Quyết định 1470/QÐ-BVHTTDL 2023 Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức cho thanh thiếu niên

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1470/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 1470/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1470/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Tạ Quang Đông
Ngày ban hành:08/06/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách

TÓM TẮT VĂN BẢN

Khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên đoạn 2021-2030

Ngày 08/6/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra Quyết định 1470/QÐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

1. Mục tiêu đến năm 2030, 90% trở lên hộ gia đình được cung cấp kiến thức, kỹ năng về giáo dục đời sống gia đình, thực hiện bình đẳng giới trong gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình; chăm sóc, bảo vệ, phòng, chống xâm hại trẻ em, bảo đảm quyền tham gia của trẻ em trong gia đình; phụng dưỡng và phát huy vai trò của người cao tuổi trong gia đình.

2. Khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên trong công chức, viên chức và học sinh sinh viên, cụ thể:

- Hằng năm, phấn đấu 100 thanh niên trong công chức, viên chức và HSSV được trang bị kiến thức về hội nhập quốc tế và chuyển đổi số.

- Phấn đấu đến năm 2025 đạt 25% thanh niên trong công chức, viên chức và HSSV được ứng dụng, triển khai ý tưởng sáng tạo, công trình nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất và đời sống.

- Phấn đấu 100 thanh niên trong công chức, viên chức và HSSV hưởng ứng, tình nguyện tham gia các hoạt động vì cộng đồng, xã hội…

3. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến; Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1470/QÐ-BVHTTDL tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

_______________

Số: 1470/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 -2030”;

Căn cứ Công văn số 636/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Quyết định số 1895/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Đào tạo và Thủ trưng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

 • Như Điều 3;
 • Bộ trưởng (để báo cáo);
 • Các Thứ trưởng;
 • Các đơn vị liên quan thuộc Bộ;
 • Các Sở VHTTDL, Sở VHTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 • Các CSĐT trực thuộc Bộ;
 • Lưu: VT, ĐT, TDL.15

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

Tạ Quang Đông

 

 

 

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
(Kèm theo Quyết định số    /QĐ-BVHTTDL ngày tháng năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

_____________

 

Thực hiện Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030” (sau đây gọi tắt là Chương trình), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (BVHTTDL) xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ của Bộ VHTTDL được giao tại Quyết định số 1895/QĐ-TTg.

2. Yêu cầu

- Các nhiệm vụ được xác định có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình thực hiện gắn với trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ để bảo đảm tính khả thi trong tổ chức thực hiện;

- Thống nhất trong công tác chỉ đạo và bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, kịp thời giữa các đơn vị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ;

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức triển khai Chương trình.

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

A. Các mục tiêu chung của ngành

1. Đến năm 2025 đạt trên 80 % thanh niên, học sinh, sinh viên (HSSV) ở đô thị, trên 70% thanh niên, HSSV ở nông thôn, 60% thanh niên, HSSV ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao và du lịch, hoạt động sinh hoạt cộng đồng tại nơi học tập, làm việc và cư trú; đến năm 2030 đạt trên 85%, trên 75% và 65% các chỉ tiêu tương ứng.

2. Đến năm 2025 đạt 70% và đến năm 2030 đạt 90% trở lên hộ gia đình được cung cấp kiến thức, kỹ năng về giáo dục đời sống gia đình, thực hiện bình đẳng giới trong gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình; chăm sóc, bảo vệ, phòng, chống xâm hại trẻ em, bảo đảm quyền tham gia của trẻ em trong gia đình; phụng dưỡng và phát huy vai trò của người cao tuổi trong gia đình.

3. Đến năm 2030 đạt 90% trở lên hộ gia đình cam kết thực hiện bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

B. Chỉ tiêu cụ thể đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ

1. Khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên trong công chức, viên chức và HSSV

- Hằng năm, phấn đấu 100% thanh niên trong công chức, viên chức và HSSV được trang bị kiến thức về hội nhập quốc tế và chuyển đổi số;

- Hằng năm, phấn đấu 20-30% ý tưởng, dự án khởi nghiệp của HSSV các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ được kết nối với các doanh nghiệp, quỹ đầu tư mạo hiểm hoặc được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp;

- Phấn đấu đến năm 2025 đạt 25% thanh niên trong công chức, viên chức và HSSV được ứng dụng, triển khai ý tưởng sáng tạo, công trình nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất và đời sống; phấn đấu đến năm 2030 đạt 35% chỉ tiêu tương ứng;

- Phấn đấu 100% thanh niên trong công chức, viên chức và HSSV hưởng ứng, tình nguyện tham gia các hoạt động vì cộng đồng, xã hội; phát triển kinh tế - xã hội; khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; bảo vệ môi trường; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh quốc gia.

2. Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên trong công chức, viên chức và HSSV

- Hằng năm, phấn đấu 100% thanh niên trong công chức, viên chức và HSSV được tham gia vào các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, học tập nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

- Hằng năm, phấn đấu 100% thanh niên trong công chức, viên chức và HSSV được tham gia các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng sống và kỹ năng mềm;

- Hằng năm, phấn đấu 100 % thanh niên trong công chức, viên chức và HSSV tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động lao động tập thể trong và ngoài nhà trường;

- Lựa chọn và giới thiệu trên 500 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó đến năm 2025 ít nhất 100 và đến năm 2030 ít nhất 250 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng, định kỳ tổng kết tuyên dương những thanh niên, HSSV có thành tích xuất sắc được kết nạp vào Đảng.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

A. Nhiệm vụ, giải pháp chung đối với ngành

1. Đa dạng hóa nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến.

2. Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến.

3. Xây dựng và thực hiện hiệu quả cơ chế phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội.

4. Đa dạng hóa nội dung và hình thức hoạt động phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở hiện có; xã hội hóa các nguồn lực để nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh của thanh niên, thiếu niên và nhi đồng đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

5. Đổi mới hoạt động, phát huy vai trò của hệ thống bảo tàng, phòng truyền thống, thư viện trường học, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng, các thiết chế, công trình văn hoá, lịch sử trong việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

6. Phát huy vai trò, trách nhiệm của gia đình trong việc chăm sóc, giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

7. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện chính sách hỗ trợ việc thực hiện chương trình giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

8. Bảo đảm các thiết chế và điều kiện hạ tầng, cơ sở vật chất đáp ứng nhiệm vụ giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

9. Bồi dưỡng, tuyên dương và củng cố nhân rộng mô hình hiệu quả gương điển hình tiên tiến trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho HSSV, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua, cuộc thi.

10. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến; Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát.

B. Nhiệm vụ, giải pháp đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ

1. Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật kết hợp công tác giáo dục pháp luật với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, trách nhiệm nghề nghiệp cho HSSV. Bồi dưỡng năng lực tự học, sáng tạo và tự đổi mới tri thức; làm chủ khoa học và công nghệ; có tinh thần lập nghiệp; có ý thức phục vụ nhân dân, phấn đấu trở thành công dân học tập trong nền kinh tế số, xã hội số cho HSSV.

2. Tổ chức hiệu quả các phong trào hành động cách mạng của Đoàn, Hội trong và ngoài nhà trường để giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho HSSV.

3. Tổ chức các hoạt động tư vấn tâm lý và giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống, văn hóa ứng xử cho HSSV.

4. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên, cộng tác viên phụ trách công tác giáo dục cho HSSV.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

A. Các đơn vị thuộc Bộ

1. Yêu cầu chung

- Các cơ quan, đơn vị căn cứ nhiệm vụ phân công trong Kế hoạch, hằng năm chủ động xây dựng kế hoạch triển khai và kinh phí trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt;

- Hằng năm, gửi báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ về Vụ Đào tạo trước ngày 05/12 để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

2. Vụ Đào tạo

- Là cơ quan thường trực, tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ BVHTTDL thực hiện Kế hoạch này;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện hằng năm;

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn về giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho cán bộ quản lý, nhà giáo, HSSV tham gia;

- Tổ chức, tạo môi trường và điều kiện cho hoạt động sáng tạo về văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch trong HSSV thông qua các cuộc thi, triển lãm, kỹ năng nghề nghiệp...;

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ, giảng viên, giáo viên thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho HSSV;

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình; kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện Chương trình;

- Tổ chức sơ kết vào năm 2025 và tổng kết Kế hoạch thực hiện Chương trình vào năm 2030.

3. Cục Thể dục thể thao

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các chương trình, hoạt động thể thao góp phần phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở;

- Phối hợp với các liên đoàn thể thao quốc gia và các Trung tâm Huấn luyện thể thao các cấp định hướng và lồng ghép nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho vận động viên;

- Triển khai xây dựng chuyên trang tuyên truyền trên cổng thông tin của Trung tâm Thông tin Thể dục thể thao, Tạp chí Thể thao để cập nhật thường xuyên nội dung tuyên truyền và các hoạt động triển khai trong Kế hoạch.

4. Cục Di sản Văn hóa

- Chủ trì, chỉ đạo địa phương trong việc đổi mới hoạt động, nâng cao hiệu quả của hệ thống bảo tàng, các thiết chế, công trình văn hoá, lịch sử trong việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng;

- Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo và hướng dẫn hệ thống bảo tàng, ban quản lý di tích xây dựng và triển khai các chương trình hoạt động tại bảo tàng và di tích với hình thức đa dạng, nội dung phong phú tạo điều kiện cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng được dễ dàng tiếp cận, trải nghiệm tương tác... qua đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần dũng cảm, kiên cường đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và ý thức tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc.

5. Cục Văn hóa cơ sở

Chủ trì, chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở, xây dựng kế hoạch chủ động lồng ghép nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trong quá trình triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

6. Vụ Thư viện

- Chủ trì, xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các hoạt động đổi mới, phát huy vai trò của hệ thống thư viện, phòng truyền thống, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng trong việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng;

- Rà soát, củng cố hệ thống thư viện, phòng truyền thống, thư viện trường học trong việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho HSSV, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng;

- Tổ chức và chỉ đạo hệ thống thư viện tổ chức các chương trình, hoạt động và dịch vụ thư viện với hình thức đa dạng và nội dung phong phú tạo điều kiện cho, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng dễ dàng tiếp cận, trải nghiệm và tham gia ở nơi học tập, làm việc và cư trú, qua đó giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến, đặc biệt trong môi trường số cho thanh thiếu niên vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

7. Vụ Gia đình

- Chủ trì, xây dựng kế hoạch, chương trình, chỉ đạo địa phương thực hiện nhiệm vụ về đề cao trách nhiệm của gia đình trong việc chăm sóc, giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng;

- Chỉ đạo, phối hợp với chính quyền địa phương các cấp, các ngành và các tổ chức đoàn thể trong việc hỗ trợ, cảm hóa thanh niên, thiếu niên, nhi đồng chậm tiến.

8. Vụ Tổ chức cán bộ

Chủ trì, phối hợp Vụ Đào tạo tổ chức khen thưởng các cá nhân, tập thể xuất sắc; tuyên truyền các mô hình giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho học HSSV, định kỳ phát động các phong trào thi đua gắn với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho HSSV.

9. Vụ Kế hoạch, Tài chính

- Thẩm định, báo cáo Lãnh đạo Bộ cấp kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch theo năm và cả giai đoạn 2023-2030;

- Phối hợp với Vụ Đào tạo hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ trong việc lập dự toán kinh phí thực hiện.

10. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ VHTTDL

- Xây dựng kế hoạch, triển khai hiệu quả các phong trào do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam phát động, tổ chức thực hiện các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cộng đồng;

- Hằng năm tổ chức tuyên truyền, thống nhất nhận thức, hành động về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống của thanh niên trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; phát huy vai trò của các tổ chức, cá nhân có uy tín, có ảnh hưởng xã hội trong việc truyền cảm hứng tích cực cho thanh niên, HSSV.

11. Trung tâm Công nghệ thông tin

- Xây dựng chuyên trang tuyên truyền trên cổng thông tin của Bộ về nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho HSSV;

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Đào tạo hằng năm tổ chức tập huấn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho cán bộ phụ trách công tác HSSV.

12. Các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ

- Xây dựng Kế hoạch chi tiết, cụ thể và tổ chức triển khai Quyết định số 1895/QĐ-TTg này phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị;

- Khuyến khích, động viên, tuyên dương tập thể, cá nhân, cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên và HSSV tích cực rèn luyện đạo đức, lối sống;

- Rà soát, đánh giá và tham mưu hoàn thiện tiêu chí đánh giá rèn luyện HSSV, thể hiện khát vọng cống hiến của HSSV và tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho HSSV;

- Bố trí đủ kinh phí thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra (từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn thu hợp pháp, nguồn xã hội hóa theo quy định hiện hành).

B. Các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao

1. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kế hoạch triển khai Quyết định số 1895/QĐ-TTg phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

2. Ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành của địa phương phối hợp với lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể thao và du lịch triển khai thực hiện Chương trình tại địa phương; bố trí đủ kinh phí thực các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra.

3. Nâng cao hiệu quả sử dụng sân chơi, các công trình văn hóa, thể thao cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tại địa phương. Phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở hiện có; xã hội hóa các nguồn lực để nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh của thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

4. Củng cố vai trò của hệ thống bảo tàng, phòng truyền thống, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng, các thiết chế, công trình văn hoá, lịch sử trong việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

5. Tuyên dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

6. Tổ chức sơ kết vào năm 2025 và tổng kết Kế hoạch thực hiện Chương trình vào năm 2030 và định kỳ hằng năm gửi báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch về Bộ VHTTDL (qua Vụ Đào tạo) số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 05/12 để tổng hợp.

V. KINH PHÍ

Kinh phí tổ chức triển khai Kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước; nguồn thu hợp pháp của các cơ quan, đơn vị; nguồn thu huy động từ xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác theo quy định hiện hành./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 709/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

Quyết định 709/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

Khoa học-Công nghệ, Chính sách

×
×
×
Vui lòng đợi