Nghị quyết 98/NQ-CP 2018 điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bình Định

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

Số: 98/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2018

 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ CUỐI (2016 - 2020) TỈNH BÌNH ĐỊNH

--------

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định (Tờ trình số 95/TTr-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2017), của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tờ trình số 03/TTr-BTNMT ngày 09 tháng 01 năm 2018, Công văn số 1627/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 04 tháng 4 năm 2018, Công văn số 2375/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 14 tháng 5 năm 2018 và Công văn số 3498/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 05 tháng 7 năm 2018),

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Bình Định với các chỉ tiêu sau:

1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:

 

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Năm hiện trạng 2010

Điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 (**)

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

Cấp quốc gia phân bổ (ha)

Cấp tỉnh, xác định bổ sung (ha)

Tổng số

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)=(5)+(6)

(8)

1

Đất nông nghiệp

441.618

72,99

511.146

670

511.816

84,35

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

1.1

Đất trồng lúa

53.347

8,82

51.002

1.253

52.255

8,61

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

44.673

7,38

43.781

2.887

46.668

7,69

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

46.163

7,63

 

42.122

42.122

6,94

1.3

Đất trồng cây lâu năm

31.959

5,28

 

30.310

30.310

4,99

1.4

Đất rừng phòng hộ

150.042

24,80

192.910

-5.937

186.973

31,77

1.5

Đất rừng đặc dụng

23.828

3,94

27.595

5.218

32.813

5,30

1.6

Đất rừng sản xuất

132.891

21,96

160.323

 

160.323

26,41

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

2.744

0,45

2.686

496

3.182

0,52

1.8

Đất làm muối

191

0,03

191

9

200

0,03

2

Đất phi nông nghiệp

69.452

11,48

90.560

-1.290

89.270

14,7

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất quốc phòng

6.392

1,06

7.527

 

7.527

1,24

2.2

Đất an ninh

910

0,15

942

 

942

0,16

2.3

Đất khu công nghiệp

1.974

0,33

4.101

12

4.113

0,68

2.4

Đất cụm công nghiệp

1.151

0,19

 

1.929

1.929

0,32

2.5

Đất thương mại, dịch vụ

 

 

 

3.281

3.281

0,59

2.6

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

957

0,16

 

1.863

1.863

0,31

2.7

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

582

0,10

 

1.030

1.030

0,17

2.8

Đất phát triển hạ tầng

16.603

2,74

24.004

3.325

27.329

4,60

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

- Đất cơ sở văn hóa

169

0,03

459

 

459

0,02

 

- Đất cơ sở y tế

125

0,02

154

11

165

0,03

 

- Đất cơ sở giáo dục và đào tạo

740

0,12

1.024

11

1.035

0,17

 

- Đất cơ sở thể dục - thể thao

156

0,03

688

 

688

0,11

2.9

Đất có di tích, danh thắng

80

0,01

272

95

367

0,04

2.10

Đất bãi thải, xử lý chất thải

40

0,01

359

13

372

0,06

2.11

Đất ở tại nông thôn

6.371

1,05

 

7.801

7.801

1,29

2.12

Đất ở tại đô thị

1.734

0,29

2.752

776

3.528

0,58

2.13

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

286

0,05

 

218

218

0,04

2.14

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

 

 

 

69

69

0,01

2.15

Đất cơ sở tôn giáo

165

0,03

 

220

220

0,04

2.16

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

5.810

0,96

 

5.638

5.638

0,93

3

Đất chưa sử dụng

93.988

15,53

4.914

619

5.533

0,95

4

Đất khu kinh tế *

 

 

12.000

2.308

14.308

 

5

Đất đô thị *

7.060

 

23.995

33.153

57.148

 

 

Ghi chú: (*) Không cộng vào diện tích tự nhiên

(**) không bao gồm diện tích đất đang có sự chồng lấn, chưa thống nhất về địa giới hành chính của tỉnh Bình Định với tỉnh Phú Yên

2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Cả thời kỳ (2011-2020)

Kỳ đầu (2011-2015) (*)

Kỳ cuối (2016-2020)

Tổng số

Chia ra các năm

Năm 2016 (*)

Năm 2017 (*)

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

(1)

(2)

(3)=(4)+(5)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

19.203

3.711

15.492

3.173

3.308

3.080

2.497

3.434

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Đất trồng lúa

3.288

654

2.634

611

554

409

440

620

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

2.694

654

2.040

515

383

308

406

428

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

5.157

931

4.226

689

1.017

725

776

1.019

1.3

Đất trồng cây lâu năm

5.977

1.118

4.859

643

1.155

1.195

764

1.102

1.4

Đất rừng phòng hộ

1.066

397

669

229

80

213

16

131

1.5

Đất rừng đặc dụng

108

 

108

16

10

20

62

 

1.6

Đất rừng sản xuất

3.084

480

2.604

805

452

453

398

496

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

484

132

352

167

40

61

28

57

1.8

Đất làm muối

23

 

23

 

 

5

10

8

2

Chuyển đi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

34.823

25.614

9.209

1.045

2.218

1.350

1.399

3.197

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm

259

106

153

1

19

29

38

66

2.2

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng

9

9

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

21

11

10

 

 

 

 

10

2.4

Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

347

16

331

104

50

50

49

78

2.5

Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

4.283

3.601

682

20

662

 

 

 

2.6

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

2.763

1.418

1.345

439

274

15

18

599

3

Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất

218

116

102

34

2

4

 

62

 

Ghi chú: (*) Diện tích đã chuyn mục đích

3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Cả thời kỳ (2011-2020)

Kỳ đầu (2011-2015) (*)

Kỳ cuối (2016-2020)

Tổng số

Chia ra các năm

Năm 2016 (*)

Năm 2017 (*)

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

(1)

(2)

(3)=(4)+(5)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1

Đất nông nghiệp

79.585

65.014

14.571

91

2.551

3.073

3.258

5.598

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Đất trồng lúa

75

71

4

4

 

 

 

 

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

4

 

4

4

 

 

 

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

3.019

2.669

350

1

11

102

6

230

1.3

Đất trồng cây lâu năm

3.403

3.200

203

5

107

 

3

88

1.4

Đất rừng phòng hộ

36.446

30.786

5.660

 

1.156

985

1.218

2.301

1.5

Đất rừng đặc dụng

8.586

3.196

5.390

 

780

988

1.317

2.305

1.6

Đất rừng sản xuất

27.592

25.048

2.544

 

421

895

662

566

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

344

35

309

68

56

103

52

30

1.8

Đất làm muối

9

9

 

 

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

4.650

1.743

2.907

449

549

453

412

1.044

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất quốc phòng

88

17

71

5

 

11

31

24

2.2

Đất an ninh

2

1

1

0,5

 

0,5

 

 

2.3

Đất khu công nghiệp

629

335

294

 

217

45

32

 

2.4

Đất cụm công nghiệp

190

 

190

17

12

22

72

67

2.5

Đất thương mại, dịch vụ

212

2

210

59

1

11

79

60

2.6

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

48

 

48

9

 

2

 

37

2.7

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

1.019

669

350

121

130

30

20

49

2.8

Đất phát triển hạ tầng

1.519

454

1.065

100

99

213

91

562

2.9

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

7

 

7

4

 

 

 

3

2.10

Đất bãi thải, xử lý chất thải

26

 

26

9

2

2

3

10

2.11

Đất ở tại nông thôn

241

157

84

34

8

15

10

17

2.12

Đất ở tại đô thị

82

17

65

7

4

9

10

35

2.13

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

2

1

1

0,5

0,5

 

 

 

2.14

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

20

20

 

 

 

 

 

 

2.15

Đất cơ sở tôn giáo

32

32

 

 

 

 

 

 

2.16

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

102

38

64

34

6

6

7

11

 

Ghi chú: (*) Diện tích đã đưa vào sử dụng cho các mục đích

(Vị trí các loại đất trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) được thể hiện trên Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Bản đồ kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020), tỷ lệ 1/100.000 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định xác lập ngày 08 tháng 8 năm 2017).

4. Phân bổ diện tích các loại đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020)

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Diện tích năm 2015 (*)

Các năm kế hoạch (**)

Năm 2016 (*)

Năm 2017 (*)

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

1

Đất nông nghiệp

512.876

509.604

508.847

508.628

509.383

511.816

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

1.1

Đất trồng lúa

55.422

54.812

54.193

53.686

53.115

52.255

 

- Đất chuyên trồng lúa nước

48.219

47.706

47.323

47.015

46.607

46.668

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

48.081

46.986

45.592

44.533

43.259

42.122

1.3

Đất trồng cây lâu năm

35.450

34.648

34.282

32.936

31.786

30.310

1.4

Đất rừng phòng hộ

184.631

184.380

184.374

184.423

185.460

186.973

1.5

Đất rừng đặc dụng

27.488

27.472

28.345

29.313

30.568

32.813

1.6

Đất rừng sản xuất

157.380

156.135

156.681

158.032

159.206

160.323

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

2.791

2.889

2.956

3.047

3.121

3.182

1.8

Đất làm muối

223

223

223

218

208

200

2

Đất phi nông nghiệp

71.014

74.544

78.401

82.147

85.062

89.270

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất quốc phòng

6.380

6.764

6.946

7.315

7.455

7.527

2.2

Đất an ninh

923

943

960

934

935

942

2.3

Đất khu công nghiệp

2.071

2.071

3.595

3.745

4.113

4.113

2.4

Đất cụm công nghiệp

952

1.205

1.332

1.575

1.806

1.929

2.5

Đất thương mại, dịch vụ

1.182

1.849

1.932

2.189

2.733

3.281

2.6

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

1.426

1.475

1.517

1.649

1.699

1.863

2.7

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

579

751

881

937

970

1.030

2.8

Đất phát triển hạ tầng

19.930

21.196

22.221

24.025

24.887

27.329

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

- Đất cơ sở văn hóa

91

94

110

119

126

459

 

- Đất cơ sở y tế

126

136

143

157

160

165

 

- Đất cơ sở giáo dục và đào tạo

761

814

869

902

988

1.035

 

- Đất cơ sở thể dục - thể thao

175

253

377

523

551

688

2.9

Đất có di tích, danh thắng

249

271

283

298

314

367

2.10

Đất bãi thải, xử lý chất thải

128

232

249

293

314

372

2.11

Đất ở tại nông thôn

7.040

7.349

7.450

7.552

7.661

7.801

2.12

Đất ở tại đô thị

2.171

2.383

2.651

2.989

3.182

3.528

2.13

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

150

165

170

202

214

218

2.14

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

58

62

69

69

70

69

2.15

Đất cơ sở tôn giáo

223

224

226

226

226

220

2.16

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

5.244

5.466

5.508

5.541

5.600

5.638

3

Đất chưa sử dụng

23.244

22.472

19.372

15.845

12.175

5.534

4

Đất khu kinh tế

11.061

11.061

11.061

13.369

13.369

14.308

5

Đất đô thị

32.633

32.633

32.633

32.633

32.633

57.148

 

Ghi chú: (*) Diện tích đã thực hiện.

(**) không bao gồm diện tích đất đang có sự chồng lấn, chưa thng nhất về địa giới hành chính của tỉnh Bình Định với tỉnh Phú Yên

Điều 2. Căn cứ vào Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định có trách nhiệm:

1. Điều chỉnh Hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của Tỉnh (gồm bản đồ, bảng biểu, số liệu và báo cáo thuyết minh tổng hợp) theo chỉ tiêu các loại đất đã được Chính phủ phê duyệt tại Điều 1 Nghị quyết này. Tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020), trong đó rà soát điều chỉnh quy hoạch của các ngành, lĩnh vực, các địa phương trong tỉnh có sử dụng đất cho thống nhất với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh; việc tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

2. Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt; điều tiết phân bổ nguồn lực, trước hết là nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực bảo vệ đất trồng lúa, đất rừng; có chính sách, biện pháp phù hợp để giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập, để người trồng lúa yên tâm sản xuất; tăng đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các khu vực.

3. Tiếp tục chỉ đạo việc lập và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo quy định của pháp luật đất đai làm căn cứ để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đảm bảo phù hợp với điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Tỉnh.

4. Chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang các mục đích khác, hạn chế tối đa việc chuyển mục đích đất rừng và trong việc rà soát, kiểm tra hiện trạng sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên trước khi chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án theo quy định; đối với các công trình, dự án có sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên thuộc trường hợp phải báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì gửi báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ trước khi quyết định chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Đồng thời, có trách nhiệm quản lý chặt chẽ, đảm bảo độ che phủ đối với diện tích đất rừng phòng hộ, kịp thời có biện pháp duy trì, phát triển đất rừng phòng hộ, phòng chống xói mòn, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo cho phát triển kinh tế - xã hội, an toàn cho người dân.

5. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người sử dụng đất nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

6. Quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, đô thị để tăng nguồn thu cho ngân sách; đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất. Khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, khắc phục tình trạng bỏ hoang đất đã giao và đã cho thuê. Tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quỹ đất được quy hoạch phát triển đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ đất, khắc phục tình trạng mất cân đối trong cơ cấu sử dụng đất giữa đất ở với đất xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

7. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiên quyết không giải quyết giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất đối với các trường hợp không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiểm tra, xử lý các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật đất đai.

8. Tăng cường điều tra đánh giá về chất lượng, tiềm năng đất đai; đánh giá thoái hóa đất, ô nhiễm đất; hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin về đất đai; đào tạo nguồn nhân lực; nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ cao trong quản lý đất đai, nâng cao chất lượng công tác dự báo, lập, thẩm định, quản lý, tổ chức thực hiện và giám sát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

9. Tăng cường công tác dự báo, thông tin, tuyên truyền để các cấp, các ngành và người dân địa phương chủ động ứng phó với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước bin dâng.

10. Định kỳ hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo Chính phủ trình Quốc hội theo quy định.

Điều 3. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, kiểm tra việc chuyển đổi đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất là rừng tự nhiên theo đúng quy hoạch được phê duyệt và quy định của pháp luật.

Điều 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, Thủ trưởng các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Quốc phòng, Công an, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tư pháp;
- UBND tỉnh Bình Định;
- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,

các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, NN (3).
62

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 79/QĐ-TCT của Tổng công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố về thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố

Quyết định 79/QĐ-TCT của Tổng công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố về thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố

Đất đai-Nhà ở, Cơ cấu tổ chức

Quyết định 2179/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch kiểm tra Chuyên đề về các văn bản liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023 và Chuyên đề về các văn bản liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023

Quyết định 2179/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch kiểm tra Chuyên đề về các văn bản liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023 và Chuyên đề về các văn bản liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023

Đất đai-Nhà ở, Tư pháp-Hộ tịch

×
×
×
Vui lòng đợi