Quyết định 1657/QĐ-LĐTBXH 2019 mua sắm tài sản của Trung tâm Phục hồi chức năng Hồ Chí Minh

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

-----------------

Số: 1657/QĐ-LĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2019

 

                                                                                   

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản
và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản

của Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh

----------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 1288/QĐ-BLĐTBXH ngày 11/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành bổ sung danh mục tiêu chuẩn, định mức, sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Xét Tờ trình số 288/TTr-CHHCM ngày 04/10/2019 về việc mua sắm nồi hấp tiệt trùng tự cửa trượt tự động của Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản của Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1. Kế hoạch mua sắm tài sản:

- Danh mục tài sản mua sắm chi tiết tại Phụ lục 1 đính kèm.

- Tổng kinh phí tối đa theo kế hoạch 870.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm bảy mươi triệu đồng), trong đó kinh phí dự phòng là 90.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi triệu đồng).

- Nguồn vốn sử dụng: Nguồn ngân sách nhà nước không thường xuyên được giao tại Quyết định số 1881/QĐ-LĐTBXH ngày 28/12/2018 thuộc kinh phí hoạt động chuyên môn và tăng cường cơ sở vật chất cho nội dung mua sắm, tăng cường cơ sở vật chất phục vụ công tác chuyên môn và Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019.

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản chi tiết tại Phụ lục 2 đính

Điều 2. Giám đốc Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm:

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tổng kinh phí tối đa tại Điều 1 (kể cả kinh phí dự phòng nếu thực sự cần thiết); chế độ, tiêu chuẩn, định mức và các quy định khác có liên quan để xác định yêu cầu về số lượng, chất lượng và kỹ thuật; lập, phê duyệt dự toán gói thầu phù hợp với đơn giá tại thời điểm thực hiện; phê duyệt hồ sơ yêu cầu làm cơ sở đánh giá, lựa chọn nhà thầu; tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng, nghiệm thu bảo đảm đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ của tài sản, thanh quyết toán, quản lý và sử dụng tài sản theo đúng quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, các văn bản khác có liên quan và không vượt tổng kinh phí đã được phê duyệt.

2. Mua sắm tài sản phải tuân thủ theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, quy định của pháp luật về đấu thầu; bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được Bộ giao, hiệu quả, công khai, minh bạch, thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí trong sử dụng ngân sách tiền, tài sản nhà nước.

3. Báo cáo kết quả thực hiện về Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Giám đốc Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- KBNN nơi đơn vị giao dịch;

- Trung tâm Thông tin (để đăng tải)

- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

                         

Lê Tấn Dũng

 

 

PHỤ LỤC 1

KẾ HOẠCH MUA SẮM TÀI SẢN

(kèm theo Quyết định số 1657/QĐ-LĐTBXH ngày 06/11/2019

của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

TT

Tên tài sản

Số lượng

Đơn vị tính

1

Nồi hấp tiệt trùng cửa trượt tự động

1

Cái

 

 

Ghi chú yêu cầu kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản:

- Danh mục chi tiết, số lượng, chủng loại, công năng, công dụng, thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, đặc tính kỹ thuật và phụ kiện kèm theo theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất của tài sản mua sắm phải tương đương hoặc ưu việt hơn danh mục chi tiết, số lượng, chủng loại, công năng, công dụng, thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, đặc tính kỹ thuật và phụ kiện kèm theo của tài sản đơn vị đã trình Bộ phê duyệt kèm theo các Tờ trình số 288/TTr-CHHCM ngày 04/10/2019 và Chứng thư Thẩm định giá mã hồ sơ 9819.0306/CT-BTCVALUE ngày 04/9/2019 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá BTCVALUE.

- Tài sản mua sắm phải mới 100% (trường hợp không sản xuất năm 2019 thì mua tài sản mới sản xuất trong thời gian gần nhất), ưu tiên lựa chọn, mua sắm tài sản trong nước theo quy định. Trường hợp phải mua sắm thiết bị y tế có nguồn gốc nhập khẩu theo yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chuyên môn được giao thì phải đáp ứng quy định của Bộ Y tế đối với thiết bị y tế phải có giấy phép nhập khẩu.

 

PHỤ LỤC 2

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU MUA SẮM TÀI SẢN

(Kèm theo quyết định số 1657/QĐ-LĐTBXH ngày 06/11/2019

của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

2

Mua sắm tài sản phục vụ công tác

Kinh phi dự phòng

780.000.000

90.000.000

Nguồn NSNN không thường xuyên giao năm 2019 là 300 triệu đồng và Quỹ phát triển hoạt động

sự nghiệp của đơn vị

Chào hàng cạnh tranh

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Quý 4/2019

Trọn gói

Năm 2019

 

Tổng cộng

870.000.000

 

 

 

 

 

 

 

Bằng chữ: Tám trăm bảy mươi triệu đồng./.

 

Ghi chú yêu cầu kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản:

- Ưu tiên lựa chọn mua sắm tài sản trong nước theo quy định.

- Giá dự toán trên là giá mua tài sản mới 100% sản xuất năm 2019 (trường trường hợp không sản xuất năm 2019 thì mua tài sản mới sản xuất trong thời gian gần nhất) với đầy đủ công năng, công dụng, thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, đặc tính kỹ thuật và phụ kiện kèm theo theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất; đồng thời phải tương đương hoặc ưu việt hơn thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, đặc tính kỹ thuật, phụ kiện kèm theo của tài sản đơn vị đã trình Bộ phê duyệt tại Tờ trình số 288/TT-CHHCM ngày 04/10/2019 và Chứng thư Thẩm định giá mà hồ sơ 9819.0306/CT-BTCVALUE ngày 04/9/2019 của Công ty cổ phần Thẩm định giá BTCVALUE; đã bao gồm các loại chi phí liên quan như: Tập huấn chuyên giao việc quản lý, sử dụng máy móc, công nghệ; chi phí vận chuyển, lắp đặt, chạy thử, bảo hành, bảo trì..., thuế giá trị gia tăng và các loại thuế, phí khác theo quy định của pháp luật./.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1657/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch mua sắm tài sản và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản của Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành:Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo: Đang cập nhật
Số hiệu:1657/QĐ-LĐTBXHNgày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Tấn Dũng
Ngày ban hành:06/11/2019Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đấu thầu-Cạnh tranh
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Nội dung bản dịch tiếng Anh đang được cập nhật. Nếu Quý khách cần hỗ trợ nhanh hơn vui lòng nhấp vào nút dưới đây:
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!