Quyết định 505/QĐ-LĐTBXH 2017 TTHC được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------
Số: 505/QĐ-LĐTBXH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2017

 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
---------------
BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 
Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tng cục Giáo dục nghề nghiệp và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Website Bộ, TCDN;
- Lưu: VT, PC, TCDN.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp

 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 505/QĐ-LĐTBXH ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)
Phần I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
A. Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 

TT
Tên thủ tục hành chính
Lĩnh vực
Cơ quan thực hiện
I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TRUNG ƯƠNG
1
Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp đối với trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học
Giáo dục nghề nghiệp
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
2
Cho phép thành lập trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài
Giáo dục nghề nghiệp
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
3
Cho phép mở phân hiệu của trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài (tại các tỉnh, thành phố khác với tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính của trường cao đẳng).
Giáo dục nghề nghiệp
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
4
Cho phép mở phân hiệu của trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài (trong cùng một tỉnh, thành phố với trụ sở chính của trường cao đẳng).
Giáo dục nghề nghiệp
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
5
Sáp nhập, chia, tách trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài
Giáo dục nghề nghiệp
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
1
Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp
Giáo dục nghề nghiệp
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
2
Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Giáo dục nghề nghiệp
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
3
Cho phép mở phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài (tại các tỉnh, thành phố khác với tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính của trường trung cấp)
Giáo dục nghề nghiệp
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
4
Cho phép mở phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài (trong cùng một tỉnh, thành phố với trụ sở chính của trường trung cấp).
Giáo dục nghề nghiệp
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
5
Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Giáo dục nghề nghiệp
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
 
 
 
 
 

B. Thủ tục hành chính bị bãi bỏ (do được thay thế bi các thủ tục hành chính tại phần A) trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

TT
Số hồ TTHC
Tên thủ tục hành chính
Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ thủ tục hành chính
Lĩnh vực
Cơ quan thực hiện
I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TRUNG ƯƠNG
1
 
Thẩm định, phê duyệt Đề án liên kết đào tạo nghề trình độ cao đẳng với cơ sở dạy nghề của nước ngoài, cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài
Nghị định số 48/2015/NĐ- CP ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật giáo dục nghề nghiệp
Dạy nghề
Tổng cục Dạy nghề
2
 
Cho phép thành lập trường cao đẳng nghề có vốn đầu tư nước ngoài
 
Dạy nghề
Tổng cục Dạy nghề
B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
1
 
Thẩm định, Phê duyệt Đề án liên kết đào tạo nghề trình độ trung cấp với cơ sở dạy nghề của nước ngoài, cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài
Nghị định số 48/2015/NĐ- CP ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật giáo dục nghề nghiệp
Dạy nghề
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
2
 
Cho phép thành lập trường trung cấp nghề có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh
 
Dạy nghề
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
3
 
Cho phép thành lập trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh
 
Dạy nghề
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Phần II
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 
I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TRUNG ƯƠNG
1. Tên thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp đối với trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học
1.1. Trình tự thực hiện
- Bước 1: Các bên liên kết đào tạo làm 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật giáo dục nghề nghiệp (sau đây gọi tắt là Nghị định số 48/2015/NĐ-CP) và nộp cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản cho các bên liên kết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ.
- Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra trên thực tế khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định, lập báo cáo, trình các cấp có thẩm quyền quy định tại Điều 13 Nghị định số 48/2015/NĐ-CP xem xét, quyết định.
- Bước 4: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định, các cấp có thẩm quyền phải có ý kiến trả lời. Trường hợp không đủ điều kiện để hoạt động liên kết đào tạo, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến của các cấp có thẩm quyền, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do.
1.2. Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện.
1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: gồm 01 bộ
a) Văn bản đăng ký hoạt động liên kết đào tạo do các bên liên kết cùng ký.
b) Báo cáo thực trạng về các điều kiện bảo đảm hoạt động liên kết đào tạo do các bên liên kết xây dựng, trong đó nêu rõ:
- Mục tiêu của chương trình liên kết đào tạo;
- Chuyên ngành, nghề và trình độ đào tạo;
- Điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị;
- Chương trình và giáo trình giảng dạy;
- Danh sách giáo viên, giảng viên dự kiến (kèm theo giấy tờ chứng minh nghiệp vụ chuyên môn, kinh nghiệm giảng dạy của nhà giáo);
- Đối tượng và tiêu chí tuyển sinh; quy mô đào tạo;
- Hình thức tổ chức kiểm tra, đánh giá; bằng, chứng chỉ sẽ được cấp, tính tương đương của bằng nước ngoài đối với văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam;
- Biện pháp bảo đảm chất lượng và quản lý rủi ro;
- Bộ phận phụ trách chương trình liên kết (kèm theo lý lịch cá nhân của người đại diện cơ sở giáo dục nghề nghiệp Việt Nam và cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tham gia quản lý chương trình);
- Mức học phí, hỗ trợ tài chính của cá nhân, tổ chức Việt Nam và nước ngoài (nếu có), dự toán kinh phí, cơ chế quản lý tài chính;
- Trách nhiệm và quyền hạn của các bên liên kết; trách nhiệm và quyền hạn của nhà giáo, người học.
c) Thỏa thuận hoặc hợp đồng hợp tác giữa các bên liên kết.
d) Bản sao có chứng thực quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc các tài liệu tương đương khác của các bên liên kết.
e) Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh cơ sở giáo dục nghề nghiệp Việt Nam và cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài được phép đào tạo trong lĩnh vực dự định liên kết.
g) Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận kiểm định chất lượng của chương trình đào tạo nước ngoài hoặc của cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài hoặc giấy tờ công nhận chất lượng của cơ quan có thẩm quyền.
1.4. Thời hạn giải quyết
Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính là 40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ.
1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Các trường cao đẳng, cơ Sở giáo dục đại học thực hiện liên kết đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp với nước ngoài.
1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo.
1.8. Lệ phí: Không
1.9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không
1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
a) Phù hợp với các hình thức liên kết đào tạo quy định tại Điều 9 Nghị định số 48/2015/NĐ-CP.
b) Ngành, nghề và trình độ đào tạo thuộc phạm vi ngành, nghề và trình độ đào tạo đã được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép thực hiện.
c) Đáp ứng các điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo quy định tại Điều 10 Nghị định số 48/2015/NĐ-CP, bao gồm:
- Đối tượng tuyển sinh;
- Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo;
- Chương trình, giáo trình đào tạo;
- Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý đủ về số lượng, phù hợp với cơ cấu ngành, nghề và trình độ đào tạo;
- Ngôn ngữ giảng dạy và học tập;
- Quy mô đào tạo.
1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Luật giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014.
- Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật giáo dục nghề nghiệp.
- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.
- Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 3/9/2016 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2016.
 
2. Tên thủ tục: Cho phép thành lập trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài
2.1. Trình tự thực hiện
- Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị cho phép thành lập trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cho phép thành lập trường cao đẳng tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bước 2: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội gửi hồ sơ đề nghị cho phép thành lập trường cao đẳng tới các cơ quan, đơn vị có liên quan để xin ý kiến và thẩm tra hồ sơ đề nghị cho phép thành lập trường cao đẳng. Đối với hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân đề nghị cho phép thành lập trường và nêu rõ lý do.
- Bước 3: Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ra quyết định cho phép thành lập trường cao đẳng nghề có vốn đầu tư nước ngoài.
2.2. Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện.
2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: gồm 01 bộ, bao gồm:
a) Văn bản đề nghị cho phép thành lập trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài.
b) Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
c) Đề án thành lập trường cao đẳng, trong đó xác định rõ:
- Tên gọi của trường cao đẳng; mục tiêu, nhiệm vụ; phạm vi hoạt động; bằng, chứng chỉ sẽ cấp; dự kiến cơ cấu bộ máy tổ chức, quản lý, điều hành;
- Dự kiến cụ thể kế hoạch xây dựng, phát triển và quy mô đào tạo của trường cao đẳng trong từng giai đoạn, trong đó làm rõ khả năng đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị; chương trình đào tạo; đội ngũ nhà giáo theo quy định tại các Khoản 2, 3 và 4 Điều 16 Nghị định số 48/2015/NĐ-CP.
d) Văn bản chấp thuận giao đất hoặc cho thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với trường hợp phải xây dựng cơ sở vật chất (trong đó xác định rõ địa chỉ, diện tích, mốc giới của khu đất) và thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất sẵn có phù hợp với quy định pháp luật và các giấy tờ pháp lý liên quan.
đ) Dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, gồm phần thuyết minh và thiết kế chi tiết cơ sở giáo dục đối với trường hợp phải xây dựng cơ sở vật chất.
e) Các giấy tờ chứng minh năng lực tài chính theo mức quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 48/2015/NĐ-CP.
2.4. Thời hạn giải quyết
Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính là 55 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ.
2.5. Đi tượng thực hiện thủ tục hành chính
Tổ chức, cá nhân đề nghị cho phép thành lập trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài.
2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Quyết định cho phép thành lập trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài.
2.8. Lệ phí: Không
2.9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không
2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
a) Đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
b) Có đề án thành lập trường cao đẳng đáp ứng các điều kiện bảo đảm cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp về cơ sở vật chất, thiết bị, về chương trình, giáo trình đào tạo, về đội ngũ nhà giáo tham gia giảng dạy theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 48/2015/NĐ-CP.
2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Luật giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2015.
- Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật giáo dục nghề nghiệp.
- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.
- Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 3/9/2016 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2016.
 
3. Tên thủ tục: Cho phép mphân hiệu của trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài (tại các tỉnh, thành phố khác với tỉnh, thành phố nơi đặt trụ Sở chính của trường cao đẳng).
3.1. Trình tự thực hiện
- Bước 1: Nhà đầu tư đề nghị cho phép mở phân hiệu của trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cho phép mở phân hiệu của trường cao đẳng tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Bước 2: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội gửi hồ sơ đề nghị cho phép mở phân hiệu của trường cao đẳng tới các cơ quan, đơn vị có liên quan để xin ý kiến và thẩm tra hồ sơ đề nghị cho phép mở phân hiệu. Đối với hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản trả lời cho nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ.
- Bước 3: Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ra quyết định cho phép mở phân hiệu của trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài.
3.2. Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện.
3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: gồm 01 bộ, bao gồm:
a) Văn bản đề nghị cho phép mở phân hiệu của trường cao đẳng.
b) Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gắn với việc mở phân hiệu của trường cao đẳng.
c) Bản sao có chứng thực giấy tờ kiểm định chất lượng hoặc giấy tờ công nhận chất lượng của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc của nước ngoài.
d) Đề án chi tiết đề nghị mở phân hiệu phải xác định rõ:
- Tên gọi của phân hiệu; mục tiêu, nhiệm vụ; dự kiến cơ cấu bộ máy tổ chức, quản lý, điều hành và các hoạt động giáo dục nghề nghiệp tại phân hiệu;
- Dự kiến cụ thể kế hoạch xây dựng, phát triển và quy mô đào tạo của phân hiệu trong từng giai đoạn, trong đó làm rõ khả năng đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị; chương trình đào tạo nghề nghiệp; đội ngũ nhà giáo phù hợp với quy định pháp luật.
đ) Văn bản chấp thuận giao đất hoặc cho thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với trường hợp phải xây dựng cơ sở vật chất (trong đó xác định rõ địa chỉ, diện tích, mốc giới của khu đất) và thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất sẵn có phù hợp với quy định pháp luật và các giấy tờ pháp lý liên quan.
e) Dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, gồm phần thuyết minh và thiết kế chi tiết cơ sở vật chất của phân hiệu đối với trường hợp phải xây dựng cơ sở vật chất.
g) Giấy tờ chứng minh năng lực tài chính theo mức quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 48/2015/NĐ-CP.
3.4. Thời hạn giải quyết
Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính là 50 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ.
3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Nhà đầu tư đề nghị cho phép mở phân hiệu của trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài tại các tỉnh, thành phố khác với tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính của trường cao đẳng.
3.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Quyết định cho phép mở phân hiệu của trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài.
3.8. Lệ phí: Không
3.9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không
3.10. Yêu cầu, điều kin thực hiện thủ tục hành chính
a) Có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gắn với việc mở phân hiệu của trường cao đẳng.
b) Đã được cơ quan, tổ chức kiểm định chất lượng hoặc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc của nước ngoài công nhận về chất lượng.
c) Có Đề án mở phân hiệu theo quy định tại điểm e Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 48/2015/NĐ-CP.
d) Có đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư mở phân hiệu theo mức quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 48/2015/NĐ-CP.
3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Luật giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2015.
- Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật giáo dục nghề nghiệp.
- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.
- Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 3/9/2016 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2016.
 
4. Tên thủ tục: Cho phép mở phân hiệu của trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài (trong cùng một tỉnh, thành phố với trụ sở chính của trường cao đẳng).
4.1. Trình tự thực hiện
- Bước 1: Nhà đầu tư đề nghị cho phép mở phân hiệu của trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cho phép mở phân hiệu của trường cao đẳng tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Bước 2: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội gửi hồ sơ đề nghị cho phép mở phân hiệu của trường cao đẳng tới các cơ quan, đơn vị có liên quan để xin ý kiến và thẩm tra hồ sơ đề nghị cho phép mở phân hiệu. Đối với hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản trả lời cho nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ.
- Bước 3: Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ra quyết định cho phép mở phân hiệu của trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài.
4.2. Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện.
4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: gồm 01 bộ, bao gồm:
a) Văn bản đề nghị cho phép mở phân hiệu của trường cao đẳng.
b) Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh.
c) Bản sao có chứng thực giấy tờ kiểm định chất lượng hoặc giấy tờ công nhận chất lượng của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc của nước ngoài.
d) Đề án chi tiết đề nghị mở phân hiệu phải xác định rõ:
- Tên gọi của phân hiệu; mục tiêu, nhiệm vụ; dự kiến cơ cấu bộ máy tổ chức, quản lý, điều hành và các hoạt động giáo dục nghề nghiệp tại phân hiệu;
- Dự kiến cụ thể kế hoạch xây dựng, phát triển và quy mô đào tạo của phân hiệu trong từng giai đoạn, trong đó làm rõ khả năng đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị; chương trình đào tạo nghề nghiệp; đội ngũ nhà giáo phù hợp với quy định pháp luật.
đ) Văn bản chấp thuận giao đất hoặc cho thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với trường hợp phải xây dựng cơ sở vật chất (trong đó xác định rõ địa chỉ, diện tích, mốc giới của khu đất) và thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất sẵn có phù hợp với quy định pháp luật và các giấy tờ pháp lý liên quan.
e) Dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, gồm phần thuyết minh và thiết kế chi tiết cơ sở vật chất của phân hiệu đối với trường hợp phải xây dựng cơ sở vật chất.
g) Giấy tờ chứng minh năng lực tài chính theo mức quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 48/2015/NĐ-CP.
4.4. Thời hạn giải quyết
Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính là 55 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ.
4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Nhà đầu tư đề nghị cho phép mở phân hiệu của trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài trong cùng một tỉnh, thành phố với trụ sở chính của trường cao đẳng.
4.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
4.7. Kết quthực hiện thủ tục hành chính
Quyết định cho phép mở phân hiệu của trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài.
4.8. Lệ phí: Không
4.9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không
4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
a) Có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh gắn với việc mở phân hiệu của trường cao đẳng.
b) Đã được cơ quan, tổ chức kiểm định chất lượng hoặc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc của nước ngoài công nhận về chất lượng.
c) Có Đề án mở phân hiệu theo quy định tại điểm e Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 48/2015/NĐ-CP.
d) Có đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư mở phân hiệu theo mức quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 48/2015/NĐ-CP.
4.11. Căn cpháp lý của thủ tục hành chính
- Luật giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2015.
- Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật giáo dục nghề nghiệp.
- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.
- Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 3/9/2016 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2016.
 
5. Tên thủ tục: Sáp nhập, chia, tách trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài
5.1. Trình tự thực hiện
- Bước 1: Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cho phép sáp nhập, chia, tách trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Bước 2: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ đề nghị sáp nhập, chia, tách trường cao đẳng. Đối với hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 30 ngày làm việc, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, quyết định.
- Bước 3: Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ra quyết định cho phép sáp nhập, chia, tách trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài.
5.2. Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện.
5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: gồm 01 bộ, bao gồm:
a) Văn bản đề nghị sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục nghề nghiệp;
b) Một trong các loại giấy tờ tương ứng sau đây:
- Hợp đồng sáp nhập do người đại diện theo pháp luật của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có liên quan soạn thảo. Hợp đồng sáp nhập phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
+ Tên, địa chỉ trụ sở chính của cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhận sáp nhập;
+ Tên, địa chỉ trụ sở chính của cơ sở giáo dục nghề nghiệp bị sáp nhập;
+ Thủ tục và điều kiện sáp nhập;
+ Phương án sử dụng lao động;
+ Thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp của cơ sở giáo dục nghề nghiệp bị sáp nhập;
+ Thành phần vốn góp của cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhận sáp nhập;
+ Thời hạn thực hiện sáp nhập.
- Quyết định chia, tách cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được chủ sở hữu cơ sở giáo dục nghề nghiệp thông qua. Quyết định chia, tách cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và phải có các nội dung sau đây:
+ Tên, địa điểm của cơ sở giáo dục nghề nghiệp bị chia, tách;
+ Tên và địa điểm của cơ sở giáo dục nghề nghiệp sẽ thành lập;
+ Nguyên tắc và thủ tục chia, tách tài sản;
+ Phương án sử dụng lao động;
+ Thời hạn và thủ tục chuyển đổi phần vốn góp của cơ sở giáo dục nghề nghiệp bị chia, tách sang cơ sở giáo dục nghề nghiệp mới thành lập;
+ Nguyên tắc giải quyết các nghĩa vụ của cơ sở giáo dục nghề nghiệp bị chia, tách;
+ Thời hạn thực hiện chia, tách cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
- Quyết định chia, tách phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định.
5.4. Thời hạn giải quyết
Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính là 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
5.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Nhà đầu tư đề nghị cho phép sáp nhập, chia, tách trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài.
5.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
5.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Quyết định cho phép sáp nhập, chia, tách trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài.
5.8. Lệ phí: Không
5.9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không
5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
a) Việc sáp nhập, chia, tách trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây:
- Đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam;
- Phù hợp với quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp;
- Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục nghề nghiệp;
- Bảo đảm quyền lợi của cán bộ, người lao động, nhà giáo và người học của cơ sở giáo dục nghề nghiệp;
- Cơ sở giáo dục nghề nghiệp mới được hình thành sau quá trình sáp nhập, chia, tách phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 16 Nghị định số 48/2015/NĐ-CP.
5.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Luật giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2015.
- Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật giáo dục nghề nghiệp.
- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.
- Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 3/9/2016 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2016.
 
II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CP TỈNH
1. Tên thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp
1.1. Trình tự thực hiện
- Bước 1: Các bên liên kết đào tạo làm 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật giáo dục nghề nghiệp (sau đây gọi tắt là Nghị định số 48/2015/NĐ-CP) và nộp cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức đào tạo liên kết.
- Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản cho các bên liên kết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ.
- Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra trên thực tế khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định, lập báo cáo, trình các cấp có thẩm quyền quy định tại Điều 13 Nghị định số 48/2015/NĐ-CP xem xét, quyết định.
- Bước 4: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định, các cấp có thẩm quyền phải có ý kiến trả lời. Trường hợp không đủ điều kiện để hoạt động liên kết đào tạo, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến của các cấp có thẩm quyền, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do.
1.2. Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện.
1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: gồm 01 bộ
a) Văn bản đăng ký hoạt động liên kết đào tạo do các bên liên kết cùng ký.
b) Báo cáo thực trạng về các điều kiện bảo đảm hoạt động liên kết đào tạo do các bên liên kết xây dựng, trong đó nêu rõ:
- Mục tiêu của chương trình liên kết đào tạo;
- Chuyên ngành, nghề và trình độ đào tạo;
- Điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị;
- Chương trình và giáo trình giảng dạy;
- Danh sách giáo viên, giảng viên dự kiến (kèm theo giấy tờ chứng minh nghiệp vụ chuyên môn, kinh nghiệm giảng dạy của nhà giáo);
- Đối tượng và tiêu chí tuyển sinh; quy mô đào tạo;
- Hình thức tổ chức kiểm tra, đánh giá;
- Bằng, chứng chỉ sẽ được cấp, tính tương đương của bằng nước ngoài đối với văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam;
- Biện pháp bảo đảm chất lượng và quản lý rủi ro;
- Bộ phận phụ trách chương trình liên kết (kèm theo lý lịch cá nhân của người đại diện cơ sở giáo dục nghề nghiệp Việt Nam và cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tham gia quản lý chương trình);
- Mức học phí, hỗ trợ tài chính của cá nhân, tổ chức Việt Nam và nước ngoài (nếu có), dự toán kinh phí, cơ chế quản lý tài chính;
- Trách nhiệm và quyền hạn của các bên liên kết; trách nhiệm và quyền hạn của nhà giáo, người học.
c) Thỏa thuận hoặc hợp đồng hợp tác giữa các bên liên kết.
d) Bản sao có chứng thực quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc các tài liệu tương đương khác của các bên liên kết.
e) Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh cơ sở giáo dục nghề nghiệp Việt Nam và cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài được phép đào tạo trong lĩnh vực dự định liên kết.
g) Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận kiểm định chất lượng của chương trình đào tạo nước ngoài hoặc của cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài hoặc giấy tờ công nhận chất lượng của cơ quan có thẩm quyền.
1.4. Thời hạn giải quyết
Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính là 40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ.
1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Các trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp thực hiện liên kết đào tạo với nước ngoài.
1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo.
1.8. Lệ phí: Không
1.9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không
1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hin thủ tục hành chính
- Phù hợp với các hình thức liên kết đào tạo quy định tại Điều 9 Nghị định số 48/2015/NĐ-CP.
- Ngành, nghề và trình độ đào tạo thuộc phạm vi ngành, nghề và trình độ đào tạo đã được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép thực hiện.
- Đáp ứng các điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo quy định tại Điều 10 Nghị định số 48/2015/NĐ-CP, bao gồm:
+ Đối tượng tuyển sinh;
+ Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo;
+ Chương trình, giáo trình đào tạo;
+ Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý đủ về số lượng, phù hợp với cơ cấu ngành, nghề và trình độ đào tạo;
+ Ngôn ngữ giảng dạy và học tập;
+ Quy mô đào tạo.
1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Luật giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014.
- Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật giáo dục nghề nghiệp.
- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.
- Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 3/9/2016 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2016.
 
2. Tên thủ tục: Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
2.1. Trình tự thực hiện
- Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị cho phép thành lập trường trung cấp/trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cho phép thành lập trường trường trung cấp /trung tâm giáo dục nghề nghiệp tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cơ sở giáo dục nghề nghiệp đề nghị cho phép thành lập đặt trụ Sở chính;
- Bước 2: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gửi hồ sơ đề nghị cho phép thành lập trường trung cấp/trung tâm giáo dục nghề nghiệp tới các cơ quan, đơn vị liên quan trong tỉnh để xin ý kiến và thẩm tra hồ sơ đề nghị cho phép trường trung cấp/ trung tâm giáo dục nghề nghiệp. Đối với hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân đề nghị cho phép thành lập trường/trung tâm và nêu rõ lý do.
- Bước 3: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định cho phép thành lập trường trung cấp/ trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
2.2. Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện.
2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: gồm 01 bộ, bao gồm:
a) Văn bản đề nghị cho phép thành lập trường trung cấp/trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
b) Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
c) Đề án thành lập trường trung cấp/trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trong đó xác định rõ:
- Tên gọi của trường trung cấp/trung tâm giáo dục nghề nghiệp; mục tiêu, nhiệm vụ; phạm vi hoạt động; bằng, chứng chỉ sẽ cấp; dự kiến cơ cấu bộ máy tổ chức, quản lý, điều hành;
- Dự kiến cụ thể kế hoạch xây dựng, phát triển và quy mô đào tạo của trường trung cấp/trung tâm giáo dục nghề nghiệp trong từng giai đoạn, trong đó làm rõ khả năng đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị; chương trình đào tạo; đội ngũ nhà giáo theo quy định tại các Khoản 2, 3 và 4 Điều 16 Nghị định số 48/2015/NĐ-CP.
d) Văn bản chấp thuận giao đất hoặc cho thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với trường hợp phải xây dựng cơ sở vật chất (trong đó xác định rõ địa chỉ, diện tích, mốc giới của khu đất) và thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất sẵn có phù hợp với quy định pháp luật và các giấy tờ pháp lý liên quan.
đ) Dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, gồm phần thuyết minh và thiết kế chi tiết trường trung cấp/trung tâm giáo dục nghề nghiệp đối với trường hợp phải xây dựng cơ sở vật chất.
e) Các giấy tờ chứng minh năng lực tài chính theo mức quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 48/2015/NĐ-CP.
2.4. Thời hạn giải quyết
Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính là 55 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ.
2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Tổ chức, cá nhân đề nghị cho phép thành lập trường trung cấp/trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Quyết định cho phép thành lập trường trung cấp/trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
2.8. Lệ phí: Không
2.9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không
2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hin thủ tục hành chính
a) Đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
b) Có đề án thành lập đáp ứng các điều kiện bảo đảm cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp về cơ sở vật chất, thiết bị, về chương trình, giáo trình đào tạo, về đội ngũ nhà giáo tham gia giảng dạy theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 48/2015/NĐ-CP.
2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Luật giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014.
- Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật giáo dục nghề nghiệp.
- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.
- Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 3/9/2016 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2016.
 
3. Tên thủ tục: Cho phép mphân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài (tại các tỉnh, thành phố khác với tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính của trường trung cấp).
3.1. Trình tự thực hiện
- Bước 1: Nhà đầu tư đề nghị cho phép mở phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cho phép mở phân hiệu của trường trung cấp tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi trường trung cấp dự kiến mở phân hiệu.
- Bước 2: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gửi hồ sơ đề nghị cho phép mở phân hiệu của trường trung cấp tới các cơ quan, đơn vị liên quan nơi trường đặt trụ sở chính và mở phân hiệu để xin ý kiến và thẩm tra hồ sơ đề nghị cho phép mở phân hiệu. Đối với hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản trả lời cho nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ.
- Bước 3: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định cho phép mở phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài.
3.2. Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện.
3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: gồm 01 bộ, bao gồm:
a) Văn bản đề nghị cho phép mở phân hiệu của trường trung cấp.
b) Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gắn với việc mở phân hiệu của trường trung cấp.
c) Bản sao có chứng thực giấy tờ kiểm định chất lượng hoặc giấy tờ công nhận chất lượng của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc của nước ngoài.
d) Đề án chi tiết đề nghị mở phân hiệu phải xác định rõ:
- Tên gọi của phân hiệu; mục tiêu, nhiệm vụ; dự kiến cơ cấu bộ máy tổ chức, quản lý, điều hành và các hoạt động giáo dục nghề nghiệp tại phân hiệu;
- Dự kiến cụ thể kế hoạch xây dựng, phát triển và quy mô đào tạo của phân hiệu trong từng giai đoạn, trong đó làm rõ khả năng đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị; chương trình đào tạo nghề nghiệp; đội ngũ nhà giáo phù hợp với quy định pháp luật.
đ) Văn bản chấp thuận giao đất hoặc cho thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với trường hợp phải xây dựng cơ sở vật chất (trong đó xác định rõ địa chỉ, diện tích, mốc giới của khu đất) và thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất sẵn có phù hợp với quy định pháp luật và các giấy tờ pháp lý liên quan.
e) Dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, gồm phần thuyết minh và thiết kế chi tiết cơ sở vật chất của phân hiệu đối với trường hợp phải xây dựng cơ sở vật chất.
g) Giấy tờ chứng minh năng lực tài chính theo mức quy định tại Khoán 1 Điều 16 Nghị định số 48/2015/NĐ-CP.
3.4. Thời hạn giải quyết
Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính là 50 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ.
3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Nhà đầu tư đề nghị cho phép mở phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài tại các tỉnh, thành phố khác với tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính của trường trung cấp.
3.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Quyết định cho phép mở phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài.
3.8. Lệ phí: Không
3.9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không
3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
a) Có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gắn với việc mở phân hiệu của trường trung cấp.
b) Đã được cơ quan, tổ chức kiểm định chất lượng hoặc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc của nước ngoài công nhận về chất lượng.
c) Có Đề án mở phân hiệu theo quy định tại điểm e Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 48/2015/NĐ-CP.
d) Có đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư mở phân hiệu theo mức quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 48/2015/NĐ-CP.
3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Luật giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2015.
- Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật giáo dục nghề nghiệp.
- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.
- Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 3/9/2016 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2016.
 
4. Tên thủ tục: Cho phép mở phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài (trong cùng một tỉnh, thành phố với trụ sở chính của trường trung cấp).
4.1. Trình tự thực hiện
- Bước 1: Nhà đầu tư đề nghị cho phép mở phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cho phép mở phân hiệu của trường trung cấp tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Bước 2: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gửi hồ sơ đề nghị cho phép mở phân hiệu của trường trung cấp tới các cơ quan, đơn vị liên quan trong tỉnh để xin ý kiến và thẩm tra hồ sơ đề nghị cho phép mở phân hiệu. Đối với hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản trả lời cho nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ.
- Bước 3: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định cho phép mở phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài.
4.2. Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện.
4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: gồm 01 bộ, bao gồm:
a) Văn bản đề nghị cho phép mở phân hiệu của trường trung cấp.
b) Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh.
c) Bản sao có chứng thực giấy tờ kiểm định chất lượng hoặc giấy tờ công nhận chất lượng của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc của nước ngoài.
d) Đề án chi tiết đề nghị mở phân hiệu phải xác định rõ:
- Tên gọi của phân hiệu; mục tiêu, nhiệm vụ; dự kiến cơ cấu bộ máy tổ chức, quản lý, điều hành và các hoạt động giáo dục nghề nghiệp tại phân hiệu;
- Dự kiến cụ thể kế hoạch xây dựng, phát triển và quy mô đào tạo của phân hiệu trong từng giai đoạn, trong đó làm rõ khả năng đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị; chương trình đào tạo nghề nghiệp; đội ngũ nhà giáo phù hợp với quy định pháp luật.
đ) Văn bản chấp thuận giao đất hoặc cho thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với trường hợp phải xây dựng cơ sở vật chất (trong đó xác định rõ địa chỉ, diện tích, mốc giới của khu đất) và thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất sẵn có phù hợp với quy định pháp luật và các giấy tờ pháp lý liên quan.
e) Dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, gồm phần thuyết minh và thiết kế chi tiết cơ sở vật chất của phân hiệu đối với trường hợp phải xây dựng cơ sở vật chất.
g) Giấy tờ chứng minh năng lực tài chính theo mức quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 48/2015/NĐ-CP.
4.4. Thời hạn giải quyết
Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính là 55 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ.
4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Nhà đầu tư đề nghị cho phép mở phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài trong cùng một tỉnh, thành phố với trụ sở chính của trường trung cấp.
4.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
4.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Quyết định cho phép mở phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài.
4.8. Lệ phí: Không
4.9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không
4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
a) Có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh gắn với việc mở phân hiệu của trường trung cấp.
b) Đã được cơ quan, tổ chức kiểm định chất lượng hoặc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc của nước ngoài công nhận về chất lượng.
c) Có Đề án mở phân hiệu theo quy định tại điểm e Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 48/2015/NĐ-CP.
d) Có đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư mở phân hiệu theo mức quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 48/2015/NĐ-CP.
4.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Luật giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2015.
- Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật giáo dục nghề nghiệp.
- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.
- Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 3/9/2016 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2016.
 
5. Tên thủ tục: Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
5.1. Trình tự thực hiện
- Bước 1: Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cho phép sáp nhập, chia, tách trường trung cấp/trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Bước 2: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ đề nghị sáp nhập, chia, tách trường trung cấp/trung tâm giáo dục nghề nghiệp. Đối với hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 30 ngày làm việc, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình cấp có thẩm quyền quyết định.
- Bước 3: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định cho phép sáp nhập, chia, tách trường trung cấp/trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
5.2. Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện.
5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: gồm 01 bộ, bao gồm:
a) Văn bản đề nghị sáp nhập, chia, tách trường trung cấp/trung tâm giáo dục nghề nghiệp;
b) Có một trong các loại giấy tờ tương ứng sau đây:
- Hợp đồng sáp nhập do người đại diện theo pháp luật của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có liên quan soạn thảo. Hợp đồng sáp nhập phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
+ Tên, địa chỉ trụ sở chính của trường trung cấp/trung tâm giáo dục nghề nghiệp nhận sáp nhập;
+ Tên, địa chỉ trụ sở chính của trường trung cấp/trung tâm giáo dục nghề nghiệp bị sáp nhập;
+ Thủ tục và điều kiện sáp nhập;
+ Phương án sử dụng lao động;
+ Thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp của trường trung cấp/trung tâm giáo dục nghề nghiệp bị sáp nhập;
+ Thành phần vốn góp của trường trung cấp/trung tâm giáo dục nghề nghiệp nhận sáp nhập;
+ Thời hạn thực hiện sáp nhập.
- Quyết định chia, tách trường trung cấp/trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được chủ sở hữu cơ sở giáo dục nghề nghiệp thông qua. Quyết định chia, tách trường trung cấp/trung tâm giáo dục nghề nghiệp phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và phải có các nội dung sau đây:
+ Tên, địa điểm của trường trung cấp/trung tâm giáo dục nghề nghiệp bị chia, tách;
+ Tên và địa điểm của trường trung cấp/trung tâm giáo dục nghề nghiệp sẽ thành lập;
+ Nguyên tắc và thủ tục chia, tách tài sản;
+ Phương án sử dụng lao động;
+ Thời hạn và thủ tục chuyển đổi phần vốn góp của trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp bị chia, tách sang trường trung cấp/trung tâm giáo dục nghề nghiệp mới thành lập;
+ Nguyên tắc giải quyết các nghĩa vụ của trường trung cấp/trung tâm giáo dục nghề nghiệp bị chia, tách;
+ Thời hạn thực hiện chia, tách trường trung cấp/trung tâm giáo dục nghề nghiệp.
- Quyết định chia, tách phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định.
5.4. Thời hạn giải quyết
Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính là 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
5.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Nhà đầu tư đề nghị cho phép sáp nhập, chia, tách trường trung cấp/trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
5.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
5.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Quyết định cho phép sáp nhập, chia, tách trường trung cấp/trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
5.8. Lệ phí: Không
5.9. Tên mu đơn, tờ khai: Không
5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hin thủ tục hành chính
Việc sáp nhập, chia, tách trường trung cấp/trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây:
- Đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam;
- Phù hợp với quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp;
- Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục nghề nghiệp;
- Bảo đảm quyền lợi của cán bộ, người lao động, nhà giáo và người học của cơ sở giáo dục nghề nghiệp;
- Trường trung cấp/trung tâm giáo dục nghề nghiệp mới được hình thành sau quá trình sáp nhập, chia, tách phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 16 Nghị định số 48/2015/NĐ-CP.
5.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Luật giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2015.
- Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật giáo dục nghề nghiệp.
- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.
- Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 3/9/2016 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2016./.
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi