Quyết định 1463/QĐ-BGDĐT 2019 Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận dịch vụ giáo dục

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

Số: 1463/QĐ-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN “ĐỀ ÁN HỖ TRỢ TRẺ EM KHUYẾT TẬT TIẾP CẬN CÁC DỊCH VỤ BẢO VỆ, CHĂM SÓC, GIÁO DỤC TẠI CỘNG ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2018-2025”

------------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 1438/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018-2025;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện “Đán hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018-2025”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- NĐiều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;
- Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, TP;
- Cổng thông tin điện tử Bộ GD&ĐT;
- Lưu: VT, GDTH
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa

 

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ TRẺ EM KHUYẾT TẬT TIẾP CẬN CÁC DỊCH VỤ BẢO VỆ, CHĂM SÓC, GIÁO DỤC TẠI CỘNG ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2018-2025”

(Kèm theo Quyết định số 1463/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

STT

Nhiệm v

Sản phẩm

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hp

Thời gian hoàn thành

Ghi chú

 

I

Tổ chức các hoạt động thực hiện đề án giai đoạn 2018-2025

 

1

Hội thảo quốc gia “Thực trạng trẻ rối loạn phổ tkỷ (RLPTK) và nhu cầu phát hiện sớm, can thiệp sớm”.

Báo cáo kết quả Hội thảo

Viện KHGDVN

Vụ GDMN, Vụ GDTH, các Sở GDĐT tỉnh/TP

Tháng 6/2019

 

 

2

Tổ chức chuyên đề “Mô hình phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục trẻ RLPTK dựa vào cộng đồng” trong Hội thảo quốc tế về giáo dục trẻ rối loạn phát triển lần thứ hai.

Báo cáo kết quả của chuyên đề

Viện KHGDVN

Ban chỉ đạo GD TKT & TECHCKK

Tháng 11/2019

 

 

3

Khảo sát, đánh giá thực trạng, hiệu quả các dịch vụ và mô hình giáo dục của người khuyết tật.

- Bộ công cụ khảo sát

- Khảo sát, đánh giá thực trạng

- Báo cáo

Viện KHGDVN

Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ Giáo dục Mầm non, Vụ Giáo dục Trung học, Trường ĐHSP Hà Nội

Tháng 12-2019

 

 

4

Nghiên cứu mô hình phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục cho trẻ em rối loạn phổ tự kỷ Việt Nam dựa vào gia đình và cng đồng

- Mô hình được lãnh đạo Bộ phê duyệt

Viện KHGDVN

Vụ Giáo dục Mầm non, các Sở GDĐT tỉnh/TP

Tháng 12-2019

 

 

5

Nghiên cứu các mô hình giáo dục cho trẻ khuyết tật tại cộng đồng trong nước và quốc tế từ đó xây dựng các mô hình giáo dục phù hợp với trẻ khuyết tật tại Việt Nam

- Báo cáo đánh giá các mô hình được hoàn thiện

Viện KHGDVN

Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ Giáo dục Mầm non, Vụ Giáo dục Trung học, Trường ĐHSP Hà Nội

Tháng 12-2019

 

 

6

Xây dựng hướng dẫn và tài liệu về các mô hình mô hình giáo dục trẻ khuyết tật tại cộng đồng phù hợp với thực tế các vùng miền Việt Nam

- Văn bản, Tài liệu hướng dẫn

Viện KHGDVN

Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ Giáo dục Mầm non, Vụ Giáo dục Trung học.

Tháng 12-2019

 

 

7

Thí điểm mô hình chăm sóc, giáo dục cho trẻ khuyết tật tại cộng đồng

- Tổ chức thí điểm

- Báo cáo

Viện KHGDVN

Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ Giáo dục Mầm non, Vụ Giáo dục Trung học, Trường ĐHSP Hà Nội, các Sở GDĐT tỉnh/TP

Tháng 10-2020

 

 

8

Tập huấn cho cán bộ tại các cơ sở giáo dục, cha mẹ, người chăm sóc trẻ khuyết tật các kiến thức, kỹ năng giáo dục trẻ em khuyết tật

- Tài liệu tập huấn

- Báo cáo

Viện KHGDVN

Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ Giáo dục Mầm non, Vụ Giáo dục Trung học, Trường ĐHSP Hà Nội, các SGDĐT tỉnh/TP

Tháng 12-2020

 

 

9

Tổ chức hội thảo, truyền thông về mô hình giáo dục tại cộng đồng cho cán bộ quản lý, giáo viên, cha mẹ trẻ khuyết tật

- Tài liệu hội thảo, báo cáo kết quả hội thảo

Vụ Giáo dục Tiểu học

Văn phòng Bộ, Vụ Giáo dục Mầm non, Vụ Giáo dục Trung học, Viện KHGDVN, Trường ĐHSP Hà Nội, các Sở GDĐT tỉnh/TP

Tháng 3-2021

 

 

10

Hoàn thiện tài liệu về các mô hình mô hình giáo dục trẻ khuyết tật tại cộng đồng phù hợp với thực tế các vùng miền Việt Nam

- Báo cáo

- Tài liệu hướng dẫn

Viện KHGDVN

Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ Giáo dục Mầm non, Vụ Giáo dục Trung học, Trường ĐHSP Hà Nội, các SGDĐT tỉnh/TP

Tháng 9-2021

 

 

11

Tổ chức tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên về các mô hình mô hình giáo dục trẻ khuyết tật tại cộng đồng

- Tài liệu tập huấn

- Báo cáo

Vụ Giáo dục Tiểu học

Vụ Giáo dục Mầm non, Vụ Giáo dục Trung học, Viện KHGDVN, Trưng ĐHSP Hà Nội, các Sở GDĐT tỉnh/TP

Hàng năm

 

 

12

Truyền thông mô hình chăm sóc, giáo dục cho trẻ khuyết tật tại cộng đồng có hiệu quả cao đã triển khai trong nước

- Báo cáo

- Tài liệu hướng dẫn

Viện KHGDVN

Văn phòng Bộ, Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ Giáo dục Mầm non, Vụ Giáo dục Trung học, Trường ĐHSP Hà Nội, các Sở GDĐT tỉnh/TP

Hàng năm

 

 

II

Kiểm tra đôn đốc, tháo gỡ khó khăn việc thực hiện kế hoạch tại địa phương

- Báo cáo kiểm tra giám sát

Vụ Giáo dục Tiểu học

Vụ Giáo dục Mầm non, Vụ Giáo dục Trung học, Viện KHGDVN, Trường ĐHSP Hà Nội.

2019-2025

 

 

III

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện quyết định 1438/QĐ-TTg

 

1

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện quyết định 1438

- Báo cáo

Vụ Giáo dục Tiu học

Viện KHGDVN, Vụ Giáo dục Mầm non, Vụ Giáo dục Trung học,

Tháng 12 hàng năm

 

 

2

Sơ kết 3 năm thực hiện dự án

- Báo cáo

Vụ Giáo dục Tiểu học

Viện KHGDVN, Vụ Giáo dục Mầm Non, Vụ Giáo dục Trung học, Viện KHGDVN, Trường ĐHSP Hà Nội, các Sở GDĐT tỉnh/TP

Tháng 11-2022

 

 

3

Hội nghị tổng kết đề án

- Báo cáo

Vụ Giáo dục Tiểu học

Viện KHGDVN, Vụ Giáo dục Mầm non, Vụ Giáo dục Trung học, Viện KHGDVN, Trường ĐHSP Hà Nội, các Sở GDĐT tỉnh/TP

Tháng 11 - 2025

 

 

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực