Quyết định 131/QĐ-BCT 2022 Biểu giá chi phí tránh được năm 2022

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 131/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BIỂU GIÁ CHI PHÍ TRÁNH ĐƯỢC NĂM 2022

__________

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

 

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Thông tư số 32/2014/TT-BCT ngày 09 tháng 10 năm 2014 của trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự xây dựng, áp dụng biểu giá chi phí tránh được và ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ; Thông tư số 29/2019/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2014/TT-BCT quy định về trình tự xây dựng, áp dụng biểu giá chi phí tránh được và ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ và bãi bỏ Thông tư số 06/2016/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2014/TT-BCT;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Biểu giá chi phí tránh được năm 2022 áp dụng cho các nhà máy thủy điện nhỏ đấu nối với lưới điện quốc gia đáp ứng các điều kiện quy định tại Thông tư số 32/2014/TT-BCT ngày 09 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự xây dựng, áp dụng biểu giá chi phí tránh được và ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ (Thông tư số 32/2014/TT-BCT) và Thông tư số 29/2019/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2014/TT-BCT quy định về trình tự xây dựng, áp dụng biểu giá chi phí tránh được và ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ và bãi bỏ Thông tư số 06/2016/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2014/TT-BCT (Thông tư số 29/2019/TT-BCT).

Điều 2. Biểu giá chi phí tránh được năm 2022 ban hành kèm theo Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Điều 3. Biểu giá chi phí tránh được năm 2022 và hợp đồng mua bán điện theo hợp đồng mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ quy định tại Phụ lục IV của Thông tư số 29/2019/TT-BCT được áp dụng bắt buộc trong mua bán điện năng của nhà máy thủy điện nhỏ có đủ điều kiện áp dụng biểu giá theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 29/2019/TT-BCT.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua bán điện, Bên bán điện có trách nhiệm gửi một bản sao hợp đồng đã ký về Cục Điều tiết điện lực.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực; Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo; Chánh Thanh tra Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp, Kế hoạch, Pháp chế; Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Tổng giám đốc các Tổng công ty Điện lực và Giám đốc các đơn vị phát điện có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Các Tổng công ty Điện lực;
- Lưu: VT, ĐTĐL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đặng Hoàng An

 

 

 

BIỂU GIÁ CHI PHÍ TRÁNH ĐƯỢC NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Quyết định số 131/QĐ-BCT ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

 

Thành phần giá

Mùa khô

Mùa mưa

Giờ cao điểm

Giờ bình thường

Giờ thấp điểm

Giờ cao điểm

Giờ bình thường

Giờ thấp điểm

Phần điện năng dư

Giá điện năng (đ/kWh)

 

 

 

 

 

 

 

Miền Bắc

726

726

725

703

704

702

351

Miền Trung

729

729

729

707

708

706

353

Miền Nam

749

749

748

727

727

726

363

Giá công suất cho cả 3 miền (đ/kWh)

1.932

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Biểu giá chi phí tránh được chưa bao gồm thuế tài nguyên nước, tiền dịch vụ môi trường rừng, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và thuế giá trị gia tăng.

- Bên mua có trách nhiệm thanh toán cho Bên bán thuế tài nguyên nước, tiền dịch vụ môi trường rừng, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và thuế giá trị gia tăng.

 

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.

thuộc tính Quyết định 131/QĐ-BCT

Quyết định 131/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Biểu giá chi phí tránh được năm 2022
Cơ quan ban hành: Bộ Công ThươngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:131/QĐ-BCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đặng Hoàng An
Ngày ban hành:28/01/2022Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Công nghiệp , Điện lực
TÓM TẮT VĂN BẢN

Biểu giá chi phí tránh được năm 2022

Ngày 28/01/2022, Bộ Công Thương đã ra Quyết định 131/QĐ-BCT về việc ban hành Biểu giá chi phí tránh được năm 2022.

Cụ thể, thời điểm giờ cao điểm mùa khô: Giá điện năng miền Bắc là 726 đ/kWh, miền Trung là 729 đ/kWh, miền Nam là 749 đ/kWh. Vào thời điểm giờ cao điểm mùa mưa: Giá điện năng miền Bắc là 703 đ/kWh, miền Trung là 707 đ/kWh, miền Nam là 727 đ/kWh. Giá công suất cho cả 3 miền là 1.932 đ/kWh.

Lưu ý, Biểu giá chi phí tránh được chưa bao gồm thuế tài nguyên nước, tiền dịch vụ môi trường rừng, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và thuế giá trị gia tăng. Bên mua có trách nhiệm thanh toán cho Bên bán thuế tài nguyên nước, tiền dịch vụ môi trường rừng, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và thuế giá trị gia tăng.

Biểu giá chi phí tránh được năm 2022 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022.

Xem chi tiết Quyết định 131/QĐ-BCT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE MINISTRY OF

INDUSTRY AND TRADE
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 131/QD-BCT

Hanoi, January 28, 2022

 

DECISION

On promulgating the avoidable cost tariff in 2022

__________

THE MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE

 

Pursuant to the Electricity Law dated December 3, 2004 and the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Electricity Law dated November 20, 2012;

Pursuant to the Government’s Decree No. 98/2017/ND-CP dated August 18, 2017, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Industry and Trade;

Pursuant to the Circular No. 3 2 / 2 0 1 4 / T T – B C T dated October 9, 2014 of the Minister of Industry and Trade, on the procedures for establishment and application of avoidable cost tariff, and promulgation of model power purchase agreement for small hydropower plants; the Circular No. 29/2019/TT-BCT dated November 15, 2019 of the Minister of Industry and Trade, amending and supplementing a number of articles of the Circular No. 3 2 / 2 0 1 4 / T T – B C T, and abolishing the Circular No. 06/2016/TT-BCT amending and supplementing a number of articles of the Circular No. 3 2 / 2 0 1 4 / T T – B C T;

At the proposal of the Director of the Electricity Regulatory Authority of Vietnam.

 

DECIDES:

 

Article 1. To promulgate together with this Decision the avoidable cost tariff in 2022, applicable to small hydropower plants connected to the national electricity grid that satisfy the conditions specified in the Circular No. 32/2014/TT-BCT dated October 9, 2014 of the Minister of Industry and Trade, on the procedures for establishment and application of avoidable cost tariff, and promulgation of model power purchase agreement for small hydropower plants (the Circular No. 32/2014/TT-BCT) and the Circular No. 29/2019/TT-BCT dated November 15, 2019 of the Minister of Industry and Trade, amending and supplementing a number of articles of the Circular No. 32/2014/TT-BCT, and abolishing the Circular No. 06/2016/TT-BCT amending and supplementing a number of articles of the Circular No. 32/2014/TT-BCT (the Circular No. 29/2019/TT-BCT).

Article 2. The avoidable cost tariff in 2022 issued together with this Decision takes effect from January 1, 2022 to December 31, 2022.

Article 3. The avoidable cost tariff in 2022 and the power purchase agreement according to the model contract for small hydropower plants specified in Appendix IV of the Circular No. 29/2019/TT-BCT shall be compulsorily applied in the electricity purchase and sale of small hydropower plants that are eligible for the application of the tariff as prescribed in Clause 3, Article 1 of the Circular No. 29/2019/TT-BCT.

Within 30 days from the date of signing the power purchase agreement, the seller shall be responsible for submitting a copy of the signed agreement to the Electricity Regulatory Authority of Vietnam.

Article 4. The Chief of Office of the Ministry; Director of the Electricity Regulatory Authority; Director of the Electricity and Renewable Energy Agency; Chief Inspector of the Ministry; Directors of the Finance and Enterprise Renewal Department, Planning Department, and Legal Department; General Director of the Vietnam Electricity; General Directors of Power Corporations and Directors of relevant power generation units shall be responsible for implementing this Decision./.

 

For the Minister

The Deputy Minister

DANG HOANG AN

 

 

THE AVOIDABLE COST TARIFF IN 2022

 (Issued together with the Decision No. 131/QD-BCT dated January 28, 2022 of the Minister of Industry and Trade)

 

Price components

Dry season

Rainy season

Peak hours

Normal hours

Low hours

Peak hours

Normal hours

Low hours

Excess electrical energy

Electrical energy costs (VND/kWh)

 

 

 

 

 

 

 

The North

726

726

725

703

704

702

351

The Central

729

729

729

707

708

706

353

The South

749

749

748

727

727

726

363

Capacity cost for all three regions (VND/kWh)

1,932

 

 

 

 

 

 

 

 

Note:

- The avoidable cost tariff is not inclusive of water resource taxes, forest environment service fee, charge for granting water exploitation right and value-added taxes.

- The Buyer shall be responsible for paying the Seller the water resource taxes, forest environment service fee, charge for granting water exploitation right and value-added taxes. 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch LuatVietnam
download Decision 131/QD-BCT DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

download Decision 131/QD-BCT PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi