Quyết định 1260/QĐ-TTg 2021 duyệt Chương trình Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp từ 2022-2027

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
______

Số: 1260/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Chương trình "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2027"

_________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Phbiến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phbiến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân;

Căn cứ Kết luận số 80-KL/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị s32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phbiến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận s80-KL/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị s32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phbiến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Chương trình Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022 - 2027” (sau đây viết tắt là Chương trình) với những nội dung sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (sau đây viết tắt là PBGDPL) trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp (trường cao đẳng, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và doanh nghiệp có tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp). Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành nghiêm pháp luật; hình thành thói quen tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật; xây dựng lối sống, học tập, làm việc theo pháp luật của người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Đào tạo, bồi dưỡng, phát triển được khoảng 2.000 giáo viên, giảng viên giảng dạy môn học Pháp luật, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tuyên truyền viên, báo cáo viên pháp luật theo bộ chương trình, tài liệu của Chương trình để trở thành đội ngũ hạt nhân thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp;

b) Phấn đấu 90 - 100% cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp tổ chức tuyên truyền, PBGDPL theo bộ chương trình, giáo trình, tài liệu PBGDPL cho người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong đơn vị. Bảo đảm nội dung tuyên truyền, PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng cơ sở; tập trung vào những vấn đề mà người học, xã hội quan tâm; kết hợp giữa công tác giáo dục pháp luật với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, trách nhiệm nghề nghiệp cho người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động;

c) Phấn đấu 100% người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động trong các trường cao đẳng, trường trung cấp được tuyên truyền, phổ biến, thông tin đầy đủ, rộng rãi về pháp luật giáo dục nghề nghiệp, các nội dung pháp luật liên quan trực tiếp đến ngành, nghề đào tạo, vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp nhằm giúp người học nhận thức và thực hiện tốt các quy định của pháp luật;

d) Phấn đấu 100% người học trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp thuộc đối tượng học xong đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được thông tin, phổ biến các quy định pháp luật Việt Nam và pháp luật nước sở tại trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ, đi sống, công việc, vị trí việc làm sẽ đảm nhận;

đ) Phấn đấu 100% trường cao đẳng, trường trung cấp triển khai công tác tuyên truyền, PBGDPL theo chương trình giáo dục chính khóa kết hợp với hoạt động ngoại khóa, tham quan thực tế tại các cơ quan, đơn vị thi hành pháp luật, cơ quan tư pháp; tích hp, lồng ghép nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật bảo đảm phù hợp với hoạt động giáo dục chính trị đầu khóa, trong môn học Pháp luật và một số môn học khác theo chương trình đào tạo;

e) Hoàn thành bộ chương trình, tài liệu tuyên truyền, PBGDPL theo từng nhóm đối tượng của Chương trình; rà soát chương trình môn học Pháp luật trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp. Công khai nội dung tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Trang Thông tin điện tử Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;

g) Phấn đấu 70% cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, trong đó 100% trường cao đẳng, trường trung cấp phát huy hiệu quả hoạt động hiện có của thư viện điện tử, tủ sách điện tử và học liệu được số hóa (bài giảng, tài liệu, sách tham khảo); thiết lập diễn đàn trao đổi trực tuyến về tuyên truyền, PBGDPL để phục vụ việc học tập, giảng dạy, nghiên cứu của người học, nhà giáo, viên chức, cán bộ quản lý, người lao động và phục vụ công tác tuyên truyền, PBGDPL trong cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

II. ĐI TƯỢNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Người học các chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

2. Đội ngũ giảng viên, giáo viên giảng dạy môn học Pháp luật tại các trường cao đẳng, trường trung cấp và đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL.

3. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp trong công tác tuyên truyền, PBGDPL

a) Phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước về PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Đồng thời, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm, tính tích cực, tính tự giác của người đứng đầu, của mỗi người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động trong công tác tuyên truyền, PBGDPL;

b) Đưa nhiệm vụ tuyên truyền, PBGDPL vào kế hoạch năm học, khóa học (gồm chương trình sinh hoạt chính trị đầu khóa đối với khóa mới và chương trình sinh hoạt chính trị bổ sung đối với khoa đang học). Xác định việc hoàn thành nhiệm vụ tuyên truyền, PBGDPL là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và cá nhân trong cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp;

c) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp ở các địa phương.

2. Xây dựng, biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp

a) Rà soát, chỉnh sửa để chuẩn hóa bộ chương trình, giáo trình, tài liệu hỗ trợ, tài liệu tham khảo phục vụ việc giảng dạy và học tập môn học Pháp luật trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp;

b) Xây dựng, biên soạn bộ chương trình, tài liệu tuyên truyền, PBGDPL phù hợp với từng nhóm đối tượng của Chương trình, gồm: Chương trình, tài liệu dành cho người học trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp; Chương trình, tài liệu dành cho nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp; Chương trình, tài liệu dành cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp;

c) Định kỳ rà soát, cập nhật, bổ sung thông tin và các quy định mới về tuyên truyền, PBGDPL và quy định mới trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp vào bộ chương trình, tài liệu PBGDPL cho phù hợp.

3. Nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp

a) Khuyến khích, huy động, lựa chọn người có trình độ, kiến thức và hiểu biết pháp luật để tham gia công tác PBGDPL và làm công tác pháp chế trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Giao nhiệm vụ tuyên truyền, PBGDPL cho một tổ chức hoặc đơn vị thuộc cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp;

b) Nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL, trong đó: Tập trung đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên, giáo viên giảng dạy môn học Pháp luật; đội ngũ giáo viên, giảng viên giảng dạy các ngành, nghề thuộc lĩnh vực pháp luật và đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên làm công tác tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp;

c) Thường xuyên tổ chức các buổi tham quan, học tập thực tế tại các cơ quan, đơn vị thi hành pháp luật, cơ quan tư pháp nhằm nâng cao kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng gắn với thực tiễn cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL;

d) Hình thành mạng lưới đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên hạt nhân làm công tác tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp;

đ) Định kỳ tổ chức đối thoại, tọa đàm, trao đổi giữa những người làm công tác tuyên truyền, PBGDPL để chia sẻ kinh nghiệm, mô hình, cách làm hiệu quả; khắc phục những tồn tại, hạn chế; từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, PBGDPL.

4. Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp

a) Về nội dung

- Xây dựng nội dung tuyên truyền, PBGDPL phù hợp với từng nhóm đối tượng trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Trong đó tập trung tuyên truyền, PBGDPL về vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, PBGDPL; lợi ích của việc chấp hành pháp luật; tác động của chính sách, pháp luật; đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục nghề nghiệp; vai trò của nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân lực có kỹ năng nghề.

- Định kỳ rà soát, cập nhật, bổ sung nội dung tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp làm căn cứ chỉnh sửa, hoàn thiện các bộ chương trình, tài liệu tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

b) Đổi mới hình thức tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo hướng đa dạng, linh hoạt, sáng tạo, hấp dẫn và hiệu quả

- Tiếp tục đổi mới phương thức, hình thức giảng dạy môn học Pháp luật trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp theo hướng khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy, học tập; xây dựng giáo trình, bài giảng theo hướng trực quan, hấp dẫn, dễ hiểu, dễ tiếp thu và gắn liền với thực tiễn.

- Tổ chức “Ngày pháp luật”; tổ chức các cuộc thi, hội thi tìm hiu pháp luật, phiên tòa giả định, cuộc thi Olympic luật cho người học; tổ chức cuộc thi báo cáo viên pháp luật giỏi. Lồng ghép công tác tuyên truyền, PBGDPL qua các ngày hội, sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật, thể thao phù hợp, thiết thực nhằm thu hút sự tham gia của người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động tham quan, học tập thực tế về công tác PBGDPL; khuyến khích người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, tuyên truyền viên, báo cáo viên pháp luật tham gia xây dựng các tiểu phẩm, phóng sự, câu chuyện giải quyết tình huống pháp luật mang ý nghĩa tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật liên quan đến việc học tập, giảng dạy, công việc của các nhóm đối tượng góp phần làm đa dạng, phong phú môi trường nghiên cứu, học tập trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

- Giao nhiệm vụ tư vấn, trợ giúp pháp lý cho một đơn vị thuộc cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp đ tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, gia đình người học về chính sách, quy định của pháp luật giáo dục nghề nghiệp.

- Hình thành cơ chế phối hợp giữa trường cao đẳng, trường trung cấp với cơ quan tư pháp, cơ quan quản lý về giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn để người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động được học tập, trải nghiệm thực tế, được trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác tuyên truyền, PBGDPL.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, PBGDPL trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, trang thông tin điện tử/cổng thông tin điện tử nội bộ của cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, cơ quan quản lý về giáo dục nghề nghiệp.

- Tổ chức vinh danh, tuyên dương, khen thưởng những cá nhân, tổ chức có sáng kiến, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, PBGDPL. Nhân rộng các mô hình tiêu biểu về công tác tuyên truyền, PBGDPL trong toàn quốc.

c) Nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, tổ chức công đoàn trong việc tuyên truyền, PBGDPL cho đoàn viên của tổ chức.

5. Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy môn học Pháp luật và công tác tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp

a) Triển khai số hóa bài giảng điện tử của môn học Pháp luật; số hóa các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền, PBGDPL để triển khai giảng dạy môn học Pháp luật trực tuyến và tổ chức tuyên truyền, PBGDPL trực tuyến;

b) Cập nhật, công khai nội dung tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Trang thông tin điện tử Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp. Đồng thời, xây dựng chuyên trang, chuyên mục hỏi đáp pháp luật trực tuyến về giáo dục nghề nghiệp; thiết lập kênh thông tin liên lạc, diễn đàn, hội thảo trực tuyến về công tác tuyên truyền, PBGDPL;

c) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các phần mềm chuyên dụng, các ứng dụng của mạng xã hội (Youtube, Facebook, Twitter...) vào giảng dạy môn học Pháp luật và công tác tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Khuyến khích, huy động đội ngũ chuyên gia công nghệ thông tin tham gia tuyên truyền, PBGDPL; đội ngũ luật sư, luật gia, đối tượng am hiểu pháp luật... tham gia tư vấn, giải đáp pháp luật, phổ biến, giảng dạy pháp luật trực tuyến trong cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp;

d) Tập huấn, bồi dưỡng trực tuyến kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, tuyên truyền, PBGDPL cho đội ngũ nhà giáo giảng dạy môn học Pháp luật, đội ngũ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp;

đ) Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của thư viện, tủ sách pháp luật điện tử, các phần mềm chuyên dụng phục vụ việc học tập, giảng dạy, nghiên cứu của người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động, người học và phục vụ công tác tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

6. Huy động nguồn lực xã hội hóa thực hiện Chương trình

a) Khuyến khích các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước tham gia hỗ trợ công tác tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp;

b) Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, người làm công tác pháp luật, phụ huynh học sinh, sinh viên tham gia công tác PBGDPL, cũng như vai trò giám sát trong quá trình thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

IV. KINH PHÍ THC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện

a) Nguồn ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương theo phân cấp ngân sách hiện hành;

b) Nguồn tài chính của các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp;

c) Tài trợ, viện trợ quốc tế và huy động từ xã hội, cộng đồng;

d) Các nguồn hp pháp khác.

2. Hằng năm, căn cứ nhiệm vụ tại Chương trình này, các bộ, ngành trung ương và địa phương xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện, tổng hợp chung vào dự toán ngân sách hằng năm của bộ, ngành trung ương và địa phương trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

V. TỔ CHC THỰC HIỆN

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực của Chương trình, có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình “Tăng cường công tác PBGDPL trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022 - 2027”;

b) Hướng dẫn, triển khai thực hiện Chương trình; biên soạn các chương trình, giáo trình, tài liệu pháp luật, tài liệu nghiệp vụ tuyên truyền, PBGDPL phục vụ cho công tác tuyên truyền, PBGDPL thuộc phạm vi của Chương trình; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp;

c) Chủ trì, phối hợp với cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức thực hiện tuyên truyền, PBGDPL trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp;

d) Chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người nước ngoài đang học tập, giảng dạy, làm việc trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp ở Việt Nam; tổ chức khảo sát, chia sẻ, học tập kinh nghiệm thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL ở trong và ngoài nước;

đ) Rà soát, chỉnh sửa, cập nhật hoàn thiện chương trình, giáo trình đào tạo, tài liệu giảng dạy môn học Pháp luật áp dụng đối với đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp theo hướng trực quan, hấp dẫn, dễ hiểu, dễ tiếp thu và phù hợp với thực tiễn. Nghiên cứu quy định nội dung kiến thức pháp luật trong chương trình đào tạo trình độ sơ cấp;

e) Rà soát, sửa đổi, bổ sung chế độ làm việc đối với nhà giáo giảng dạy môn học Pháp luật, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp, viên chức làm nhiệm vụ tuyên truyền, PBGDPL tại các trường cao đẳng, trường trung cấp;

g) Tổ chức biểu dương, khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực và hiệu quả trong việc tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp;

h) Kiểm tra, đánh giá, tổng kết việc thực hiện các hoạt động của Chương trình và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ Tư pháp

a) Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Tư pháp phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Chương trình;

b) Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai các nhiệm vụ và giải pháp của Chương trình.

3. Bộ Tài chính

Chủ trì, tổng hợp trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thường xuyên hằng năm để thực hiện Chương trình theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

4. Bộ Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về nội dung, hoạt động của Chương trình.

5. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan thông tấn, báo chí

Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương để thông tin, truyền thông về nội dung, hoạt động của Chương trình; thực hiện các nội dung của Chương trình thuộc chức năng nhiệm vụ.

6. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ

a) Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình;

b) Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp trực thuộc hàng năm xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và tổng kết đánh giá hiệu quả hoạt động của Chương trình.

7. Đề nghị Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền và phát động phong trào PBGDPL tại các tổ chức đoàn, hội trong cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

8. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

a) Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình tại địa phương; hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn hằng năm xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai và đánh giá công tác PBGDPL cho người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động thuộc cơ sở mình theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

b) Chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn theo Chương trình;

c) Huy động, tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn thể, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước tham gia các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL cho các đối tượng của Chương trình thông qua các chương trình phổ biến, tư vấn pháp luật, tư vấn tâm lý, tư vấn, hỗ trợ việc làm, hỗ trợ tài liệu, trang thiết bị phục vụ tuyên truyền, PBGDPL,... theo quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện của từng cơ sở, địa phương. Phát huy vai trò của gia đình, người có uy tín trong cộng đồng, các hội, nhóm tại khu dân cư trong quản lý, PBGDPL cho các đối tượng;

d) Định kỳ hằng năm tổ chức đánh giá hoạt động của Chương trình tại địa phương và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

đ) Bảo đảm kinh phí cho việc thực hiện Chương trình tại địa phương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung
ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KGVX (2).Sơn.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi