Quyết định 1707/QĐ-BTNMT 2021 tổng kết thi hành Luật Đất đai 2013, xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi)

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1707/QĐ-BTNMT

Quyết định 1707/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Kế hoạch truyền thông tổng kết thi hành Luật Đất đai 2013 và xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi)
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trườngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1707/QĐ-BTNMT Ngày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Minh Ngân
Ngày ban hành:01/09/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Tài nguyên-Môi trường

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch truyền thông tổng kết thi hành Luật Đất đai 2013

Ngày 01/9/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định 1707/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt Kế hoạch truyền thông tổng kết thi hành Luật Đất đai 2013 và xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi).

Theo đó, trong giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 12/2021, đơn vị chủ trì sẽ truyền thông, phối hợp cung cấp thông tin tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW và 08 năm triển khai Luật Đất đai; những thuận lợi, khó khăn, tồn tại trong quá trình triển khai pháp luật về quản lý đất đai.

Tiếp theo, từ tháng 01/2022 đến khi Luật Đất đai (sửa đổi) được Quốc hội thông qua, tổ chức các hoạt động truyền thông, hội nghị, tọa đàm cung cấp thông tin và lấy ý kiến các Đại biểu Quốc hội, các bộ, ban, ngành, Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các nhà khoa học, các chuyên gia, luật gia, cộng đồng, doanh nghiệp, các cơ quan báo chí, truyền thông…về các nội dung sửa đổi Luật Đất đai.

Giai đoạn cuối cùng từ thời điểm Luật được thông qua đến tháng 12 năm 2023 (trước khi Luật Đất đai sửa đổi có hiệu lực), tổ chức các hoạt động truyền thông, hội nghị, tọa đàm cung cấp thông tin và lấy ý kiến các Đại biểu Quốc hội, các bộ, ban, ngành, Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các nhà khoa học, các chuyên gia, luật gia, cộng đồng, doanh nghiệp, các cơ quan báo chí, truyền thông…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1707/QĐ-BTNMT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

_______

Số: 1707/QĐ-BTNMT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch truyền thông tổng kết thi hành Luật Đất đai 2013 và xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi)

________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31 tháng 10 năm 2012 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại (Nghị quyết số 19-NQ/TW);

Căn cứ Quyết định số 548/QĐ-BCĐ ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) về việc ban hành Kế hoạch tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi);

Căn cứ Quyết định số 390/QĐ-BTNMT ngày 05 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về Kế hoạch tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi).

Xét đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Giám đốc Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch truyền thông tổng kết thi hành Luật Đất đai 2013 và xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Giám đốc Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Tổng Biên tập Báo Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Căn cứ vào tình hình thực tiễn thích ứng với điều kiện dịch bệnh Covid và yêu cầu nhiệm vụ, Giám đốc Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Tổng Biên tập Báo Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp./.

 

Nơi nhận:

 - Như Điều 3;

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng;

- Các đơn vị trực thuộc Bộ;

- Lưu: VT, TĐKTTT, TTTNMT.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Lê Minh Ngân

 

 

 
 
 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

____________

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

KẾ HOẠCH

Truyền thông tổng kết thi hành Luật Đất đai 2013 và xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi)

(Kèm theo Quyết định số 1707/QĐ-BTNMT ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

________________

 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

- Tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức, hành động của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và cộng đồng với các chính sách, pháp luật về đất đai của Đảng, Nhà nước.

- Tăng cường sự tham gia đóng góp, sự đồng thuận của toàn xã hội về các nội dung sửa đổi toàn diện, căn bản của Luật Đất đai.

- Tạo sự liên kết giữa cộng đồng và sự tham gia của toàn xã hội vào công tác xây dựng, tổ chức thực hiện, giám sát việc thi hành pháp luật đất đai nói riêng và chính sách pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

2. Yêu cầu

- Xác định đầy đủ các nội dung, các cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp thực hiện nhằm truyền thông có hiệu quả kết quả tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, tổng kết thi hành Luật Đất đai 2013 và các nội dung sửa đổi của Luật Đất đai.

- Triển khai đồng bộ, thống nhất các hoạt động truyền thông; cung cấp, tiếp nhận thông tin phản hồi về các nội dung tổng kết thi hành Luật Đất đai 2013 và các nội dung của sửa đổi của Luật Đất đai; dự báo, nắm bắt, phòng ngừa và xử lý các sự cố truyền thông liên quan đến các nội dung sửa đổi của Luật Đất đai.

- Tăng cường các hoạt động phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí, các chuyên gia, nhà khoa học, các tổ chức, cá nhân trong tổ chức thực hiện truyền thông.

II. ĐỐI TƯỢNG TRUYỀN THÔNG

1. Các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương.

2. Các cơ quan thông tấn, báo chí từ trung ương đến địa phương.

3. Các chuyên gia, nhà khoa học, luật gia, người có ảnh hưởng trong xã hội, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức quốc tế....

4. Hiệp hội doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các chính sách, pháp luật về đất đai.

5. Cộng đồng dân cư.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Nội dung truyền thông

1.1. Kết quả tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW và tổng kết thi hành Luật Đất đai 2013.

1.2. Các mâu thuẫn chồng chéo giữa các Luật khác với Luật Đất đai.

1.3. Các quan điểm, định hướng đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai và các nội dung sửa đổi của Luật Đất đai với các chuyên đề chuyên sâu:

- Chuyên đề 1: Chính sách quản lý, sử dụng đất nông nghiệp để tạo điều kiện tập trung, sử dụng có hiệu quả đất đai, tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

- Chuyên đề 2: Cải cách thủ tục hành chính, công khai, minh bạch trong lĩnh vực đất đai.

- Chuyên đề 3: Khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội; phát triển thị trường quyền sử dụng đất minh bạch, hiệu quả.

- Chuyên đề 4: Nâng cao chất lượng, tính khả thi của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để quản lý, sử dụng đất đai hiệu quả, tiết kiệm, phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu; bảo vệ, cải tạo, nâng cao chất lượng đất đai.

- Chuyên đề 5: Kiện toàn, xây dựng đồng bộ, thống nhất hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ cho công tác quản lý, sử dụng đất đai; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Chuyên đề 6: Hoàn thiện cơ chế định giá đất bảo đảm khách quan, minh bạch, sát với thị trường; tính đúng, tính đủ các giá trị tăng thêm từ các yếu tố lợi thế.

- Chuyên đề 7: Hoàn thiện các quy định về quyền và trách nhiệm của Nhà nước và các tổ chức, cá nhân trong quan hệ đất đai.

- Chuyên đề 8: Chính sách về kinh tế đất đai; giá đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

- Chuyên đề 9: Hoàn thiện chính sách chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác.

- Chuyên đề 10: Hoàn thiện quy định về chế độ sử dụng các loại đất.

- Chuyên đề 11: Nâng cao kỷ cương, kỷ luật trong công tác quản lý, sử dụng đất.

2. Phân kỳ thực hiện

2.1. Giai đoạn 1: từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2021.

- Truyền thông, phối hợp cung cấp thông tin tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW 08 năm triển khai Luật Đất đai; những thuận lợi, khó khăn, tồn tại trong quá trình triển khai pháp luật về quản lý đất đai.

- Truyền thông về các định hướng đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai.

2.2. Giai đoạn 2: từ tháng 01 năm 2022 đến khi Luật Đất đai (sửa đổi) được Quốc hội thông qua.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông, hội nghị, tọa đàm cung cấp thông tin và lấy ý kiến các Đại biểu Quốc hội, các bộ, ban, ngành, Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các nhà khoa học, các chuyên gia, luật gia, cộng đồng, doanh nghiệp, các cơ quan báo chí, truyền thông…về các nội dung sửa đổi Luật Đất đai.

- Truyền thông quá trình xây dựng dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); truyền thông quá trình tham vấn, lấy ý kiến các nhà khoa học, chuyên gia, cộng đồng để hoàn thiện dự thảo luật trình lấy ý kiến Quốc hội.

- Truyền thông chính sách, tạo sự đồng thuận của xã hội về các nội dung sửa đổi Luật Đất đai.

- Truyền thông chuyên đề chuyên sâu về những nội dung sửa đổi của Luật Đất đai thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các trang tin điện tử, trang mạng xã hội (fanpage, youtube, lotus, zalo)…

- Phổ biến, quán triệt các nội dung sửa đổi của Luật Đất đai đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cộng đồng trên cả nước.

2.3. Giai đoạn 3: từ thời điểm Luật được thông qua đến tháng 12 năm 2023 (trước khi Luật Đất đai sửa đổi có hiệu lực)

- Tổ chức các hoạt động truyền thông, hội nghị, tọa đàm cung cấp thông tin và lấy ý kiến các Đại biểu Quốc hội, các bộ, ban, ngành, Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các nhà khoa học, các chuyên gia, luật gia, cộng đồng, doanh nghiệp, các cơ quan báo chí, truyền thông.

- Truyền thông tạo sự đồng thuận của cán bộ, nhân dân và cộng đồng xã hội đối với Luật Đất đai (sửa đổi) đã được thông qua (trước khi Luật có hiệu lực).

3. Các hoạt động cụ thể

3.1. Tổ chức tọa đàm trao đổi, tham vấn và cung cấp thông tin, tư liệu trực tiếp cho các cơ quan thông tấn, báo chí, các nhóm phóng viên để hình thành các đợt truyền thông trọng điểm trên các phương tiện truyền thông đại chúng

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường.

- Đơn vị phối hợp: Tổng cục Quản lý đất đai, Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế, Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Thanh tra Bộ, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, Báo Tài nguyên và Môi trường; các đơn vị thuộc Ban Kinh tế Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương.

- Các cơ quan báo chí mời tham dự: Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam; Báo Nhân dân; Truyền hình Nhân dân; Truyền hình Quốc hội; Báo Đại biểu nhân dân; Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; Báo Điện tử VOV; Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC; Báo Tuổi trẻ, Báo Thanh niên, Báo Tiền Phong, Báo Người Lao động, Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, Báo Lao động, Báo điện tử Vnexpress, Báo điện tử Vietnamnet, Báo Dân trí...

- Thời gian: từ tháng 9/2021 - 12/2023.

- Địa điểm: thành phố Hà Nội.

- Số lượng dự kiến: 07 tọa đàm.

3.2. Phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng truyền thông về kết quả tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW, kết quả tổng kết thi hành Luật Đất đai 2013 và các nội dung sửa đổi trọng tâm của Luật Đất đai

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường

- Đơn vị phối hợp: Tổng cục Quản lý đất đai, Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Báo Tài nguyên và Môi trường, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường.

- Các cơ quan báo chí phối hợp truyền thông: Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam; Báo Nhân dân; Truyền hình Nhân dân; Truyền hình Quốc hội; Báo Đại biểu nhân dân; Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; Báo Điện tử VOV; Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC; Báo Tuổi trẻ, Báo Thanh niên, Báo Tiền Phong, Báo Người Lao động, Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, Báo Lao động, Báo điện tử Vnexpress, Báo điện tử Vietnamnet, Báo Dân trí...

- Hình thức truyền thông: thực hiện các tọa đàm chuyên sâu, các tin, bài viết, phóng sự, phân tích. trên các cơ quan thông tấn, báo chí.

- Thời gian: từ tháng 9/2021- 12/2023.

3.3. Tổ chức các đoàn đi thực tế tại địa phương cho các phóng viên, biên tập viên báo chí tìm hiểu và truyền thông các nội dung sửa đổi của Luật Đất đai

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường

- Đơn vị phối hợp: Tổng cục Quản lý đất đai, Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Báo Tài nguyên và Môi trường.

- Thời gian: từ tháng 3/2022 - 5/2023.

- Địa điểm: 03 miền Bắc, Trung, Nam.

- Số lượng đoàn thực tế dự kiến: 03 đoàn.

3.4. Truyền thông, cung cấp thông tin về các nội dung sửa đổi của Luật Đất đai tới các Đại biểu Quốc hội

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Quản lý đất đai.

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế, Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, Báo Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị thuộc Ban Kinh tế Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Báo Đại biểu nhân dân.

- Thời gian: từ tháng 10/2021-10/2023.

- Địa điểm dự kiến: thành phố Hà Nội.

- Số lượng dự kiến: 05 hội nghị.

3.5. Tăng cường cung cấp, phổ biến và tạo sự đồng thuận của các tổ chức chính trị - xã hội, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, các hiệp hội doanh nghiệp, hội luật sư, tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp, KOLs và cộng đồng dân cư về các nội dung sửa đổi của Luật Đất đai

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Báo Tài nguyên và Môi trường, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường.

- Đơn vị phối hợp: Tổng cục Quản lý đất đai, Vụ Pháp chế, Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Văn phòng Bộ, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hội Luật gia Việt Nam, Báo Lao động, Báo Người lao động, Báo Tuổi trẻ Thủ đô.

- Thời gian: từ tháng 9/2021- 12/2023.

- Địa điểm: trên cả nước.

- Số lượng dự kiến: 11 hội thảo, hội nghị.

3.6. Sản xuất các ấn phẩm truyền thông (tin, bài, phim, phóng sự, infographic,...), thành lập, vận hành chuyên trang, thực hiện các tin, bài, phóng sự tuyên truyền tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW, kết quả tổng kết thi hành Luật Đất đai 2013 và các nội dung sửa đổi, trọng tâm của Luật Đất đai trên Báo Tài nguyên và Môi trường, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, Cổng Thông tin điện tử Bộ và các ấn phẩm có liên quan.

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Báo Tài nguyên và Môi trường, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường.

- Đơn vị phối hợp: Tổng cục Quản lý đất đai, Vụ Pháp chế, Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Văn phòng Bộ, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường.

- Thời gian: từ tháng 9/2021-12/2023.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện

1.1. Tổng cục Quản lý đất đai, các nhóm thực hiện tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2013 và Luật Đất đai sửa đổi (theo Quyết định số 390/QĐ-BTNMT ngày 05 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) có trách nhiệm tổng hợp nội dung, tài liệu và cung cấp tới các cơ quan thông tấn, báo chí và các đơn vị có liên quan về các nội dung đã được phân công phụ trách.

1.2. Tổng cục Quản lý đất đai, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Báo Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các nội dung theo tiến độ trong kế hoạch này; báo cáo Bộ trưởng về kết quả thực hiện theo định kỳ.

1.3. Các đơn vị thuộc Bộ theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Tổng cục Quản lý đất đai, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường và Báo Tài nguyên và Môi trường trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch này.

1.4. Tùy thuộc vào từng thời điểm, tình huống cụ thể khi có sự thay đổi về nội dung chuyên đề sửa đổi Luật Đất đai, Tổng cục Quản lý đất đai phối hợp với Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường và các đơn vị có liên quan để điều chỉnh nội dung, hoạt động truyền thông cho phù hợp.

2. Kinh phí thực hiện

2.1. Tổng cục Quản lý đất đai, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Báo Tài nguyên và Môi trường và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính bố trí, bảo đảm nguồn kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước để triển khai thực hiện các nội dung thuộc kế hoạch.

2.2. Tổng cục Quản lý đất đai, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Báo Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan phối hợp huy động nguồn lực xã hội hóa hợp pháp để triển khai thực hiện một số nội dung đã được phê duyệt.

Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid tại thời điểm triển khai thực hiện Kế hoạch, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Báo Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị có liên quan báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường để điều chỉnh hình thức, nội dung các hoạt động truyền thông cho phù hợp./.

 
 
 

PHỤ LỤC I:

Các hoạt động Truyền thông tổng kết thi hành Luật Đất đai 2013 và xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi)
(Kèm theo Quyết định số 1707/QĐ-BTNMT ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 

TT

Nội dung

Thời gian

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Kinh phí

Ghi chú

I

GIAI ĐOẠN I: Từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2021

1.1

Tọa đàm cung cấp thông tin cho báo chí về một số kết quả tổng kết 10 năm thực thi Nghị quyết số 19/NQ-TW, 08 năm triển khai Luật Đất đai và các quan điểm, định hướng đổi mới chính sách, pháp luật đất đai

9-10/2021

Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường

Tổng cục Quản lý đất đai, Vụ Pháp chế, Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Văn phòng Bộ, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, Báo Tài nguyên và Môi trường, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường

Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường

 

1.2

Hội nghị tham vấn đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2

10/2021

Tổng cục Quản

lý đất đai

Vụ Pháp chế, Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Văn phòng Bộ, Báo Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Báo Đại biểu nhân dân

Tổng cục Quản lý đất đai

- Thời gian, nội dung, hình thức tổ chức do Tổng cục Quản lý đất đai đảm nhiệm.

- Mời các cơ quan báo chí, truyền thông: Báo Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường đảm nhiệm.

1.3

Sản xuất các ấn phẩm truyền thông (phim, phóng sự, infographic,...); thành lập, vận hành chuyên trang, thực hiện các tin, bài, phóng sự tuyên truyền tổng kết Nghị quyết số 19/NQ-TW, tổng kết thi hành Luật Đất đai 2013 và xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi)

09/2021­-

12/2021

Báo Tài nguyên và Môi trường, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường

Tổng cục Quản lý đất đai, Vụ Pháp chế, Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Văn phòng Bộ, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

Báo Tài nguyên và Môi trường, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường

 

1.4

Truyền thông qua các cơ quan thông tấn, báo chí

09/2021­-

12/2021

Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường

Tổng cục Quản lý đất đai, Vụ Pháp chế, Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Văn phòng Bộ, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, Báo Tài nguyên và Môi trường, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường

Tổng cục Quản lý đất đai, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường

 

II

GIAI ĐOẠN II: Từ tháng 01 năm 2022 đến khi Luật Đất đai (sửa đổi) được Quốc hội thông qua (dự kiến tháng 5/2023)

2.1.

Tọa đàm cung cấp thông tin cho báo chí về các nội dung sửa đổi trọng tâm của Luật Đất đai (trước kỳ họp Quốc hội)

3/2022

Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường

Tổng cục Quản lý đất đai, Vụ Pháp chế, Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Văn phòng Bộ, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, Báo Tài nguyên và Môi trường, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường

Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường

 

2.2

Tọa đàm cung cấp thông tin cho báo chí về các nội dung sửa đổi trọng tâm của Luật Đất đai (sau kỳ họp Quốc hội)

6/2022

2.3

Tọa đàm cung cấp thông tin cho báo chí về các nội dung sửa đổi trọng tâm của Luật Đất đai (trước kỳ họp Quốc hội)

9/2022

2.4

Tọa đàm cung cấp thông tin cho báo chí về các nội dung sửa đổi trọng tâm của Luật Đất đai (sau kỳ họp Quốc hội)

11/2022

2.5.

Tọa đàm cung cấp thông tin cho báo chí về các nội dung sửa đổi trọng tâm của Luật Đất đai (trước kỳ họp Quốc hội)

4/2023

2.6

Tổ chức các đoàn thực tế báo chí tìm hiểu và truyền thông các nội dung sửa đổi của Luật Đất đai.

3/2022­-

5/2023

Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường

Tổng cục Quản lý đất đai, Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Báo Tài nguyên và Môi trường.

Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường

 

2.7

Hội nghị tham vấn đại biểu Quốc hội về chính sách quản lý nhà nước về đất đai tại Kỳ họp thứ 3

5-6/2022

Tổng cục Quản lý đất đai

Vụ Pháp chế, Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Văn phòng Bộ, Báo Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Báo Đại biểu nhân dân

Tổng cục Quản lý đất đai

- Thời gian, nội dung, hình thức tổ chức do Tổng cục Quản lý đất đai đảm nhiệm.

- Mời các cơ quan báo chí, truyền thông: Báo Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường đảm nhiệm.

2.8

Hội nghị tham vấn đại biểu Quốc hội về chính sách quản lý nhà nước về đất đai tại Kỳ họp thứ 4

10/2022

2.9

Hội nghị tham vấn đại biểu Quốc hội về chính sách quản lý nhà nước về đất đai tại Kỳ họp thứ 5

5-6/2023

2.10

Hội nghị trao đổi, cung cấp thông tin về các nội dung sửa đổi của Luật Đất đai với các luật sư, chuyên gia pháp luật

8/2022

Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường

Tổng cục Quản lý đất đai, Vụ Pháp chế, Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Báo Tài nguyên và Môi trường, Hội Luật gia Việt Nam

Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường

 

2.11

Hội nghị trao đổi, cung cấp thông tin về các nội dung sửa đổi của Luật Đất đai với hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp chịu tác động trực tiếp của Luật Đất đai (tổ chức tại khu vực phía Nam và phía Bắc)

8/2022­-

04/2023

Báo Tài nguyên và Môi trường

Tổng cục Quản lý đất đai, Vụ Pháp chế, Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Văn phòng Bộ, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Báo Lao động, Báo Tuổi trẻ, Báo Người lao động

Báo Tài nguyên và Môi trường

 

2.12

Hội nghị trao đổi và cung cấp thông tin về chính sách quản lý, sử dụng đất nông nghiệp; tái cơ cấu đất nông nghiệp; đất nông, lâm trường với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

7/2022

Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường

Tổng cục Quản lý đất đai, Vụ Pháp chế, Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Văn phòng Bộ, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, Báo Tài nguyên và Môi trường

Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường

 

2.13

Hội nghị trao đổi và cung cấp thông tin với Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các tổ chức Tôn giáo về những điểm mới, đột phá, tiến bộ của dự thảo Luật Đất đai (tổ chức tại khu vực phía Nam và phía Bắc)

7/2022-4/2023

Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường

Tổng cục Quản lý đất đai, Vụ Pháp chế, Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Văn phòng Bộ, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, Báo Tài nguyên và Môi trường, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường

Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường

 

2.14

Hội thảo với các nhà khoa học về các nội dung sửa đổi, trọng tâm của Luật Đất đai

8/2022

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường

Tổng cục Quản lý đất đai, Vụ Pháp chế, Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường

 

2.15

Sản xuất các ấn phẩm truyền thông (phim, phóng sự, infographic,...); thành lập, vận hành chuyên trang, thực hiện các tin, bài, phóng sự tuyên truyền về định hướng, chủ trương và các nội dung trọng tâm sửa đổi Luật Đất đai

01/2022­-

5/2023

Báo Tài nguyên và Môi trường, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường

Tổng cục Quản lý đất đai, Vụ Pháp chế, Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Văn phòng Bộ, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

Báo Tài nguyên và Môi trường, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường

 

2.16

Truyền thông qua các cơ quan thông tấn, báo chí

01/2022­-

5/2023

Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường

Tổng cục Quản lý đất đai, Vụ Pháp chế, Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Văn phòng Bộ, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, Báo Tài nguyên và Môi trường, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường

Tổng cục Quản lý đất đai, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường

 

III

GIAI ĐOẠN III: Sau khi Luật Đất đai (sửa đổi) được Quốc hội thông qua tới tháng 12 năm 2023

3.1

Tọa đàm cung cấp thông tin cho báo chí

6/2023

Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường

Tổng cục Quản lý đất đai, Vụ Pháp chế, Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Văn phòng Bộ, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, Báo Tài nguyên và Môi trường, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường

Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường

 

3.2

Hội nghị tham vấn đại biểu Quốc hội về chính sách quản lý nhà nước về đất đai (tổ chức trong trường hợp Luật tiếp tục được thảo luận tại Kỳ họp thứ 6)

10/2023

Tổng cục Quản lý đất đai

Vụ Pháp chế, Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Văn phòng Bộ, Báo Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Báo Đại biểu nhân dân

Tổng cục Quản lý đất đai

- Thời gian, nội dung, hình thức tổ chức do Tổng cục Quản lý đất đai đảm nhiệm.

- Mời các cơ quan báo chí truyền thông: Báo Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường đảm nhiệm.

3.3

Hội nghị phổ biến, cung cấp thông tin về các nội dung trọng tâm của Luật Đất đai (sửa đổi) với các luật sư, chuyên gia pháp luật

8/2023

Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường

Tổng cục Quản lý đất đai, Vụ Pháp chế, Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Báo Tài nguyên và Môi trường, Hội Luật gia Việt Nam

Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường

 

3.4

Hội nghị phổ biến, cung cấp thông tin về các nội dung trọng tâm của Luật Đất đai với hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp chịu tác động trực tiếp của Luật Đất đai (tổ chức tại khu vực phía Nam và phía Bắc)

8-9/2023

Báo Tài nguyên và Môi trường

Tổng cục Quản lý đất đai, Vụ Pháp chế, Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Văn phòng Bộ, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Báo Lao động, Báo Tuổi trẻ Thủ đô, Báo Người lao động

Báo Tài nguyên và Môi trường

 

3.5

Hội nghị phổ biến và cung cấp thông tin về các nội dung trọng tâm của Luật Đất đai với Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các tổ chức Tôn giáo

7-8/2023

Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường

Tổng cục Quản lý đất đai, Vụ Pháp chế, Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Văn phòng Bộ, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, Báo Tài nguyên và Môi trường

Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường

 

3.6

Sản xuất các ấn phẩm truyền thông (phim, phóng sự, infographic,...); thành lập, vận hành chuyên trang, thực hiện các tin, bài, phóng sự tuyên truyền về Luật Đất đai (sửa đổi).

5/2023-­

12/2023

Báo Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường

Tổng cục Quản lý đất đai, Vụ Pháp chế, Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Văn phòng Bộ, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

Báo Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường

 

3.7

Truyền thông qua các cơ quan thông tấn, báo chí

5/2023­-

12/2023

Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường

Tổng cục Quản lý đất đai, Vụ Pháp chế, Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Văn phòng Bộ, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, Báo Tài nguyên và Môi trường, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường

Tổng cục Quản lý đất đai, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường

 

 

Ghi chú: Trước khi triển khai thực hiện, đơn vị chủ trì xây dựng kế hoạch chi tiết từng hoạt động (tọa đàm, hội nghị, hội thảo), báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt.

 

PHỤ LỤC II:

Kế hoạch cung cấp thông tin tới các cơ quan truyền thông đại chúng về tổng kết thi hành Luật Đất đai 2013 và xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi)

(Kèm theo Quyết định số 1707/QĐ-BTNMT ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 

TT

NỘI DUNG

THỜI GIAN

PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

CÁC C ơ QUAN BÁO CHÍ DỰ KIẾN MỜI

1

Tọa đàm, phối hợp cung cấp thông tin cho báo chí về một số kết quả tổng kết 10 năm thực thi Nghị quyết 19/NQ-TW, 08 năm triển khai Luật Đất đai và các quan điểm, định hướng đổi mới chính sách, pháp luật đất đai

9-10/2021

- Chuẩn bị nội dung: Tổng cục Quản lý Đất đai; Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ...

- Thành phần tham dự:

Trưởng các nhóm nội dung chuẩn bị nội dung và cung cấp thông tin (theo       QĐ          390/QĐ-BTNMT ngày 05/3/2021) và các chuyên gia, nhà khoa học. phối hợp xây dựng Luật Đất đai (Tổng cục Quản lý đất đai mời).

- Mời các cơ quan báo chí: Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Báo Tài nguyên và Môi trường.

Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam; Báo Nhân dân; Truyền hình Nhân dân; Truyền hình Quốc hội; Báo Đại biểu nhân dân; Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; Báo Điện tử VOV; Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC; Báo Tuổi trẻ, Báo Thanh niên, Báo Tiền Phong, Báo Người Lao động, Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, Báo Lao động, Báo điện tử Vnexpress, Báo điện tử Vietnamnet, Báo Dân trí .

2

Tọa đàm cung cấp thông tin cho báo chí lần 2 (trước kỳ họp Quốc hội) Nội dung dự kiến: các nội dung truyền thông đã nêu tại Mục III và các nội dung sửa đổi Luật Đất đai khác cần cung cấp.

3/2022

3

Tọa đàm cung cấp thông tin cho báo chí lần 3 (sau kỳ họp Quốc hội)

Nội dung dự kiến: các nội dung truyền thông đã nêu tại Mục III và các nội dung sửa đổi Luật Đất đai khác cần cung cấp.

6/2022

4

Tọa đàm cung cấp thông tin cho báo chí lần 4 (trước kỳ họp Quốc hội) Nội dung dự kiến: các nội dung truyền thông đã nêu tại Mục III và các nội dung sửa đổi Luật Đất đai khác cần cung cấp.

9/2022

5

Tọa đàm cung cấp thông tin cho báo chí lần 5 (sau kỳ họp Quốc hội)

Nội dung dự kiến: các nội dung truyền thông đã nêu tại Mục III và các nội dung sửa đổi Luật Đất đai khác cần cung cấp.

11/2022

6

Tọa đàm cung cấp thông tin cho báo chí lần 6 (sau kỳ họp Quốc hội)

Nội dung dự kiến: các nội dung truyền thông đã nêu tại Mục III và các nội dung sửa đổi Luật Đất đai khác cần cung cấp.

4/2023

7

Tọa đàm cung cấp thông tin cho báo chí lần 7 (sau khi Luật được Quốc hội thông qua, chưa có hiệu lực thi hành)

Nội dung dự kiến: những điểm mới, trọng tâm của Luật Đất đai (sửa đổi).

6/2023

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi