Quyết định 1358/QĐ-BGDĐT 2023 thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Số: 1358/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN, BAN HÀNH KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ, THẠC SĨ, ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON NĂM 2023

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 5 năm 2020, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2021 và Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT ngày 24/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2021; Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021; Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 3838/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 4608/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông báo số 210-TB/BCSĐ ngày 09 tháng 5 năm 2023 của Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với phương án tổ chức thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh năm 2023;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Phương án, ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2023 (Phương án và Kế hoạch chi tiết đính kèm).

Điều 2. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thanh tra Chính phủ (để phối hợp);
- Bộ Công an (để phối hợp);
- Bộ Quốc phòng (để phối hợp);
- Ban Chỉ đạo cấp quốc gia;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ (để thực hiện);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Văn phòng, Cục, Vụ thuộc Bộ (để thực hiện);
- Các cơ sở đào tạo (để thực hiện);
- Các Sở GDĐT (để thực hiện);
- Cổng TTĐT Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, TTr.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Ngọc Thưởng

 

PHƯƠNG ÁN

TỔ CHỨC THANH TRA, KIỂM TRA KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ, THẠC SĨ, ĐẠI HỌC, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số: 1358/QĐ-BGDĐT ngày 15/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

I. THANH TRA, KIỂM TRA KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT

Nội dung

Bộ GDĐT

Sở GDĐT

Cơ sở đào tạo

Chuẩn bị thi

1. Thành lập đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị thi

2. Nhiệm vụ: Kiểm tra công tác chỉ đạo, chuẩn bị thi của Sở GDĐT, HĐT.

3. Số lượng: Thành lập 10 đoàn kiểm tra tại 20 Sở (không tính các đoàn của BCĐ cấp quốc gia) kiểm tra tại 3 miền Bắc, Trung, Nam.

4. Hình thức/cách thức:

- Kiểm tra trực tiếp tại các địa phương.

- Bộ GDĐT ban hành Quyết định thành lập đoàn kiểm tra.

5. Thành phần: Thanh tra Bộ GDĐT và các Vụ, Cục thuộc Bộ GDĐT; 03 người/đoàn

6. Thời gian kiểm tra: 02 ngày/Sở GDĐT

Trên cơ sở kết quả kiểm tra của các đoàn, Thanh tra Bộ GDĐT tham mưu để Bộ GDĐT có văn bản chỉ đạo chung cho các Sở GDĐT trong cả nước về công tác chuẩn bị thi (nếu có).

- Thành lập đoàn Thanh tra hoặc kiểm tra.

- Nhiệm vụ: Thanh tra hoặc kiểm tra công tác chuẩn bị thi và khu vực in sao đề thi.

- Số lượng, thành phần đoàn, thời gian, nội dung, đối tượng: Do Thanh tra Sở tham mưu.

 

Coi thi

1. Thành lập đoàn kiểm tra công tác coi thi

2. Nhiệm vụ: Kiểm tra công tác chỉ đạo, tổ chức coi thi và công tác thanh tra coi thi của Sở GDĐT và việc tổ chức coi thi của HĐT, điểm thi.

3. Số lượng: Thành lập 63 đoàn kiểm tra tại 63 Sở GDĐT. Số lượng cán bộ tối thiểu tham gia đoàn kiểm tra thực hiện cắm chốt tại một Điểm thi thực hiện theo nguyên tắc: Dưới 20 phòng thi: 02 người; từ 20 đến 40 phòng thi: 03 người; từ 41 phòng thi trở lên: 04 người. Đối với các Điểm thi có các phòng thi bố trí phân tán hoặc nhiều tầng khác nhau thì số cán bộ kiểm tra/Điểm thi có thể lớn hơn tùy theo tình hình thực tế do trưởng đoàn kiểm tra quyết định.

4. Hình thức/cách thức:

- Làm việc với Sở GDĐT, HĐT.

- Kiểm tra trực tiếp tại các Điểm thi.

- Bộ GDĐT ban hành Quyết định thành lập đoàn kiểm tra, ký ban hành Thông báo kết quả kiểm tra. Giao cho Thủ trưởng cơ sở đào tạo có cán bộ, giảng viên, người lao động làm Trưởng đoàn kiểm tra coi thi do Bộ GDĐT điều động ký phê duyệt kế hoạch tiến hành kiểm tra.

5. Thành phần: Cán bộ, giảng viên, người lao động của các cơ sở đào tạo

6. Thời gian kiểm tra: Theo lịch thi tốt nghiệp THPT

- Thành lập đoàn thanh tra công tác coi thi của HĐT và điểm thi.

- Nhiệm vụ: Thanh tra công tác coi thi của HĐT, tổ chức thực hiện công tác coi thi tại các Điểm thi.

- Số lượng cán bộ tham gia đoàn thanh tra thực hiện cắm chốt tại một Điểm thi thực hiện như sau: Dưới 20 phòng thi: 02 người; từ 20 đến 30 phòng thi: 3 người; từ 31 đến 40 phòng thi: 4 người; từ 41 phòng thi trở lên 5 người. Đối với các Điểm thi có các phòng thi bố trí phân tán hoặc nhiều tầng khác nhau thì số cán bộ thanh tra/Điểm thi có thể lớn hơn tùy theo tình hình thực tế do trưởng đoàn thanh tra quyết định.

- Phối hợp tạo điều kiện để các đoàn kiểm tra công tác coi thi của Bộ GDĐT làm nhiệm vụ tại địa phương.

- Lựa chọn cán bộ, giảng viên, người lao động tham gia đoàn kiểm tra công tác coi thi của Bộ GDĐH; tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm tra công tác coi thi cho cán bộ, giảng viên, người lao động của CSĐT.

- CSĐT có cán bộ, giảng viên, người lao động được cử làm trưởng đoàn kiểm tra thực hiện Phê duyệt kế hoạch kiểm tra sau khi thống nhất với CSĐT phối hợp có cán bộ, giảng viên, người lao động là thành viên đoàn kiểm tra.

- Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra công tác chỉ đạo, tổ chức coi thi và công tác thanh tra coi thi của Sở, HĐT, kiểm tra trực tiếp tại Điểm thi theo số lượng do Bộ GDĐT hướng dẫn.

Chấm thi

1. Thành lập đoàn kiểm tra

2. Nhiệm vụ: Kiểm tra công tác chỉ đạo, tổ chức chấm thi và thanh tra chấm thi của Sở GDĐT, HĐT và các Ban liên quan đến công tác chấm thi.

3. Số lượng: Thành lập 63 Đoàn kiểm tra; mỗi Đoàn từ 03 đến 05 người.

4. Hình thức/cách thức:

- Người của Sở GDĐT này sẽ làm nhiệm vụ kiểm tra tại Sở GDĐT khác.

- Bộ GDĐT ban hành Quyết định thành lập đoàn kiểm tra chấm thi, ký ban hành Thông báo kết quả kiểm tra.

- Giao Giám đốc Sở GDĐT/Thủ trưởng CSĐT có cán bộ, công chức, giảng viên, người lao động được điều động làm Trưởng đoàn kiểm tra chấm thi của Bộ GDĐT ký phê duyệt kế hoạch tiến hành kiểm tra.

5. Thành phần:

- Trưởng đoàn: Lãnh đạo Thanh tra Sở GDĐT hoặc Lãnh đạo phòng chuyên môn của Sở GDĐT hoặc Lãnh đạo Phòng/Ban thanh tra nội bộ CSĐT

- Thành viên: Cộng tác viên thanh tra của Sở (từ 1 đến 2 người) và 1 đến 2 cán bộ, viên chức của CSĐT.

6. Thời gian: Theo lịch chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của HĐT

- Thành lập đoàn thanh tra công tác chấm thi.

- Nhiệm vụ: Thanh tra trực tiếp tại HĐT và Ban Làm phách, Ban chấm thi tự luận và Ban Chấm thi trắc nghiệm trong thời gian làm phách, tổ chức chấm thi công tác tổ chức làm phách bài thi tự luận (Phách 1 vòng cử 1 cán bộ; phách 2 vòng cử 2 cán bộ tham gia), thanh tra chấm thi tự luận, chấm thi trắc nghiệm và việc ghép phách nhập điểm bài thi.

- Lựa chọn và cử công chức, cộng tác viên thanh tra của Sở GDĐT tham gia đoàn kiểm tra chấm thi của Bộ GDĐT.

- Ban hành Quyết định thanh tra trước ngày 01/7/2023 (Ngày Luật Thanh tra 2022 có hiệu lực).

Cử 02 cán bộ, viên chức của cơ sở đào tạo tham gia Đoàn kiểm tra của Bộ GDĐT để kiểm tra việc chỉ đạo, tổ chức chấm thi và công tác thanh tra chấm thi của Sở/HĐT.

Phúc khảo

1. Thành lập đoàn kiểm tra

2. Nhiệm vụ: Kiểm tra công tác chỉ đạo, tổ chức phúc khảo bài thi, thanh tra phúc khảo bài thi của Sở GDĐT

3. Số lượng: Thành lập 05 đoàn kiểm tra tại 10 Sở GDĐT, 03 người/đoàn, mỗi đoàn kiểm tra 02 Sở GDĐT.

4. Hình thức/cách thức: Bộ GDĐT ban hành Quyết định thành lập đoàn kiểm tra xác suất một số tỉnh có tổ chức phúc khảo bài thi.

5. Thành phần: Công chức Thanh tra Bộ GDĐT, các Vụ, Cục thuộc Bộ GDĐT.

6. Thời gian: Dự kiến 02 ngày/Sở GDĐT.

Thành lập đoàn thanh tra công tác phúc khảo bài thi

Nhiệm vụ: Thanh tra việc tổ chức phúc khảo bài thi tự luận, bài thi trắc nghiệm

 

Xét công nhận tốt nghiệp

 

- Thành lập đoàn Thanh tra hoặc kiểm tra.

- Nhiệm vụ: Thanh tra hoặc kiểm tra việc xét công nhận tốt nghiệp tại địa phương.

- Thành phần đoàn, thời gian, nội dung, đối tượng: Do Thanh tra Sở tham mưu.

 

3. Thanh tra, kiểm tra đột xuất công tác coi thi, chấm thi

Thanh tra Bộ GDĐT, Thanh tra Sở GDĐT chuẩn bị lực lượng để thành lập các đoàn kiểm tra, thanh tra, đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm hoặc theo chỉ đạo của Lãnh đạo; dự phòng tình huống xảy ra thiên tai, dịch bệnh.

4. Trực thanh tra, kiểm tra thi

Thanh tra Bộ GDĐT, Thanh tra Sở GDĐT: Bố trí lực lượng trực tiếp nhận thông tin, hướng dẫn các đoàn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo quy định; kịp thời tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, báo cáo Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Sở theo quy định.

5. Kinh phí

a) Thanh tra Bộ GDĐT chủ trì lập dự toán, thanh quyết toán cho các đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị thi, phúc khảo và các đoàn thanh tra, kiểm tra đột xuất của Bộ GDĐT.

b) Văn phòng Bộ GDĐT thanh quyết toán cho các đoàn của BCĐ cấp quốc gia và Lãnh đạo Bộ.

c) CSĐT thanh quyết toán kinh phí cho cán bộ, giảng viên, người lao động của đơn vị được Bộ GDĐT điều động tham gia đoàn kiểm tra coi thi, chấm thi theo quy định tại Thông tư số 69/2021/TT-BTC ngày 11/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý kinh phí chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông (Thông tư số 69/2021/TT-BTC) và các quy định hiện hành, quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

d) Sở GDĐT thanh quyết toán kinh phí cho cán bộ, công chức, viên chức tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra của Sở và cán bộ, công chức, viên chức do Sở GDĐT cử tham gia đoàn kiểm tra công tác chấm thi được Bộ GDĐT điều động theo quy định tại Thông tư số 69/2021/TT-BTC và các quy định hiện hành, quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

II. THANH TRA, KIỂM TRA TUYỂN SINH NĂM 2023

1. Vụ Giáo dục Đại học chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra tất cả các khâu của công tác tuyển sinh theo quy định của Quy chế tuyển sinh; chuyển thông tin, kết quả kiểm tra có dấu hiệu sai phạm đến Thanh tra để xử lý theo quy định pháp luật.

2. Thanh tra chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thanh tra công tác tuyển sinh năm 2023 một số cơ sở đào tạo hoặc theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ GDĐT.

Trong trường hợp Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh năm 2023 phải tổ chức nhiều hơn một đợt thi, công tác tổ chức thanh tra, kiểm tra các khâu Kỳ thi của các đợt thi được thực hiện theo Phương án này./.

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THANH TRA, KIỂM TRA KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ, THẠC SĨ, ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số: 1358/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

I. MỤC ĐÍCH

1. Kịp thời nắm tình hình tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) và tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2023 (sau đây gọi tắt là Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh năm 2023); đảm bảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh năm 2023 diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng Quy chế thi, Quy chế tuyển sinh và các văn bản liên quan; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh.

2. Phòng ngừa, phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý sai phạm (nếu có).

3. Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện quy định liên quan đến Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh những năm tiếp theo.

II. YÊU CẦU

1. Tổ chức hoạt động thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh năm 2023 thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra, Quy chế thi tốt nghiệp THPT, Quy chế tuyển sinh; bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời, không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra, kiểm tra.

2. Phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là UBND tỉnh), Sở GDĐT và các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng có đào tạo giáo viên mầm non trình độ cao đẳng (gọt tắt là cơ sở đào tạo) trong hoạt động thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh:

a) Bộ GDĐT chịu trách nhiệm toàn diện về Kỳ thi, tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra các khâu của Kỳ thi theo thẩm quyền.

b) UBND tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về Kỳ thi trên địa bàn, tổ chức thanh tra, kiểm tra tất cả các khâu của Kỳ thi theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ GDĐT, Thanh tra Chính phủ và các quy định pháp luật, bảo đảm an toàn, nghiêm túc, không để xảy ra sai sót, tiêu cực, vi phạm Quy chế thi.

c) Tăng cường phân cấp, phân quyền cho các Sở GDĐT, cơ sở đào tạo (CSĐT) trong công tác tổ chức, tham gia thanh tra, kiểm tra các khâu của Kỳ thi.

3. Chỉ đạo, tổ chức hoạt động thanh tra, kiểm tra linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo nguyên tắc độc lập của hoạt động thanh tra, kiểm tra, không bỏ sót, khoảng trống, không bị động.

4. Tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra thi khoa học, phù hợp, không chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra. Điều động cơ sở đào tạo làm nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra phù hợp, khách quan, không bố trí CSĐT của địa phương làm việc trực tiếp tại địa phương (trừ trường hợp đặc biệt, bất khả kháng).

B. NỘI DUNG

I. BAN CHỈ ĐẠO CÁC CẤP

1. Ban Chỉ đạo cấp quốc gia

a) Thành lập các đoàn của Ban Chỉ đạo (BCĐ) cấp quốc gia và Lãnh đạo Bộ làm việc với BCĐ cấp tỉnh, Sở GDĐT, Hội đồng thi (HĐT).

b) Trưởng đoàn: Là Lãnh đạo BCĐ cấp quốc gia hoặc Lãnh đạo Bộ GDĐT.

c) Thành viên đoàn: Là các thành viên BCĐ cấp quốc gia, tổ thư ký giúp việc BCĐ cấp quốc gia, gồm đại diện các cơ quan: Công an, Thanh tra, Cục Quản lý chất lượng, Vụ Giáo dục Trung học; các cơ quan khác (nếu có).

d) Văn phòng tham mưu bố trí đoàn của BCĐ cấp quốc gia, chuẩn bị các điều kiện phương tiện, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của đoàn BCĐ cấp quốc gia và Lãnh đạo Bộ; dự toán và thanh quyết toán kinh phí theo quy định.

2. Ban Chỉ đạo cấp tỉnh

Sở GDĐT tham mưu BCĐ cấp tỉnh thực hiện kiểm tra công tác chỉ đạo, chuẩn bị, tổ chức coi thi, chấm thi, phúc khảo bài thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT tại địa phương theo quy định của Quy chế thi.

II. CHỈ ĐẠO, HƯỚNG DẪN, TẬP HUẤN VÀ TỔ CHỨC THANH TRA, KIỂM TRA CÁC KHÂU CỦA KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023

1. Chỉ đạo, hướng dẫn và tập huấn nghiệp vụ

a) Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Ban hành Hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 phù hợp điểm mới của Quy chế thi sửa đổi, hướng dẫn thi và quy định về công tác kiểm tra của Bộ.

- Thanh tra Bộ chủ trì xây dựng Sổ tay nghiệp vụ, Tài liệu điện tử và bộ câu hỏi/đáp án đánh giá nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 phù hợp điểm mới của Quy chế thi sửa đổi, hướng dẫn thi và quy định về công tác kiểm tra của Bộ.

- Tổ chức hội nghị tập huấn:

+ Tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 cho đại biểu là cán bộ cốt cán của 63 Sở GDĐT; nghiệp vụ kiểm tra công tác coi thi cho đại biểu là cán bộ cốt cán của các CSĐT dự kiến điều động tham gia kiểm tra công tác coi thi;

+ Tập huấn đoàn kiểm tra kiểm tra công tác chuẩn bị thi, chấm thi, phúc khảo bài thi; công tác thanh tra, kiểm tra lưu động và đột xuất cho những người dự kiến tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra của Bộ GDĐT.

b) Sở Giáo dục và Đào tạo

- Sở GDĐT chủ trì phối hợp với Thanh tra tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại địa phương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ GDĐT và Thanh tra Chính phủ.

- Cử cán bộ cốt cán tham gia hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 do Bộ GDĐT tổ chức; tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra cho những người tham gia công tác thanh tra, kiểm tra các khâu của Kỳ thi tại địa phương.

- Cử cán bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra công tác chỉ đạo, tổ chức chấm thi theo yêu cầu của Bộ GDĐT.

- Phối hợp với đoàn kiểm tra công tác coi thi của Bộ GDĐT thực hiện nhiệm vụ kiểm tra công tác coi thi theo quy định.

c) Cơ sở đào tạo được điều động tham gia thanh tra, kiểm tra công tác coi thi, chấm thi

- Cử cán bộ cốt cán tham gia hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm tra công tác coi thi, chấm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 do Bộ GDĐT tổ chức; tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm tra coi thi cho những người được điều động tham gia công tác kiểm tra coi thi theo yêu cầu của Bộ GDĐT.

- Cử cán bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra công tác chỉ đạo, tổ chức coi thi, chấm thi theo yêu cầu của Bộ GDĐT.

2. Thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị thi

a) Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Kiểm tra công tác chỉ đạo, chuẩn bị thi của Sở GDĐT, HĐT.

- Thành lập 10 đoàn kiểm tra tại 20 Sở (không tính các đoàn của BCĐ cấp quốc gia) theo 3 miền Bắc, Trung, Nam.

- Hình thức: Kiểm tra trực tiếp tại các địa phương.

- Thành phần đoàn kiểm tra: Thanh tra Bộ và các Vụ, Cục thuộc Bộ; 03 người/đoàn.

- Thời gian kiểm tra trực tiếp: Dự kiến 02 ngày/Sở GDĐT, HĐT.

b) Sở Giáo dục và Đào tạo

- Thanh tra hoặc kiểm tra công tác chuẩn bị thi, khu vực in sao đề thi.

- Số lượng, thành phần đoàn, thời gian, nội dung, đối tượng thanh tra hoặc kiểm tra: Do Thanh tra Sở GDĐT tham mưu.

3. Thanh tra, kiểm tra công tác coi thi

a) Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Kiểm tra công tác chỉ đạo, tổ chức coi thi và công tác thanh tra coi thi của Sở GDĐT, HĐT và Điểm thi. Kiểm tra trực tiếp tại các HĐT, Điểm thi.

- Thành lập 63 đoàn kiểm tra tại 63 Sở GDĐT (không tính các đoàn của BCĐ cấp quốc gia).

- Số lượng cán bộ tối thiểu làm nhiệm vụ kiểm tra trực tiếp trong thời gian coi thi tại một Điểm thi thực hiện theo nguyên tắc:

+ Dưới 20 phòng thi: 02 người.

+ Từ 20 đến 40 phòng thi: 03 người.

+ Từ 41 phòng thi trở lên: 04 người.

Đối với các Điểm thi có các phòng thi bố trí phân tán hoặc nhiều tầng khác nhau thì số cán bộ kiểm tra/Điểm thi có thể lớn hơn tùy theo tình hình thực tế do trưởng đoàn kiểm tra quyết định.

- Thành phần đoàn kiểm tra: cán bộ, giảng viên, người lao động các CSĐT do Bộ trưởng Bộ GDĐT điều động.

- Thời gian kiểm tra: Theo lịch thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

- Hình thức/cách thức:

+ Mỗi Điểm thi có 01 tổ kiểm tra trực tiếp trong thời gian diễn ra công tác coi thi với số lượng tối thiểu như trên.

+ Bộ GDĐT ban hành Quyết định thành lập đoàn kiểm tra, ký ban hành Thông báo kết quả kiểm tra. Giao cho Thủ trưởng CSĐT có cán bộ, giảng viên, người lao động được điều động làm Trưởng đoàn kiểm tra công tác coi thi của Bộ GDĐT ký phê duyệt kế hoạch tiến hành kiểm tra.

b) Sở Giáo dục và Đào tạo

- Thành lập đoàn thanh tra công tác coi thi của HĐT và Điểm thi. Thanh tra trực tiếp tại HĐT và các Điểm thi trong thời gian tổ chức thi.

- Số lượng cán bộ tối thiểu của một Tổ thanh tra trực tiếp tại một Điểm thi thực hiện theo nguyên tắc:

+ Dưới 20 phòng thi: 02 người.

+ Từ 20 đến 30 phòng thi: 03 người.

+ Từ 31 đến 40 phòng thi: 04 người.

+ Từ 41 phòng thi trở lên: 05 người.

Đối với các Điểm thi có các phòng thi bố trí phân tán hoặc nhiều tầng khác nhau thì số cán bộ thanh tra/Điểm thi có thể lớn hơn tùy theo tình hình thực tế do Trưởng đoàn thanh tra quyết định.

- Thời gian thanh tra: Theo lịch thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

4. Thanh tra, kiểm tra công tác chấm thi

a) Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Kiểm tra công tác chỉ đạo, tổ chức chấm thi và công tác thanh tra chấm thi của Sở GDĐT, HĐT và các Ban liên quan đến công tác chấm thi.

- Thành lập 63 Đoàn kiểm tra tại 63 Sở GDĐT; mỗi Đoàn từ 03 đến 05 người do Bộ GDĐT điều động từ các Sở GDĐT và CSĐT.

+ Trưởng đoàn: Lãnh đạo Thanh tra Sở GDĐT hoặc Lãnh đạo phòng chuyên môn của Sở GDĐT hoặc Lãnh đạo Phòng/Ban thanh tra nội bộ CSĐT.

+ Thành viên: Cộng tác viên thanh tra của Sở GDĐT; cán bộ, giảng viên, người lao động của CSĐT.

- Thời gian: Theo lịch chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

- Hình thức/cách thức:

+ Người của Sở GDĐT này sẽ làm nhiệm vụ kiểm tra tại Sở GDĐT khác.

+ Bộ GDĐT ban hành Quyết định thành lập đoàn kiểm tra chấm thi, ký ban hành Thông báo kết quả kiểm tra.

+ Giao Giám đốc Sở GDĐT/Thủ trưởng CSĐT có cán bộ, công chức, giảng viên, người lao động được điều động làm Trưởng đoàn kiểm tra chấm thi của Bộ GDĐT ký phê duyệt kế hoạch tiến hành kiểm tra.

b) Sở Giáo dục và Đào tạo

- Thanh tra công tác tổ chức làm phách bài thi tự luận, chấm thi tự luận, chấm thi trắc nghiệm và việc ghép phách, nhập điểm bài thi của HĐT và các ban có liên quan.

- Thành lập Đoàn thanh tra, số lượng tối thiểu 05 người/Đoàn do Thanh tra Sở GDĐT tham mưu.

- Thời gian: Theo lịch chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

5. Thanh tra, kiểm tra phúc khảo bài thi

a) Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Kiểm tra công tác chỉ đạo, tổ chức phúc khảo và thanh tra phúc khảo bài thi của Sở GDĐT.

- Thành lập 05 đoàn kiểm tra tại 10 Sở GDĐT.

- Thành phần: 03 người/đoàn, là công chức Thanh tra Bộ, các Vụ, Cục thuộc Bộ GDĐT.

- Thời gian: Dự kiến 02 ngày/Sở GDĐT.

b) Sở Giáo dục và Đào tạo

- Thanh tra công tác phúc khảo bài thi.

- Thành lập Đoàn thanh tra, số lượng, thành phần do Thanh tra Sở GDĐT tham mưu.

- Thời gian: Theo lịch phúc khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

6. Thanh tra việc xét công nhận tốt nghiệp

a) Sở GDĐT thành lập đoàn thanh tra hoặc kiểm tra việc xét công nhận tốt nghiệp tại địa phương.

b) Thành phần đoàn, thời gian, nội dung, đối tượng: Do Thanh tra Sở GDĐT tham mưu.

7. Thanh tra, kiểm tra đột xuất công tác coi thi, chấm thi

Thanh tra Bộ GDĐT, Thanh tra Sở GDĐT chuẩn bị lực lượng để thành lập các đoàn kiểm tra, thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm hoặc theo chỉ đạo của Lãnh đạo; dự phòng tình huống xảy ra thiên tai, dịch bệnh hoặc tình huống bất khả kháng khác.

8. Trực thanh tra, kiểm tra thi

Thanh tra Bộ GDĐT, Thanh tra Sở GDĐT: Bố trí lực lượng trực tiếp nhận thông tin, hướng dẫn các đoàn thanh tra, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ theo quy định; kịp thời tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, báo cáo Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Sở theo quy định.

9. Kinh phí

a) Thanh tra Bộ GDĐT chủ trì lập dự toán, thanh quyết toán cho các đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị thi, phúc khảo và các đoàn thanh tra, kiểm tra đột xuất của Bộ GDĐT.

b) Văn phòng Bộ GDĐT thanh quyết toán cho các đoàn của BCĐ cấp quốc gia và Lãnh đạo Bộ.

c) CSĐT thanh quyết toán kinh phí cho cán bộ, giảng viên, người lao động của đơn vị được Bộ GDĐT điều động tham gia đoàn kiểm tra coi thi, chấm thi theo quy định tại Thông tư số 69/2021/TT-BTC ngày 11/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý kinh phí chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông (Thông tư số 69/2021/TT-BTC) và các quy định hiện hành, quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

d) Sở GDĐT thanh quyết toán kinh phí cho cán bộ, công chức, viên chức tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra của Sở và cán bộ, công chức, viên chức do Sở GDĐT cử tham gia đoàn kiểm tra công tác chấm thi được Bộ GDĐT điều động theo quy định tại Thông tư số 69/2021/TT-BTC và các quy định hiện hành, quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

III. THANH TRA, KIỂM TRA TUYỂN SINH NĂM 2023

1. Vụ Giáo dục Đại học chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra tất cả các khâu của công tác tuyển sinh theo quy định của Quy chế tuyển sinh; chuyển thông tin, kết quả có dấu hiệu sai phạm đến Thanh tra Bộ để xử lý theo quy định pháp luật.

2. Thanh tra chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thanh tra công tác tuyển sinh năm 2023 một số cơ sở đào tạo hoặc theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ GDĐT.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. THANH TRA BỘ GDĐT

1. Xây dựng Hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023; Hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra tuyển sinh năm 2023.

2. Xây dựng Kế hoạch tập huấn; tài liệu tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh năm 2023.

3. Dự thảo các quyết định thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh năm 2023 của Bộ GDĐT

4. Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu (Nhật ký Đoàn thanh tra; các biểu mẫu, biên bản thanh tra/kiểm tra; thẻ thanh tra, kiểm tra,...), phương tiện cho các đoàn thanh tra, kiểm tra của Bộ GDĐT, các đoàn của BCĐ cấp quốc gia và Lãnh đạo Bộ.

5. Thành lập Tổ trực thanh tra, kiểm tra thi của Bộ GDĐT.

6. Chủ trì tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh theo kế hoạch và đúng quy định của pháp luật.

7. Chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính và Văn phòng Bộ thanh quyết toán kinh phí để triển khai kế hoạch theo đúng quy định hiện hành.

II. VỤ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

1. Trên cơ sở dữ liệu trong hệ thống dữ liệu về giáo dục đại học của Bộ GDĐT, Vụ Giáo dục Đại học phối hợp với Thanh tra rà soát về đội ngũ cán bộ, viên chức/giảng viên cơ hữu của các cơ sở GDĐH, trường Cao đẳng Sư phạm dự kiến xem xét điều động tham gia các Đoàn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của Bộ GDĐT.

2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra công tác tuyển sinh theo quy định pháp luật.

III. CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

1. Tổng hợp và cung cấp danh sách số lượng Điểm thi của Sở GDĐT, số lượng phòng thi tại từng Điểm thi gửi Thanh tra Bộ GDĐT trước ngày 25/5/2023.

2. Phối hợp Thanh tra trong việc tập huấn, hướng dẫn về Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2023 cho những người liên quan thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT theo yêu cầu.

IV. VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

1. Thẩm định và báo cáo Lãnh đạo Bộ phê duyệt kinh phí để triển khai kế hoạch theo đúng quy định hiện hành.

2. Điều chuyển một phần kinh phí thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đã cấp cho Thanh tra Bộ cho Văn phòng để thanh toán cho các đoàn của BCĐ cấp quốc gia và Lãnh đạo Bộ.

V. VĂN PHÒNG BỘ GDĐT

1. Dự thảo văn bản bố trí các đoàn của BCĐ cấp quốc gia và Lãnh đạo Bộ; bố trí phương tiện, điều kiện và cơ sở vật chất để các đoàn làm nhiệm vụ theo quy định.

2. Thanh quyết toán cho các đoàn của BCĐ thi cấp quốc gia và Lãnh đạo Bộ năm 2023.

3. Thực hiện công tác truyền thông về Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh năm 2023 theo quy định.

VI. CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ GDĐT

Lựa chọn, cử cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo đủ số lượng, tiêu chuẩn theo đúng quy định tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh năm 2023 khi có yêu cầu.

VII. CÁC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1. Sở GDĐT phối hợp với Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại địa phương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và hướng dẫn của Bộ GDĐT.

2. Cử cán bộ cốt cán tham gia hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 do Bộ GDĐT tổ chức; tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thi cho cán bộ tham gia công tác thanh tra, kiểm tra các khâu của Kỳ thi tại địa phương. Cử cán bộ thanh tra, cộng tác viên thanh tra của Sở tham gia Đoàn kiểm tra công tác chỉ đạo, tổ chức chấm thi và công tác thanh tra chấm thi theo yêu cầu của Bộ GDĐT.

3. Giao Giám đốc Sở GDĐT có cán bộ, công chức được điều động làm Trưởng đoàn kiểm tra chấm thi của Bộ GDĐT ký phê duyệt kế hoạch tiến hành kiểm tra.

4. Bố trí cán bộ, công chức, cộng tác viên thanh tra giáo dục tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 bảo đảm đủ số lượng, tiêu chuẩn theo quy định.

5. Phối hợp với đoàn kiểm tra công tác coi thi của Bộ GDĐT thực hiện nhiệm vụ kiểm tra công tác coi thi theo quy định.

6. Thanh toán chế độ cho cán bộ, công chức, cộng tác viên thanh tra tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra của Sở và cán bộ, công chức, cộng tác viên thanh tra của Sở tham gia đoàn kiểm tra công tác chỉ đạo, tổ chức chấm thi Kỳ tốt nghiệp THPT năm 2023 của Bộ GDĐT theo quy định tại Thông tư số 69/2021/TT-BTC và các quy định hiện hành, quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

VIII. CƠ SỞ ĐÀO TẠO

1. Cử cán bộ cốt cán tham gia hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm tra công tác coi thi và cán bộ, giảng viên, người lao động tham gia hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm tra công tác chấm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT do Bộ GDĐT tổ chức.

2. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm tra công tác coi thi cho cán bộ, giảng viên, người lao động của CSĐT tham gia công tác kiểm tra coi thi theo điều động của Bộ GDĐT.

3. Cử cán bộ, giảng viên, người lao động của CSĐT tham gia Đoàn kiểm tra công tác chỉ đạo, tổ chức coi thi và chấm thi tốt nghiệp THPT theo yêu cầu của Bộ GDĐT.

4. Giao Thủ trưởng CSĐT có cán bộ, giảng viên, người lao động được điều động làm Trưởng đoàn kiểm tra coi thi hoặc chấm thi của Bộ GDĐT phê duyệt kế hoạch tiến hành kiểm tra và tổ chức thực hiện kiểm tra công tác coi thi hoặc chấm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 theo hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ GDĐT.

5. Thanh toán chế độ cho cán bộ, giảng viên, người lao động tham gia đoàn kiểm tra công tác coi thi, chấm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 theo quy định tại Thông tư số 69/2021/TT-BTC và các quy định hiện hành, quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

Trong trường hợp Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 phải tổ chức nhiều hơn một đợt thi, công tác tổ chức thanh tra, kiểm tra các khâu Kỳ thi của các đợt thi được thực hiện theo Kế hoạch này./.

thuộc tính Quyết định 1358/QĐ-BGDĐT

Quyết định 1358/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Phương án, ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2023
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1358/QĐ-BGDĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Ngọc Thưởng
Ngày ban hành:15/05/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Ngày 15/5/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Quyết định 1358/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt Phương án, ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2023.

1. Thành lập 10 đoàn kiểm tra tại 20 Sở (không tính các đoàn của BCĐ cấp quốc gia) kiểm tra tại 3 miền Bắc, Trung, Nam.

- Thành phần: Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Vụ, Cục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; 03 người/đoàn.

- Thời gian kiểm tra: 02 ngày/Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Thành lập 63 đoàn kiểm tra công tác coi thi tại 63 Sở Giáo dục và đào tạo. Số lượng cán bộ tối thiểu tham gia đoàn kiểm tra thực hiện cắm chốt tại một Điểm thi thực hiện theo nguyên tắc:

- Dưới 20 phòng thi: 02 người.

- Từ 20-40 phòng thi: 03 người.

- Từ 41 phòng thi trở lên: 04 người.

- Điểm thi có các phòng thi bố trí phân tán hoặc nhiều tầng khác nhau thì số lượng cán bộ kiểm tra/Điểm thi có thể lớn hơn tùy theo tình hình thực tế do trưởng đoàn kiểm tra quyết định.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định1358/QĐ-BGDĐT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi