Chỉ thị 1921/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường các hoạt động phối hợp quản lý, giáo dục và đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên trong dịp nghỉ hè

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------
Số: 1921/CT-BGDĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2017
 
 
CHỈ THỊ
VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP QUẢN LÝ, GIÁO DỤC VÀ ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TRONG DỊP NGHỈ HÈ
 
 
Nhằm tổ chức tốt các hoạt động phối hợp quản lý, giáo dục và đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên trong dịp nghỉ hè năm học 2016-2017 và các năm học tiếp theo, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục và đào tạo, các đơn vị thuộc Bộ triển khai một số công việc sau:
1. Đối với các Sở giáo dục và đào tạo
a) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các ngành, các cấp chính quyền, tổ chức đoàn thể ở địa phương tăng cường công tác quản lý, thực hiện tiếp nhận, bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương và tổ chức các hoạt động giáo dục, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí lành mạnh cho học sinh, sinh viên tại nơi cư trú.
b) Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục, quản lý học sinh, tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau:
- Tổ chức thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh, trẻ em và Chỉ thị số 1572/CT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường các giải pháp phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em, học sinh, sinh viên. Thường xuyên tuyên truyền, quán triệt trẻ em, học sinh không chơi đùa, tắm tại ao, hồ, sông, suối, hố công trình, những nơi có biển cảnh báo nguy hiểm. Phối hợp tổ chức cho học sinh tham gia các lớp học bơi, hướng dẫn học sinh các kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước;
- Tuyên truyền, quán triệt học sinh thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giáo dục ý thức, hành vi ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông. Chủ động phối hợp với cơ quan công an, chính quyền địa phương có kế hoạch cụ thể nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các địa điểm tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia;
- Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại địa phương tổ chức các hoạt động hè vui tươi, lành mạnh, thu hút học sinh tham gia, góp phần giáo dục kỹ năng sống, rèn luyện thân thể. Quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng học sinh đánh nhau, tuyên truyền về tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung; bạo lực và không lành mạnh đối với học sinh.
c) Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc Khung kế hoạch thời gian năm học của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Tuyệt đối không tập trung học sinh để tổ chức dạy thêm, học thêm, dạy trước chương trình hoặc tham gia các hoạt động chuẩn bị cho năm học mới trước ngày 01 tháng 8 hằng năm.
d) Chỉ đạo các cơ sở giáo dục cử giáo viên tham gia các hoạt động phối hợp quản lý, giáo dục và đảm bảo an toàn cho học sinh trong dịp nghỉ hè; đồng thời có phương án phù hợp để bố trí nghỉ bù cho các giáo viên tham gia các hoạt động giáo dục học sinh trong dịp hè chưa đảm bảo thời gian nghỉ hè theo quy định.
a) Tổ chức cho học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, chương trình Tiếp sức mùa thi, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Chú trọng phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại địa phương tổ chức cho học sinh, sinh viên hoạt động tình nguyện tại chỗ, gắn kết với các hoạt động phong trào của địa phương và ngành nghề được đào tạo; thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động tình nguyện của học sinh, sinh viên đảm bảo đúng nội dung, mục đích và tuyệt đối an toàn cho học sinh, sinh viên khi tham gia các hoạt động tình nguyện.
b) Có biện pháp phối hợp, đánh giá kết quả tham gia các hoạt động hè của học sinh, sinh viên gắn với việc đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên theo từng năm học, khóa học.
a) Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên chủ trì tham mưu cho Bộ trưởng trong việc phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các Bộ, ngành Trung ương chỉ đạo tăng cường quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục bổ ích, vui tươi, lành mạnh cho học sinh, sinh viên trong dịp nghỉ hè.
b) Vụ Giáo dục thể chất chủ trì tham mưu cho Bộ trưởng chỉ đạo công tác phòng chống tai nạn thương tích, đuôi nước, phòng chống xâm hại trẻ em.
c) Các Vụ: Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Trung học, Giáo dục thường xuyên chỉ đạo và hướng dẫn các địa phương thực hiện nghiêm túc chương trình, Khung kế hoạch thời gian năm học của giáo dục mầm non giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ em, học sinh trong dịp nghỉ hè.
d) Thanh tra Bộ tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về dạy thêm, học thêm và các quy định về giáo dục, quản lý học sinh, sinh viên trong dịp nghỉ hè.
a) Giám đốc sở giáo dục và đào tạo, Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học; trường cao đẳng, trung cấp đào tạo nhóm ngành sư phạm có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên trong dịp nghỉ hè về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên) trước ngày 31 tháng 8 hằng năm.
b) Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên chủ trì, phối hợp với các Vụ: Giáo dục thể chất, Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Trung học, Giáo dục thường xuyên, Giáo dục Đại học, Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, Thanh tra tham mưu chỉ đạo tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc triển khai Chỉ thị tại các địa phương.
Chỉ thị này được phổ biến tới các cấp quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục để quán triệt và thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ; (để báo cáo)
- PTTgCP Vũ Đức Đam; (để báo cáo)
- Ban Tuyên giáo TW; (để báo cáo)
- Văn phòng Chính phủ; (để báo cáo)
- Văn phòng Quốc hội; (để báo cáo)
- UBVHGDTNTNNĐ của Quốc hội; (để báo cáo)
- Bộ Y tế; (để phối hợp)
- Bộ LĐTBXH; (để phối hợp)
- Bộ Công an; (để phối hợp)
- Trung ương Đoàn TNCSHCM; (để phối hợp)
- Các Tỉnh ủy, Thành ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố; (để phối hợp)
- Công đoàn Giáo dục Việt Nam; (để phối hợp)
- Hội Khuyến học Việt Nam; (để phối hợp)
- Hội Cựu Giáo chức Việt Nam; (để phối hợp)
- Các Thứ trưởng; (để thực hiện)
- Các đơn vị thuộc Bộ GDĐT; (để thực hiện)
- Các sở GDĐT; các cơ sở GDĐH, trường CĐ, TC đào tạo ngành sư phạm; (để thực hiện)
- Cổng thông tin điện tử Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ GDCTCTHSSV.
BỘ TRƯỞNG
Phùng Xuân Nhạ
Thuộc tính văn bản
Chỉ thị 1921/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường các hoạt động phối hợp quản lý, giáo dục và đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên trong dịp nghỉ hè
Cơ quan ban hành:Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo: Đã biết
Số hiệu:1921/CT-BGDĐTNgày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Phùng Xuân Nhạ
Ngày ban hành:31/05/2017Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Nội dung bản dịch tiếng Anh đang được cập nhật. Nếu Quý khách cần hỗ trợ nhanh hơn vui lòng nhấp vào nút dưới đây:
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!