Quyết định 1463/QĐ-BGDĐT 2019 Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận dịch vụ giáo dục

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

Số: 1463/QĐ-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN “ĐỀ ÁN HỖ TRỢ TRẺ EM KHUYẾT TẬT TIẾP CẬN CÁC DỊCH VỤ BẢO VỆ, CHĂM SÓC, GIÁO DỤC TẠI CỘNG ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2018-2025”

------------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 1438/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018-2025;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện “Đán hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018-2025”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- NĐiều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;
- Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, TP;
- Cổng thông tin điện tử Bộ GD&ĐT;
- Lưu: VT, GDTH
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa

 

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ TRẺ EM KHUYẾT TẬT TIẾP CẬN CÁC DỊCH VỤ BẢO VỆ, CHĂM SÓC, GIÁO DỤC TẠI CỘNG ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2018-2025”

(Kèm theo Quyết định số 1463/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

STT

Nhiệm v

Sản phẩm

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hp

Thời gian hoàn thành

Ghi chú

 

I

Tổ chức các hoạt động thực hiện đề án giai đoạn 2018-2025

 

1

Hội thảo quốc gia “Thực trạng trẻ rối loạn phổ tkỷ (RLPTK) và nhu cầu phát hiện sớm, can thiệp sớm”.

Báo cáo kết quả Hội thảo

Viện KHGDVN

Vụ GDMN, Vụ GDTH, các Sở GDĐT tỉnh/TP

Tháng 6/2019

 

 

2

Tổ chức chuyên đề “Mô hình phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục trẻ RLPTK dựa vào cộng đồng” trong Hội thảo quốc tế về giáo dục trẻ rối loạn phát triển lần thứ hai.

Báo cáo kết quả của chuyên đề

Viện KHGDVN

Ban chỉ đạo GD TKT & TECHCKK

Tháng 11/2019

 

 

3

Khảo sát, đánh giá thực trạng, hiệu quả các dịch vụ và mô hình giáo dục của người khuyết tật.

- Bộ công cụ khảo sát

- Khảo sát, đánh giá thực trạng

- Báo cáo

Viện KHGDVN

Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ Giáo dục Mầm non, Vụ Giáo dục Trung học, Trường ĐHSP Hà Nội

Tháng 12-2019

 

 

4

Nghiên cứu mô hình phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục cho trẻ em rối loạn phổ tự kỷ Việt Nam dựa vào gia đình và cng đồng

- Mô hình được lãnh đạo Bộ phê duyệt

Viện KHGDVN

Vụ Giáo dục Mầm non, các Sở GDĐT tỉnh/TP

Tháng 12-2019

 

 

5

Nghiên cứu các mô hình giáo dục cho trẻ khuyết tật tại cộng đồng trong nước và quốc tế từ đó xây dựng các mô hình giáo dục phù hợp với trẻ khuyết tật tại Việt Nam

- Báo cáo đánh giá các mô hình được hoàn thiện

Viện KHGDVN

Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ Giáo dục Mầm non, Vụ Giáo dục Trung học, Trường ĐHSP Hà Nội

Tháng 12-2019

 

 

6

Xây dựng hướng dẫn và tài liệu về các mô hình mô hình giáo dục trẻ khuyết tật tại cộng đồng phù hợp với thực tế các vùng miền Việt Nam

- Văn bản, Tài liệu hướng dẫn

Viện KHGDVN

Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ Giáo dục Mầm non, Vụ Giáo dục Trung học.

Tháng 12-2019

 

 

7

Thí điểm mô hình chăm sóc, giáo dục cho trẻ khuyết tật tại cộng đồng

- Tổ chức thí điểm

- Báo cáo

Viện KHGDVN

Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ Giáo dục Mầm non, Vụ Giáo dục Trung học, Trường ĐHSP Hà Nội, các Sở GDĐT tỉnh/TP

Tháng 10-2020

 

 

8

Tập huấn cho cán bộ tại các cơ sở giáo dục, cha mẹ, người chăm sóc trẻ khuyết tật các kiến thức, kỹ năng giáo dục trẻ em khuyết tật

- Tài liệu tập huấn

- Báo cáo

Viện KHGDVN

Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ Giáo dục Mầm non, Vụ Giáo dục Trung học, Trường ĐHSP Hà Nội, các SGDĐT tỉnh/TP

Tháng 12-2020

 

 

9

Tổ chức hội thảo, truyền thông về mô hình giáo dục tại cộng đồng cho cán bộ quản lý, giáo viên, cha mẹ trẻ khuyết tật

- Tài liệu hội thảo, báo cáo kết quả hội thảo

Vụ Giáo dục Tiểu học

Văn phòng Bộ, Vụ Giáo dục Mầm non, Vụ Giáo dục Trung học, Viện KHGDVN, Trường ĐHSP Hà Nội, các Sở GDĐT tỉnh/TP

Tháng 3-2021

 

 

10

Hoàn thiện tài liệu về các mô hình mô hình giáo dục trẻ khuyết tật tại cộng đồng phù hợp với thực tế các vùng miền Việt Nam

- Báo cáo

- Tài liệu hướng dẫn

Viện KHGDVN

Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ Giáo dục Mầm non, Vụ Giáo dục Trung học, Trường ĐHSP Hà Nội, các SGDĐT tỉnh/TP

Tháng 9-2021

 

 

11

Tổ chức tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên về các mô hình mô hình giáo dục trẻ khuyết tật tại cộng đồng

- Tài liệu tập huấn

- Báo cáo

Vụ Giáo dục Tiểu học

Vụ Giáo dục Mầm non, Vụ Giáo dục Trung học, Viện KHGDVN, Trưng ĐHSP Hà Nội, các Sở GDĐT tỉnh/TP

Hàng năm

 

 

12

Truyền thông mô hình chăm sóc, giáo dục cho trẻ khuyết tật tại cộng đồng có hiệu quả cao đã triển khai trong nước

- Báo cáo

- Tài liệu hướng dẫn

Viện KHGDVN

Văn phòng Bộ, Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ Giáo dục Mầm non, Vụ Giáo dục Trung học, Trường ĐHSP Hà Nội, các Sở GDĐT tỉnh/TP

Hàng năm

 

 

II

Kiểm tra đôn đốc, tháo gỡ khó khăn việc thực hiện kế hoạch tại địa phương

- Báo cáo kiểm tra giám sát

Vụ Giáo dục Tiểu học

Vụ Giáo dục Mầm non, Vụ Giáo dục Trung học, Viện KHGDVN, Trường ĐHSP Hà Nội.

2019-2025

 

 

III

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện quyết định 1438/QĐ-TTg

 

1

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện quyết định 1438

- Báo cáo

Vụ Giáo dục Tiu học

Viện KHGDVN, Vụ Giáo dục Mầm non, Vụ Giáo dục Trung học,

Tháng 12 hàng năm

 

 

2

Sơ kết 3 năm thực hiện dự án

- Báo cáo

Vụ Giáo dục Tiểu học

Viện KHGDVN, Vụ Giáo dục Mầm Non, Vụ Giáo dục Trung học, Viện KHGDVN, Trường ĐHSP Hà Nội, các Sở GDĐT tỉnh/TP

Tháng 11-2022

 

 

3

Hội nghị tổng kết đề án

- Báo cáo

Vụ Giáo dục Tiểu học

Viện KHGDVN, Vụ Giáo dục Mầm non, Vụ Giáo dục Trung học, Viện KHGDVN, Trường ĐHSP Hà Nội, các Sở GDĐT tỉnh/TP

Tháng 11 - 2025

 

 

 

 

thuộc tính Quyết định 1463/QĐ-BGDĐT

Quyết định 1463/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch thực hiện "Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018-2025"
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1463/QĐ-BGDĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày ban hành:28/05/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Chính sách
TÓM TẮT VĂN BẢN

Đến tháng 10/2020, thí điểm mô hình chăm sóc, giáo dục trẻ khuyết tật tại cộng đồng

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Quyết định 1463/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Kế hoạch thực hiện "Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018-2025" ngày 28/05/2019.

Để thực hiện "Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018-2025", Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra Kế hoạch cụ thể như sau:

Tháng 6/2019, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam chủ trì tổ chức Hội thảo quốc gia “Thực trạng trẻ rối loạn phổ tự kỷ và nhu cầu phát hiện sớm, can thiệp sớm”. Tháng 12/2019, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam phối hợp Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ Giáo dục Trung học, Trường Đại học sư phạm Hà Nội nghiên cứu các mô hình giáo dục cho trẻ khuyết tật tại cộng đồng trong nước và quốc tế từ đó xây dựng các mô hình giáo dục phù hợp với trẻ khuyết tật tại Việt Nam.

Đặc biệt, đến tháng 10/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thí điểm mô hình chăm sóc, giáo dục trẻ khuyết tật tại cộng đồng. Hàng năm, Vụ Giáo dục Tiểu học sẽ tổ chức tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên về các mô hình giáo dục trẻ khuyết tật tại cộng đồng.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1463/QĐ-BGDĐT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi