Quyết định 3031/QĐ-BGDĐT 2021 kế hoạch thực hiện Quyết định 523/QĐ-TTg phát triển Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3031/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 523/QĐ-TTG NGÀY 14/5/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC, ĐẠI HỌC HUẾ GIAI ĐOẠN 2021-2025

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 523/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển Viện Công nghệ học, Đại học Huế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Quyết định số 523/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế giai đoạn 2021-2025.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Các Bộ: KHCN, KHĐT, TC (để p/h);
- UBND các tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên (để p/h);
- Các CSGDĐH, Viện nghiên cứu khu vực miên Trưng và Tây Nguyên (để t/h);
- Các Vụ: PC, GDĐH, BQLCDA, HTQT (để t/h);
- Đại học Huế (để t/h);
- Cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, KHCNMT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Phúc

 

 

 

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH 523/QĐ-TTg NGÀY 14/5/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC, ĐẠI HỌC HUẾ
(Kèm theo Quyết định số 3031/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Thực hiện Quyết định số 523/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (sau đây gọi tắt là Quyết định số 523/QĐ-TTg), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 523/QĐ-TTg như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Quyết định số 523/QĐ-TTg.

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn và tiến độ hoàn thành, trách nhiệm được phân công của các đơn vị liên quan trong việc triển khai Quyết định số 523/QĐ-TTg.

2. Yêu cầu

- Bám sát các nội dung của Quyết định 523/QĐ-TTg, đảm bảo phù hợp với điều kiện tình hình thực tế trong giai đoạn 2021-2025.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị để thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ, gắn với nhiệm vụ, công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị, đồng thời kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phát sinh (nếu có) khi triển khai thực hiện.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Tổ chức đánh giá sơ kết, tổng kết thực hiện Đề án phát triển Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế giai đoạn 2018-2020 và triển khai kế hoạch giai đoạn 2021-2025.

2. Phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ nghiên cứu các công nghệ nền trong lĩnh vực công nghệ sinh học, chú trọng phát triển công nghệ chỉnh sửa gen và các công nghệ gen khác, công nghệ hóa sinh - miễn dịch, tế bào, vi sinh, vật liệu sinh học phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế ưu đãi về nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ cao theo quy định của pháp luật.

3. Xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông, lâm ngư nghiệp, sức khỏe và môi trường.

4. Xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong khoa học sự sống, nghiên cứu ứng dụng trong y dược, sinh học biển, nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp chế biến và môi trường....; phân tích, thử nghiệm và đánh giá an toàn sinh học, sản phẩm hàng hóa đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của mẫu vật có ADN tái tổ hợp.

5. Xây dựng kế hoạch khai thác và phát triển nguồn gen quý hiếm động và thực vật ở miền Trung vào phát triển nông lâm ngư nghiệp và cây thuốc Việt Nam; phát triển công nghệ sinh học gắn với công nghệ vật liệu mới và công nghệ thông tin, tự động hóa các mô hình sản xuất công nghệ cao ứng dụng trong công nghiệp, công nghiệp chế biến và bảo vệ môi trường.

6. Xây dựng kế hoạch phát triển mạng lưới hợp tác liên kết với các cơ sở giáo dục đại học, viện, trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm công nghệ sinh học khu vực miền Trung và Tây Nguyên; hợp tác trong nghiên cứu, đào tạo với các cơ sở đào tạo nghiên cứu nước ngoài trong lĩnh vực công nghệ sinh học. Thu hút các chuyên gia, các nhà khoa học trong và ngoài nước, người Việt Nam ở nước ngoài tham gia vào các chương trình, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu, đào tạo nhân lực công nghệ sinh học; phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghệ sinh học, hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh, trong đó chú trọng đến nhóm các nhà nghiên cứu khoa học trẻ.

7. Xây dựng phương án tự chủ của Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế.

8. Xây dựng Trung tâm dịch vụ khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ sinh học làm nòng cốt cho khu vực miền Trung; tổ chức dịch vụ ươm tạo, chuyển giao công nghệ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

- Là cơ quan thường trực giúp Bộ trưởng đôn đốc, tổng hợp báo cáo việc thực hiện Kế hoạch này.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tham mưu tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch.

- Tham mưu Lãnh đạo Bộ ban hành các văn bản triển khai Đề án đối với các bộ ngành, địa phương.

- Chủ trì, phối hợp triển khai nhiệm vụ nêu tại mục 2.II của Kế hoạch này.

- Chủ trì, tổng hợp, xây dựng báo cáo định kỳ hoặc đột xuất kết quả thực hiện Kế hoạch theo quy định.

- Ưu tiên bố trí giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cấp Bộ trong lĩnh vực khoa học sự sống, nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực y dược, sinh học biển, nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp chế biến và môi trường cho Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế.

- Tổng hợp dự toán ngân sách nhà nước từ sự nghiệp khoa học và công nghệ và nguồn đầu tư phát triển khoa học và công nghệ cho Viện Công nghệ sinh học Đại học Huế gửi Bộ Khoa học và Công nghệ để tổng hợp theo quy định hiện hành.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch theo quy định.

2. Vụ Kế hoạch - Tài chính

- Chủ trì, phối hợp cân đối ngân sách nhà nước, hướng dẫn xây dựng dự toán đầu tư phát triển Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế.

- Chủ trì, phối hợp hướng dẫn xây dựng phương án tự chủ tài chính của Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế.

- Ưu tiên bố trí đầu tư phát triển khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp, sức khỏe và môi trường cho Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế.

- Tổng hợp dự toán ngân sách nhà nước cho Viện Công nghệ sinh học Đại học Huế gửi Bộ Tài chính để tổng hợp theo quy định hiện hành.

3. Đại học Huế

- Chủ trì, phối hợp thực hiện các nội dung, nhiệm vụ tại mục 3.II, 4.II, 5.II, 6.II, 7.II và 8.II của Kế hoạch này; hướng dẫn Viện Công nghệ sinh học, các đơn vị thành viên xây dựng và triển khai thực hiện.

- Xây dựng báo cáo định kỳ hoặc đột xuất việc thực hiện Kế hoạch theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tổng hợp dự toán ngân sách nhà nước từ sự nghiệp khoa học và công nghệ và nguồn đầu tư phát triển khoa học và công nghệ cho Viện Công nghệ sinh học Đại học Huế gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp theo quy định hiện hành.

- Chủ động huy động nguồn kinh phí và tạo điều kiện để phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, tạo điều kiện làm việc, xây dựng năng lực và phát huy động lực, tôn trọng quyền tự do sáng tạo, tự chủ học thuật của cán bộ, viên chức, nghiên cứu viên tại Viện Công nghệ sinh học.

- Đảm bảo sử dụng đúng mục đích, minh bạch, hiệu quả nguồn vốn đầu tư và chịu trách nhiệm giải trình về đầu tư cho hoạt động khoa học và công nghệ tại Viện Công nghệ sinh học.

3. Các đơn vị liên quan thuộc Bộ phối hợp thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch.

4. Các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu khu vực miền Trung và Tây Nguyên chủ động phối hợp với Đại học Huế triển khai các nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch thuộc phạm vi của mình.

5. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ Ngân sách nhà nước; nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; nguồn vốn xã hội hoá và các nguồn vốn hợp pháp khác. Việc lập dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí đảm bảo triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

thuộc tính Quyết định 3031/QĐ-BGDĐT

Quyết định 3031/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định 523/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế giai đoạn 2021-2025
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3031/QĐ-BGDĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Phúc
Ngày ban hành:30/09/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

Ngày 30/9/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Quyết định 3031/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định 523/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, Bộ giao nhiệm vụ cho Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường là cơ quan thường trực giúp Bộ trưởng đôn đốc, tổng hợp báo cáo việc thực hiện Kế hoạch này, trong đó ưu tiên bố trí giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cấp Bộ trong lĩnh vực khoa học sự sống, nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực y dược, sinh học biển, nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp chế biến và môi trường cho Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế.

Đồng thời, Đại học Huế chủ trì, phối hợp thực hiện nhiệm vụ xây dựng kế hoạch phát triển mạng lưới hợp tác liên kết với các cơ sở giáo dục đại học, viện, trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm công nghệ sinh học khu vực miền Trung và Tây Nguyên; hợp tác trong nghiên cứu, đào tạo với các cơ sở đào tạo nghiên cứu nước ngoài trong lĩnh vực công nghệ sinh học; Xây dựng phương án tự chủ của Viện Công nghệ sinh học.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định3031/QĐ-BGDĐT tại đây

tải Quyết định 3031/QĐ-BGDĐT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi