Quyết định 1227/QĐ-TTg 2018 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cạnh tranh

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1227/QĐ-TTg

Quyết định 1227/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cạnh tranh
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1227/QĐ-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành:24/09/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đấu thầu-Cạnh tranh

TÓM TẮT VĂN BẢN

Trình Chính phủ 3 Nghị định hướng dẫn Luật Cạnh tranh vào đầu năm 2019

Nhằm đảm bảo từ ngày 01/07/2019, Luật Cạnh tranh được triển khai thi hành thống nhất, đầy đủ, đồng bộ trên phạm vi cả nước, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 1227/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cạnh tranh.

Theo Kế hoạch, lộ trình trình Chính phủ ban hành các văn bản hướng dẫn Luật Cạnh tranh được quy định như sau:

- Tháng 01/2019, trình Chính phủ Nghị định quy định chi tiết nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia;

- Tháng 01/2019, trình Chính phủ Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật.

- Tháng 03/2019, trình Chính phủ Nghị định quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật lĩnh vực cạnh tranh.

Bên cạnh việc ban hành mới các Nghị định hướng dẫn Luật nêu trên, Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành rà soát nội dung các văn bản quy phạm hiện hành liên quan đến cạnh tranh, kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản này để bảo đảm sự thống nhất trong hệ thống pháp luật cạnh tranh.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, 24/09/2018.

Xem chi tiết Quyết định 1227/QĐ-TTg tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 1227/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT CẠNH TRANH

-----------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 12 tháng 6 năm 2018;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cạnh tranh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ủy ban trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, PL (2).XH

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

 

KẾ HOẠCH TRIN KHAI THI HÀNH LUT CẠNH TRANH

(Kèm theo Quyết định số 1227/QĐ-TTg ngày 24 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ)

 

Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 được Quốc hội Khóa XIV thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018 tại kỳ họp thứ 5, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

Để triển khai thi hành Luật Cạnh tranh kịp thời, thống nhất và hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cạnh tranh với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích

a) Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Cạnh tranh (sau đây gọi tắt là Luật), bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

b) Tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp và các tổ chức khác.

c) Xác định cơ chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật trên phạm vi cả nước.

d) Nâng cao nhận thức về Luật, trách nhiệm triển khai thi hành Luật.

2. Yêu cầu

a) Đảm bảo sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật.

b) Xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương và địa phương; bảo đảm chất lượng, tiết kiệm và tiến độ hoàn thành công việc.

c) Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và địa phương trong việc trin khai thi hành Luật.

d) Có lộ trình cụ thể để bảo đảm từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 Luật Cạnh tranh được triển khai thi hành thống nhất, đầy đủ, đồng bộ trên phạm vi cả nước.

đ) Trong quá trình thực hiện phải thường xuyên, kịp thời kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ và giải quyết những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ và hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật.

II. NỘI DUNG TRIN KHAI THI HÀNH

1. Tổ chức quán triệt, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật

a) Biên soạn tài liệu phục vụ việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật và văn bản quy định chi tiết thi hành Luật.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Công Thương.

- Cơ quan phối hợp: các bộ, cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: năm 2018 và các năm tiếp theo.

b) Tổ chức hội nghị quán triệt, hội thảo, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến về nội dung của Luật và văn bản quy định chi tiết thi hành Luật.

- trung ương:

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan có liên quan tổ chức quán triệt việc thi hành Luật; tập huấn, tuyên truyền, phổ biến nội dung và những điểm mới của Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật theo quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.

Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí phối hợp với Bộ Công Thương xây dựng chương trình, tài liệu, đưa tin, bài phổ biến, tuyên truyền pháp luật cạnh tranh trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan chủ quản báo chí Trung ương, địa phương chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân các cấp xây dựng chương trình, chuyên mục, trang ph biến, tuyên truyền về pháp luật cạnh tranh, có tin, bài phản ánh kịp thời về tình hình triển khai thi hành Luật trên phạm vi cả nước.

- địa phương:

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung và những điểm mới của Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật bằng các hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương và phù hợp từng đối tượng, địa bàn thông qua việc tổ chức hoặc lồng ghép chuyên đề trong các hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn, tuyên truyền, phổ biến, cập nhật kiến thức pháp luật theo kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

2. Tổ chức rà soát nội dung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến cạnh tranh; tự mình hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm sự thống nhất trong hệ thống pháp luật về cạnh tranh. Tổ chức rà soát nội dung các văn bản cá biệt, văn bản chỉ đạo điều hành, chủ trương, chính sách có liên quan tới cạnh tranh, các quyết định hành chính nhằm đảm bảo không chứa đựng các nội dung trái với quy định tại Điều 8 của Luật.

a) trung ương:

- Cơ quan chủ trì: Bộ Công Thương (làm đầu mối tổng hợp kết quả rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ).

- Cơ quan phối hợp: Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan có liên quan trực tiếp tổ chức rà soát các văn bản trong phạm vi của mình và gửi kết quả rà soát về Bộ Công Thương.

- Thời gian hoàn thành: Kết quả rà soát của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan có liên quan gửi về Bộ Công Thương trước ngày 31 tháng 3 năm 2019 để tổng hợp chung.

b) địa phương:

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Tổng hợp kết quả rà soát của từng địa phương gửi về Bộ Công Thương trước ngày 31 tháng 3 năm 2019 để tổng hợp chung.

3. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết các nội dung được giao trong Luật.

a) Nghị định quy định chi tiết nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Công Thương.

- Cơ quan phối hợp: Các bộ, ngành và cơ quan có liên quan.

- Thời gian trình Chính phủ: Tháng 01 năm 2019.

b) Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Công Thương.

- Cơ quan phối hợp: Các bộ, ngành và cơ quan có liên quan.

- Thời gian trình Chính phủ: Tháng 01 năm 2019.

c) Nghị định quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Công Thương.

- Cơ quan phối hợp: Các bộ, ngành và cơ quan có liên quan.

- Thời gian trình Chính phủ: Tháng 3 năm 2019.

4. Xây dựng, biên soạn các bộ sách, tài liệu thống nhất về pháp luật cạnh tranh phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật cho đối tượng là học sinh, sinh viên trong các nhà trường, cơ sở đào tạo.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Công Thương.

- Cơ quan phối hợp: Các Bộ và cơ quan có liên quan, các viện nghiên cứu, trường đại học, các cơ sở đào tạo.

- Thời gian thực hiện: Giai đoạn năm 2019 - 2020 và các năm tiếp theo.

III. TCHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong phạm vi quản lý của bộ, ngành và địa phương mình chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

2. Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân các cấp bảo đảm kinh phí để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của các bộ, ngành và địa phương.

Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật. Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí cho công tác triển khai thi hành Luật thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Đối với các hoạt động trong Kế hoạch được triển khai trong năm 2018, các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan được phân công thực hiện có trách nhiệm lập dự toán bổ sung và sắp xếp, bố trí kinh phí trong nguồn ngân sách nhà nước năm 2018 đtổ chức thực hiện.

3. Bộ Công Thương có trách nhiệm phối hợp cùng Bộ Tư pháp theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch theo đúng tiến độ và tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Kế hoạch này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì các cơ quan, tổ chức kịp thời phản ánh về Bộ Công Thương để được hướng dẫn giải quyết và gửi báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Bộ Công Thương đ tng hp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ./.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 2115/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố giá trị tính theo đồng Việt Nam đối với các ngưỡng giá gói thầu theo quy định của Hiệp định đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len

Quyết định 2115/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố giá trị tính theo đồng Việt Nam đối với các ngưỡng giá gói thầu theo quy định của Hiệp định đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len

Thương mại-Quảng cáo, Đấu thầu-Cạnh tranh

Quyết định 1397/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ/hủy bỏ, hủy công khai lĩnh vực đấu thầu, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định 1397/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ/hủy bỏ, hủy công khai lĩnh vực đấu thầu, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Đầu tư, Doanh nghiệp, Hành chính, Đấu thầu-Cạnh tranh, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi