Nghị quyết 77/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính thị trấn Uyên Hưng và xã Khánh Bình thuộc huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

CHÍNH PHỦ
----------------
Số: 77/NQ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2012

 
 
NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH THỊ TRẤN UYÊN HƯNG
VÀ XÃ KHÁNH BÌNH THUỘC HUYỆN TÂN UYÊN, TỈNH BÌNH DƯƠNG
------------------------------
CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương,
 
 
QUYẾT NGHỊ
 
 
Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính thị trấn Uyên Hưng và xã Khánh Bình thuộc huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
1. Điều chỉnh 24 ha diện tích tự nhiên tại khu vực Dự án khu dân cư Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên thuộc địa bàn khu phố 8, thị trấn Uyên Hưng về xã Khánh Bình quản lý.
2. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thị trấn Uyên Hưng và xã Khánh Bình
a) Huyện Tân Uyên có 59.322 ha diện tích tự nhiên và 203.481 nhân khẩu; có 22 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 03 thị trấn và 19 xã.
b) Thị trấn Uyên Hưng có 3.369 ha diện tích tự nhiên và 15.316 nhân khẩu.
Địa giới hành chính thị trấn Uyên Hưng: Đông giáp các xã: Tân Mỹ, Đất Cuốc; Tây giáp các xã, Tân Hiệp, Hội Nghĩa; Nam giáp các xã: Khánh Bình, Bạch Đằng; Bắc giáp các xã: Tân Lập, Hội Nghĩa.
c) Xã Khánh Bình có 2.175 ha diện tích tự nhiên và 22.668 nhân khẩu.
Địa giới hành chính xã Khánh Bình: Đông giáp xã Bạch Đằng; Tây giáp các xã: Tân Vĩnh Hiệp và Phú Chánh; Nam giáp thị trấn Tân Phước Khánh và xã Thạnh Phước; Bắc giáp thị trấn Uyên Hưng và xã Tân Hiệp, huyện Tân Uyên.
Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.
 

 Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- HĐND, UBND tỉnh Bình Dương;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
- Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ: ĐP, TCCB, TH, KTN, PL, TCCV,  Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC (3b).
TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG




Nguyễn Tấn Dũng

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực