Quyết định 490/QĐ-TTg 2016 đầu tư dự án Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tại Bắc Giang, Điện Biên

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 490/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2016

 
 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THANH THIẾU NIÊN CÁC TỈNH: BẮC GIANG, ĐIỆN BIÊN VÀ BẠC LIÊU
------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đầu tư công;
Xét đề nghị của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại các Tờ trình: số 188-TTr/TWĐTN-VP ngày 09 tháng 3 năm 2016; số 189-TTr/TWĐTN-VP ngày 09 tháng 3 năm 2016; số 190-TTr/TWĐTN-VP ngày 09 tháng 3 năm 2016 và ý kiến thẩm đnh của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 9173/BKHĐT-LĐVX ngày 29 tháng 10 năm 2015,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên các tỉnh: Bắc Giang, Điện Biên và Bạc Liêu do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quản lý, gồm 03 dự án thành phần sau đây:
- Dự án Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Bắc Giang.
- Dự án Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Điện Biên.
- Dự án Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Bạc Liêu.
Về Mục tiêu, quy mô, tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, thời gian và địa Điểm thực hiện từng dự án chi tiết tại Phụ lục kèm theo.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm:
1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên các tỉnh: Bắc Giang, Điện Biên và Bạc Liêu, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.
2. Tổ chức triển khai thực hiện Dự án theo đúng quy hoạch được duyệt, quy định của Luật Đầu tư công, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng và các quy định pháp luật hiện hành.
Điều 3. Điều Khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
2. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật.
3. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các Bộ, cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Các cơ quan có tên tại Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, KTTH, KGVX;
- Lưu: VT, V.III (3b). Dh
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 
PHỤ LỤC I
DỰ ÁN TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THANH THIẾU NIÊN BẮC GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)
 
Tên dự án: Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Bắc Giang
Cơ quan chủ quản đầu tư: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Cơ quan chủ đầu tư: Tỉnh đoàn Bắc Giang
1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác tập hợp và tổ chức các hoạt động vui chơi văn hóa, thể thao, các câu lạc bộ, các lớp năng khiếu, bồi dưỡng và rèn luyện các kỹ năng, kiến thức cho thanh thiếu niên, thực hiện các các cuộc giao lưu học tập gắn liền với các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội thông qua đó góp phần giáo dục toàn diện trí, đức, thể, mỹ cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
2. Quy mô, nội dung đầu tư: Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Bắc Giang được xây dựng trên diện tích đất Khoảng 03 ha, gồm các hạng Mục công trình chủ yếu sau đây:
- Xây dựng khối công trình trung tâm, gồm hội trường, phòng hội thảo, các lớp học, câu lạc bộ và một số phòng dành cho bộ máy quản lý hành chính.
- Xây dựng khối bể bơi có mái kết hợp với khu tắm tráng, phòng kỹ thuật bể bơi, hệ thống giao thông nội bộ và căng tin, sảnh khu bể bơi.
- Công trình đảo hồ: cải tạo hồ và đảo, xây mới một nhà kính - công trình có chức năng phục vụ cho các nhu cầu hoạt động ngoài trời của thanh thiếu niên.
- Hệ thống cổng, tường rào, nhà bảo vệ, hệ thống sân vườn, đường nội bộ, hệ thống hạ tầng cấp thoát nước, lọc nước tuần hoàn, cấp điện, chiếu sáng, phòng chống cháy, phòng chống mối.
- Trang thiết bị phục vụ hoạt động đồng bộ.
3. Tổng mức đầu tư dự kiến: 55.646 triệu đồng (năm mươi lăm tỷ, sáu trăm bốn mươi sáu triệu đồng). Trong đó:
- Ngân sách Trung ương, vốn ngành xã hội hỗ trợ: Không quá 40.520 triệu đồng (bốn mươi tỷ, năm trăm hai mươi triệu đồng).
- Ngân sách địa phương: 15.126 triệu đồng.
4. Địa Điểm đầu tư: Đường Nghĩa Long, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
5. Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2019.
 
PHỤ LỤC II
DỰ ÁN TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THANH THIẾU NIÊN ĐIỆN BIÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)
Tên dự án: Bổ sung một số hạng Mục Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Điện Biên
Cơ quan chủ quản đầu tư: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Cơ quan chủ đầu tư: Tỉnh đoàn Điện Biên
1. Mục tiêu đầu tư: Cải tạo, bổ sung cơ sở vật chất và thiết bị phục vụ cho các hoạt động văn hóa thể thao, các câu lạc bộ, các lớp học kỹ năng và thực hiện các chương trình giao lưu học tập gắn liền với các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội thông qua đó góp phần giáo dục toàn diện trí, đức, thể, mỹ cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
2. Quy mô, nội dung đầu tư: Cải tạo, nâng cấp Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Điện Biên hiện có, gồm các hạng Mục công trình chủ yếu sau đây:
- Cải tạo hệ thống sân vườn, hàng rào.
- Cung cấp, lắp đặt trang thiết bị phục vụ các hoạt động thanh niên.
3. Tổng mức đầu tư dự kiến: Không quá 5.000 triệu đồng (năm tỷ đồng).
Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương, vốn ngành xã hội.
4. Địa Điểm đầu tư: Phường Mường Thanh, Tp. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
5. Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2017.
 
PHỤ LỤC III
DỰ ÁN TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THANH THIẾU NIÊN BẠC LIÊU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)
Tên dự án: Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Bạc Liêu
Cơ quan chủ quản đầu tư: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Cơ quan chủ đầu tư: Tỉnh đoàn Bạc Liêu
1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác tập hợp và tổ chức các hoạt động vui chơi văn hóa, thể thao, các câu lạc bộ, các lớp năng khiếu, bồi dưỡng và rèn luyện các kỹ năng, kiến thức cho thanh thiếu niên, thực hiện các các cuộc giao lưu học tập gắn liền với các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội thông qua đó góp phần giáo dục toàn diện trí, đức, thể, mỹ cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
2. Quy mô, nội dung đầu tư: Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Bạc Liêu được xây dựng trên diện tích đất Khoảng 04 ha, gồm các hạng Mục công trình chủ yếu sau đây:
- Khối hội trường đa năng 500 chỗ, là nơi phục vụ các cuộc mít tinh, hoạt động văn hóa thể thao và tập huấn cho thanh thiếu niên.
- Khối câu lạc bộ, phục vụ cho các hoạt động chuyên đề về văn hóa, rèn luyện kỹ năng, bồi dưỡng nghiệp vụ Đoàn, Đội, Hội...
- Khối phục vụ: là nơi phục vụ lưu trú cho các học viên tham gia các khóa huấn luyện, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ tại trung tâm.
- Hệ thống cổng, tường rào, nhà bảo vệ, hệ thống sân vườn, đường nội bộ; hệ thống cấp thoát nước, cấp điện, chiếu sáng, phòng chống cháy, phòng chống mối.
- Trang thiết bị phục vụ hoạt động đồng bộ.
3. Tổng mức đầu tư dự kiến: 60.000 triệu đồng (sáu mươi tỷ đồng). Trong đó:
- Ngân sách Trung ương, vốn ngành xã hội hỗ trợ: không quá 44.221 triệu đồng (bốn mươi bn tỷ, hai trăm hai mươi mốt triệu đồng).
- Ngân sách địa phương: 15.779 triệu đồng.
4. Địa Điểm đầu tư: Công viên Trần Huỳnh - thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
5. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2016 - 2019.
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi