Quyết định 1116/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công nhận thị trấn Kiên Giang, huyện Kiên Lương là đô thị loại IV trực thuộc huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

           BỘ XÂY DỰNG
-------------------
Số: 1116/QĐ-BXD
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2012

 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương
là đô thị loại IV trực thuộc huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.
-----------------
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
 
 
Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/04/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/2/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tại Tờ trình số 78/TTr-UBND ngày 23/8/2012 về việc thẩm định và quyết định công nhận thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang là đô thị loại IV;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Phát triển đô thị,
                                      
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Công nhận thị trấn Kiên Lương là đô thị loại IV trực thuộc huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Kiên Lương và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:        
- Như Điều 2;                                   
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Nội vụ; Kế hoạch & Đầu tư;
Tài chính;Quốc phòng; Công thương; Tài nguyên & Môi trường; Giao thông vận tải; Văn hóa-Thể thao & Du lịch;
- Các Sở: XD; NV tỉnh Kiên Giang;
- Lưu: VP, Cục PTĐT (3).          
BỘ TRƯỞNG
 
 
(đã ký)
 
 
Trịnh Đình Dũng

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực