai, dân chủ, không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức và cá nhân là đối tượng kiểm tra;

- Kiểm tra đúng nội dung, thời hạn kiểm tra theo kế hoạch, tập trung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo về tiến độ và chất lượng cuộc kiểm tra;

- Kiến nghị xử lý sai phạm (nếu có) được phát hiện trong quá trình kiểm tra.

II. NỘI DUNG KIỂM TRA

1. Việc tổ chức quán triệt, hướng dẫn, triển khai thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg;

2. Việc xây dựng Kế hoạch thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg;

3. Việc tổ chức các hoạt động bồi dưỡng kiến thức dân tộc và tiếng dân tộc thiểu số.

(Kèm theo đề cương báo cáo)

III. THỜI GIAN, ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA

1. Thời gian: 05 ngày/ đơn vị (Dự kiến vào Quý III, IV/2020)

(Thời gian cụ thể Ủy ban Dân tộc sẽ có thông báo sau)

2. Đơn vị được kiểm tra

- Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái;

- Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk;

- Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

IV. THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA

- Ủy ban Dân tộc: Lãnh đạo và chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ; đại diện và một số vụ, đơn vị liên quan;

- Mời đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ và Bộ Giáo Dục & Đào tạo tham gia Đoàn kiểm tra.

(Dự kiến số lượng: 07 người/đoàn. Thành phần đoàn kiểm tra cụ thể sẽ có thông báo sau).

V. KINH PHÍ: Thực hiện theo Quyết định số 349/QĐ-UBDT ngày 06/7/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt kế hoạch chi tiết thực hiện Đề án Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018- 2025 năm 2020.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Tổ chức cán bộ

- Giao Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ:

+ Thừa lệnh Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc ký Công văn gửi Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ và Bộ Giáo Dục & Đào tạo và một số đơn vị liên quan cử đại diện tham gia các Đoàn kiểm tra;

+ Thừa lệnh Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc ký Công văn gửi đến các địa phương, đơn vị được kiểm tra và một số văn bản khác liên quan đến thực hiện nhiệm vụ;

- Triển khai các nhiệm vụ cần thiết phục vụ cho công tác kiểm tra theo quy định.

2. Trách nhiệm của Đoàn kiểm tra

- Tổ chức hợp Đoàn để quán triệt kế hoạch kiểm tra, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Đoàn. Đoàn kiểm tra trao đổi với các đơn vị được kiểm tra để thống nhất thời gian tiến hành cuộc kiểm tra;

- Các thành viên thường xuyên báo cáo với Trưởng Đoàn kiểm tra về thực hiện nhiệm vụ trong ngày. Kết thúc kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị các thành viên tổng hợp kết quả kiểm tra đối với từng nội dung được giao phải đảm bảo về bố cục, nội dung, số liệu chính xác; đánh giá về ưu điểm, kết quả đạt được, những thiếu sót, sai phạm và hạn chế tồn tại của tập thể, cá nhân; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của thiếu sót, sai phạm;

- Các đồng chí Trưởng các đoàn kiểm tra giao cho một thành viên trong đoàn làm nhiệm vụ Thư ký tổng hợp. Kết thúc đợt kiểm tra, Thư ký đoàn kiểm tra có trách nhiệm xây dựng báo cáo tổng hợp báo cáo Trưởng đoàn kiểm tra để tổng hợp chung báo cáo Lãnh đạo Ủy ban.

3. Trách nhiệm của các đơn vị được kiểm tra

- Chuẩn bị báo cáo bằng văn bản (theo đề cương đính kèm);

- Chuẩn bị các tài liệu có liên quan đến cuộc kiểm tra để cung cấp cho Đoàn kiểm tra;

- Cử đại diện làm việc với đoàn kiểm tra, gồm: Đơn vị được giao nhiệm vụ theo dõi việc thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg và đại diện cơ sở đào tạo, bồi dưỡng được giao nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức dân tộc và tiếng dân tộc thiểu số;

- Chuẩn bị nơi làm việc, bố trí thời gian làm việc với Đoàn kiểm tra, cùng Đoàn kiểm tra hoàn thành các nội dung cuộc kiểm tra đề ra (Căn cứ vào tình hình dịch Covid-19, thời gian kiểm tra cụ thể sẽ có công văn của Ủy ban Dân tộc gửi các đơn vị).

4. Kết thúc đợt kiểm tra, Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc theo quy định./.

(Mọi thông tin trao đổi, đề nghị liên hệ với Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy ban Dân tộc: Số 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội, email: [email protected]: ĐT: 08043393, hoặc ĐTDĐ: 0978430383, đồng chí Xa Trung Hưng, Chuyên viên chính).

 

 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

(Kèm theo Quyết định số: 525/QĐ-UBDT ngày 14/9/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

ĐƠN VỊ ….
__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Số:          /BC-……

………., ngày     tháng     năm 2020

 

BÁO CÁO

Tình hình 03 năm thực hiện Đề án Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn theo Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

- Khái quát về đặc điểm, tình hình chung;

- Tình hình, số lượng cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của địa phương, cơ quan, đơn vị;

- Khái quát về điều kiện tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức (Cơ sở bồi dưỡng; Mạng lưới trường lớp; Đội ngũ giảng viên, báo cáo viên; Khả năng đáp ứng về kinh phí cho bồi dưỡng...).

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong triển khai, hướng dẫn việc thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg

2. Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng

2.1. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức (Nhóm đối tượng 3 và 4)

a) Điều kiện cơ sở vật chất

b) Công tác chiêu sinh, tổ chức lớp

c) Đội ngũ giảng viên, báo cáo viên

d) Chương trình, tài liệu

2.2. Tổ chức bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số (Trong đó có đánh giá tình hình bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số của cơ quan, đơn vị khi chưa triển khai Quyết định số 771/QĐ-TTg)

a) Điều kiện cơ sở vật chất

b) Công tác chiêu sinh, tổ chức lớp

c) Đội ngũ giảng viên, báo cáo viên

d) Chương trình, tài liệu

(Trong mỗi phần nêu rõ số liệu cụ thể)

3. Thuận lợi, khó khăn

a) Thuận lợi

b) Khó khăn, hạn chế

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

 

Nơi nhận:
- Đoàn kiểm tra của UBDT;
- ……
………

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
…………………………

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi