Chỉ thị 03/2008/CT-BXD của Bộ Xây dựng về một số giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đầu tư phát triển và kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2008 của Bộ Xây dựng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỈ THỊ

CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 03/2008/CT-BXD NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2008

VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

NĂM 2008 CỦA BỘ XÂY DỰNG

 

Năm 2008 là năm bản lề của kế hoạch 05 năm giai đoạn 2006 - 2010, kết quả thực hiện kế hoạch năm 2008 có ý nghĩa rất quan trọng, tạo tiền đề cho việc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu của  kế hoạch 05 năm giai đoạn 2006 - 2010. Tuy nhiên, ngay từ đầu năm tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội  có những diễn biến phức tạp, khó lường, giá cả tăng cao và chưa có dấu hiệu dừng lại, làm ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển và đời sống nhân dân. Trước tình hình đó, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo, đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong tình hình hiện nay là: phấn đấu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội  và tăng trưởng bền vững; trong đó kiềm chế lạm phát  là mục tiêu ưu tiên hàng đầu.

Nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ thị Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc các Tổng công ty, Giám đốc các công ty độc lập và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng tập trung tổ chức thực hiện những giải pháp chủ yếu sau đây: 

1. Tiến hành rà soát, cân đối lại kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2008 của đơn vị, bảo đảm tính khả thi, phù hợp với  khả năng cân đối nguồn lực của đơn vị trước tình hình giá cả thị trường đang có nhiều biến động, nhà nước thực hiện một số biện pháp để khắc phục và kiềm chế lạm phát, các ngân hàng kiểm soát chặt việc cho vay vốn đầu tư. Không chạy theo chỉ tiêu tăng trưởng đã đề ra từ năm 2007 mà phải điều chỉnh lại kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế.

Kết quả rà soát, điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2008 của các đơn vị gửi về Bộ Xây dựng (Vụ Kế hoạch - Thống kê) trước ngày 15/04/2008.

2. Về đầu tư phát triển:

-  Rà soát ngay các dự án đang triển khai và các dự án đang chuẩn bị đầu tư, kiên quyết dừng triển khai các dự án không có hiệu quả, không khả thi, không đủ điều kiện thực hiện.

- Tập trung vốn để hoàn thành các dự án đầu tư sắp hoàn thành, dự án có khả năng phát huy hiệu quả sớm.

- Đi đôi với đa dạng hoá hình thức đầu tư, cần ưu tiên đầu tư vào các ngành nghề mũi nhọn, có lợi thế cạnh tranh và phát triển thương hiệu của doanh nghiệp; tiếp tục thu hút vốn đầu tư cho các dự án từ các nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế.

Việc góp vốn hoặc kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn để đầu tư các dự án, chuyển nhượng dự án phải được thực hiện trên nguyên tắc có hiệu quả, đảm bảo lợi ích của đơn vị và của Nhà nước. Trước khi thực hiện, các đơn vị phải báo cáo phương án, đánh giá sơ bộ để được Bộ xem xét, chấp thuận về chủ trương.

3. Về sản xuất kinh doanh :

- Đối với hoạt động xây lắp, kiên quyết không nhận thầu thực hiện các công trình chưa đủ thủ tục, thiếu vốn, khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng, giá cả không hợp lý. Tập trung nghiên cứu, giải quyết các gói thầu bị ảnh hưởng trượt giá, theo chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Xây dựng (Thông tư số 05/2008/TT-BXD ngày 22/02/2008).

- Đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, cần tập trung sức sản xuất, tăng năng suất, tăng sản lượng, tập trung cải tiến mẫu mã sản phẩm, sản xuất hàng chất lượng cao, đảm bảo nguồn cung trên thị trường nội địa; đẩy mạnh lưu thông, tiêu thụ sản phẩm và xuất khẩu; công khai giá bán tại doanh nghiệp và các đại lý; chấn chỉnh, ngăn chăn việc đầu cơ nâng giá; nghiêm chỉnh thực hiện việc ổn định giá xi măng theo chỉ đạo của Chính phủ.

- Các doanh nghiệp cần khẩn trương tiến hành rà soát lại các chi phí, đặc biệt là chi phí sản xuất và chi phí quản lý, nhằm giảm chi phí trung gian, hạ giá thành sản phẩm; tăng cường quản trị doanh nghiệp; đối chiếu, thanh toán, thu hồi công nợ để tăng vòng quay vốn, giảm áp lực khó khăn về tài chính.

4. Về sắp xếp đổi mới doanh nghiệp :

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung công việc đã nêu  trong Chỉ thị số 05/2007/CT-BXD ngày 09/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc tiếp tục nâng cao chất lượng công tác sắp xếp, đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Xây dựng giai đoạn 2007-2010.

- Tổ chức triển khai thực hiện tốt Quyết định số 1493/QĐ-TTg ngày 08-11-2007 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản số 1065/VPCP-ĐMDN ngày 20-02-2008 của Văn phòng Chính phủ về phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Xây dựng giai đoạn 2007 – 2010. 

- Tổ chức thực hiện Đề án thành lập các Tập đoàn kinh tế sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm: xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Điều lệ tổ chức, Quy chế tài chính Công ty mẹ Tập đoàn; xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án nhân sự chủ chốt của Công ty mẹ Tập đoàn.

- Khẩn trương nghiên cứu, xây dựng Đề án hình thành Tập đoàn Đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản Phương Nam do Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam làm nòng cốt và Tập đoàn Công nghiệp Xi măng Việt Nam do Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam làm nòng cốt, báo cáo Bộ trong Quý II-2008 để trình Thủ tướng Chính phủ.

- Củng cố, kiện toàn bộ máy kế toán, tài chính, thống kê; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tài chính, báo cáo thống kê theo quy định.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Gắn việc quản lý thu chi ngân sách nhà nước với việc thực hiện Chương trình hành động triển khai Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Chương trình hành động thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng của Bộ và của đơn vị; phát hiện, ngăn chặn, không để xảy ra tình trạng tham nhũng tại doanh nghiệp, đơn vị.

Khẩn trương tổ chức triển khai các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước theo đúng các quy định hiện hành, bảo đảm tiến độ, khối lượng, chất lượng và các thủ tục để triển khai giải ngân ngay từ đầu năm. Các dự án đầu tư đã hoàn thành và đưa vào sử dụng phải thực hiện khẩn trương, nghiêm túc việc nghiệm thu, thanh toán, quyết toán theo quy định và có kế hoạch khai thác, sử dụng có hiệu quả tài sản đã đầu tư một cách có hiệu quả.

6. Về tổ chức thực hiện :

Giao Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp của Bộ tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án đầu tư và trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; chủ trì chỉ đạo thực hiện Chỉ thị Bộ trưởng.

Giao Vụ Vật liệu xây dựng chủ trì phối hợp các Tổng Hội, Hội nghề nghiệp, Hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh VLXD theo dõi, đề  xuất các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu hàng hoá, đẩy mạnh xuất khẩu, giảm nhập siêu, bình ổn thị trường VLXD. Định kỳ báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Giao Cục Quản lý nhà chủ trì theo dõi, đề  xuất các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu hàng hoá, bình ổn thị trường bất động sản.

Giao Vụ  Kế hoạch – Tài chính  là đầu mối tổng hợp; các Vụ: Tổ chức cán bộ, Kinh tế xây dựng, Quản lý hoạt động xây dựng theo chức năng được giao, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả thực hiện Chỉ thị này.

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc các Tổng công ty, Giám đốc các công ty độc lập, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Hồng Quân

 

 

thuộc tính Chỉ thị 03/2008/CT-BXD

Chỉ thị 03/2008/CT-BXD của Bộ Xây dựng về một số giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đầu tư phát triển và kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2008 của Bộ Xây dựng
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:03/2008/CT-BXDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Nguyễn Hồng Quân
Ngày ban hành:31/03/2008Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đầu tư , Xây dựng
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Chỉ thị 03/2008/CT-BXD

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi