Quyết định 31/2008/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Đào tạo

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO

VÀ DU LỊCH

Số: 31/2008/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2008

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Đào tạo

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

 

Căn cứ Luật giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Quốc hội khóa XI và Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;

Căn cứ Luật dạy nghề số 76/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 của Quốc hội khóa XI và Nghị định số 139/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục và Bộ Luật lao động về dạy nghề;

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Vị trí và chức năng

Vụ Đào tạo là cơ quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Bộ trưởng các văn bản quy phạm pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

2. Trình Bộ trưởng quy hoạch, kế hoạch dài hạn và hàng năm, các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hành động và các dự án về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ngành văn hóa, thể thao và du lịch; hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt.

3. Thẩm định hồ sơ thành lập trường, phát triển ngành học, cấp học của các cơ sở đào tạo ngành văn hóa, thể thao và du lịch; thẩm định các đề án liên kết đào tạo, bồi dưỡng, thành lập các cơ sở đào tạo ngành văn hóa, thể thao và du lịch của người Việt Nam và người nước ngoài tại Việt Nam.

4. Quản lý công tác đào tạo của các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và phối hợp với cơ quan chức năng của các Bộ, ngành và địa phương liên quan quản lý nhà nước về các hoạt động đào tạo ngành văn hóa, thể thao và du lịch của các cơ sở đào tạo.

5. Phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tài chính đề xuất phân bổ ngân sách, các nguồn lực tài chính và cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo; bồi dưỡng nguồn nhân lực của các cơ sở đào tạo ngành văn hóa, thể thao và du lịch trực thuộc Bộ.

6. Tổ chức xây dựng chương trình khung các ngành, nghề đào tạo; tổ chức biên soạn giáo trình sử dụng chung cho các cơ sở đào tạo ngành văn hóa, thể thao và du lịch ở các cấp đạo tạo: sau đại học, đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề.

7. Nghiên cứu, đề xuất các chính sách, chế độ đặc thù đối với người dạy và người học ở các cơ sở đào tạo của ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

8. Trình Bộ trưởng kế hoạch hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về ngành văn hóa, thể thao và du lịch và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

9. Phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chỉ đạo công tác nghiên cứu khoa học tại các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

10. Hướng dẫn và kiểm tra công tác tuyển sinh; kiểm tra việc thực hiện Quy chế về tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác học sinh, sinh viên của các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Kiểm tra và phối hợp thanh tra việc chấp hành pháp luật về  giáo dục đối với các cơ sở đào tạo thuộc ngành văn hóa, thể thao và du lịch, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giáo dục theo quy định của pháp luật.

11. Đề xuất việc đề nghị phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú.

12. Trình Bộ trưởng xác nhận kết quả xét chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư của Hội đồng chức danh liên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định của pháp luật.

13. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch của Bộ; quản lý công chức, thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của Vụ; quản lý tài sản được giao theo quy định của pháp luật.

14. Thực hiện chế độ sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ, đột xuất về các lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật và của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Bộ trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Vụ

1. Vụ trưởng, các Phó Vụ trưởng.

2. Công chức chuyên môn nghiệp vụ.

Vụ trưởng Vụ Đào tạo có trách nhiệm sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức theo cơ cấu chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ; xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của Vụ.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 29/2004/QĐ-BVHTT ngày 18 tháng 6 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Đào tạo.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

BỘ TRƯỞNG

Hoàng Tuấn Anh

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi