Quyết định 621/QĐ-LĐTBXH Kế hoạch chọn nhà thầu của Trung tâm Lao động ngoài nước

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

________

Số: 621/QĐ-LĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch thuê, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuê cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo của Trung tâm Lao động ngoài nước

_________________

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 2403/21/CT/GL-HNO ngày 02/4/2021 của Công ty TNHH tư vấn thẩm định và đầu tư công nghệ Gia Lộc và các báo giá kèm theo;

Căn cứ Tờ trình số 275/TTr-TTLĐNN ngày 07/4/2021 của Trung tâm Lao động ngoài nước về việc Kế hoạch thuê, dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuê có sở vật chất phục vụ công tác đào tạo của Trung tâm Lao động ngoài nước;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thuê và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuê cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo của Trung tâm Lao động ngoài nước với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Kế hoạch thuê cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo của Trung tâm Lao động ngoài nước theo Phụ lục 01 kèm theo.

2. Tổng kinh phí tối đa theo kế hoạch: 1.866.568.000 đồng (Một tỷ, tám trăm sáu mươi sáu triệu, năm trăm sáu tám nghìn đồng), trong đó kinh phí dự phòng là 62.733.000 đồng (Sáu mươi hai triệu, bảy trăm ba mươi ba nghìn đồng).

3. Nguồn vốn sử dụng: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

4. Thời gian thực hiện: Quý II Năm 2021.

5. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Phụ lục 02 kèm theo.

Điều 2. Giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước chịu trách nhiệm:

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tổng kinh phí được phê duyệt tại Điều 1, yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng đối với cơ sở đào tạo cần thuê, thực tế mặt bằng giá cả trên thị trường tại thời điểm phê duyệt dự toán, chế độ, tiêu chuẩn định mức chi tiêu tài chính theo quy định hiện hành để lập, phê duyệt dự toán gói thầu (kể cả kinh phí dự phòng nếu thực sự cần thiết) và hồ sơ yêu cầu làm cơ sở đánh giá, lựa chọn nhà thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, thương thảo, ký kết hợp đồng, nghiệm thu quyết toán và quản lý, sử dụng tài sản thuê theo quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu và các văn bản có liên quan, đảm bảo không vượt tổng kinh phí đã được Bộ phê duyệt tại Điều 1, đồng thời đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo theo quy định.

2. Thực hiện mua sắm dịch vụ phải tuân thủ theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, quy định của pháp luật về đấu thầu qua mạng; đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được Bộ giao, đảm bảo hiệu quả, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát tiền, tài sản nhà nước.

3. Báo cáo kết quả thực hiện về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) để theo dõi, quản lý theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước, Thủ trưởng đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Trung tâm Thông tin (để đăng tải);

- Lưu: VP, KHTC

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Bá Hoan

 

PHỤ LỤC 01

KẾ HOẠCH THUÊ CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO CỦA TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC

(Kèm theo Quyết định số 621/QĐ-LĐTBXH ngày 27/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

 

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Số lượng

Diện tích (m2)

Thời gian thuê

A

Thuê cơ sở vật

1

Thuê phòng làm việc cho cán bộ, giáo viên và phục vụ công tác khác

Phòng

8

 

24 tháng

1.1

Phòng làm việc to

Phòng

1

60

1.2

Phòng làm việc nhỏ

Phòng

1

23

1.3

Phòng giáo viên

Phòng

3

35

1.4

Phòng để đồ dùng phục vụ đào tạo

Phòng

3

35

2

Thuê phòng học

Phòng

16

 

2.1

Phòng học nhỏ

Phòng

15

35

2.2

Phòng học trung

Phòng

1

60

3

Thuê cơ sở vật chất khác theo số buổi thực tế sử dụng

3.1

Phòng đa chức năng diện tích 150m2 sử dụng ( cho các cuộc họp, tổ chức xuất cảnh cho người lao động...)

Buổi

9

150

 

4

Thuê phòng thi tiếng Hàn

Phòng

3

 

 

4.1

Phòng thi

Phòng

1

150

 

4.2

Phòng đặt máy chủ

Phòng

1

45

 

4.3

Phòng chờ

Phòng

1

45

 

5

Thuê phòng ở cho cán bộ quản sinh

Phòng

1

37

 

6

Thuê mặt bằng để lắp dựng xưởng thực hành tay nghề

Mặt bằng

1

500

 

B

Cơ sở vật chất dùng chung:

24 tháng

 

- Nhà ăn

- Sân thể thao, đường chạy thể dục

- Căng tin

- Cầu thang

- Nhà vệ sinh

- Diện tích phụ trợ gắn với phòng học, phòng làm việc phòng ở

- Công trình phụ trợ khác sử dụng chung

- Dịch vụ vệ sinh: đảm bảo vệ sinh sạch sẽ phần diện tích phụ trợ dùng chung.

- Dịch vụ bảo vệ: Bảo vệ tài sản và đảm bảo an ninh chung.

C

Các loại máy móc, trang thiết bị thuộc phòng làm việc, phòng học, phòng thi,... tối thiểu theo chứng thư thẩm định giá số 2403/21/CT/GL-HNO ngày 02/4/2021 của Công ty TNHH tư vấn thẩm định và đầu tư công nghệ Gia Lộc

 

Ghi chú yêu cầu:

- Cơ sở vật chất đối với các cơ sở đào tạo, tài sản. trang thiết bị thuê phải tương đương hoặc ưu việt hơn yêu cầu được nêu tại hồ sơ, tài liệu kèm Tờ trình số 275/TTr-TTLĐNN ngày 07/04/2021 của Trung tâm Lao động ngoài nước và Chứng thư thẩm định giá số 2403/21/CT/GL-HNO ngày 02/4/2021 của Công ty TNHH tư vấn thẩm định và đầu tư công nghệ Gia Lộc.

- Tiêu chuẩn, định mức, điều kiện học tập như sân, nhà thể chất, diện tích phục vụ học tập,... phải đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 03/2020/TT-BGDĐT ngày 10/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 38/2018/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các quy định khác có liên quan./.

 

 

PHỤ LỤC 02

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU THUÊ CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO CỦA TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC

(Kèm theo Quyết định số 621/QĐ-LĐTBXH ngày 27/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

STT

Tên gói thầu

 

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thuê cơ sở vật chất

9.900.000

Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp

Chỉ định thầu

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Qúy II/2021

Hợp đồng trọn gói

Niên độ tài chính năm 2021

2

Thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu thuê cơ sở vật chất

8.800.000

Chỉ định thầu

Hợp đồng trọn gói

3

Thuê cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo

1.785.135.000

Chào hàng cạnh tranh (qua mạng)

Hợp đồng theo đơn giá cố định

 

Kinh phí dự phòng gói thầu thuê cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo

62.733.000

 

 

 

 

 

Tổng cộng

1.866.568.000

 

 

 

 

 

 

Bằng chữ: Một tỷ, tám trăm sáu mươi sáu triệu, năm trăm sáu mươi tám nghìn đồng chẵn.

Ghi chú yêu cầu:

 -Yêu cầu về cơ sở vật chất đối với các cơ sở đào tạo, tài sản, trang thiết bị thuê phải tương đương hoặc ưu việt hơn yêu cầu được nêu tại hồ sơ, tài liệu kèm Tờ trình số 275/TTr-TTLĐNN ngày 07/04/2021 của Trung tâm Lao động ngoài nước và Chứng thư thẩm định giá số 2403/21/CT/GL-HNO ngày 02/4/2021 của Công ty TNHH tư vấn thẩm định và đầu tư công nghệ Gia Lộc và các báo giá kèm theo.

- Giá gói thầu nêu trên chưa bao gồm chi phí sử dụng điện, nước,… Trung tâm Lao động ngoài nước thanh toán các dịch vụ trên theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Giá gói thầu nêu trên đã bao gồm diện tích thuê cơ sở vật chất dùng chung với đơn vị cho thuê (gồm: Nhà ăn, sân thể thao, đường chạy thể dục, căng tin, nhà vệ sinh, công trình phụ trợ khác sử dụng chung, máy móc, trang thiết bị), dịch vụ vệ sinh và dịch vụ bảo vệ và các loại thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật hiện hành./.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 621/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch thuê, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuê cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo của Trung tâm Lao động ngoài nước
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 621/QĐ-LĐTBXH Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Bá Hoan
Ngày ban hành: 27/05/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đấu thầu-Cạnh tranh
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!