Quyết định 106/QĐ-BGDĐT đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2020

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

-------------

Số: 106/QĐ-BGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ đặt hàng thực hiện từ năm 2020 thuộc Chương trình phát triển Toán học

-----------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 1483/QĐ-TTg ngày 17/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010 đến 2020;

Căn cứ Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét kết quả thẩm định nội dung và kinh phí đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Danh mục đề tài khoa hục và công nghệ cấp bộ đặt hàng của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện từ năm 2020 thuộc Chương trình phát triển Toán học với tổng kinh phí là 5.390 triệu đồng (Danh mục kèm theo).

Điều 2. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn các tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện đề tài nêu ở Điều 1 theo quy định quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ ban hành tại Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ đặt hàng năm 2020 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Cổng thông tin điện tử của Bộ;

- Lưu: VT, Vụ KHCNMT.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc

 

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

              ------------

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ ĐẶT HÀNG THỰC HIỆN TỪ NĂM 2020 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN TOÁN HỌC
(Kèm theo Quyết định số 106/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên đề tài

Tổ chức chủ trì

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí

NSNN

Nguồn

khác

1

Một số định lí giới hạn trong lý thuyết xác suất và ứng dụng trong thống kê.

Đại học Đà Nẵng

TS. Lê Văn Dũng

2020-20121

590

590

0

2

Tính chất phủ, bao tổng quát và tính nội xạ của các môđun.

Đại học Đà Nẵng

PGS.TS. Trương Công Quỳnh

2020-20121

590

590

0

3

Một số vấn đề chọn lọc về hệ phương trình vi phân và điều khiển phân thứ.

Đại học Thái Nguyên

TS. Mai Viết Thuận

2020-20121

550

550

0

4

Nghiệm yếu của một số lớp phương trình, hệ phương trình đạo hàm riêng chứa toán tử p-Laplace thứ và toán tử Bessel.

Đại học Thái Nguyên

TS. Nguyễn Văn Thìn

2020-20121

500

500

0

5

Phương pháp giải bài toán cân bằng và bất đẳng thức biến phân.

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

TS. Trịnh Ngọc Hải

2020-20121

550

550

0

6

Tính bị chặn và tính co toàn cục của nghiệm đối với hệ phương trình vi phân có chậm phụ thuộc thời gian và ứng dụng.

Trường Đại học Đồng Tháp

TS. Lê Trung Hiếu

2020-20121

500

500

0

7

Bài toán thiết kế quan sát hàm hạng thái cho một số lớp hệ điều khiển.

Trường Đại học Quy Nhơn

PGS.TS. Đinh Công Hướng

2020-20121

600

600

0

8

Kì dị của tập nửa đại số, ánh xạ đa thức và ứng dụng.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

TS. Nguyễn Thị Thảo

2020-20121

500

500

0

9

Tích phân kì dị với nhân không trơn trên các không gian hàm liên kết với các toán tử vi phân.

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

TS. Trần Trí Dũng

2020-20121

510

510

0

10

Lớp hàm m-điều hòa dưới và toán tử m-Hessian có trọng.

Trường Đại học Tây Bắc

TS. Vũ Việt Trung

2020-20121

500

500

0

                         
 

 

Danh mục gồm 10 đề tài

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực