Quyết định 500/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo của Việt Nam đến năm 2020

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 500/TTG NGÀY 8 THÁNG 7 NĂM 1997 VỀ VIỆC XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC
VÀ ĐÀO TẠO CỦA VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị quyết số 10/CP ngày 31 tháng 01 năm 1997 của Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ hai (khoá VIII) về giáo dục, đào tạo và khoa học, công nghệ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.- Giao Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì tổ chức, chỉ đạo xây dựng đề án "Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo của Việt Nam đến năm 2020";

 

Điều 2.- Yêu cầu và phương thức thực hiện:

1. Đề án: "Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo của Việt Nam đến năm 2020" (sau đây gọi tắt là "Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo") cần đạt các yêu cầu sau:

- Cụ thể hoá những nhiệm vụ và chủ trương lớn đã được nêu trong Nghị quyết Trung ương 2 (khoá VIII) về định hướng chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hóa và nhiệm vụ đến năm 2000.

- Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo là bộ phận hữu cơ của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nhằm tạo ra nguồn nhân lực để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

- Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo được xây dựng cho các giai đoạn cụ thể đến năm 2000, năm 2005, năm 2010 và năm 2020.

- Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo phải có tính khả thi bao gồm hệ thống các chính sách, các giải pháp, các cơ chế cụ thể.

2- Phương thức tổ chức thực hiện:

- Lập Ban chỉ đạo xây dựng Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm Trưởng ban. Thành phần của Ban chỉ đạo gồm các thành viên là lãnh đạo của một số Bộ, Ban, ngành có chức năng tổng hợp, một số trung tâm khoa học lớn, thành phố lớn (có danh sách kèm theo). Ban chỉ đạo có nhiệm vụ tổ chức, hướng dẫn phối hợp các Bộ, ngành và địa phương trong việc dự thảo Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2020 trình Chính phủ vào quý II năm 1998.

Các Bộ, ngành và địa phương cần kết hợp việc xây dựng Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo với việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển chung của Bộ, ngành và địa phương mình.

- Kinh phí để xây dựng Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo được trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục và đào tạo và kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ.

 

Điều 3.- Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

 

 

DANH SÁCH

CÁC BỘ, BAN, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG VÀ CƠ QUAN THAM GIA
BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Kèm theo Quyết định số 500/TTg ngày 8 tháng 7 năm 1997
của Thủ tướng Chính phủ)

 

1- Ban Khoa giao Trung ương

2- Bộ Giáo dục và Đào tạo

3- Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

4- Bộ Kế hoạch và Đầu tư

5- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

6- Bộ Văn hoá - Thông tin

7- Bộ Công nghiệp

8- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

9- Văn phòng Chính phủ

10- Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ

11- Trung tâm khoa học tư nhiên và Công nghệ quốc gia

12- Trung tâm khoa học xã hội và Nhân văn quốc gia

13- Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội

14- Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Thuộc tính văn bản
Quyết định 500/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo của Việt Nam đến năm 2020
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 500/TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Khánh
Ngày ban hành: 08/07/1997 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------
No. 500/TTg
Hanoi, July 8, 1997

 
DECISION
ON THE ELABORATION OF THE STRATEGY FOR EDUCATION AND TRAINING DEVELOPMENT IN VIETNAM UP TO THE YEAR 2020
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to Resolution No.10-CP of January 31, 1997 of the Government on the implementation of the resolution of the second plenum of the Central Committee of the Communist Party of Vietnam (the VIIIth Congress) on education, training, science and technology;
At the proposal of the Minister of Education and Training,
DECIDES:
Article 1.- To assign the Minister of Education and Training to assume the main responsibility in organizing and directing the elaboration of the project: "Strategy for Education and Training Development in Vietnam up to the Year 2020".
Article 2.- Objectives and implementation measures:
1. The project "Strategy for Education and Training Development in Vietnam up to the Year 2020" ("Education and Training Development Strategy" for short) should achieve the following objectives:
- Concretizing the major tasks and policies stated in the Resolution of the second plenum of the Party Central Committee (the VIIIth Congress) on the strategic orientation for the development of education and training in the period of industrialization and modernization and the tasks up to the year 2000.
- The education and training development strategy must be an integral part of the socio-economic development strategy, aimed at creating human resources to achieve the socio-economic development objectives of the country.
- The education and training development strategy must be elaborated for specific periods from now to the year 2000, 2005, 2010 and 2020.
- The education and training development strategy must be feasible, involving a system of specific policies, solutions and mechanisms.
2. Mode of organizing the implementation:
- Setting up the Steering Board for the elaboration of the Strategy for Education and Training Development up to the Year 2020 with the Minister of Education and Training acting as its Chairman. The members of the Steering Board shall include leading officials of a number of ministries, commissions and branches with synthesis function, a number of major scientific centers and major cities (in the enclosed list). The Steering Board is tasked to organize and direct the coordination among the ministries, branches and localities in elaborating the strategy for the development of education and training up to the year 2020 and then submit it to the Government by the second quarter of 1998.
The ministries, branches and localities shall have to combine the elaboration of the education and training development strategy with the elaboration of their respective general planning and plans for their development.
- The fund for the elaboration of the education and training development strategy shall be deducted from the non-business fund for education and training and non-business fund for science and technology.
Article 3.- This Decision takes effect 15 days after its signing.
The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government, the Presidents of the People’s Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall have to implement this Decision.
 

 
FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Nguyen Khanh

 
THE LIST
OF MINISTRIES, COMMISSIONS, BRANCHES, LOCALITIES AND AGENCIES JOINING THE STEERING BOARD FOR ELABORATION OF THE EDUCATION AND TRAINING DEVELOPMENT STRATEGY
(Attached to Decision No.500-TTg of July 8, 1997 of the Prime Minister)
1. The Party Central Committee’s Commission for Science and Education
2. The Ministry of Education and Training
3. The Ministry of Science, Technology and Environment
4. The Ministry of Planning and Investment
5. The Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs
6. The Ministry of Culture and Information
7. The Ministry of Industry
8. The Ministry of Agriculture and Rural Development
9. The Office of the Government
10. The Government Commission on Organization and Personnel
11. The National Center for Natural Sciences and Technology
12. The National Center for Social Sciences and Humanities
13. The Municipal People�s Committee of Hanoi
14. The Municipal People�s Committee of Ho Chi Minh City.-
 
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!