Quyết định 1715/QĐ-BGDĐT thể lệ Cuộc thi Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1715/QĐ-BGDĐT

Quyết định 1715/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" năm 2020 (SV_STARTUP-2020)
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1715/QĐ-BGDĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Hữu Độ
Ngày ban hành:29/06/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

TÓM TẮT VĂN BẢN

Thể lệ cuộc thi “HS-SV với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2020

Ngày 29/6/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định 1715/QĐ-BGDĐT về Thể lệ Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2020 (SV_STARTUP – 2020).

Đối tượng tham gia là hc sinh, sinh viên đang học tại các đại hc, hc viện, trường đại hc, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm; Hc sinh các trường trung hc phthông; Khuyến khích học sinh các trường trung học cơ sở tham d.

Các lĩnh vực dán khi nghip tham dCuc thi gồm: Khoa hc, công ngh; Công nghip, chế to sn phm; Nông, lâm, ngư nghiệp; Giáo dc, y tế; Dch v, du lch; Tài chính, ngân hàng; Kinh doanh tạo tác động xã hi; Các ngành nghkhác và lĩnh vực kinh doanh khác.

Vòng thi chung kết được tổ chức từ 18-19/12/2020 tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1715/QĐ-BGDĐT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
________

Số: 1715/QĐ-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH THỂ LỆ CUỘC THI “HỌC SINH, SINH VIÊN VỚI Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP” NĂM 2020 (SV_STARTUP-2020)

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Căn cứ Nghị định số 123/2016NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cNghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tchức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủng Chính phvề phê duyệt Đề án Hỗ trợ học sinh, sinh viên khi nghiệp đến năm 2025”;

Căn cứ Quyết định số 1230/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề ánHtrợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành Giáo dục:

Theo đề nghị của Vụ trưng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác hc sinh, sinh viên.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Thể lệ Cuộc thi “Học sinh - sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2020 (SV_STARTUP-2020).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (để b/cáo);
- Ban Tuyên giáo TW (để b/cáo);
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- TT. Nguyễn Văn Phúc (để biết);
- Các Bộ: KHCN; LĐTBXH; TC; KHĐT (để ph/hợp);
- TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (để ph/hợp);
- Phòng Thương mại và Công nghiệp VN (để ph/hợp);
- Các ĐH, HV, trường ĐH, CĐ, TCSP (để th/hiện);
- Các sở GDĐT (để th/hiện);
- Văn phòng HĐQGGDPTNL (để th/b)
- Cổng TTĐT Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ GDCTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Độ

 

 

THỂ LỆ CUỘC THI “HỌC SINH, SINH VIÊN VỚI Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP” NĂM 2020 (SV_STARTUP - 2020)

(Ban hành kèm theo Quyết định số:    /QĐ-BGDĐT ngày   tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

I. Đối tượng tham dự

1. Học sinh, sinh viên đang học tại các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm (gọi chung là cơ sở đào tạo).

2. Học sinh các trường trung học phổ thông (THPT).

3. Khuyến khích học sinh các trường trung học cơ sở (THCS) tham dự.

II. Lĩnh vực dự thi

Các dự án khởi nghiệp tham dự Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2020 (SV_STARTUP-2020) hướng đến mục tiêu giải quyết các vấn đề của cộng đồng, xã hội góp phần tạo sự đột phá đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội. Các lĩnh vực của cuộc thi bao gồm:

1. Khoa học, công nghệ;

2. Công nghiệp, chế tạo sản phẩm;

3. Nông, lâm, ngư nghiệp;

4. Giáo dục, y tế;

5. Dịch vụ, du lịch;

6. Tài chính, ngân hàng;

7. Kinh doanh tạo tác động xã hội;

8. Các ngành nghề khác và lĩnh vực kinh doanh khác.

III. Quy định về bài dự thi

1. Thể thức, hình thức trình bày

Bài dự thi được trình bày bằng Tiếng Việt, đánh máy trên khổ A4, cỡ chữ 14, phông chữ Times New Roman, nội dung trình bày hướng dẫn chi tiết (Phụ lục 1 đính kèm theo).

2. Sản phẩm gửi kèm bài dự thi

- Bản thuyết minh dự án được trình bày (Mô tả chi tiết trong phụ lục số 02 đính kèm theo);

- Bản thuyết trình của nhóm được trình bày bằng Video clip không quá 03 phút (Mô tả chi tiết Phụ lục 03 đính kèm theo);

- Sản phẩm mẫu gửi kèm theo bằng ảnh hoặc Video clip (nếu có).

IV. Các vòng thi

1. Vòng thi cơ sở

a) Các cơ sở đào tạo

- Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp/bộ phận hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp của trường tổ chức tuyên truyền, phổ biến thể lệ Cuộc thi đến học sinh, sinh viên trong toàn trường. Hướng dẫn học sinh, sinh viên lập bản thuyết minh dự án theo quy định tại Mục III.

- Lựa chọn tối đa 02 dự án đối với sinh viên tham dự vòng thi bán kết (các nhà trường có thể tổ chức các cuộc thi hoặc xét chọn hồ sơ).

b) Các Sở Giáo dục và Đào tạo

- Phổ biến thể lệ Cuộc thi đến học sinh THCS, THPT trong toàn tỉnh/thành phố (bao gồm cả học sinh đang học hệ THPT trong các cơ sở đào tạo đóng trên địa bàn tỉnh/thành phố) lập bản thuyết minh dự án theo quy định tại Mục III.

- Tổ chức lựa chọn tối đa 02 dự án tham dự vòng thi bán kết (các Sở GDĐT có thể tổ chức cuộc thi hoặc xét hồ sơ).

c) Thời hạn Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận hồ sơ dự thi từ các cơ sở đào tạo, các sở giáo dục và đào tạo: Trước 12h00 ngày 15/10/2020.

2. Vòng thi bán kết

- Sau khi nhận được hồ sơ và bài dự thi của các cơ sở đào tạo, các sở GDĐT, từ ngày 16/10/2020 đến ngày 30/10/2020, Ban giám khảo chấm và lựa chọn 50 dự án của sinh viên các cơ sở đào tạo và 20 dự án của học sinh THCS, THPT có tính khả thi cao nhất vào Vòng bình chọn và Vòng thi chung kết.

Tiêu chí chấm vòng thi bán kết

STT

Tiêu chí

Thang điểm

Khối sinh viên

Khối THCS, THPT

1

Hình thức trình bày đúng quy định/ ấn tượng

10 điểm

10 điểm

2

Tính độc đáo, sáng tạo, tính mới

20 điểm

20 điểm

3

Sự cần thiết, mức độ ứng dụng thực tế theo quy mô

20 điểm

20 điểm

4

Tính khả thi, tiềm năng của ý tưởng

20 điểm

20 điểm

5

Hiệu quả, triển vọng của dự án

15 điểm

15 điểm

8

Hồ sơ năng lực của đội ngũ sáng lập hoặc các minh chứng nói lên sức mạnh, ý chí, khát vọng, ước mơ của đội ngũ

15 điểm

20 điểm

Tổng

100 điểm

100 điểm

 

- Kết quả sẽ được Ban tổ chức công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT, Cổng khởi nghiệp http://dean1665.vn và Fanpage của Chương trình: https://www.facebook.com/khoinghiepquocgiaHSSV;

3. Vòng đào tạo

a) Đối với khối học sinh THCS, THPT: Bộ GDĐT phối hợp với các đơn vị đồng hành triển khai Đề án 1665 hỗ trợ đào tạo, hoàn thiện ý tưởng cho 20 dự án của học sinh THCS, THPT tham dự các vòng tiếp theo.

- Thời gian: Từ ngày 01/11/2020 đến hết ngày 30/11/2020.

- Hình thức: Trực tiếp kết hợp trực tuyến.

b) Đối với khối sinh viên cơ sở đào tạo: Bộ GDĐT phối hợp với các đơn vị đồng hành triển khai Đề án 1665 hỗ trợ đào tạo, hoàn thiện ý tưởng cho 50 dự án của sinh viên các cơ sở đào tạo tham dự các vòng tiếp theo, tại 03 khu vực.

- Khu vực phía Bắc: Từ ngày 09/11/2020 đến hết ngày 11/11/2020.

- Khu vực Miền Trung, Tây Nguyên: Từ ngày 16/11/2020 đến hết ngày 19/11/2020.

- Khu vực phía Nam: Từ ngày 23/11/2020 đến hết ngày 26/11/2020.

(Các đội không có điều kiện tham dự trực tiếp sẽ được hỗ trợ đào tạo qua hình thức trực tuyến).

c) Các đội thi cần đảm bảo đủ các điều kiện sau để được đi tiếp vào Vòng Bình chọn như sau:

- Hoàn thành/tham gia đạt ≥ 70% thời lượng đào tạo.

- Hoàn thành đạt ≥ 80% các nhiệm vụ/bài tập được giao trong cả quá trình đào tạo.

- Không vi phạm các nội quy của Ban Tổ chức trong quá trình được đào tạo.

4. Vòng bình chọn

Sau khi kết thúc Vòng đào tạo, 50 dự án của sinh viên các cơ sở đào tạo và 20 dự án của học sinh THCS, THPT sẽ hoàn thiện và nộp bài dự thi chính thức trên Cổng khởi nghiệp http://dean1665.vn để tham dự Vòng bình chọn, lấy ý kiến các cá nhân, nhà đầu tư trong nước và quốc tế và các thầy, cô giáo, các học sinh, sinh viên trong cả nước (gọi chung là độc giả).

a) Thời gian nộp bài: Từ 12h00 ngày 01/12/2020 đến hết 12h00 ngày 06/12/2020.

b) Tiêu chí bình chọn

+ Tính ứng dụng thực tế của sản phẩm/dịch vụ

+ Tính độc đáo, sáng tạo, giá trị khác khác biệt của sản phẩm dự án;

+ Tính khả thi của dự án;

c) Thời gian bình chọn:

Cổng bình chọn cho các dự án được mở trong vòng 10 ngày: Từ 12h00 ngày 07/12/2020 đến hết 12h00 ngày 17/12/2020.

d) Điều kiện tham gia

- Tất cả các độc giả có quyền tham gia đánh giá bình chọn cho các dự án. Mỗi độc giả được quyền bình chọn 01 lần. Số lượng dự án được bình chọn tối đa 05 dự án. Đánh giá theo thang điểm từ 01 - 05 cho mỗi tiêu chí.

- Độc giả tham gia bình chọn cho các dự án theo 03 tiêu chí nêu trên. Dựa trên kết quả bình chọn của độc giả, Ban tổ chức sẽ tổng hợp điểm và chọn ra 03 dự án có điểm cao nhất của các khối học sinh THCS, THPT và khối sinh viên các cơ sở đào tạo vào thẳng Chặng 02 của Vòng thi Chung kết.

- Độc giả thực hiện bình chọn, đánh giá sản phẩm, ý tưởng dự án khởi nghiệp thông qua Cổng khởi nghiệp http://dean1665.vn.

- Điểm đánh giá của độc giả dành cho các dự án được ghi nhận là hợp lệ khi đáp ứng Thể lệ Chương trình.

- Ban Tổ chức sẽ cập nhật điểm bình chọn và công bố kết quả cùng với kết quả chấm điểm của Ban giám khảo sau khi kết thúc Chặng 1 của Vòng thi Chung kết.

5. Vòng thi chung kết

5.1. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Từ ngày 18-19/12/2020 (trong khuôn khổ hoạt động tại Ngày Hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên năm 2020).

- Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

5.2. Các đội tham dự Vòng chung kết sẽ tham gia trưng bày các sản phẩm, ý tưởng, dự án khởi nghiệp của đội tại các gian hàng theo các chủ đề được ban tổ chức bố trí tại Ngày Hội khởi nghiệp quốc gia năm 2020.

5.3. Các đội dự thi Vòng Chung kết phải trải qua 02 chặng thi như sau:

a) Chặng một

Ban giám khảo sẽ chấm và đánh giá các dự án trực tiếp tại các gian hàng trưng bày dự án, ý tưởng của học sinh, sinh viên tại Ngày Hội theo các tiêu chí sau:

STT

Tiêu chí

Thang điểm

Khối sinh viên

Khối THCS, THPT

I.

Điểm gian hàng

 

 

1

Tính thẩm mỹ, sáng tạo, thu hút

3 điểm

3 điểm

2

Tính quy mô, đầu tư của gian hàng

3 điểm

3 điểm

3

Thể hiện nổi bật được sản phẩm, dịch vụ (trưng bày)

4 điểm

4 điểm

II.

Điểm thuyết phục

 

 

1

Phong cách chuyên nghiệp của đội ngũ

3 điểm

3 điểm

2

Kỹ năng trình bày tốt, ấn tượng

3 điểm

3 điểm

3

Tính trọng tâm và thể hiện thuyết phục cao về tính khả thi của dự án

4 điểm

4 điểm

III

Điểm tương tác

 

 

 

Số lượng khán giả tương tác, bình chọn cho dự án trên Fanpage của Chương trình: https://www.facebook.com/khoinghiepquocgiaHSSV

(Số lượng tương tác tối thiểu là 1.000 trong vòng 12h; Đội có tương tác lớn nhất được 10 điểm, các đội đứng sau trừ 01 điểm; từ đội thứ 11 trở đi cùng được 0 điểm)

10 điểm

10 điểm

IV

Điểm đánh giá dự án

 

 

1

Tính mới, tính sáng tạo

20 điểm

20 điểm

2

Sự cần thiết của sản phẩm dự án

20 điểm

20 điểm

3

Tính khả thi của dự án

15 điểm

15 điểm

4

Đối tượng, phân khúc khách hàng đối với sản phẩm, dịch vụ

15 điểm

15 điểm

Tổng

100 điểm

100 điểm

 

- Ban Giám khảo thực hiện việc đánh giá các ý tưởng, dự án dựa trên các tiêu chí trên, lựa chọn 12 ý tưởng, dự án của học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo và 07 ý tưởng, dự án của học sinh THCS, THPT có tính khả thi cao nhất để vào Chặng hai.

b) Chặng hai

- Đối với khối sinh viên các cơ sở đào tạo: 03 dự án, ý tưởng được các độc giả đánh giá cao nhất tại Vòng Bình chọn cùng với 12 dự án, ý tưởng được Ban giám khảo lựa chọn sẽ tham gia tranh tài tại Chặng 2 của Vòng Chung kết.

- Đối với khối học sinh THPT: 03 dự án, ý tưởng được các độc giả đánh giá cao nhất tại Vòng bình chọn cùng với 07 dự án, ý tưởng được Ban giám khảo lựa chọn sẽ tham gia tranh tài tại Chặng 2 của Vòng chung kết

- Thể thức thi:

+ Các đội dự thi có từ 03-05 phút trình bày bài dự thi và Ban Giám khảo sẽ có 10 phút để đặt câu hỏi. Ban Giám khảo đánh giá kết quả của bài thi trên cơ sở tiêu chí đánh giá được quy định tại Mục V của văn bản này.

+ Khán giả tại Hội trường sẽ tham gia bình chọn trực tiếp cho dự án trên hệ thống của Chương trình được cung cấp tại Hội trường (Đội được khán giả bình chọn tại Hội trường nhiều nhất đạt 100 điểm, Đội có kết quả khán giả bình chọn nhiều thứ hai được 95 điểm, các đội xếp sau theo thứ tự tiếp tục được số điểm thấp hơn đội đứng trên 05 điểm. Hai đội có số lượng bình chọn bằng nhau có số điểm bằng nhau)

- Kết quả điểm số cuối cùng của đội dự thi được tính như sau (gọi tắt là Kết quả điểm số):

Kết quả điểm số = (Điểm số của Ban giám khảo) * 0,9 + (Điểm số bình chọn của khán giả tại Hội trường) * 0,1.

V. Tiêu chí đánh giá

1. Đối với dự án của sinh viên các cơ sở đào tạo

STT

Tiêu chí

Điểm

1.

Sự cần thiết của sản phẩm, dịch vụ đối với nhu cầu thị trường; Lợi ích của sản phẩm, dịch vụ đem lại cho khách hàng, cộng đồng và xã hội; Đánh giá đối tượng, phân khúc khách hàng đối với sản phẩm, dịch vụ. Sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ giải quyết được vấn đề nào của cộng đồng, xã hội

20 điểm

2.

Tính khả thi trong việc sản xuất, kinh doanh; Khả năng về tài chính; tính hiệu quả bao gồm cơ cấu chi phí, giá thành phù hợp cạnh tranh so với các loại sản phẩm, dịch vụ đã có trên thị trường

15 điểm

3.

Tính độc đáo, sáng tạo, giá trị khác khác biệt của sản phẩm, dịch vụ so với các sản phẩm đã có trên thị trường; Tính bền vững của sản phẩm, dịch vụ

15 điểm

4.

Kế hoạch sản xuất, kinh doanh: Kế hoạch sản xuất hàng hóa; Phân tích và đánh giá rủi ro; Giải pháp xây dựng các kênh phân phối hàng hóa; Phát triển, mở rộng thị trường

10 điểm

5.

Kết quả tiềm năng của dự án bao gồm: doanh thu, lợi nhuận dự kiến, khả năng tăng trưởng, tác động xã hội của dự án

10 điểm

6.

Nguồn lực thực hiện: Đánh giá nguồn nhân lực, tính sẵn sàng tham gia, cơ cấu tổ chức bộ máy nhân sự cho dự án; Các đối tác chính, giải pháp huy động vốn triển khai dự án

10 điểm

7.

Các kênh truyền thông: Lập kế hoạch truyền thông tổng thể; Xây dựng công cụ truyền thông; Giải pháp truyền thông độc đáo và khác biệt

10 điểm

8.

Khả năng thuyết trình, trình bày dự án

10 điểm

 

Tổng

100 điểm

 

2. Đối với dự án của học sinh THCS, THPT

STT

Tiêu chí

Điểm

1.

Tính cần thiết của sản phẩm, dịch vụ đối với nhu cầu thị trường; Lợi ích của sản phẩm, dịch vụ đem lại cho khách hàng, cộng đồng và xã hội; Sản phẩm/dịch vụ hỗ trợ giải quyết được vấn đề nào của cộng đồng, xã hội

20 điểm

2.

Tính khả thi trong kế hoạch kinh doanh; Tính khả thi về nguồn lực tổ chức sản xuất và kinh doanh, tính khả thi về mức giá và phương thức bán hàng, phương thức Marketing

20 điểm

3.

Tính độc đáo, sáng tạo, giá trị khác khác biệt của sản phẩm, dịch vụ so với các sản phẩm đã có trên thị trường

20 điểm

4.

Kết quả tiềm năng của dự án bao gồm: doanh thu, lợi nhuận dự kiến, khả năng tăng trưởng, tác động xã hội của dự án

15 điểm

5.

Các kênh truyền thông: Lập kế hoạch truyền thông tổng thể; Xây dựng công cụ truyền thông; Giải pháp truyền thông độc đáo và khác biệt

10 điểm

6.

Khả năng thuyết trình dự án, kiến thức về tài chính kinh doanh, kiến thức pháp luật và hiểu biết xã hội, tinh thần làm việc nhóm và kỹ năng mềm

15 điểm

 

Tổng

100 điểm

 

VI. Giải thưởng

1. Cơ cấu giải như sau:

a) Đối với các dự án khởi nghiệp của sinh viên các cơ sở đào tạo

- 01 giải Nhất gồm: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT; tiền giải thưởng 60 triệu đồng tiền mặt; Gói hỗ trợ đào tạo, hỗ trợ triển khai dự án với trị giá 115 triệu đồng và cơ hội tham gia đàm phán để nhận đầu tư số tiền 40.000 USD.

- 02 giải Nhì gồm: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT; tiền giải thưởng 40 triệu đồng tiền mặt và cơ hội đầu tư từ các Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp.

- 03 giải Ba gồm: Giấy chứng nhận đoạt giải Ba Cuộc thi của Bộ GDĐT; tiền giải thưởng 20 triệu đồng.

- 04 giải Khuyến khích: Giấy chứng nhận đoạt giải Khuyến khích Cuộc thi của Bộ GDĐT; tiền giải thưởng 10 triệu đồng.

b) Đối với các dự án khởi nghiệp của học sinh THCS, THPT

- 01 giải Nhất gồm: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT; tiền giải thưởng 30 triệu đồng;

- 02 giải Nhì gồm: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT; tiền giải thưởng 20 triệu đồng;

- 03 giải Ba gồm: Giấy chứng nhận đoạt giải Ba Cuộc thi của Bộ GDĐT; cùng tiền giải thưởng 10 triệu đồng;

- 03 giải Khuyến khích gồm: Giấy chứng nhận đoạt giải Khuyến khích Cuộc thi của Bộ GDĐT; tiền giải thưởng 05 triệu đồng.

c) Giải bình chọn trên Website http://dean1665.vn

- 01 giải của khối sinh viên gồm: Giấy chứng nhận đoạt giải bình chọn của Bộ GDĐT; tiền giải thưởng 05 triệu đồng;

- 01 giải của khối THCS, THPT gồm: Giấy chứng nhận đoạt giải bình chọn của Bộ GDĐT; tiền giải thưởng: 05 triệu đồng.

d) Giải thưởng gian hàng

- 01 giải của khối sinh viên gồm: Giấy chứng nhận của Bộ GDĐT; tiền giải thưởng: 05 triệu đồng;

- 01 giải của khối THCS, THPT gồm: Giấy chứng nhận của Bộ GDĐT; tiền giải thưởng: 05 triệu đồng.

2. Trao giải

a) Giải thưởng được công bố trực tiếp tại Lễ Bế mạc và Trao giải trong Ngày Hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên năm 2020.

b) Tiền giải thưởng sẽ được chuyển khoản đến tài khoản của đại diện các đội tham dự cuộc thi. Cá nhân đại diện đội tham dự Cuộc thi cần cung cấp các thông tin như sau: Họ tên người nhận tiền (viết đủ dấu), đơn vị, số điện thoại, email, Thông tin tài khoản (số tài khoản, tên chủ tài khoản, ngân hàng, chi nhánh).

3. Trách nhiệm của tác giả và nhóm tác giả tham dự Cuộc thi

a) Thực hiện các quy định của Thể lệ Cuộc thi, đảm bảo sản phẩm dự thi phải tuân thủ đúng yêu cầu của Ban Tổ chức. Không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin trong hồ sơ dự thi. Các sản phẩm dự thi không phải là đối tượng tranh chấp bản quyền tác giả. Các giải pháp, ý tưởng sáng tạo muốn bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ phải đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền trước khi công bố giải.

b) Ban tổ chức không chịu trách nhiệm nếu bài gửi dự thi của các nhà trường không đến được Ban tổ chức do lỗi kỹ thuật.

c) Trong trường hợp tranh chấp bản quyền phát sinh sau khi sản phẩm dự thi đoạt giải, đối tượng dự thi hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

d) Mọi chi phí hay các khoản nộp thuế liên quan đến giải thưởng Cuộc thi do tác giả, nhóm tác giả đoạt giải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

đ) Đối với các đội là sinh viên các cơ sở đào tạo, có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp/bộ phận hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp của nhà trường xây dựng kế hoạch sử dụng tiền thưởng trong việc phát triển dự án. Định kỳ báo cáo việc triển khai dự án về Thường trực Ban tổ chức Cuộc thi SV_STARTUP để theo dõi, hỗ trợ kết nối nguồn lực ươm tạo, thúc đẩy dự án thành các doanh nghiệp khởi nghiệp.

VII. Hình thức, thời gian nộp bài dự thi

1. Đăng ký dự thi

Các học sinh, sinh viên hoặc nhóm học sinh, sinh viên của các cơ sở đào tạo đăng ký dự thi theo đơn vị trường. Các học sinh hoặc nhóm học sinh THCS, THPT đăng ký dự thi theo đơn vị Sở Giáo dục và Đào tạo cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Bài thi hợp lệ

a) Đầy đủ các sản phẩm theo quy định tại mục III.

b) Đầy đủ thông tin liên hệ.

c) Không liên quan đến tranh chấp bản quyền.

3. Hình thức, thời gian, số lượng các dự án quy định tại các vòng thi của Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp“ năm 2020 cụ thể như sau:

Tên vòng thi

Hình thức thi

Thời hạn nộp bài

Hình thức nộp bài

Số lượng dự án được chọn

Vòng thi Cơ sở

Cơ sở đào tạo; Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức thi hoặc xét chọn hồ sơ

Trước12h00 ngày 15/10/2020

Tại Cổng khởi nghiệp http://dean1665.vn

Tối đa 2 dự án/Cơ sở đào tạo; sở GDĐT

Vòng thi Bán kết

Chấm hồ sơ dự án của các nhóm dự thi

Từ 16/10/2020 đến ngày 30/10/2020

Ban giám khảo chấm các dự án tại Trụ sở Bộ GDĐT

50 Dự án của Sinh viên; 20 Dự án của học sinh

Vòng Đào tạo

Đội thi được đào tạo hoàn thành dự án

Từ ngày 01/11/2020 đến hết ngày 30/11/2020

Trực tiếp/hoặc trực tuyến

 

Vòng Bình chọn

Thi Online, Bình chọn Từ 12h00 ngày 07/12/2020 đến hết 12h00 ngày 17/12/2020

Nộp bài thi Từ 12h00 ngày 01/12/2020 đến hết 12h00 ngày 06/12/2020

Tại Cổng khởi nghiệp http://dean1665.vn

Chọn 03 Dự án của sinh viên và 03 Dự án của học sinh THCS, THPT có điểm cao nhất được vào thẳng Chặng 2 của Vòng Chung kết

Vòng Chung kết

Thi 2 chặng

Từ ngày 18- 19/12/2020

Tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

 

Chặng 1: Chấm thi trực tiếp tại gian hàng

Ngày 18/12/2020

Tại Gian hàng của dự án

Chọn 12 dự án HSSV, 7 dự án học sinh THCS, THPT

Chặng 2: Thuyết trình Dự án trước BGK

Ngày 19/12/2020

Tại các phòng thi được bố trí trong Ngày Hội khởi nghiệp quốc gia của HSSV năm 2020

Chọn 15 Dự án sinh viên, 10 dự án học sinh THCS,THPT để trao giải

 

4. Nội dung, thông tin liên quan đến dự án của các học sinh, sinh viên, nhóm học sinh, sinh viên tham dự Cuộc thi được Ban tổ chức bảo mật theo quy định của pháp luật.

VIII. Điều kiện bất khả kháng

Là tất cả các tình huống và sự kiện vượt ra ngoài khả năng kiểm soát của Ban Tổ chức bao gồm: thiên tai, chiến tranh, lũ lụt, hỏa hoạn, động đất…; hay các quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, làm ảnh hưởng tới việc không thực hiện được hoặc chậm trễ trong việc thực hiện các hạng mục của chương trình.

Khi sự cố bất khả kháng xảy ra, Ban Tổ chức có trách nhiệm thông báo tới cơ sở đào tạo, các Sở giáo dục và đào tạo để kịp thời thông báo đến các đội dự thi. Trong trường hợp này, Ban Tổ chức không phải chịu trách nhiệm về việc trì hoãn, chậm hay không thực hiện các hạng mục của chương trình.

IX. Thông tin liên hệ

Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi: Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội, đ/c Bùi Tiến Dũng, điện thoại: 0913 459 858; Email: [email protected].

Trên đây là Thể lệ Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp”năm 2020 (SV_STARTUP-2020).

Trong quá trình tổ chức Cuộc thi, Thể lệ Cuộc thi có thể được sửa đổi và bổ sung từ Ban Tổ chức để phù hợp với thực tiễn và thông báo kịp thời đến thí sinh.

 

PHỤ LỤC 1

(Kèm theo Quyết định số    /QĐ-BGDĐT ngày   tháng 6 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Mẫu trình bày dự án tham dự Cuộc thi SV_STARTUP-2020

 

Bìa dự án

CUỘC THI

“HỌC SINH, SINH VIÊN VỚI Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP” NĂM 2020

(SV_STARTUP-2020)

 

 

 

 

(Tên dự án) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Thuộc lĩnh vực: (các lĩnh vực thuộc mục II)

 

NHÓM/CÁ NHÂN THỰC HIỆN (danh sách thành viên không quá 05 người)

ĐƠN VỊ : Trường/(Sở GDĐT: đối với khối học sinh THCS, THPT)

 

 

 

 

(Địa danh), Tháng______/2020

 

 

Trang thứ 1:

 

Thông tin vắn tắt về các thành viên tham gia dự án (bắt buộc):

1. Họ và tên trưởng nhóm:…………………………………………………

2. Trường/lớp/(năm thứ … nếu là sinh viên):………………………………..

3. Số điện thoại liên hệ: ………………………………………………………

4. Email:………………………………………………………………

5. Danh sách thành viên trong nhóm (tên, trường, chuyên ngành đang học nếu là sinh viên, không quá 05 người).

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

 

Trang thứ 2:

 

Tóm tắt dự án

● Ý tưởng chính của dự án…… (Từ 01-02 dòng);

● Mô tả sản phẩm/dịch vụ, giá trị của dự án (Tóm tắt từ 3-5 dòng)

 

Trang 3

Nội dung chính của dự án

 

PHỤ LỤC 2

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-BGDĐT ngày tháng 6 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Nội dung chính của dự án

A. Tổng quan đề án

Trình bày dưới dạng Business Model Canvas (Lưu ý: chỉ điền những thông tin tối giản, cốt lõi nhất của dự án).

ĐỐI TÁC CHÍNH

Mô tả những mối quan hệ quan trọng nhất bên ngoài doanh nghiệp, giữ cho doanh nghiệp hoạt động.

HOẠT ĐỘNG CHÍNH

Mô tả những hoạt động quan trọng nhất cần thực hiện để giữ cho doanh nghiệp hoạt động (VD: Sản xuất, Cung cấp nền tảng,…).

GIẢI PHÁP GIÁ TRỊ

Sản phẩm hoặc dịch vụ mang lại giá trị cho khách hàng mục tiêu (VD: Giải trí, Cá nhân hóa, Tiết kiệm tiền,...).

QUAN HỆ KHÁCH HÀNG

Mô tả mối quan hệ mà doanh nghiệp xây dựng với khách hàng (VD: Tự phục vụ, Hỗ trợ cá nhân, Dịch vụ tự động hóa, Cộng đồng,…).

PHÂN KHÚC KHÁCH HÀNG

Một hoặc một số nhóm người mà doanh nghiệp cố gắng phục vụ.

TÀI NGUYÊN CHÍNH

CÁC KÊNH THÔNG TIN VÀ KÊNH PHÂN PHỐI

 

Mô tả những tài sản quan trọng nhất cần có để giữ cho doanh nghiệp hoạt động (VD: Công nghệ, Con người, Tài chính…).

 

Kênh mà doanh nghiệp giao tiếp với khách hàng và mang lại giá trị cho khách hàng (VD: Bán hàng trực tuyến, Siêu thị…).

 

CẤU TRÚC CHI PHÍ

Toàn bộ chi phí cần thiết để duy trì doanh nghiệp.

DÒNG DOANH THU

Mô tả dòng tiền mà doanh nghiệp thu được từ việc cung cấp giá trị (VD: Phí dịch vụ, Quảng cáo, Phí môi giới,…).

           
 

 

B. Mô tả thêm về sản phẩm, dịch vụ 1.Tính cần thiết của sản phẩm dịch vụ

- Dự án đã có sản phẩm dịch vụ hay mới là ý tưởng.

- Mục tiêu, giá trị, tầm nhìn của sản phẩm dịch vụ. Sản phẩm tạo ra giá trị cho những đối tượng nào;

- Đối tượng khách hàng quan trọng nhất của sản phẩm dịch vụ.

- Lý do khách hàng chọn sản phẩm, giải pháp của dự án thay vì lựa chọn các sản phẩm khác.

- Đánh giá về giá trị của sản phẩm dịch vụ mang lại cộng đồng và xã hội (cung cấp minh chứng nếu có).

2. Tính khả thi

- Việc sản xuất sản phẩm là khả thi;

- Cơ cấu chi phí và giá thành hợp lý;

- Nêu rõ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình sản xuất, kinh doanh sản phẩm dịch vụ.

- Sản phẩm có tính cạnh tranh (minh chứng nếu có)

3. Tính độc đáo, sáng tạo

- Sản phẩm dịch vụ là hoàn toàn mới chưa có trên thị trường. Nếu là sản phẩm đã có trên thị trường thì cần nêu giá trị khác biệt của sản phẩm so với các sản phẩm khác. Tính khác biệt, tính độc đáo, có áp dụng công nghệ mà các đối thủ không thể cạnh tranh hoặc sản xuất được.

- Việc sản xuất sản phẩm được tạo ra bởi quá trình đổi mới sáng tạo dẫn đến có chi phí thấp, giá cả cạnh tranh vượt trội so với các đối thủ khác.

4. Kế hoạch sản xuất, kinh doanh

- Có kế hoạch sản xuất hàng hóa dịch vụ rõ ràng;

- Phân tích và đánh giá rủi ro;

- Giải pháp xây dựng các kênh phân phối hàng hóa;

- Phát triển, mở rộng thị trường.

5. Kết quả tiềm năng của dự án

- Các nguồn thu chính của dự án;

- Dự kiến doanh thu;

- Tính toán chi phí;

- Khả năng hoàn vốn thời điểm hoàn vốn và khả năng thu lợi nhuận của dự án;

- Khả năng tăng trưởng, tác động xã hội của dự án.

6. Nguồn lực thực hiện

- Dự án đã có doanh nghiệp nào tư vấn hỗ trợ hay chưa;

- Đánh giá nguồn nhân lực, tính sẵn sàng tham gia của đội nhóm;

- Cơ cấu tổ chức bộ máy nhân sự cho dự án;

- Các đối tác chính hỗ trợ triển khai dự án;

- Giải pháp huy động vốn triển khai dự án bao gồm nguồn lực sẵn có từ gia đình, đồng nghiệp, số vốn cần huy động.

7. Các kênh truyền thông

- Lập kế hoạch truyền thông tổng thể;

- Xây dựng công cụ truyền thông;

- Giải pháp truyền thông độc đáo và khác biệt ;

- Dự kiến kênh truyền thông để tiếp cận khách hàng, đánh giá hiệu quả của kênh truyền thông đó.

Lưu ý: Đối với học sinh THCS, THPT chỉ cần trình bày các mục 1,2,3,5 và 7.

 

PHỤ LỤC 3

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-BGDĐT ngày tháng 6 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Hướng dẫn trình bày Video clip thuyết trình (tối đa 03 phút)

1. Giới thiệu về nhóm và các thành viên trong nhóm.

2. Trình bày về sản phẩm dịch vụ của nhóm, tóm tắt về mục tiêu, giá trị, tầm nhìn của sản phẩm, dịch vụ. Phân khúc khách hàng chính của sản phẩm dịch vụ. Giá trị của sản phẩm đối với cộng đồng, xã hội.

3. Giới thiệu về tính sáng tạo, giá trị khác biệt, lợi thế cạnh tranh của sản phẩm dịch vụ.

4. Đánh giá về tính khả thi của dự án.

5. Đánh giá về kết quả dự kiến và nêu vắn tắt về kế hoạch phát triển sản phẩm dịch vụ.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 86/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc phê duyệt Ban hành đợt II (08 chuyên đề) của Bộ tài liệu đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho cộng đồng và cán bộ triển khai thực hiện chương trình ở các cấp thuộc Tiểu dự án 4, Dự án 5 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Quyết định 86/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc phê duyệt Ban hành đợt II (08 chuyên đề) của Bộ tài liệu đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho cộng đồng và cán bộ triển khai thực hiện chương trình ở các cấp thuộc Tiểu dự án 4, Dự án 5 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cán bộ-Công chức-Viên chức

Quyết định 1696/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch của ngành Giáo dục triển khai Quyết định 628/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

Quyết định 1696/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch của ngành Giáo dục triển khai Quyết định 628/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi