Quyết định 22/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án điện nông thôn

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 22/1999/QĐ-TTG
NGÀY 13 THÁNG 02 NĂM 1999 PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐIỆN NÔNG THÔN

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ trưởng Bộ Công nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt đề án điện nông thôn đến năm 2000 với những nội dung chính sau đây:

1. Mục tiêu của Đề án

Đến cuối năm 2000, đưa điện đến tất cả các tỉnh, huyện trong cả nước. Phấn đấu để 80% số xã, trong đó có 60% số hộ nông dân có điện sinh hoạt và sản xuất, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2. Nguyên tắc chỉ đạo

Phát triển điện nông thôn, bao gồm việc xây dựng mới và cải tạo nâng cấp hệ thống hiện có, phù hợp với quy hoạch, kết hợp với việc bố trí lại dân cư cụ thể ở từng địa phương; sắp xếp các dự án có trọng tâm, trọng điểm và thực hiện từng bước phù hợp với khả năng cân đối tài chính của ta. Ưu tiên những địa bàn có khả năng tăng nhanh năng suất đạt hiệu quả sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại hóa và chuyển đổi được vì cơ cấu kinh tế những địa bàn trọng yếu về an ninh, quốc phòng.

Việc đưa điện về nông thôn phải kết hợp giữa phát triển lưới điện quốc gia và phát triển điện tại chỗ như thủy điện nhỏ, điện gió, điện mặt trời hầm khí Bioga... trên cơ sở phân tích các phương án tối ưu về chi phí và các yếu tố khác có liên quan. Phải thực hiện triệt để và hợp lý phương châm Nhà nước và nhân dân, Trung ương và địa phương cùng làm, để huy động và kết hợp được nhiều nguồn vốn.

3. Biện pháp thực hiện

Tập trung xem xét giải quyết cấp điện tại các xã thuộc vùng căn cứ cách mạng, các xã vùng sâu, vùng xa, các địa bàn trọng yếu về an ninh, quốc phòng; các xã có điều kiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Tập trung cải tạo lưới điện tại các xã đã có điện và những nơi lưới điện xuống cấp nghiêm trọng, chất lượng điện cung cấp quá thấp, không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn cho việc cung ứng và sử dụng điện. Chú ý cải tạo lưới điện cho các xã đã ổn định quy hoạch.

4/ Cơ Chế Huy động và nguồn vốn đầu tư

a) Đối với đường dây trung thế, trạm biến áp và công tơ đo đếm điện được sử dụng kinh phí từ:

- Nguồn vốn cấp phát từ ngân sách,

- Phần để lại vốn khấu hao cơ bản,

- Vốn vay tín dụng ưu đãi theo kế hoạch Nhà nước hàng năm,

- Vốn tài trợ quốc tế theo các Hiệp định,

b) Đối với lưới điện hạ thế, sử dụng nguồn vốn từ ngân sách địa phương.

c) Lưới điện hạ thế từ đường trục hạ thế vào nhà dân do nhân dân tự đầu tư.

d) Đối với vùng II, vùng III các tỉnh và biên giới, hải đảo, những nơi xa lưới điện quốc gia, và đối với các hộ gia đình thuộc diện chính sách đặc biệt gặp khó khăn, Nhà nước sẽ hỗ trợ một phần kinh phí để xây dựng đường dây trục hạ thế và đường dây hạ thế đến nhà dân.

đ) Đối với các thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu, việc đầu tư cho lưới điện, kể cả trung và hạ thế, sẽ huy động chủ yếu từ nguồn vốn ngân sách của địa phương.

e) Để đẩy mạnh tiến độ đưa điện về nông thôn ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố lập dự án và trình duyệt theo quy định hiện hành. Khuyến khích rộng rãi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư và được phép kinh doanh lưới điện hạ thế ở nông thôn theo phương thức bỏ vốn xây dựng lưới hạ thế, mua buôn điện năng của Tổng công ty Điện lực Việt Nam theo giá quy định của Nhà nước và bán lẻ điện năng cho các hộ dùng điện theo giá được Ban Vật giá Chính phủ chấp thuận.

g) Đối với một số xã miền núi và vùng hải đảo mà từ nay đến năm 2000 chưa có khả năng nối lưới điện quốc gia, các địa phương lập dự án xây dựng nguồn điện tại chỗ phù hợp với điều kiện cụ thể của từng nơi như điện diesel, thủy điện nhỏ, điện mặt trời... Nhà nước khuyến khích các thành phần kinh tế trong và ngoài nước tham gia đầu tư kinh doanh các nguồn điện tại chỗ.

5. Cơ chế quản lý đầu tư và xây dựng

a) Bộ Công nghiệp nghiên cứu sớm ban hành các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, tiêu chuẩn hóa lưới điện nông thôn để thống nhất áp dụng trong cả nước theo hướng đơn giản hóa các thủ tục lập dự án, xét duyệt và thiết kế thi công. Việc đầu tư và xây dựng lưới điện nông thôn phải tuân thủ theo các quy định về quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.

b) Tổng công ty Điện lực Việt Nam được quyền quyết định đầu tư dự án lưới điện và nguồn điện tại chỗ ở nông thôn thuộc nhóm C từ mọi nguồn vốn khác nhau (theo đúng trình tự đầu tư và xây dựng từ khâu chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và đưa công trình vào sử dụng). Đối với các dự án có quy mô nhỏ cho phép lập thiết kế kỹ thuật theo quy hoạch và tổng dự toán để trình duyệt (thiết kế mẫu) chung cho từng vùng và phê duyệt.

c) Uỷ ban nhân dân các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về:

- Quy hoạch phát triển điện

- Thực hiện công tác giám sát điện năng theo quy định của Nhà nước và phân cấp của Bộ Công nghiệp.

- Quản lý phát triển các dạng năng lượng mới.

- Thanh tra an toàn về điện.

d) Giao Bộ Công nghiệp chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu và đề xuất các giải pháp về nguồn vốn theo kế hoạch hàng năm trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

6. Cơ chế quản lý và kinh doanh điện nông thôn

a) Tổng công ty Điện lực Việt Nam quản lý đến lưới và trạm biến áp 22 KV. Chính quyền địa phương quản lý lưới điện phân phối đến đồng hồ đo đếm điện.

b) Bộ Công nghiệp có trách nhiệm hướng dẫn những nơi đủ điều kiện tiếp nhận và quản lý lưới điện theo việc phân cấp nói trên. Thực hiện việc tiếp nhận và quản lý lưới điện đảm bảo an toàn, chất lượng, hiệu quả và giảm tổn thất điện năng.

c) Các doanh nghiệp (bao gồm cả các mô hình đang được áp dụng hiện nay) được quản lý và kinh doanh điện nông thôn khi thành lập phải theo quy định của pháp luật. Về giá mua bán điện phải theo hướng dẫn của Ban Vật giá Chính phủ.

7. Phân công tổ chức thực hiện

a) Bộ Công nghiệp thực hiện chức năng quản lý nhà nước có trách nhiệm ban hành Quy chế quản lý lưới điện nông thôn và có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện và kiểm tra.

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính cân đối vốn đầu tư từ nguồn ngân sách (gồm cả vốn ODA, vốn tín dụng ưu đãi) cho các dự án điện nông thôn đến năm 2000 của các địa phương theo kế hoạch hàng năm.

c) Bộ Tài chính:

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xác định nguồn vốn ngân sách hàng năm cho các dự án điện nông thôn đến năm 2000; chỉ đạo Tổng cục Đầu tư phát triển thực hiện việc huy động vốn cho ngành điện và các địa phương vay ưu đãi để xây dựng lưới điện theo kế hoạch.

- Chỉ đạo và tổ chức việc cấp phát vốn đầy đủ, kịp thời, đúng dự toán, đúng mục tiêu các dự án đầu tư đã được phê duyệt trong khuôn khổ nội dung Đề án này.

d) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các Ngân hàng thương mại áp dụng các hình thức ưu đãi để các hộ dân thuộc diện chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, được vay vốn để đầu tư, chỉ đạo việc huy động vốn cho ngành điện và các địa phương vay ưu đãi để xây dựng lưới điện theo cơ chế được Chính phủ phê duyệt hàng năm.

đ) Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chặt chẽ với Bộ Công nghiệp, Tổng công ty Điện lực Việt Nam lập quy hoạch, kế hoạch, các dự án đầu tư, quản lý, kinh doanh lưới điện nông thôn nhằm đảm bảo Đề án điện nông thôn đến năm 2000 thực hiện được mục tiêu đã đề ra; thực hiện quản lý Nhà nước đối với các hoạt động điện lực trong địa phương mình.

e) Ban Vật giá Chính phủ chủ trì xây dựng giá thành điện và hướng dẫn giá bán điện đến hộ nông dân theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về quy định giá trần.

g) Tổng công ty Điện lực Việt Nam có trách nhiệm thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Công nghiệp, các ngành có liên quan và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thực hiện theo mục tiêu kế hoạch đề ra.

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày ngày, kể từ ngày ký. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 22/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án điện nông thôn
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 22/1999/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Ngô Xuân Lộc
Ngày ban hành: 13/02/1999 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Công nghiệp , Chính sách
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness

----------
No: 22/1999/QD-TTg
Hanoi, February 13, 1999

 
DECISION
RATIFYING THE PROJECT ON RURAL ELECTRICITY
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
At the proposals of the Minister of Planning and Investment and the Minister of Industry,
DECIDES:
Article 1.- To ratify the project on rural electricity till the year 2000 with the following major contents:
1. The project’s objectives
To supply electricity, by the end of 2000, to all provinces and districts nationwide. To strive for the target that 80% of communes with 60% of peasants’ households therein will be supplied with electricity for their daily life and production, in order to raise the material and spiritual life and promote socio-economic development in the countryside in the cause of national industrialization and modernization.
2. Directing principles
The development of rural electricity networks, including the building and upgrading of the existing power system, must be in line with the planning and in association with the rearrangement of population in each locality; the projects must be arranged according to their importance and priority, then implemented step by step according to the country’s financial balance. To give priority to the areas with high possibility of quickly raising the agricultural productivity and efficiency along the direction of modernization, the areas with convertible economic structures and the areas important to national security and defense.
The electrification of rural areas must go hand in hand with the development of the national power grid and the development of on-spot electricity generation, such as mini- hydro-electric power stations, wind power, solar power, biogenetic gas-power ... on the basis of analyzing the optimum options on expenses and other relevant factors. It is necessary to thoroughly and rationally realize the principle of joint efforts by the State and people, the central and local authorities in order to mobilize and coordinate different capital sources.
3. Implementation measures
To concentrate on considering the power supply for communes in the former revolutionary bases, communes in deep-lying and far-flung regions and key security and defense areas; as well as communes with conditions for re-structuring the economy along the direction of rural and agricultural modernization.
To concentrate on improving power grids of the already electrified communes and in places where such grids are seriously degraded and the electricity is poorly supplied, failing to ensure the technical and safety requirements of power supply and use. To pay attention to the improvement of power grids in communes where the planning has been carried out.
4. Mechanism of capital mobilization and investment capital sources
a/ Sources of capital for the establishment of medium-voltage lines, transformer stations and voltage meters:
- The State budget’s capital;
- The basic depreciation fund;
- The preferential credit loan capital under the annual State plan;
- The international aid capital under various agreements.
b/ For low-voltage power grids, the local budget’s capital shall be used.
c/ For low-voltage lines from the low-voltage axis to people’s houses, the expense shall be borne by people themselves.
d/ For provinces in regions II and III, border and island areas, areas far from the national power grids, and family households being the social policy beneficiaries and meeting with particular difficulties, the State shall partly provide fund for the building of the low-voltage axis as well as the low-voltage lines to people’s houses.
e/ For cities of Ha Noi, Hai Phong and Da Nang and Ho Chi Minh City as well as for provinces of Dong Nai, Khanh Hoa and Ba Ria- Vung Tau, the investment capital for construction of power grids, including the medium- and low-voltage grids, shall be mobilized mainly from local budgets.
f/ To step up the process of rural electrification, the provincial/municipal People’s Committees shall elaborate projects and submit them to the higher-level authorities for approval according to current regulations. To encourage all economic sectors to take part in the investment and trading of the low-voltage grids in rural areas by the mode of investing capital in building low-voltage grids, buying wholesale electricity from the Vietnam Electricity Corporation at the price fixed by the State for the retail thereof to family households at the prices accepted by the Government Pricing Commission.
g/ For a number of mountainous and island communes, which, from now till the year 2000, are incapable of accessing to the national power grid, the local authorities shall elaborate projects to establish the on-spot power generation sources, suited to the conditions of each locality, such as the diesel power generation, mini- hydroelectric power stations, solar power... The State encourages different economic sectors inside and outside the country to take part in the investment and trading of the on-spot power sources.
5. Mechanism of investment and construction management
a/ The Ministry of Industry shall study and soon issue economic and technical norms and standards of the rural power grids for the unified application in the whole country along the direction of simplifying the procedures on project elaboration, ratification, designing and construction. The investment and construction of the rural power grids must comply with the current regulations on investment and construction management.
b/ The Vietnam Electricity Corporation shall have the right to decide investment in Group C- projects on power grids and on-spot power generation sources with capital from different sources (in strict compliance with the order of investment and construction, from the investment preparation stage to the investment implementation and putting of the project into use). For the small-scale projects, the technical designs (the model ones) may be elaborated according to the planning and the total cost estimates, then submitted for approval for each region.
c/ The People’s Committee of the provinces and centrally-run cities shall exercise the function of State management over:
- The electrification development planning;
- The supervision of electricity supply and generation in accordance with the stipulations of the State and the assignment of responsibilities by the Ministry of Industry.
- The management of development of new types of energy.
- The inspection of power safety.
d/ The Ministry of Industry is assigned to assume the prime responsibility and coordinate with the Ministry of Planning and Investment, the Ministry of Finance, the State Bank of Vietnam and the People’s Committees of the provinces and centrally-run cities in studying and proposing options for capital sources according to the annual plan and submit them to the Prime Minister for decision.
6. Mechanism of management and trading of rural electricity supply
a/ The Vietnam Electricity Corporation shall manage the power supply to grids and transformer stations of 22 KV. The local administrations shall manage the electricity supply from grids to voltage meters.
b/ The Ministry of Industry shall have to guide localities which are fully qualified to take over and manage power grids according to the above-said assignment of responsibilities; the power grids must be taken over and managed so as to ensure the safety, quality and efficiency of power supply and reduce power losses.
c/ Enterprises (including enterprises of the current models) which are authorized to manage and trade in rural electricity, supply systems, when established shall have to abide by the provisions of law. Regarding the electricity buying and selling prices, the Government Pricing Commission’s guidance shall apply.
7. Assignment of responsibilities for organization of implementation
a/ The Ministry of Industry performing State management function shall have to promulgate a Regulation on the management of the rural power grids and guide and inspect the implementation thereof.
b/ The Ministry of Planning and Investment shall assume the prime responsibility and coordinate with the Ministry of Finance in balancing the State budget-originated investment capital (including ODA capital and preferential credit capital) for the rural electricity supply projects of localities to the year 2000 according to the annual plan.
c/ The Ministry of Finance shall:
- Coordinate with the Ministry of Planning and Investment in determining the annual State budget’s capital for the rural electricity supply projects to the year 2000; directing the General Department for Investment and Development to mobilize capital for the power industry and preferential loans for localities to build their power grids according to plans.
- Direct and organize the full and timely capital allocation according to the estimates and objectives of the ratified investment projects within the contents prescribed herein.
d/ The State Bank of Vietnam shall direct the commercial banks to apply different forms of preferences so that people’s households being the social policy beneficiaries and meeting with difficulties can borrow capital for investment; and direct the mobilization of capital for the power industry and preferential loans for localities to build power grids according to the mechanism annually approved by the Government.
e/ The People’s Committees of the provinces and centrally-run cities shall have to closely coordinate with the Ministry of Industry and the Vietnam Electricity Corporation in elaborating the planning, plans and investment projects, managing and trading in rural power grids, ensuring that the rural electricity projects to the year 2000 will achieve the set objectives; and exercise the State management over the electric power-related activities in their respective localities.
f/ The Government Pricing Commission shall assume the prime responsibility in setting power prices and guiding the power selling prices for peasants’ households under the Prime Minister’s direction on ceiling prices.
g/ The Vietnam Electricity Corporation shall have to follow the direction of the Ministry of Industry, the relevant branches and the People’s Committees of the provinces and centrally-run cities in order to achieve the set objectives.
Article 2.- This Decision takes effect 15 days after its signing. The Minister of Industry, the ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government and the presidents of the People’s Committees of the provinces and centrally-run cities shall have to implement this Decision.
 

 
THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
Ngo Xuan Loc

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!