Quyết định 3816/QĐ-BGDĐT 2019 nhiệm vụ bảo vệ môi trường để đưa ra tuyển chọn thực hiện

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

-------------

Số: 3816/QĐ-BGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ

bảo vệ môi trường để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2020

-------------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Căn cứ Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ biên bản các Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ bảo vệ môi trường;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ bảo vệ môi trường để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (danh mục nhiệm vụ kèm theo)

Điều 2. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường có trách nhiệm thông báo hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường (nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ tập huấn) theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Cổng thông tin điện tử Bộ;

- Lưu: VT, KHCNMT.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Văn Phúc

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

----------

DANH MỤC NHIỆM VỤ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỂ ĐƯA RA TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN TỪ NĂM 2020

(kèm theo Quyết định số 3816/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 10 năm 2019)

 

TT

Tên

nhiệm vụ

Căn cứ pháp lý

Định hướng mục tiêu

Dự kiến sản phẩm và yêu cầu, chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật

Thời

gian

thực

hiện

Tổng kinh phí dự kiến

(tr. đồng)

I

Xây dựng, hoàn thiện nội dung giáo dục bảo vệ môi trường trong các cấp học và trình độ đào tạo trong các cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo gắn với bảo vệ môi trường trong giai đoạn tới

 

 

 

1

Tài liệu bồi dưỡng nhận thức và thay thế thói quen sử dụng các sản phẩm từ chất liệu nhựa, ni lông

sang các chất liệu thân thiện với môi trường cho sinh viên các trường đại học.

- Luật BVMT.

- Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 3/8/2016.

- Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2014.

- Quyết định 582/QĐ-TTg phê duyệt Đề án rác thải, túi ni lông.

- Nghị quyết Trung ương số 24- NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 3/6/2013 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT.

- Chương trình phối hợp số 01/CTrPH-BTNMT-BGDĐT.

- Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT ngày 22/12/2017.

- Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 ban hành Chương trình tổng thể GDPT 2018.

Biên soạn được tài liệu được bồi dưỡng nhận thức và thay thế thói quen sử dụng các sản phẩm từ chất liệu nhựa, ni lông sang các chất liệu thân thiện với môi trường cho sinh viên các trường Đại học

- Báo cáo thực trạng thói quen sử dụng các sản phẩm từ chất liệu nhựa, ni lông sang các chất liệu thân thiện với môi trường của sinh viên các trường Đại học trên 01 miền, được Hội đồng nghiệm thu thông qua và được sử dụng cho các báo cáo và công tác quản lý về môi trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Bộ tài liệu bồi dưỡng nhận thức và thay thế thói quen sử dụng các sản phẩm từ chất liệu nhựa, ni lông sang các chất liệu thân thiện với môi trường cho sinh viên các trường Đại học, được Hội đồng nghiệm thu thông qua và được sử dụng cho các báo cáo và công tác quản lý về môi trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Báo cáo thử nghiệm tài liệu bồi dưỡng nhận thức và thay thế thói quen sử dụng các sản phẩm từ chất liệu nhựa, ni lông sang các chất liệu thân thiện với môi trường cho sinh viên các trường Đại học, được Hội đồng nghiệm thu thông qua và được sử dụng cho các báo cáo và công tác quản lý về môi trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Báo cáo tổng kết nhiệm vụ.

- Sản phẩm của nhiệm vụ được công bố trên website của đơn vị chủ trì nhiệm vụ và được gửi đến các cơ sở giáo dục làm tài liệu tham khảo trong giảng dạy và học tập.

2020

500

2

Tài liệu giáo dục BVMT thông qua hoạt động STEM trong Chương trình giáo dục phổ thông mới cho học sinh tiểu học

- Luật BVMT.

- Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 3/8/2016.

- Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2014.

- Quyết định 582/QĐ-TTg phê duyệt Đề án rác thải, túi ni lông.

- Nghị quyết Trung ương số 24- NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 3/6/2013 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT.

- Chương trình phối hợp số 01/CTrPH-BTNMT-BGDĐT.

- Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT ngày 22/12/2017.

- Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 ban hành Chương trình tổng thể GDPT 2018.

Biên soạn được tài liệu giáo dục BVMT thông qua hoạt động STEM trong           Chương

trình giáo dục phổ thông 2018 cho học sinh tiểu học

- Bộ tài liệu giáo dục BVMT thông qua hoạt động STEM trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho học sinh tiểu học, được Hội đồng nghiệm thu thông qua và được cung cấp.

- Báo cáo thử nghiệm về bộ tài liệu giáo dục BVMT thông qua hoạt động STEM trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho học sinh tiểu học, được Hội đồng nghiệm thu thông qua. .

- Báo cáo tổng kết nhiệm vụ.

- Sản phẩm của nhiệm vụ được công bố trên website của đơn vị chủ trì nhiệm vụ và được gửi đến các cơ sở giáo dục làm tài liệu tham khảo trong giảng dạy và học tập.

2020

500

3

Sổ tay phổ biến các điều ước quốc tế về BVMT cho sinh viên các trường đại học.

- Quyết định 120/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển bền vững Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long

- Luật BVMT.

- Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày

3/8/2016.

- Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2014.

- Quyết định 582/QĐ-TTg phê duyệt Đề án rác thải, túi ni lông.

- Nghị quyết Trung ương số 24- NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 3/6/2013 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT.

- Chương trình phối hợp số 01/CTrPH-BTNMT-BGDĐT.

Biên soạn được sổ tay phổ biến các điều ước quốc tế về BVMT cho sinh viên các trường đại học.

- Báo cáo thực trạng về nhận thức các điều ước quốc tế về BVMT của sinh viên các trường đại học, được Hội đồng nghiệm thu thông qua và được sử dụng cho các báo cáo và công tác quản lý về môi trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Sổ tay phổ biến các điều ước quốc tế về BVMT cho sinh viên các trường đại học, được Hội đồng nghiệm thu thông qua và được cung cấp cho sinh viên các trường đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Báo cáo thử nghiệm về việc sử dụng sổ tay phổ biến các điều ước quốc tế về BVMT cho sinh viên tại 01-02 trường đại học, trong đó có vùng đồng bằng Sông Cửu long, được Hội đồng nghiệm thu thông qua và được cung cấp cho sinh viên các trường đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Báo cáo tổng kết nhiệm vụ.

- Sản phẩm của nhiệm vụ được công bố trên website của đơn vị chủ trì nhiệm vụ và được gửi đến các cơ sở giáo dục làm tài liệu tham khảo trong giảng dạy và học tập.

2020

300

 

4

Tài liệu giáo dục văn hóa sinh thái cho giáo viên trung học cơ sở

- Luật BVMT.

- Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 3/8/2016.

- Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2014.

- Quyết định 582/QĐ-TTg phê duyệt Đề án rác thải, túi ni lông.

- Nghị quyết Trung ương số 24- NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 3/6/ 2013 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT.

- Chương trình phối hợp số 01/CTrPH-BTNMT-BGDĐT.

- Thông        tư 33/2017/TT-BGDĐT ngày 22/12/2017.

- Thông         tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 ban hành Chương trình tổng thể GDPT 2018.

Biên soạn được tài liệu giáo dục văn hóa sinh thái cho giáo viên trung học cơ sở

- Bộ tài liệu giáo dục văn hóa sinh thái cho học sinh trung học cơ sở, được Hội đồng nghiệm thu thông qua và được cung cấp cho giáo viên các trường trung học cơ sở.

- Báo cáo thử nghiệm tài liệu giáo dục văn hóa sinh thái cho giáo viên trung học cơ sở thông, được Hội đồng nghiệm thu thông qua.

- Báo cáo tổng kết nhiệm vụ.

- Sản phẩm của nhiệm vụ được công bố trên website của đơn vị chủ trì nhiệm vụ và được gửi đến các cơ sở giáo dục làm tài liệu tham khảo trong giảng dạy và học tập.

2020

500

5

Sổ tay giáo dục về chất thải rắn cho hoc sinh tiểu học

- Luật BVMT.

- Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 3/8/2016.

- Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2014.

- Quyết định 582/QĐ-TTg phê duyệt Đề án rác thải, túi ni lông.

- Nghị quyết Trung ương số 24- NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 3/6/ 2013 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT.

- Chương trình phối hợp số 01/CTrPH-BTNMT-BGDĐT.

-Thông  tư 33/2017/TT-BGDĐT ngày 22/12/2017.

- Thông  tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 ban hành Chương trình tổng thể GDPT 2018.

Xây dựng được sổ tay giáo dục về chất thải rắn cho học sinh THCS

- Báo cáo thực trạng nhận thức, kĩ năng và thái độ về chất thải rắn của học sinh TH tại 01 khu vực địa lý, được Hội đồng nghiệm thu thông qua và được cung cấp cho giáo viên, học sinh các trường trung học cơ sở.

- Sổ tay giáo dục về chất thải rắn cho học sinh TH được Hội đồng nghiệm thu thông qua và được cung cấp cho giáo viên, học sinh các trường trung học cơ sở.

- Báo cáo thử nghiệm về sổ tay giáo dục về chất thải rắn cho học sinh TH, được Hội đồng nghiệm thu thông qua và được cung cấp cho giáo viên các trường TH.

- Báo cáo tổng kết nhiệm vụ.

- Sản phẩm của nhiệm vụ được công bố trên website của đơn vị chủ trì nhiệm vụ và được gửi đến các cơ sở giáo dục làm tài liệu tham khảo trong giảng dạy và học tập.

2020

300

6

Tài liệu và bài giảng giáo dục BVMT trên đài truyên hình (VTV7) cho sinh viên, học sinh

- Luật BVMT.

- Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 3/8/2016.

- Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2014.

- Nghị quyết Trung ương số 24- NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 3/6/2013 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT.

- Chương trình phối hợp số 01/CTrPH-BTNMT-BGDĐT.

- Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT ngày 22/12/2017.

- Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 ban hành Chương trình tổng thể GDPT 2018.

Biên soạn được tài liệu và bài giảng giáo dục BVMT trên đài truyền hình (VTV7) cho sinh viên, học sinh

- Tài liệu và bài giảng giáo dục BVMT trên đài truyền hình Việt Nam (VTV7), được Hội đồng nghiệm thu thông qua và được cung cấp cho đài truyền hình VTV7 .

- Kịch bản bài giảng giáo dục BVMT trên đài truyền hình Việt Nam (VTV7), được Hội đồng nghiệm thu thông qua và được cung cấp .

- Phần mềm ứng dụng phổ biến kiến thức (App) giáo dục BVMT trên điện thoại thông minh được Hội đồng nghiệm thu thông qua và được cung cấp.

- Báo cáo tổng kết nhiệm vụ.

- Sản phẩm của nhiệm vụ được công bố trên website của đơn vị chủ trì nhiệm vụ và được quảng bá trên đài truyền hình VTV7.

2020

800

II

Xây dựng và phát triển phương thức tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá, các giải pháp, biện pháp thúc đẩy hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường trong các cơ sở giáo dục

 

 

 

7

Xây dựng quy

trình hướng dẫn đánh giá hiệu quả hoạt

động giáo dục

môi trường trong nhà trường phổ thông

- Luật BVMT.

- Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 3/8/2016

- Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2014.

- Nghị quyết Trung ương số 24- NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 3/6/ 2013 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT.

- Chương trình phối hợp số 01/CTrPH-BTNMT-BGDĐT.

Đề xuất được quy trình hướng dẫn đánh giá hiệu quả hoạt động giáo dục môi trường trong nhà trường phổ thông

- Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động giáo dục môi trường trong nhà trường phổ thông, được Hội đồng nghiệm thu thông qua và dự kiến sử dụng trong các văn bản báo cáo hiệu quả hoạt động giáo dục môi trường trong nhà trường.

- Bộ công cụ đánh giá hiệu quả hoạt động giáo dục môi trường trong nhà trường phổ thông, được Hội đồng nghiệm thu thông qua, được Hội đồng nghiệm thu thông qua và dự kiến sử dụng trong các văn bản báo cáo hiệu quả hoạt động giáo dục môi trường trong nhà trường.

- Hướng dẫn quy trình đánh giá đánh giá hiệu quả hoạt động giáo dục môi trường trong nhà trường phổ thông, được Hội đồng nghiệm thu thông qua và dự kiến sử dụng trong các văn bản báo cáo hiệu quả hoạt động giáo dục môi trường trong nhà trường .

- Sản phẩm của nhiệm vụ được công bố trên website của đơn vị chủ trì nhiệm vụ và phục vụ cho công tác quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2020-

2021

1.600

8

Đánh giá thực

trạng và đề xuất giải pháp tăng cường quản lí chất thải rắn tại các phòng thí nghiệm của các trường đại học khối kĩ thuật công nghệ trực thuộc Bộ giáo và Đào tạo

- Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13.

- Nghị định 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý chất thải và phể liệu.

- Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

- Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 6/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải.

- Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại

- Chương trình phối hợp số 01/CTrPH-BTNMT-BGDĐT.

Đánh giá thực trạng và đề xuất được giải pháp tăng cường quản lí chất thải tại các phòng thí nghiệm của các trường đại học khối kĩ thuật công nghệ trực thuộc Bộ GD&ĐT

- Báo cáo về thực trạng quản lí chất thải tại các phòng thí nghiệm của các trường đại học khối kĩ thuật công nghệ trực thuộc Bộ giáo và Đào tạo, được Hội đồng nghiệm thu thông qua và dự kiến sử dụng trong các báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chính phủ và các đơn vị liên quan.

- Báo cáo giải pháp nhằm tăng cường quản lý chất thải rắn tại các phòng thí nghiệm của các trường đại học khối kỹ thuật công nghệ trực thuộc Bộ GD&ĐT, được Hội đồng nghiệm thu thông qua và dự kiến sử dụng trong các báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chính phủ và các đơn vị liên quan.

- Tài liệu hướng dẫn về quy trình quản lí chất thải tại các phòng thí nghiệm của các trường đại học khối kĩ thuật công nghệ trực thuộc Bộ giáo và Đào tạo, được Hội đồng thẳm định thông qua và dự kiến sử dụng trong các trường đại học khối kỹ thuật công nghệ

- Sản phẩm của nhiệm vụ được công bố trên website của đơn vị chủ trì nhiệm vụ.

2020-

2021

1.200

 

9

Dự báo và xác định nhu cầu phát triển các chuyên ngành đào tạo về môi trường trong bối cảnh xã hội của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

- Luật BVMT

- Chiến lược BVMT quốc gia giai đoạn 2011-2020

- Chương trình phối hợp số 01/CTrPH-BTNMT-BGDĐT

Đánh giá được thực trạng và xác định nhu cầu phát triển các chuyên ngành đào tạo về môi trường trong bối cảnh xã hội của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

- Báo cáo về thực trạng và nhu cầu trong tương lai đối với việc phát triển các chuyên ngành đào tạo về môi trường trong bối cảnh xã hội của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, được Hội đồng nghiệm thu thông qua và sử dụng trong các báo cáo và chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia giai đoạn 2021- 2025 .

- Báo cáo về dự báo các chuyên ngành đào tạo về môi trường trong bối cảnh xã hội của cuộc cách mạng công nghệ 4.0, được Hội đồng nghiệm thu thông qua và sử dụng trong các báo cáo và chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia giai đoan 2021- 2025.

- Sản phẩm của nhiệm vụ được công bố trên website của đơn vị chủ trì nhiệm vụ.

2020-

2021

1.200

 

10

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thu gom, phân loại, giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải rắn, sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy tại các cơ sở giáo dục.

- Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực BVMT

- Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 11 tháng 04 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020

- Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về BVMT

- Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu

- Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07/05/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt điều chỉnh Chiến lược quốc quản lý tổng hợp chất thải rắn (CTR) đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050

- Chương trình phối hợp số 01/CTrPH-BTNMT-BGDĐT.

Đánh giá được thực trạng và đề xuất được giải pháp nâng cao hiệu quả thu gom, phân loại, giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải rắn, sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy tại các cơ sở giáo dục.

- Báo cáo về về thực trạng thu gom, phân loại, giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải rắn, sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy tại các cơ sở giáo dục, được Hội đồng nghiệm thu thông qua và sử dụng trong các báo cáo và chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia giai đoạn 2021- 2025.

- Tài liệu hướng dẫn về thu gom, phân loại, giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế và xử lý hiệu quả chất thải rắn, sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy tại các cơ sở giáo dục đại học, được Hội đồng thẩm định tài liệu thông qua và được cung cấp cho các cơ sở giáo dục.

- Báo cáo thử nghiệm triển khai hướng dẫn về thu gom, phân loại, giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế và xử lý hiệu quả chất thải rắn, sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy tại các cơ sở giáo dục đại học, được Hội đồng nghiệm thu thông qua và sử dụng trong các báo cáo và chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia giai đoạn 2021-2025.

- Sản phẩm của nhiệm vụ được công bố trên website của đơn vị chủ trì nhiệm vụ.

2020-

2021

1.200

III

Tăng cường xây dựng các mô hình tiên tiến, điển hình về bảo vệ môi trường, tập trung vào việc phân loại rác tại nguồn, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy trong các cơ sở giáo dục

 

 

 

11

Xây dựng mô hình trường học không rác thải cho cấp học trung học phổ thông

- Luật BVMT.

- Chi thị số 25/CT-TTg ngày 3/8/2016

- Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2014.

- Quyết định 582/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Nghị quyết Trung ương số 24- NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 3/6/ 2013 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT.

- Chương trình phối hợp số 01/CTrPH-BTNMT-BGDĐT.

Xây dựng được mô hình trường học không rác thải cho cấp học trung học phổ thông

- Bộ số liệu về hiện trạng nguồn phát sinh và công tác quản lí chất thải trong trường trung học phổ thông, được Hội đồng nghiệm thu thông qua và được sử dụng cho các báo cáo và công tác quản lý về môi trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Bộ tiêu chí đánh giá mô hình trường học không rác thải cho cấp học trung học phổ thông, được Hội đồng nghiệm thu thông qua và được sử dụng cho các báo cáo và công tác quản lý về môi trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Bộ công cụ đánh giá mô hình trường học không rác thải cho cấp học trung học phổ thông, được Hội đồng nghiệm thu thông qua và được sử dụng cho các báo cáo và công tác quản lý về môi trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tài liệu hướng dẫn quy trình xây dựng mô hình trường học không rác thải cho cấp học trung học phổ thông, được Hội đồng nghiệm thu thông qua và được cung cấp cho các trường trung học cơ sở.

- Mô hình và đánh giá thử nghiệm mô hình trường học không rác thải cho cấp học trung học phổ thông ( tài liệu, Video....).

- Sản phẩm của nhiệm vụ được công bố trên website của đơn vị chủ trì nhiệm vụ và được phổ biến đến một số đơn vị liên quan trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2020

800

12

Xây

dựng mô hình tự quản sổng xanh trong các khu ký túc xá của các trường đại học

- Luật BVMT.

- Quyết định 1393/QĐ-TTg

ngày 12/9/2012 về phát triển xanh.

- Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 3/8/2016

- Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2014.

- Nghị quyết Trung ương số 24- NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 3/6/2013 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT.

- Chương ttình phối hợp số 01/CTrPH-BTNMT-BGDĐT.

Xây dựng được mô hình tự quản sống xanh trong các khu ký túc xá của các các trường đại học

- Báo cáo về hiện trạng tự quản sống xanh trong các khu ký túc xá của các các trường đại học, được Hội đồng nghiệm thu thông qua và được sử dụng cho các báo cáo và công tác quản lý về môi trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Bộ tiêu chí đánh giá mô hình tự quản sống xanh trong các khu ký túc xá của các các trường đại học, được Hội đồng nghiệm thu thông qua và được sử dụng cho các báo cáo và công tác quản lý về môi trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Bộ công cụ đánh giá mô hình tự quản sống xanh trong các khu ký túc xá của các trường đại học, được Hội đồng nghiệm thu thông qua và được sử dụng cho các báo cáo và công tác quản lý về môi trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tài liệu hướng dẫn quy trình xây dựng mô hình tự quản sống xanh trong các khu ký túc xá của các trường đại học, được Hội đồng nghiệm thu thông qua và được cung cấp cho các trường đại học.

- Mô hình và đánh giá thử nghiệm mô hình tự quản sống xanh trong các khu ký túc xá của các trường đại học (tài liệu, Video....) được Hội đồng nghiệm thu thông qua và được cung cấp cho các trường đai học.

- Sản phẩm của nhiệm vụ được công bố trên website của đơn vị chủ trì nhiệm vụ và được phổ biến đến một số đơn vị liên quan trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2020

800

13

Xây

dựng mô hình giáo dục môi trường dựa vào cộng đồng cho học sinh cấp Tiểu học

- Luật BVMT.

- Chi thị số 25/CT-TTg ngày 3/8/2016

- Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2014.

- Nghị quyết Trung ương số 24- NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 3/6/2013 về chủ động ứng phó với biến đối khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT.

- Chương trình phối hợp số 01/CTrPH-BTNMT-BGDĐT.

Xây dựng được mô hình giáo dục môi trường dựa vào cộng đồng cho học sinh cấp Tiểu học

- Báo cáo về hiện trạng giáo dục môi trường dựa vào cộng đồng cho học sinh cấp Tiểu học, được Hội đồng nghiệm thu thông qua và được sử dụng cho các báo cáo và công tác quản lý về môi trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Bộ tiêu chí đánh giá mô hình giáo dục môi trường dựa vào cộng đồng cho học sinh cấp Tiểu học, được Hội đồng nghiệm thu thông qua và được sử dụng cho các báo cáo và công tác quản lý về môi trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Bộ công cụ đánh giá mô hình giáo dục môi trường dựa vào cộng đồng cho học sinh cấp Tiểu học được Hội đồng nghiệm thu thông qua và được sử dụng cho các báo cáo và công tác quản lý về môi trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tài liệu hướng dẫn quy trình xây dựng mô hình giáo dục môi trường dựa vào cộng đồng cho học sinh cấp Tiểu học, được Hội đồng nghiệm thu thông qua và được cung cấp cho các trường tiểu học.

- Mô hình và đánh giá thử nghiệm mô hình giáo dục môi trường dựa vào cộng đồng cho học sinh cấp Tiểu học (tài liệu, Video....), được phổ biến cho các trường tiểu học.

- Sản phẩm của nhiệm vụ được công bố trên website của đơn vị chủ trì nhiệm vụ và được phổ biến đến một số đơn vị liên quan trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2020

800

14

Xây dựng mô hình giáo dục

BVMT trong nhà trường cấp trung học cơ sở

- Luật BVMT.

- Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 3/8/2016

- Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2014.

- Nghị quyết Trung ương số 24- NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 3/6/2013 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT.

- Chương trình phối hợp số 01/CTrPH-BTNMT-BGDĐT.

Xây dựng được mô hình giáo dục BVMT trong nhà trường cấp trung hoc cơ sở

- Báo cáo đánh giá thực trạng về dục BVMT trong nhà trường cấp trung hoc cơ sở hiện nay, được Hội đồng nghiệm thu thông qua và được sử dụng cho các báo cáo và công tác quản lý về môi trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Bộ tiêu chí đánh giá mô hình mô hình giáo dục BVMT trong nhà trường cấp trung hoc cơ sở, được Hội đồng nghiệm thu thông qua và được sử dụng cho các báo cáo và công tác đánh giá, quản lý về môi trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Bộ công cụ đánh giá mô hình giáo dục BVMT trong nhà trường cấp trung hoc cơ sở, được Hội đồng nghiệm thu thông qua và được sử dụng cho các báo cáo và công tác đánh giá, quản lý về môi trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tài liệu hướng dẫn quy trình xây dựng mô hình giáo dục BVMT trong nhà trường cấp trung học cơ sở, được Hội đồng nghiệm thu thông qua và được cung cấp cho các trường trung học cơ sở

- Mô hình và đánh giá thử nghiệm mô hình mô hình giáo dục BVMT trong nhà trường cấp trung học cơ sở (tài liệu, Video....), được Hội đồng nghiệm thu thông qua và được cung cấp cho các trường trung học cơ sở.

- Sản phẩm của nhiệm vụ được công bố trên website của đơn vị chủ trì nhiệm vụ và cung cấp cho các cơ quan quản lý, các trường trung học cơ sở.

2020

800

B

CÁC NHIỆM VỤ TẬP HUẤN

15

Tập huấn nâng cao năng lực cho giáo viên cốt cán cấp tiểu học về thiết kế và tổ chức dạy học tình huống giáo dục BVMT

- Luật BVMT.

- Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 3/8/2016.

- Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2014.

- Quyết định 582/QĐ-TTg phê duyệt Đề án rác thải, túi ni lông.

- Nghị quyết Trung ương số 24- NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 3/6/2013 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT.

- Chương trình phối hợp số 01/CTrPH-BTNMT-BGDĐT.

- Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT ngày 22/12/2017.

- Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 ban hành Chương trình tổng thể GDPT 2018.

Nâng cao năng lực cho giáo viên cốt cán cấp tiểu học về thiết kế và tổ chức dạy học tình huống giáo dục bảo vệ môi trường

- 01 tài liệu tập huấn nâng cao năng lực giáo viên cốt cán cấp tiểu học về thiết kế và tổ chức dạy học tình huông giáo dục bảo vệ môi trường kèm 01 tài liệu hướng dẫn tổ chức hoạt động tập huấn (phù hợp với vùng miền, theo định hướng Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể) được Hội đồng thẩm định tài liệu của Bộ GD&ĐT thông qua.

- Các bài soạn mẫu minh họa sử dụng tình huống giáo dục BVMT trong các môn học ở Tiểu học: Tiếng Việt, Lịch sử, Địa lý, Khoa học, Mỹ thuật, Âm nhạc (1 tiết/môn) và CD quay 04 bài giảng.

- 01 Báo cáo kết quả xây dựng và thử nghiệm tài liệu.

- 01 Báo cáo kết quả tập huấn (2 miền).

- Các CD về bài giảng tập huấn và video clip quay lại các hình ảnh tập huấn tại các địa điểm tập huấn

- Sản phẩm của các nhiệm vụ tập huấn được công bố trên website của đơn vị chủ trì nhiệm vụ, website Bộ GDĐT hoặc được gửi đến các trường trực thuộc Bộ để làm tài liệu trong giảng dạy và học tập.

2020

1.000

2

Tập huấn nâng cao năng lực cho sinh viên sư phạm về kỹ năng thiết kế và tổ chức hoạt động giáo dục giảm thiểu rác thải nhựa

- Luật BVMT.

- Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 3/8/2016.

- Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2014.

- Quyết định 582/QĐ-TTg phê duyệt Đề án rác thải, túi ni lông.

- Nghị quyết Trung ương số 24- NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 3/6/2013 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT.

- Chương trình phối hợp số 01/CTrPH-BTNMT-BGDĐT.

- Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 ban hành Chương trình tổng thể GDPT 2018.

Nâng cao năng lực cho sinh viên sư phạm về kỹ năng thiết kế và tổ chức hoạt động giáo dục giảm thiểu rác thải nhựa

- 01 tài liệu tập huấn kèm 01 tài liệu hướng dẫn tập huấn nâng cao năng lực cho sinh viên sư phạm về kỹ năng thiết kế và tổ chức hoạt động giáo dục giảm thiểu rác thải nhựa (phù hợp với vùng miền) được Hội đồng thẩm định tài liệu của Bộ GD&ĐT thông qua.

- Báo cáo kết quả xây dựng và thử nghiệm chương trình tập huấn; báo cáo kết quả tập huấn (bao gồm các minh chứng kèm theo: video đáp ứng được về nội dung và hình thức tập huấn; bài giảng; tranh ảnh.

- Báo cáo đánh giá kết quả tập huấn).

- Báo cáo tổng kết.

- Sản phàm của các nhiệm vụ tập huấn được công bố trên website của đơn vị chủ trì nhiệm vụ, website Bộ GDĐT hoặc được gửi đến các trường trực thuộc Bộ để làm tài liệu trong giảng dạy và học tập.

2020

1.000

3

Tập huấn phổ biến các cam kết của Việt Nam về môi trường trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới cho sinh viên khối ngành kinh tế - luật

- Luật BVMT.

- Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 3/8/2016.

- Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2014.

- Quyết định 582/QĐ-TTg phê duyệt Đề án rác thải, túi ni lông.

- Nghị quyết Trung ương số 24- NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 3/6/2013 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT.

- Chương trình phối hợp số 01/CTrPH-BTNMT-BGDĐT

Trang bị cho sinh viên những kiến thức về môi trường trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới nhằm nâng cao nhận thức hiểu biết và kỹ năng vận dụng sau khi tốt nghiệp

- 01 tài liệu tập huấn phổ biến các cam két của Việt Nam về môi trường trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới cho sinh viên khối ngành kinh tế - luật kèm 01 tài liệu hướng dẫn tập huấn (phù hợp với vùng miền) được Hội đồng thẩm định tài liệu của Bộ GDĐT thông qua.

- 01 Báo cáo kết quả xây dựng và thử nghiệm tài liệu tập huấn.

- 01 Báo cáo kết quả tập huấn.

- 01 CD về tài liệu tập huấn và các video quay lại hình ảnh tập huấn tại các địa điểm tập huấn.

- 01 báo cáo tổng kết.

- Sản phẩm của các nhiệm vụ tập huấn được công bố trên website của đơn vị chủ trì nhiệm vụ, website Bộ GDĐT hoặc được gửi đến các trường trực thuộc Bộ để làm tài liệu trong giảng dạy và học tập.

2020

1.000

4

Tập huấn nâng cao nhận thức cho sinh viên sư phạm và giáo viên trung học phổ thông vùng ven biển về giảm thiểu thu gom, phân loại, tái sử dụng, tái chế rác thải nhựa.

- Luật BVMT.

- Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 3/8/2016.

- Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2014.

- Quyết định 582/QĐ-TTg phê duyệt Đề án rác thải, túi ni lông.

- Nghị quyết Trung ương số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 3/6/2013 về chủ động ứng phó với biển đối khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT.

- Chương trình phối hợp số 01/CTrTH-BTNMT-BGDĐT.

- Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 ban hành Chương trình tổng thể GDPT 2018.

Nâng cao năng lực cho sinh viên sư phạm và giáo viên THPT vùng ven biển về giảm thiểu, thu gom, phân loại, tái sử dụng, tái chế rác thải nhựa.

- 01 Tài liệu tập huấn nâng cao năng lực cho sinh viên sư phạm và giáo viên THPT vùng ven biển về giảm thiểu, thu gom, phân loại, tái sử dụng, tái chế rác thải nhựa kèm hướng dẫn tổ chức hoạt động tập huấn và 01 tài liệu hướng dẫn (phù hợp với vùng miền) được Hội đồng thẩm định tài liệu của Bộ GD0ĐT thông qua.

- Các bài soạn mẫu minh họa và CD quay bài giảng.

- 01 Báo cáo kết quả xây dựng và thử nghiệm tài liệu.

- 01 Báo cáo kết quả tập huấn.

- Các CD về bài giảng tập huấn và video clip quay lại các hình ảnh tập huấn tại các địa điểm tập huấn.

- Sản phẩm của các nhiệm vụ tập huấn được công bố trên website của đơn vị chủ trì nhiệm vụ, website Bộ GDĐT hoặc được gửi đến các trường trực thuộc Bộ để làm tài liệu trong giảng dạy và học tập.

2020

1.000

               
 
 

 

thuộc tính Quyết định 3816/QĐ-BGDĐT

Quyết định 3816/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ bảo vệ môi trường để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2020
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3816/QĐ-BGDĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Phúc
Ngày ban hành:16/10/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Tài nguyên-Môi trường

TÓM TẮT VĂN BẢN

Danh mục nhiệm vụ BVMT đưa ra tuyển chọn thực hiện từ 2020

Ngày 16/10/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 3816/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ bảo vệ môi trường để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2020.

Theo đó, phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ bảo vệ môi trường để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2020, cụ thể như sau:

Một là, xây dựng, hoàn thiện nội dung giáo dục bảo vệ môi trường trong các cấp học và trình độ đào tạo trong các cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo gắn với bảo vệ môi trường trong giai đoạn tới.

Hai là, xây dựng và phát triển phương thức tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá, các giải pháp, biện pháp thúc đẩy hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường trong các cơ sở giáo dục.

Ba là, tăng cường xây dựng các mô hình tiên tiến, điển hình về bảo vệ môi trường, tập trung vào việc phân loại rác tại nguồn, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy tại các cơ sở giáo dục.

Xem chi tiết Quyết định3816/QĐ-BGDĐT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi