Quyết định 1241/QĐ-TTg điều chỉnh Dự án Thoát nước và xử lý nước thải Thành phố Hà Giang

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

__________

Số: 1241/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày  16 tháng 7 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Thoát nước và xử lý nước thải thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang” vay vốn ODA của Chính phủ Đan Mạch

_________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Quản lý nợ công ngày 23 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ;

Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 8 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chi và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 8/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4115/TTr-BKHĐT ngày 28 tháng 6 năm 2021 và ý kiến các cơ quan liên quan,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Thoát nước và xử lý nước thải thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang” (Dự án) vay vốn ODA của Chính phủ Đan Mạch với các nội dung:

- Tổng mức đầu tư điều chỉnh là 8.687.000 Euro (tương đương 229,787 tỷ đồng), trong đó bổ sung vốn viện trợ không hoàn lại là 177.000 Euro (tương đương 4,84 tỷ đồng).

- Cơ chế tài chính trong nước áp dụng đối với vốn viện trợ không hoàn lại (177.000 Euro): Ngân sách Trung ương cấp phát 100% cho Dự án. 

- Gia hạn thời gian thực hiện: Đến ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Điều 2. Giao Ủy  ban nhân dân tỉnh Hà Giang:

1. Rút kinh nghiệm việc thực hiện quy định của pháp luật trong tiếp nhận, quản lý khoản viện trợ không hoàn lại cấp cho Dự án, không để xảy ra trường hợp tương tự trong thời gian tới. Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền rà soát lại hợp đồng, hồ sơ thanh, quyết toán đảm bảo đúng quy định pháp luật.

2. Tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 4115/TTr-BKHĐT ngày 26 tháng 6 năm 2021 và Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án; tiến hành trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án làm căn cứ để điều chỉnh quyết định đầu tư Dự án theo quy định hiện hành và chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm toán về thông tin, số liệu báo cáo và hiệu quả đầu tư của Dự án, bảo đảm đúng quy định của pháp luật; khẩn trương phối hợp với Bộ Tài chính hoàn tất thủ xin gia hạn thời gian giải ngân vốn nước ngoài cho Dự án.

3. Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Dự án theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

4. Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ sung phần vốn nước ngoài còn thiếu theo quy định của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2021 của tỉnh Hà Giang.

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- TTgCP, PTTg Phạm Bình Minh;

- Các Bộ: KH&ĐT, TC, NG;

- UBND tỉnh Hà Giang;

- VPCP: BTCN, Trợ lý TTg,

  các Vụ: CN, KTTH, PL, TH;

- Lưu: VT, QHQT(3). MH.

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

[daky]

 

Phạm Bình Minh

 

thuộc tính Quyết định 1241/QĐ-TTg

Quyết định 1241/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án "Thoát nước và xử lý nước thải Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang" vay vốn ODA của Chính phủ Đan Mạch
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1241/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Bình Minh
Ngày ban hành:16/07/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đầu tư , Tài nguyên-Môi trường
TÓM TẮT VĂN BẢN

Điều chỉnh đầu tư Dự án xử lý nước thải TP. Hà Giang vay vốn ODA của Đan Mạch

Ngày 16/7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1241/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án "Thoát nước và xử lý nước thải Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang" vay vốn ODA của Chính phủ Đan Mạch.

Theo đó, Chính phủ điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Thoát nước và xử lý nước thải Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang” vay vốn ODA của Chính phủ Đan Mạch như sau: Tổng mức đầu tư điều chỉnh là 8.687.000 Euro tương đương 229,787 tỷ đồng, trong đó bổ sung vốn viện trợ không hoàn lại là 177.000 Euro tương đương 4,84 tỷ đồng; Ngân cách Trung ương cấp phát 100% cho Dự án; Gia hạn thời gian thực hiện đến ngày 31/12/2021.

Giao UBND tỉnh Hà Giang rút kinh nghiệm thực hiện quy định của pháp luật trong tiếp nhận quản lý khoản viện trợ không hoàn lại cấp cho Dự án. Đồng thời, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền rà soát lại hợp đồng, hồ sơ thanh, quyết toán đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định1241/QĐ-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi