Quyết định 95/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án đo vẽ bản đồ địa hình và bản đồ địa chính Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Số: 95/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2008

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Dự án đo vẽ bản đồ địa hình và bản đồ địa chính

Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về hoạt động đo vẽ bản đồ;

Theo đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 01/TTr-BTNMT ngày 08 tháng 01 năm 2008,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1.

Phê duyệt Dự án đo vẽ bản đồ địa hình và bản đồ địa chính Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum với các nội dung sau:

1. Thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1.000 cho khu vực đất ở nông thôn, đất quy hoạch có giá trị kinh tế cao; bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2.000 cho khu vực đất nông nghiệp, đất quy hoạch; lập hồ sơ địa chính phục vụ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, kiểm kê, phân loại đất để đền bù giải phóng mặt bằng, làm các thủ tục giao đất, cho thuê đất, quản lý sử dụng đất theo quy hoạch khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y;

Thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000, 1/5.000 dạng số nhằm đáp ứng cho công tác khảo sát, quy hoạch, điều tra, thiết kế chi tiết theo định hướng quy hoạch xây dựng khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y đến năm 2015.

2. Thời gian thực hiện Dự án: năm 2008.

3. Khái toán kinh phí thực hiện Dự án đo vẽ bản đồ địa hình và bản đồ địa chính Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum là 31.024 triệu đồng (trong đó dự phòng là 4.899 triệu đồng).

4. Tổ chức thực hiện dự án: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2.

1. Nguồn vốn thực hiện Dự án:

Bố trí trong dự toán chi sự nghiệp kinh tế năm 2008 đã giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện dự án.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum và Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y để thực hiện việc đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật đất đai.

- Kiểm tra, hướng dẫn đơn vị thực hiện việc thanh toán, quyết toán theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;

Bộ trưởng các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, Trưởng ban Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường,

  Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;

- UBND tỉnh Kon Tum;

- BQL Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y;

- VPCP: BTCN,

  PCN Văn Trọng Lý, Nguyễn Quốc Huy,

  Các Vụ: KTTH, ĐP, NC, TH, Website CP;

- Lưu: VT, NN (4)

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Hoàng Trung Hải

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực