Quyết định 08/2005/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia (giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2010) ban hành kèm theo Quyết định số 27/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 08/2005/QĐ-BGD&ĐT
NGÀY 14 THÁNG 3 NĂM 2005 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ
ĐÀO TẠO VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ CÔNG NHẬN TRƯỜNG TRUNG HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA
(GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2001 ĐẾN NĂM 2010) BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 27/2001/QĐ-BGD&ĐT NGÀY 05/7/2001 CỦA
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 166/2004/NĐ-CP ngày 16/9/2004 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục;

Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 27/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo:

1. Thay toàn bộ các cụm từ "Vụ Trung học phổ thông" có trong Quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 27/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/7/2001 bằng cụm từ "Vụ Giáo dục trung học".

2. Khoản 2 Điều 2 được sửa đổi như sau:

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) quyết định công nhận trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia.

3. Khoản 3 Điều 10 được sửa đổi như sau:

3. Biên bản tự kiểm tra, biên bản kiểm tra của đoàn kiểm tra cấp tỉnh.

4. Điều 11 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 11. Hội đồng xét đề nghị và đoàn kiểm tra.

1. Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập một Hội đồng xét đề nghị công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia (sau đây gọi tắt là Hội đồng xét đề nghị).

a. Thành phần.

- Chủ tịch: Phó chủ tịch UBND cấp tỉnh

- 02 Phó chủ tịch:

+ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (làm thường trực)

+ Chủ tịch Công đoàn Giáo dục cấp tỉnh.

- Các uỷ viên của Hội đồng: Là đại diện các cơ quan chức năng có liên quan.

b. Thẩm quyền thành lập:

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Hội đồng xét đề nghị.

c. Nhiệm vụ:

- Chỉ đạo công tác kiểm tra phục vụ cho việc xét công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia.

- Xét chọn trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia.

- Lập hồ sơ đề nghị công nhận trường đạt chuẩn quốc gia trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

2. Đoàn kiểm tra.

Trước khi xét công nhận trường trung học cơ sở, trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thành lập đoàn kiểm tra theo danh sách do Sở Giáo dục và Đào tạo trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quyết định.

a. Thành phần: Có 07 uỷ viên, gồm đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn giáo dục cấp tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Thể dục thể thao, Sở Nội vụ; có trưởng đoàn và 01 thư ký.

b. Nhiệm vụ:

- Kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện xây dựng trường chuẩn quốc gia căn cứ vào các tiêu chuẩn quy định trong Quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia.

- Kiểm tra toàn bộ hồ sơ, các loại sổ quản lý của nhà trường theo quy định.

- Lập biên bản và hồ sơ trình Hội đồng xét đề nghị.

5. Điều 12 được sửa đổi bổ sung như sau:

Điều 12. Cơ quan thường trực.

Để chỉ đạo xây dựng trường trung học đạt chuẩn quốc gia, các cấp quản lý giáo dục có một cơ quan thường trực.

1. Uỷ ban nhân dân cấp huyện:

a. Cơ quan thường trực: Phòng Giáo dục.

b. Nhiệm vụ:

- Chỉ đạo, hướng dẫn các trường trung học cơ sở xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu cụ thể phấn đấu đạt chuẩn quốc gia;

- Tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương về những giải pháp nhằm xây dựng các trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia;

- Hướng dẫn làm hồ sơ, tiếp nhận và chuyển hồ sơ đề nghị công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia lên Sở Giáo dục và Đào tạo sau khi đã báo cáo và được Uỷ ban nhân dân cấp huyện đồng ý (bằng văn bản).

2. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh:

a. Cơ quan thường trực: Sở Giáo dục và Đào tạo.

b. Nhiệm vụ:

- Lập quy hoạch, kế hoạch xây dựng các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia trong địa phương trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các trường trung học phổ thông, các phòng Giáo dục lập kế hoạch cụ thể xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

- Phối hợp với các ban, ngành cấp tỉnh giải quyết những khó khăn của nhà trường, của cấp huyện trong quá trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

- Tiếp nhận và chuyển hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn quốc gia của các trường trung học phổ, của các phòng Giáo dục lên Hội đồng xét đề nghị.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết hàng năm về công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia của địa phương. Báo cáo kết quả xây dựng các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia trong từng năm học về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Giáo dục trung học).

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo:

a. Cơ quan thường trực: Vụ Giáo dục trung học.

b. Nhiệm vụ:

- Giúp Bộ trưởng xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn về công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia. Ban hành mẫu bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia.

- Giúp Bộ trưởng thực hiện công tác chỉ đạo xây dựng các trường thuộc bậc trung học đạt chuẩn quốc gia trên phạm vi toàn quốc.

- Tổ chức kiểm tra, thẩm định những trường trung học cơ sở, trung học phổ thông đã đạt chuẩn quốc gia.

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

 

 

 

thuộc tính Quyết định 08/2005/QĐ-BGD&ĐT

Quyết định 08/2005/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia (giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2010) ban hành kèm theo Quyết định số 27/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:08/2005/QĐ-BGD&ĐTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Minh Hiển
Ngày ban hành:14/03/2005Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 08/2005/QĐ-BGD&ĐT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi