Quyết định 1517/QĐ-TTg 2022 Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2022-2026

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1517/QĐ-TTg

Quyết định 1517/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và Hoạt động của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2022-2026
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1517/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vũ Đức Đam
Ngày ban hành:07/12/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

TÓM TẮT VĂN BẢN

Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực có 07 Tiểu ban chuyên môn giúp việc

Ngày 07/12/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 1517/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2022-2026.

Theo đó, phương thức làm việc của Hội đồng như sau: Hội đồng họp toàn thể định kỳ 6 tháng một lần, họp chuyên đề, khi cần thiết có thể tổ chức họp đột xuất; ý kiến tư vấn, đề xuất của Hội đồng được thảo luận tập thể và do Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng xem xét, quyết định; cơ quan thường trực tổ chức lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, các tổ chức, cá nhân về các nội dung liên quan trước khi đưa ra Hội đồng thảo luận;…

Bên cạnh đó, Hội đồng có 07 Tiểu ban chuyên môn giúp việc ở những lĩnh vực chuyên môn sâu gồm: Giáo dục mầm non; giáo dục phổ thông; giáo dục đại học; giáo dục nghề nghiệp; giáo dục thường xuyên và học tập suốt đời; giáo dục thể chất; phát triển nguồn nhân lực. Ngoài ra, các tiểu ban chuyên môn của Hội đồng tổ chức các phiên họp Tiểu ban 3 tháng một lần để thảo luận về các nội dung liên quan tới phạm vi hoạt động của Tiểu ban và gửi báo cáo Lãnh đạo Hội đồng.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1517/QĐ-TTg tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1517/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và Hoạt động của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2022 - 2026

_____________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Căn cứ Quyết định số 574/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2022 - 2026;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2022 - 2026.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và các thành viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2022 - 2026 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các t
nh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội;
- Ủy ban Xã hội của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Các thành viên HĐQGGD và PTNL;
- Văn phòng HĐQGGD và PTNL;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ 
Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục;
- Lưu: VT, KGVX (2b).S
ơn.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

 

 

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUỐC GIA GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC NHIỆM KỲ 2022 - 2026
(Kèm theo Quyết định số 1517/QĐ-TTg ngày 07 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ)

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2022 - 2026 (sau đây gọi tắt là Hội đng), bao gồm: Phương thức tổ chức, cách thức làm việc; phân công trách nhiệm của các thành viên; Cơ quan thường trực và Văn phòng Hội đồng; kinh phí hoạt động của Hội đồng.

Điều 2. Phương thức làm việc của Hội đồng

1. Hội đồng họp toàn thể định kỳ 6 tháng một lần, họp chuyên đề, khi cần thiết có thể tổ chức họp đột xuất.

2. Các ủy viên của Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tham gia vào các hoạt động chung của Hội đồng, thực hiện nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng về công tác được phân công.

3. Ý kiến tư vấn, đề xuất của Hội đồng được thảo luận tập thể và do Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng xem xét, quyết định.

4. Trong trường hợp cần thiết Chủ tịch Hội đồng quyết định mời các tổ chức, cá nhân khác tham gia phiên họp của Hội đồng.

5. Cơ quan thường trực tổ chức lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, các tổ chức, cá nhân về các nội dung liên quan trước khi đưa ra Hội đồng thảo luận.

6. Hoạt động của Hội đồng được thực hiện thông qua hình thức họp tập trung, họp trực tuyến; lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng.

7. Hội đồng có 07 Tiểu ban chuyên môn giúp việc ở những lĩnh vực chuyên môn sâu gồm: Giáo dục mầm non; giáo dục phổ thông; giáo dục đại học; giáo dục nghề nghiệp; giáo dục thường xuyên và học tập suốt đời; giáo dục thể chất; phát triển nguồn nhân lực. Các tiểu ban họp theo quyết định của Trưởng tiểu ban.

Các tiểu ban chuyên môn của Hội đồng tổ chức các phiên họp Tiểu ban 3 tháng một lần để thảo luận về các nội dung liên quan tới phạm vi hoạt động của Tiu ban và gửi báo cáo Lãnh đạo Hội đng.

8. Trong trường hợp có các yêu cầu công việc cụ thể, Hội đồng có thể thành lập các nhóm chuyên gia tư vấn.

Điều 3. Phân công trách nhiệm của các thành viên Hội đồng

1. Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo mọi hoạt động của Hội đồng; chủ trì và kết luận các phiên họp toàn thể Hội đồng; phân công và giao nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng giúp Chủ tịch Hội đồng trong việc chỉ đạo, tổ chức các hoạt động của Hội đồng; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng về công tác được giao. Cụ thể:

a) Chỉ đạo Cơ quan thường trực Hội đồng, Văn phòng Hội đồng triển khai thực hiện các nhiệm vụ giúp việc Hội đồng; ban hành quyết định kiện toàn và quy chế hoạt động của Văn phòng Hội đồng;

b) Phối hợp với các ủy viên Hội đồng, các cơ quan có liên quan để đề xuất chương trình công tác giai đoạn 2022 - 2026, báo cáo Chủ tịch Hội đồng phê duyệt; ban hành kế hoạch công tác hằng năm của Hội đồng; chuẩn bị nội dung các phiên họp toàn thể Hội đồng trình Chủ tịch Hội đồng xem xét quyết định; ký các văn bản được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng về công tác được giao;

c) Ban hành quyết định thành lập và quy định nhiệm vụ cụ thể của các tiu ban chuyên môn. Nhân sự được cử tham gia các tiểu ban hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm;

d) Chủ trì các phiên họp chuyên đề do Cơ quan thường trực Hội đồng tổ chức, gồm một số ủy viên Hội đồng, thành viên các tiểu ban chuyên môn và đại biểu mời;

đ) Chủ trì tổ chức hội tho khoa học, khảo sát, nghiên cứu thực tiễn theo chương trình công tác của Hội đồng.

e) Thừa ủy quyền Chủ tịch Hội đồng, phân công các ủy viên Hội đồng và đại diện Cơ quan thường trực Hội đồng tham dự các hội nghị, hội thảo khoa học, khảo sát, nghiên cứu theo đề nghị của các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước;

g) Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác do Chủ tịch Hội đồng giao.

3. Ủy viên Hội đồng

a) Có trách nhiệm tham gia các phiên họp của Hội đồng, các tiểu ban chuyên môn; chủ động tham gia ý kiến về những vấn đề liên quan đến lĩnh vực giáo dục, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp và phát triển nhân lực theo chương trình công tác, nội dung phiên họp Hội đồng bằng văn bản gửi đến Văn phòng Hội đồng để tổng hợp, tham mưu báo cáo Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng;

b) Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng về nhiệm vụ, quyền hạn được giao;

c) Thực hiện bảo mật thông tin, tài liệu theo quy định của pháp luật và ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền theo kết luận tại các phiên họp của Hội đồng;

d) Các ủy viên Hội đồng được cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến lĩnh vực giáo dục, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp và phát triển nhân lực; được bảo đảm các chế độ làm việc theo quy định hiện hành để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

4. Ủy viên Thư ký Hội đồng

Ngoài trách nhiệm của Ủy viên Hội đồng, y viên Thư ký Hội đồng còn có trách nhiệm sau:

a) Giúp Chủ tịch Hội đồng đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện kết luận chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng. Đề xuất với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng những vấn đề cần thiết bổ sung vào chương trình các phiên họp toàn thể Hội đồng;

b) Phối hợp trong đề xuất chương trình công tác; tham gia chuẩn bị các phiên họp của Hội đồng.

Điều 4. Cơ quan thường trực Hội đồng và Văn phòng Hội đồng

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo là Cơ quan thường trực Hội đồng, có nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Xây dựng chương trình công tác nhiệm kỳ 2022 - 2026 và đề xuất nội dung các cuộc họp toàn thể Hội đồng, báo cáo Chủ tịch Hội đồng phê duyệt;

b) Đôn đốc các bộ, ngành, địa phương, các ủy viên Hội đồng, ủy viên các tiểu ban chuyên môn chuẩn bị báo cáo những vấn đề tư vấn cho Chủ tịch Hội đồng; gửi tài liệu cần thiết cho các thành viên Hội đồng, các tiểu ban chuyên môn;

c) Dự thảo thông báo kết luận cuộc họp Hội đồng, báo cáo Chủ tịch Hội đồng phê duyệt; đôn đốc việc triển khai các kết luận của Hội đồng, thường trực giải quyết các công việc của Hội đồng giữa các kỳ họp;

d) Chuẩn bị tài liệu, văn bản có liên quan đến những vấn đề mà Hội đồng có trách nhiệm tư vấn và phối hợp tổ chức các hoạt động của Hội đồng; báo cáo định kỳ các hoạt động của Hội đồng trình Chủ tịch Hội đồng;

đ) Chỉ đạo việc chuẩn bị cơ sở vật chất, kinh phí cho hoạt động thường xuyên hoặc đột xuất của Hội đồng và các thành viên Hội đồng; lưu trữ hồ sơ, tài liệu của Hội đồng theo quy định của pháp luật;

e) Đề xuất các hình thức khen thưởng theo quy định của pháp luật;

g) Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác do Hội đồng giao.

2. Văn phòng Hội đồng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập và ban hành quy chế tổ chức hoạt động.

Điều 5. Kinh phí hoạt động của Hội đồng

1. Kinh phí của Hội đồng do ngân sách nhà nước cấp và được bố trí trong dự toán ngân sách của Bộ Giáo dục và Đào tạo để phục vụ các hoạt động của Hội đồng và các tiểu ban. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định việc chi kinh phí hoạt động của Hội đồng, các tiểu ban theo quy định của pháp luật.

2. Các nguồn hợp pháp khác.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

1. Các thành viên Hội đồng, Cơ quan thường trực Hội đồng, các tiểu ban chuyên môn và Văn phòng Hội đồng có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Quy chế này.

2. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm phối hợp với Cơ quan thường trực Hội đồng để triển khai các hoạt động của Hội đồng./.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 4058/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Cambrigde giữa Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh và Tổng hiệu trưởng, Thạc sĩ và Học giả của Đại học Cambridge hoạt động thông qua tổ chức trực thuộc Nhà Xuất bản và Hội đồng Khảo thí Đại học Cambridge

Quyết định 4058/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Cambrigde giữa Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh và Tổng hiệu trưởng, Thạc sĩ và Học giả của Đại học Cambridge hoạt động thông qua tổ chức trực thuộc Nhà Xuất bản và Hội đồng Khảo thí Đại học Cambridge

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi