Nghị quyết 31/NQ-CP 2024 Báo cáo đề xuất điều chỉnh đầu tư vùng đồng bào DTTS

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Nghị quyết 31/NQ-CP

Nghị quyết 31/NQ-CP của Chính phủ về thông qua Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 đã hoàn thiện sau khi tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra sơ bộ của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội
Cơ quan ban hành: Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:31/NQ-CPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Trần Lưu Quang
Ngày ban hành:14/03/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đầu tư, Chính sách

TÓM TẮT VĂN BẢN

Thông qua hồ sơ Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư phát triển KT-XH miền núi

Ngày 14/03/2024, Chính phủ ban hành Nghị quyết 31/NQ-CP về thông qua Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 đã hoàn thiện sau khi tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra sơ bộ của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

1. Thông qua hồ sơ Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 đã hoàn thiện sau khi tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra sơ bộ của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

2. Giao Ủy ban Dân tộc tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên Chính phủ để hoàn thiện Hồ sơ; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình của Chính phủ trình Quốc hội quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình theo quy định của pháp luật; gửi hồ sơ đến Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội trước ngày 15/3/2024.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Nghị quyết 31/NQ-CP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ

______

Số: 31/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2024

 

 

NGHỊ QUYẾT

Về thông qua Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình
mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số
và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 đã hoàn thiện sau khi tiếp thu, giải trình
ý kiến thẩm tra sơ bộ của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

___________

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 39/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Xét đề nghị của Ủy ban Dân tộc tại văn bản số 323/TTr-UBDT ngày 01 tháng 3 năm 2024;

Trên cơ sở kết quả Phiếu lấy ý kiến của các thành viên Chính phủ.

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1.

1. Thông qua hồ sơ Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (Chương trình) đã hoàn thiện sau khi tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra sơ bộ của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

2. Giao Ủy ban Dân tộc tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên Chính phủ (kèm theo) để hoàn thiện Hồ sơ; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình của Chính phủ trình Quốc hội quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình theo quy định của pháp luật; gửi hồ sơ đến Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội trước ngày 15 tháng 3 năm 2024.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Thủ trưởng cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Các đồng chí Thành viên Chính phủ;

- Văn phòng Quốc hội;

- Hội đồng Dân tộc Quốc hội;

- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý, Thư ký TTg, các PTTg; các Vụ: KGVX, KTTH;

- Lưu: VT, QHĐP (2) S.Tùng.

TM. CHÍNH PHỦ

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

Trần Lưu Quang

 

 

THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ

_____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2024

 

 

PHIẾU GHI Ý KIẾN THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ

______________

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ.

 

I. NỘI DUNG CHO Ý KIẾN:

1. Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 và dự thảo Tờ trình của Chính phủ đã hoàn thiện sau khi tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra sơ bộ của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Đồng ý þ

Không đồng ý¨

- Ý kiến khác (nếu có):

Đồng ý sau khi rà soát cập nhật số liệu giải ngân theo các văn bản số 9140 /BTC-ĐT ngày 25/8/2023 về báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 - Kỳ báo cáo: 6 tháng (chi tiết các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương); văn bản số 12028/BTC-ĐT ngày 03/11/2023 về tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn NSNN lũy kế 9 tháng, ước thực hiện 10 tháng kế hoạch năm 2023; văn bản số 1197/BTC-ĐT ngày 30/01/2024 về tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn NSNN lũy kế 12 tháng, ước thực hiện 13 tháng kế hoạch năm 2023.

II. Ý KIẾN KHÁC (nếu có):

 

 

THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ

_____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2024

 

 

PHIẾU GHI Ý KIẾN THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ

______________

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ.

 

I. NỘI DUNG CHO Ý KIẾN:

1. Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 và dự thảo Tờ trình của Chính phủ đã hoàn thiện sau khi tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra sơ bộ của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Đồng ý þ

Không đồng ý¨

- Ý kiến khác (nếu có):

Tại dự thảo Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư, đề nghị nghiên cứu, xem xét gộp mục VI (Phân tích, đánh giá những ảnh hưởng, tác động của Chương trình sau điều chỉnh) trang 14 dự thảo báo cáo và mục VII (Đánh giá hiệu quả của Chương trình sau điều chỉnh) trang 15 dự thảo thành một mục để đảm bảo tính hợp lý, khoa học của Báo cáo. Đồng thời, chỉnh sửa dự thảo Tờ trình cho phù hợp.

II. Ý KIẾN KHÁC (nếu có):

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi