Quyết định 1893/QĐ-BGTVT thiết bị chuyên dùng để đào tạo với Học viện Hàng không

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
________

Số: 1893/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành tiêu chuẩn, định mức thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác đào tạo đối với Học viện Hàng không Việt Nam

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Quyết định 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Căn cứ Thông tư 16/2019/TT-BGDĐT ngày 4/10/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo;

Xét đề nghị của đơn vị tại Văn bản số 1198/HVHK-HCTH ngày 11/12/2019 và Văn bản số 750/HVHK-HCTH ngày 28/9/2020 của Học viện Hàng không Việt Nam về việc tiêu chuẩn, định mức thiết bị phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác đào tạo của Học viện Hàng không Việt Nam (chi tiết theo phụ biểu đính kèm).

Điều 2. Học viện Hàng không Việt Nam căn cứ định mức nêu trên, tình hình thực tế công tác đào tạo và các nguyên tắc theo quy định của Thông tư 16/2019/TT-BGDĐT ngày 4/10/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm ban hành chi tiết tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng cho từng phòng, hệ thống phục vụ công tác đào tạo và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Điều 3. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng nêu trên là định mức tối đa. Trong quá trình thực hiện, đơn vị căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng nêu trên và tình hình thực tế để quản lý, sử dụng, đầu tư, mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng trong phạm vi định mức và đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục QLCS - Bộ Tài chính;
- KBNN nơi đơn vị giao dịch (gửi qua đơn vị);
- Trang TTĐT Bộ GTVT (để công khai);
- Lưu VT, TC (Hiền).

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Anh Tuấn

 

 

 

 

ĐỊNH MỨC MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO CỦA HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1893/QĐ-BGTVT ngày 06 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

 

STT

Tên phòng/hệ thống

Đơn vị

Định mức tối đa

Ghi chú

1

Phòng thực hành tin học chung

Phòng

06

 

2

Phòng thực hành kiểm soát không lưu

Phòng

04

 

3

Phòng thí nghiệm điện tử viễn thông

Phòng

04

 

4

Phòng thực hành an ninh hàng không

Phòng

04

 

5

Phòng học lý thuyết, giảng đường

Phòng

44

 

6

Hệ thống hạ tầng mạng công nghệ thông tin phục vụ đào tạo

Hệ thống

02

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1893/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác đào tạo đối với Học viện Hàng không Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1893/QĐ-BGTVT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Anh Tuấn
Ngày ban hành: 06/10/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Giao thông
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Nội dung bản dịch tiếng Anh đang được cập nhật. Nếu Quý khách cần hỗ trợ nhanh hơn vui lòng nhấp vào nút dưới đây:
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!