Quyết định 1287/QÐ-BVHTTDL 2022 Kế hoạch triển khai Đề án Xây dựng xã hội học tập

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH

___________

Số: 1287/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030”

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30 tháng 07 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”;

Căn cứ Công văn số 509/VPCP-TH ngày 19 tháng 01 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ về Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2022;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thư viện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”.

Điều 2. Kinh phí triển khai thực hiện Đề án từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thư viện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng;

- Lưu: VT, TV. KL.20

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Trịnh Thị Thủy

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH
_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________

KẾ HOẠCH CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”
(Kèm theo Quyết định số 1287/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

__________

Thực hiện Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” (sau đây gọi là Đề án), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án với những nội dung chính như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức triển khai nghiêm túc, hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.

- Xác định nhiệm vụ, giải pháp và phân công cụ thể các nội dung, kế hoạch cho các cơ quan, đơn vị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và phối hợp thực hiện của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai Đề án.

- Là căn cứ để các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch triển khai và chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện triển khai Đề án.

2. Yêu cầu

- Việc xây dựng kế hoạch và nội dung triển khai Đề án phải đảm bảo tính khoa học, đúng chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị để việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án đạt mục tiêu đề ra.

- Việc tổ chức triển khai Đề án phải được chuẩn bị chu đáo, hiệu quả; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án theo các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương có liên quan trong tổ chức triển khai thực hiện Đề án.

2. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời trong điều kiện phát triển nền kinh tế số, xã hội số.

3. Chỉ đạo hệ thống thư viện các cấp phối hợp với hệ thống các thiết chế văn hóa tổ chức hiệu quả Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam hằng năm; Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời; tổ chức, triển khai các phong trào, các hoạt động khuyến đọc, khuyến học, tuyên truyền, phổ biến thông tin, tri thức cho người dân bằng nhiều hình thức, chú trọng tới hình thức trực quan sinh động (các cuộc thi, trưng bày giới thiệu, triển lãm, tuyên truyền vận động...) góp phần nâng cao nhận thức, thúc đẩy học tập suốt đời của người dân.

4. Xây dựng, nhân rộng các mô hình học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ.

5. Huy động sự tham gia của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để triển khai hiệu quả hoạt động xây dựng xã hội học tập trong cả nước.

6. Đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm việc trong các thiết chế văn hóa, thể thao và du lịch đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, phục vụ nhu cầu tự học và học tập suốt đời của người dân.

7. Từng bước củng cố, nâng cấp, hoàn thiện và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, công nghệ số tại các thiết chế văn hóa, thể thao và du lịch để đẩy nhanh việc chuyển đổi số, kết hợp đổi mới phương thức, mô hình hoạt động và cung ứng sản phẩm, dịch vụ trên nền tảng công nghệ số phục vụ quá trình tìm kiếm và sử dụng thông tin, tri thức của người dân.

8. Tăng cường hợp tác trong tạo lập, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các thiết chế văn hóa, thể thao và du lịch nhằm tạo dựng nguồn lực, tài nguyên thông tin, phục vụ các mục tiêu xây dựng xã hội học tập.

9. Tổ chức kiểm tra, giám sát và đánh giá, tổng hợp hằng năm, báo cáo và đề xuất Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung nội dung Đề án trong trường hợp cần thiết.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Thư viện

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2025” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Chủ trì, phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở, Cục Di sản văn hóa và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thành phần “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ đến năm 2030”.

- Xây dựng Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch với Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng cường các hoạt động phục vụ học tập suốt đời cho người dân trên cơ chế phối hợp công tác hằng năm của các thiết chế văn hóa với các cơ sở giáo dục.

- Chỉ đạo hệ thống thư viện công lập, đặc biệt hệ thống thư viện công cộng thực hiện việc luân chuyển tài liệu tới các cơ sở giáo dục trên phạm vi toàn quốc; Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho người làm công tác thư viện, phục vụ người dân học tập suốt đời trong xu thế phát triển mới.

- Phối hợp với các đơn vị xây dựng, nhân rộng các mô hình học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ; đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực từ các tổ chức, đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước nhằm tăng cường nguồn lực phục vụ người dân học tập suốt đời.

- Chủ trì tổ chức kiểm tra, giám sát và đánh giá, tổng hợp hằng năm, báo cáo và đề xuất Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung nội dung Đề án trong trường hợp cần thiết.

2. Cục Văn hóa cơ sở

- Phối hợp với Vụ Thư viện xây dựng Đề án thành phần “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ đến năm 2030” trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở triển khai các hoạt động phục vụ người dân học tập suốt đời và thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Tổ chức các lớp tập huấn hằng năm về chuyên môn nghiệp vụ lồng ghép trong các Chương trình mục tiêu quốc gia cho cán bộ tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao cơ sở cấp xã, thôn.

3. Cục Di sản văn hóa

- Phối hợp với Vụ Thư viện xây dựng Đề án thành phần “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ đến năm 2030” trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo và hướng dẫn hệ thống bảo tàng phối hợp với thư viện công cộng triển khai các hoạt động phục vụ người dân học tập suốt đời và thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021­2030” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Tăng cường hợp tác quốc tế và trên cơ sở thực tiễn, xây dựng kế hoạch đào tạo, tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ người làm công tác bảo tàng phục vụ người dân học tập suốt đời.

- Tuyên truyền, quảng bá cho các hoạt động học tập suốt đời trong bảo tàng và các thiết chế văn hóa khác thông qua trang thông tin điện tử, các ấn phẩm xuất bản, các cuộc thi, triển làm...hưo'ng tới chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc, Ngày Quốc tế Bảo tàng và Ngày Di sản văn hóa Việt Nam.

4. Vụ Đào tạo

- Phối hợp với Vụ Thư viện xây dựng Đề án thành phần “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ đến năm 2030” trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Xây dựng kế hoạch hằng năm về đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm việc trong các thiết chế văn hóa - thể thao phục vụ nhu cầu học tập suốt đời của người dân đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

5. Thư viện Quốc gia Việt Nam, các bảo tàng, khu di tích thuộc Bộ

- Tổ chức triển khai các hoạt động “Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam” và Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời.

- Xây dựng kế hoạch và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ người làm công tác thư viện, bảo tàng, khu di tích theo phân công của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Từng bước hoàn thiện và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, công nghệ số; phát triển nguồn tài nguyên số và các bộ sưu tập thông tin tra cứu; tổ chức khai thác, tích hợp, chia sẻ nguồn tài nguyên số và các bộ sưu tập thông tin tra cứu phục vụ việc nghiên cứu, học tập, tiếp cận thông tin từ xa cho người dân.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá các sự kiện liên quan đến sách và văn hóa đọc tới mọi người dân.

6. Vụ Kế hoạch, Tài chính

Thẩm định dự toán kinh phí và phối hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ những vấn đề liên quan đến tài chính.

7. Văn phòng Bộ

Phối hợp với Vụ Thư viện thực hiện công tác tuyên truyền về các hoạt động phục vụ người dân học tập suốt đời.

8. Các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ

- Phối hợp với Vụ Thư viện và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động triển khai Đề án theo Kế hoạch được lãnh đạo Bộ phê duyệt.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời trong điều kiện phát triển nền kinh tế số, xã hội số.

- Chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai kinh phí trình lãnh đạo Bộ phê duyệt; hằng năm, gửi báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ về Vụ Thư viện để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được trích từ nguồn ngân sách của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch cấp cho các đơn vị và nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có)./.

thuộc tính Quyết định 1287/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 1287/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030”
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1287/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành:03/06/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Văn hóa-Thể thao-Du lịch
TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ VHTTDL triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 – 2030”

Ngày 03/6/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra Quyết định 1287/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 – 2030”.

Theo đó, Vụ Thư viện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 – 2025” của Bộ VHTTDL; phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở, Cục Di sản văn hóa và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thành phần “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ đến năm 2030”.

Ngoài ra, Cục Văn hóa chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở triển khai các hoạt động phục vụ người dân học tập suốt đời và thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 – 2030” của Bộ VHTTDL; tổ chức các lớp tập huận hằng năm về chuyên môn nghiệp vụ lồng ghép trong các Chương trình mục tiêu quốc gia cho cán bộ tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao cơ sở cấp xã, thôn.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1287/QÐ-BVHTTDL tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi