Nghị định 20-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGHị địNH

CủA CHíNH PHủ Số 20/CP NGàY 15/3/1994

Về VIệC BAN HàNH BảN QUY CHế QUảN Lý Và Sử DụNG

NGUồN Hỗ TRợ PHáT TRIểN CHíNH THứC.

 

CHíNH PHủ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Pháp lệnh về Ký kết và thực hiện điều ước quốc tế của Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 07 tháng 10 năm 1989;

Để thống nhất quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;

Theo đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,

 

NGHị địNH:

 

Điều 1. - Ban hành kèm theo Nghị định này bản Quy chế Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức, gọi tắc là ODA.

 

Điều 2. - Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký. Những quy định đã ban hành trước đây trái với Quy chế này đều bãi bỏ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Quy chế này.

 

Điều 3. - Bộ trưởng, Thủ tướng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng cơ quan Trung ương của các đoàn thể quần chúng có trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

QUYCHế

QUảN Lý Và Sử DụNG NGUồN Hỗ TRợ PHáT TRIểN CHíNH THứC

(Ban hành kèm theo Nghị định số 20/CP ngày 15/3/1994).

 

CHươNG I
QUY địNH CHUNG

 

Điều 1. - Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoan nghênh các Chính phủ, tổ chức nước ngoài hỗ trợ phát triển chính thức cho Việt Nam trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền của Việt Nam.

Chính phủ Việt Nam cam kết sử dụng một cách có hiệu quả nhất, đúng mục tiêu và tuân thủ nghiêm chỉnh các Điều ước quốc tế về hỗ trợ phát triển chính thức mà Chính phủ Việt Nam đã ký kết với các Chính phủ và tổ chức nước ngoài.

 

Điều 2.- Hỗ trợ phát triển chính thức (sau đây gọi là ODA) nói trong Quy chế này được hiểu là một hình thức hợp tác phát triển giữa Việt Nam với Chính phủ nước ngoài, các tổ chức quốc tế liên Chính phủ, các tổ chức phi Chính phủ (sau đây gọi tắt là Bên nước ngoài).

 

Điều 3. - ODA viện trợ không hoàn lại và các khoản cho vay với các điều kiện ưu đãi về lãi suất và thời hạn thanh toán.

ODA bao gồm các loại chủ yếu sau đây:

- Hỗ trợ cán cân thanh toán bằng tiền mặt hoặc hàng hoá;

- Hỗ trợ theo chương trình;

- Hỗ trợ theo dự án.

 

Điều 4. - ODA dành cho Việt Nam là một trong những nguồn ngân sách quan trọng của Nhà nước được sử dụng cho những mục tiêu ưu tiên của công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội.

a) ODA không hoàn lại được ưu tiên sử dụng cho các chương trình và dự án thuộc các lĩnh vực sau đây:

- Y tế, dân số và kế hoạch hoá gia đình;

- Giáo dục và đào tạo;

- Các vấn đề xã hội (xoá đói giảm nghèo, phát triển nông thôn và miền núi, cấp nước sinh hoạt...);

- Nghiên cứu các chương trình, dự án phát triển (tổng quan, quy hoạch, lập báo cáo khả thi...);

- Bảo vệ môi trường, môi sinh;

- Hỗ trợ ngân sách;

- Hỗ trợ nghiên cứu khoa học và công nghệ;

- Hỗ trợ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trong một số trường hợp cá biệt.

b) ODA cho vay được ưu tiên sử dụng cho các dự án và chương trình xây dựng hoặc cải tạo cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội thuộc các lĩnh vực sau đây:

- Năng lượng,

- Giao thông vận tải,

- Nông nghiệp,

- Thuỷ lợi,

- Thông tin liên lạc,

- Xã hội (y tế, giáo dục, đào tạo, cấp thoát nước...),

- Một số lĩnh vực khác, kể cả một số dự án sản xuất cá biệt.

Trong một số chương trình, dự án cụ thể có thể kết hợp sử dụng một phần ODA không hoàn lại và một phần ODA cho vay.

 

Điều 5.-

a) Chính phủ thống nhất quản lý ODA, bao gồm việc xác định chủ trương và phương hướng thu hút, vận động Bên nước ngoài; đàm phán và ký kết các Điều ước quốc tế; tổ chức giám sát quá trình thực hiện và đánh giá kết quả.

Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ Tài Chính, Bộ Ngoại giao, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Văn phòng Chính phủ giúp Thủ tướng Chính phủ trong công tác quản lý ở tầm vĩ mô, trong đó Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước là cơ quan đầu mối trong việc điều phối, quản lý và sử dụng các nguồn ODA.

b) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan Trung ương của các đoàn thể quần chúng chịu trách nhiệm trước Chính phủ về việc quản lý và sử dụng có hiệu quả ODA cho các chương trình và dự án thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, địa phương mình.

c) Chủ nhiệm chương trình, Giám đốc dự án, Chủ đầu tư các công trình sử dụng ODA chịu trách nhiệm thực hiện các qui định của Nhà nước liên quan đến việc quản lý và sử dụng ODA và các qui định của Điều ước quốc tế liên quan về phần ODA được tiếp nhận.

 

CHươNG II
Ký KếT đIềU ướC QUốC Tế ODA

 

Điều 6. - Việc tổ chức vận động ODA phải căn cứ vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch đầu tư, quy hoạch ODA, kế hoạch 5 năm và hàng năm và nhu cầu của Nhà nước về các nguồn vốn hỗ trợ bên ngoài trong từng thời kỳ.

Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước chủ trì việc phối hợp các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan nghiên cứu chủ trương và phương hướng vận động ODA, dự kiến quy hoạch ODA và lập danh mục các chương trình, dự án ưu tiên sử dụng ODA trình Chính phủ phê duyệt.

Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan chuẩn bị và tổ chức các hoạt động vận động ODA.

 

Điều 7. - Căn cứ vào quy hoạch ODA và danh mục các chương trình, dự án ưu tiên sử dụng ODA đã được Chính phủ phê duyệt, Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước thống nhất ý kiến với Bộ Tài chính về hạn mức và điều kiện vay trả ODA... chuẩn bị nội dung đàm phán với Bên nước ngoài trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Sau khi phê duyệt, Thủ tướng Chính phủ sẽ chỉ định Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước hoặc cơ quan chủ trì đàm phán với Bên nước ngoài. Trước khi tiến hành đàm phán, cơ quan được chỉ định đàm phán phải thống nhất ý kiến với Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước về nội dung đàm phán và với Bộ Tài chính về hạn mức và điều kiện vay trả (nếu có liên quan đến ODA cho vay).

Trong quá trình đàm phán nếu có những thay đổi so với nội dung đã được phê duyệt, cơ quan chủ trì đàm phán phải trình với Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Nếu cơ quan đàm phán không phải là Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước thì khi trình Thủ tướng Chính phủ phải có ý kiến của Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước.

 

Điều 8. - Sau khi kết thúc đàm phán, cơ quan được uỷ quyền đàm phán trình thủ tướng Chính phủ về kết quả đàm phán, nội dung các văn bản thoả thuận sẽ ký với Bên nước ngoài đồng thời đề xuất người thay mặt Chính phủ ký Điều ước quốc tế về ODA với Bên nước ngoài. Văn bản trình Thủ tướng Chính phủ phải kèm theo ý kiến chính thức bằng văn bản của Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính.

 

Điều 9. - Việc ký, nộp bản gốc và trình Chính phủ phê duyệt Điều ước quốc tế về ODA thực hiện theo quy định tại các Điều 6, Khoản 3, Điều 7 và Điều 8 của Nghị định số 182-HĐBT ngày 28/5/1992 của Hội đồng Bộ trưởng.

 

Điều 10. - Trong trường hợp Điều ước quốc tế của Việt Nam ký với bên nước ngoài về ODA yêu cầu phải được ký kết với danh nghĩa Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì cơ quan đề xuất phải thực hiện theo các quy định tại các Điều 7, 8 và 9 của Quy chế này để Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định.

 

Điều 11. - Trong trường hợp Điều ước quốc tế có những điều khoản trái với luật pháp của Việt Nam, cơ quan đề xuất ký Điều ước quốc tế phải phối hợp cùng Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp để thống nhất ý kiến báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định.

 

CHươNG III
QUảN Lý ODA

 

Điều 12. - Việc quản lý ODA dưới dạng tiền, hàng hoá, gồm cả máy móc, thiết bị, công trình xây dựng phải tuân theo chế độ quản lý ngân sách Nhà nước.

Việc quản lý về mặt tài chính đối với ODA cho vay phải tuân theo các quy định của Quy chế Quản lý vay và trả nợ nước ngoài ban hành kèm theo Nghị định số 58-CP ngày 30/8/1993 của Chính phủ.

 

Điều 13. - Việc quản lý ODA sử dụng cho các công trình xây dựng cơ bản phải theo đúng Quy chế này cũng như các chế độ quản lý hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. Các công trình xây dựng cơ bản phải có đủ hồ sơ pháp lý theo đúng quy định. Tiến độ thực hiện công trình phải được thể hiện và cân đối trong kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm của Nhà nước cũng như của Bộ, ngành và địa phương. Nếu quy chế sử dụng vốn của Bên nước ngoài đối với một số chương trình, dự án cụ thể không phù hợp với quy chế hiện hành của Nhà nước Việt Nam thì Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ Tài chính và Bộ, ngành có liên quan phải trình Chính phủ quyết định.

 

Điều 14. - Các khoản ODA không hoàn lại có thể được Chính phủ cấp lại dưới dạng cấp phát vốn đầu tư xây dựng cơ bản của ngân sách Nhà nước hoặc dưới dạng tín dụng đầu tư của Nhà nước. Chính phủ cấp các khoản ODA không hoàn lại theo chế độ cấp phát vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước thể hiện trong kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm để đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội không có khả năng hoàn vốn.

Thông qua một số ngân sách được Chính phủ chỉ định, các khoản ODA cho các dự án, công trình có khả năng hoàn vốn sẽ được dùng cho vay lại. Tuỳ thuộc vào đặc thù của từng loại vốn vay và viện trợ, Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước trao đổi thống nhất với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan có liên quan về kế hoạch cho vay lại và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Các Chủ dự án sử dụng phần ODA do Chính phủ cho vay lại có trách nhiệm hoàn trả khoản cho vay theo đúng quy định.

 

Điều 15. - Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan bố trí các nguồn ODA cho các chương trình và dự án phù hợp với đặc điểm và tính chất của từng loại tài trợ để bảo đảm hiệu quả sử dụng cao nhất.

 

Điều 16. - Các chương trình và dự án sử dụng ODA phải thực hiện thông qua đấu thầu quốc tế, trừ những trường hợp đặc biệt Thủ tướng Chính phủ sẽ có quyết định riêng. Việc tổ chức đấu thầu quốc tế với các chương trình và dự án ODA được thực hiện theo quy chế đấu thầu quốc tế do Chính phủ quy định.

 

Điều 17. - Thủ trưởng các Bộ, ngành, địa phương và cơ quan Trung ương, các đoàn thể quần chúng chịu trách nhiệm trước Chính phủ về việc kiểm tra giám sát việc tiếp nhận và sử dụng ODA của các dự án, chương trình thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, địa phương mình.

Các cơ quan Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Ngoại giao và Văn phòng chính phủ có trách nhiệm hướng dẫn, giúp đỡ các Bộ, ngành, địa phương trong công tác kiểm tra giám sát, đồng thời theo chức năng của mình trực tiếp tiến hành kiểm tra, giám sát (định kỳ và đột xuất) việc quản lý sử dụng ODA của các Bộ, ngành, cơ quan, địa phương có liên quan.

Việc kiểm tra các công trình xây dựng cơ bản sử dụng ODA phải theo đúng quy định hiện hành về quản lý xây dựng cơ bản.

 

Điều 18. - Hàng quý và hàng năm, các Chủ nhiệm chương trình, Giám đốc dự án sử dụng ODA phải báo cáo tình hình tiếp nhận và sử dụng lên các cơ quan quản lý liên quan.

Sau khi kết thúc chương trình, dự án, Chủ nhiệm chương trình, Giám đốc dự án phải có báo cáo bằng văn bản lên cơ quan chủ quản, Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Văn phòng Chính phủ về kết quả cuối cùng của việc tiếp nhận và sử dụng, kèm theo các bản quyết toán tài chính.

Việc quản lý nguồn viện trợ phi Chính phủ tiếp tục thực hiện theo bản Quy định trong quan hệ viện trợ đối với các tổ chức phi Chính phủ, đã ban hành kèm theo Quyết định số 80/CP ngày 28/3/1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ).

Thuộc tính văn bản
Nghị định 20-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức
Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 20-CP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Nghị định Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 15/03/1994 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đầu tư
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------
No. 20-CP
Hanoi, March 15, 1994

 DECREE
ON MANAGEMENT AND UTILIZATION OF OFFICIAL DEVELOPMENT AIDS RESOURCES
THE GOVERNMENT
Pursuant to the Law on Organization of Government dated 30 September 1992;
Pursuant to the Ordinance on signing and implementing the international Treaties of S.R. of Vietnam dated 7 October 1989;
To manage solely the Official Development Aids resources;
On the proposals of the Minister, Chairman of the State Planning Committee, the Minister of Finance, Justice and the Government of the State Bank of Vietnam
DECREES
Article 1
To promulgate hereby in conjunction with this Decree the Regulation on Management and Utilization of Official Development  Aids (ODA) resources.
Article 2
This degree shall go into effect from the signing date. All previously issued provisions which are contrary to Regulation shall be hereby repealed.
The Minister, Chairman of the State Planning Committee will be responsible for providing guidance on the implementation of this Regulation.
Article 3
The Ministers, the head of ministry ranking bodies, the heads of governmental offices, the chairmen of the people's committee of the provinces and cities under central authority and the heads of the central offices of the Mass Organizations shall be responsible for the implementation of this Degree.
 

 
FOR THE GOVERNMENT
VICE PRIME MINISTER
Phan Van Khai

 
REGULATION
ON MANAGEMENT AND UTILIZATION OF OFFICIAL DEVELOPMENT AIDS
(Promulgated in conjunction with Decree No 20-CP dated 15 March 1994)
Chapter 1
GENERAL PROVISIONS
Article 1
The Government of the Socialist Republic of Vietnam welcomes all foreign  governments and organizations to support Vietnam by providing Official Development Aids on the principles of respecting its independence and sovereignty.
The Government of Vietnam undertakes to utilize Official Development Aids in the most effective way, for the right purposes and in compliance with the international treaties on Official Development Aids that have been signed between Vietnam's government and the foreign governments and organizations.
Article 2
The "Official Development Aids" (hereafter referred to as ODA) in this Regulation mean a form of development cooperation between Vietnam's government and foreign governments, multi-government international organizations, Non- Governmental Organizations.(hereafter referred to as foreign party).
Article 3
ODA are non-refundable assistance and credits with privileged conditions in respect to interest and term of payment, ODA include the following forms:
+ ODA for balance of Accounts in cash or goods.
+ ODA program
+ ODA project
Article 4
ODA for Vietnam is one of important budgetary sources of the State and should be used for prior targets of socio- economic building and development.
a/ A priority for having non - refundable ODA will be given to programs and projects in the following fields:
+ Health care, population control and family planning
+ Education and training
+ Social Affairs (doing away with starvation and poverty, rural and highlands development, domestic water supply, ect.)
+ Studying the development programs and projects (overview, planning, feasibility reports etc.)
+ Environmental and ecological protections
+ Supporting the budgets
+ Supporting the scientific and technological research activities
+ Supporting the production and business operations in some specific cases.
b/ A priority for getting ODA loans will be given to projects and programs for constructing or upgrading the socio-economic infrastructure in the following fields:
+ Energy
+ Transport and Communication
+ Agriculture
+ Water resources development
+ Information and Telecommunication
+ Social affairs (health care, education and training, water supply and drainage etc.)
+ Some others, including specific production projects.
In some concrete cases, the combination of non- refundable ODA and loans shall be possible.
Article 5
a/ The government will solely manage ODA. The management includes : To lay down the guidelines and orientations attracting and canvassing foreign parties. To negotiate and sign international treaties. To conduct supervising and evaluating activities during implementation The State Planning Committee, the Ministries of  Finance, Foreign Affairs, the State Bank of Vietnam and the Government's office shall assist the Prime Minister in macro management. The State Planning Committee will be the key body functioning the dispatch, management and utilization  of ODA resources.
b/ The Ministries and ministry ranking bodies, government offices, the People's committee of provinces and cities under central authority and the central offices of mass organizations shall be responsible to the government for effective management and utilization of ODA resources offered to the programs and projects in their respective sphere of responsibility.
c/ The ODA program  directors, ODA project managers and investors shall be responsible for the implementation of the state provisions on the ODA management and utilization as well as the  terms of international treaty relevant to the received ODA.
Chapter II
SIGNING THE ODA INTERNATIONAL TREATIES.
Article 6
ODA canvassing operation must be based on the strategy for socio-economic development, investment planning and the ODA planning, the 5 year plans and annual plans as well as the needs of the stare for external supporting resources in each period.
The State Planning Committee will co-ordinate the ministries, ministry ranking bodies and government offices concerned to set forth the ODA canvassing guidelines and orientations, the proposed ODA planning and to draw up the list of privileged ODA programs and projects to be submit to the government for approval.
The State Planning Committee will cooperate with the Ministry of Foreign Affairs and the related bodies in preparation and organization of ODA canvassing campaign.
Article 7
Based on approved ODA planning and the list of privileged ODA programs and projects, the State Planning Committee and the Ministry of Finance should come to an agreement on the limit and conditions of ODA loan and payment to prepare the contents to be negotiated with foreign partner and submit them to the Prime Minister for approval.
After approving, the Prime Minister will assign the State Planing Committee or a state body to hold talks with foreign party. Before holding talk, the assigned body must agree with the State Planning Committee on the negotiation of contents and with  the Ministry of Finance on the limit and conditions of ODA loan and  payment (in case of ODA credits).
Any amendment of the approved contents arises from the talks must be submitted to the Prime Minister for his consideration and decision, it would consult the State Planning Committee.
If the negotiating body was other than the State Planning Committee, before referring the amendments to the Prime Minister, it would consult the State Planning Committee.
Article 8
After the end of the talk, the authorized to hold talks body will refer the results of the talk, the proposed agreement to be signed to the Prime Minister and nominate a candidate who will be on the government to sign international treaty with the foreign party to the submitted document official comments in will written form of the State Planning Committee, the Ministry of Foreign Affairs, Justice, Finance must be attached.
Article 9
The procedure of signing, submitting the origin of the ODA international treaty to the  Government for approval is in compliance with the terms stipulated in the Article 6 (item 3) the article 7 and 8 of Decree No 182/HDBT dated 28 May 1992 of the Government.
Article 10
In case the ODA international treaty is required to be signed by the name of the State of Vietnam , the proposing body must comply with the stipulation of Article 7,8 and 9 of this Regulation so that the Prime Minister can submit the matter to the President of the Vietnam for his consideration and decision.
Article 11
In case if there were in the ODA  international treaty the clauses which are in contrary to the law of Vietnam, the proposing body would have to cooperate with the Ministries of Foreign Affairs and Justice to make a report then send it to the Prime Minister, the last will submit the matter to the President of the Vietnam for his consideration and decision.
Chapter III
ODA MANAGEMENT
Article 12
ODA resources in form of money, goods, machinery, equipment, construction works must be managed in compliance with the system of the State budgetary management.
In respect to ODA credits Financial management must be in compliance with the provision of the Regulation on Borrowing and Paying foreign debt, issued in conjunction with Decree No 58/ CP dated 30 August 1993 of the Government.
Article 13
ODA management in capital construction must be in compliance with the above mentioned regulation and with in effect at present state system of investment management in capital construction. Any capital construction work must have, as stipulated, its completed legal file.
Construction schedule must be described and balanced in annual investment plan for capital construction of the state, the Ministry, branch and locality as well. If the foreign regulation on funds use, applied to some concrete programs or projects, are not fit for Vietnam's regulation in effect at present, the related ministries and branches must submit the matter to the Government for decision.
Article 14
The non-refundable ODA items may be re-allocated by the Government in form of the State budgetary financing of capital construction or in form of the state investment credits. The Government allocates the non - refundable ODA items by the state budgetary financing of capital construction, display in the annual investment plan for capital construction as the investment for  building socio-economic infrastructures that are insolvent projects.
Through some banks, appointed by the Government, ODA items for solvent programs and projects shall be used for re- crediting. The State Planning Committee, subject to the specific characteristics of each borrowed fund and assistance, after consulting the Ministry of Finance and the State Bank of Vietnam on the re-crediting plan, will submit it to the Prime Minister for approval.
The project implementing agency using the ODA items re-credited by the state is responsible for repayment the loan in accordance with the present regulations.
Article 15
The State Planning Committee, in cooperation with the state bodies concerned, will distribute ODA resources to the programs and projects which are suitable for the nature and particularities of each sponsorship to ensure maximum efficiency of resources use.
Article 16
ODA programs and projects must be implemented by international competitive tender. Only in some special cases, the decision will be subject to the Prime Minister. The international tendering for implementation of ODA programs and projects will be performed in accordance with the regulation on international bid stipulated by the Government.
Article 17
The heads of Ministries, branches, localities and the central offices of mass organizations shall be responsible to the Government for controlling, supervising the reception and utilization of ODA resources of programs and projects in their respective sphere of management.
The State Planning Committee, the Ministry of Finance, the State Bank of Vietnam, the Ministry of Foreign Affairs and Government's office shall be responsible for guiding and helping the ministries, branches and localities in the inspection and supervision, at the same time, according to their respective functions, shall directly carry out periodical and sudden inspection and  supervision of ODA management and utilization of the ministries, branches and localities concerned.
The inspection of the ODA capital construction works must be in compliance with the provisions on management of capital construction valid at present.
Article 18
Every quarter and every year ODA project managers and ODA programs directors have to make reports on ODA reception and utilization to be submitted to the related managerial bodies.
After the termination of a project or program, project manager or program director has to send to the body in charge, the State Planning Committee, the Ministry of Finance, the State Bank of Vietnam and the Government's office a report on the final results of ODA reception and utilization, to which financial report should be attached.
The management of non-governmental sources will continue complying with the regulations on assisting relationship with non-governmental organizations, issued in conjunction with decision No 80/CT dated 28 March 1991 of the Chairman of the Council of Ministers ( Now- the Prime Minister)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!