Quyết định 118/QĐ-TTg 2022 đầu tư Dự án Bảo tồn, tu bổ và phát huy giá trị di tích lịch sử Khởi nghĩa Yên Thế, tỉnh Bắc Giang

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
________

Số: 118/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Bảo tồn, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Những địa điểm Khởi nghĩa Yên Thế tại tỉnh Bắc Giang

_____________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, b sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh;

Căn cứ Quyết định số 1732/QĐ-TTg ngày 06/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt những địa điểm khởi nghĩa Yên Thế,

Xét đề nghị của Ủy ban Nhân dân Bắc Giang tại Tờ trình số 27/TTr-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2022 và Báo cáo số 320/BC-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2021; ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 8722/BC-BKHĐT ngày 10 tháng 12 năm 2021 và số 139/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 07 tháng 01 năm 2022,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Bảo tồn, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Những địa điểm Khởi nghĩa Yên Thế tại tỉnh Bắc Giang (giai đoạn I), với nội dung sau:
1. Điều chỉnh nội dung, hạng mục đầu tư Dự án
a) Khu di tích Phồn Xương và đền Thề (điểm a, Khoản 4, Điều 1 Quyết định số 1732/QĐ-TTg ngày 06 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ):
- Bổ sung hạng mục đầu tư nâng cấp, mở rộng đoạn đường dẫn vào cổng chính khu di tích (dài khoảng 102 m); điều chỉnh thiết kế Khu di tích Phồn Xương.
- Tăng diện tích bồi thường giải phóng mặt bằng khu di tích lên 2,33 ha.
b) Cắt giảm nội dung đầu tư tại các khu di tích, gồm: Khu lưu niệm danh nhân Hoàng Hoa Thám (huyện Tân Yên), Di tích lịch sử văn hóa chùa Kem (huyện Yên Dũng), Di tích lịch sử văn hóa đình Đông (huyện Việt Yên).
2. Tổng mức đầu tư điều chỉnh (trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đã giao cho tỉnh Bắc Giang): 133.000 triệu đồng
(Bằng chữ: Một trăm ba mươi ba tỷ đồng chẵn)
3. Điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án đến ngày 31 tháng 12 năm 2024.
4. Địa điểm đầu tư: Thị trấn Phồn Xương huyện Yên Thế và xã Việt Lập huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.
5. Các nội dung khác không thay đổi, tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 1732/QĐ-TTg ngày 06 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.
Điều 2: Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang:
a) Chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, sự phù hợp với quy định của pháp luật về hồ sơ Dự án, các nội dung giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
b) Tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan và chịu trách nhiệm thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quyết định đầu tư Dự án theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công và pháp luật liên quan; tổ chức triển khai Dự án theo đúng nội dung, hoàn thành Dự án đúng thời hạn; bảo đảm bố trí đủ vốn ngân sách địa phương để đầu tư các hạng mục cắt giảm nêu tại Điểm b Khoản 1 Điều 1, bảo đảm mục tiêu đầu tư.
2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách Trung ương, bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm để thực hiện Dự án.
Điều 3. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2. Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- HĐND, UBND tỉnh Bắc Giang;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, CN, QHĐP;
- Lưu: VT, KGVX(03).

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

Vũ Đức Đam

 

thuộc tính Quyết định 118/QĐ-TTg

Quyết định 118/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Bảo tồn, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Những địa điểm Khởi nghĩa Yên Thế tại tỉnh Bắc Giang
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:118/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vũ Đức Đam
Ngày ban hành:21/01/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đầu tư , Xây dựng , Văn hóa-Thể thao-Du lịch
TÓM TẮT VĂN BẢN

Điều chỉnh Dự án Bảo tồn Những địa điểm Khởi nghĩa Yên Thế tại Bắc Giang

Ngày 21/01/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 118/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Bảo tồn, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Những địa điểm Khởi nghĩa Yên Thế tại tỉnh Bắc Giang.

Cụ thể, bổ sung hạng mục đầu tư nâng cấp, mở rộng đoạn đường dẫn vào cổng chính khu di tích (Dài khoảng 102m); điều chỉnh thiết kế Khu di tích Phồn Xương; Tăng diện tích bồi thường giải phóng mặt bằng khu di tích lên 2,33 ha.

Đồng thời, cắt giảm nội dung đầu tư tại các khu di tích, gồm: Khu lưu niệm danh nhân Hoàng Hoa Thám (huyện Tân Yên), Di tích lịch sử văn hóa chùa Kem (huyện Yên Dũng), Di tích lịch sử văn hóa đình Đông (huyện Việt Yên).

Ngoài ra, tổng mức đầu tư điều chỉnh là 133.000 triệu đồng. Thời gian thực hiện Dự án được điều chỉnh đến ngày 31/12/2024.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định118/QĐ-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi