Quyết định 1469/QĐ-TTg 2019 danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2018

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

--------------

Số: 1469/QĐ-TTg

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2019

 

-----------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 28 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2018 tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Bộ Công Thương:
a) Chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương liên quan tổ chức quản lý hoạt động sử dụng năng lượng của các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;
b) Chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thuộc trung ương tổ chức cập nhật và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách cơ sở trọng điểm để công bố trước ngày 31 tháng 3 hàng năm.
2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:
a) Chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan tại địa phương thông báo cho các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn trong danh sách tại Phụ lục kèm theo Quyết định này và tổ chức quản lý, theo dõi thực hiện các chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các cơ sở;
b) Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tại địa phương kiểm tra, rà soát, lập danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn; tổng hợp gửi Bộ Công Thương trước ngày 01 tháng 02 hàng năm.
3. Các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước:
a) Yêu cầu các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm là thành viên thuộc phạm vi quản lý của đơn vị mình trong Danh sách tại Phụ lục kèm theo Quyết định này thực hiện các nhiệm vụ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi cơ sở đặt trụ sở, đồng thời báo cáo Tập đoàn, Tổng công ty để tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương;
b) Tổ chức rà soát, cập nhật danh sách các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm thuộc phạm vi quản lý của đơn vị mình; tổng hợp gửi Bộ Công Thương trước 01 tháng 02 hàng năm.
4. Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong Danh sách tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quy định tại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, người đứng đầu Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước và các cơ sở có tên trong Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Quốc hội;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Ngân hàng Chính sách xã hội;

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- Các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ, Công báo;

- Lưu: VT, CN(2).

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Đình Dũng

 

 

 
 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CƠ SỞ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRỌNG ĐIỂM NĂM 2018

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 28 tháng 10 năm 2019 của Thủ tưởng Chính phủ)

-------------------------

 

 

STT

 

Tên Cơ sở

Địa chỉ

Lĩnh vực

Ngành nghề

Tiêu thụ NL quy đổi (TOE)

Ghi chú

 

I. ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

 

1. Thành Phố Hà Nội

 

1

Bệnh viện Bạch Mai

Số 78, đường Giải Phóng, quận Đống Đa

Công trình xây dựng

Văn phòng làm việc

2.842

SCT

 

2

Bệnh viện Bưu Điện

Số 49 phố Trần Điền, phường Định Công, quận Hoàng Mai

Công trình xây dựng

Hoạt động cùa các bệnh viện

555

SCT

 

3

Bệnh viện đa khoa Đức Giang

Số 54, Phố Trường Lâm, phường Đức Giang, quận Long Biên

Công trình xây dựng

Hoạt động của các bệnh viện

672

SCT

 

4

Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

Số 40, Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm

Công trình xây dựng

Hoạt động của các bệnh viện

3.700

SCT

 

5

Bệnh viện K

Số 30 Cầu Bươu, Tân Triều, Thanh Trì

Công trình xây dựng

Hoạt động của các bệnh viện

1.175

SCT

 

6

Bệnh viện Nhi Trung ưong

18/879 La Thành, quận Đống Đa

Công trình xây dựng

Hoạt động của các bệnh viện

1.763

SCT

 

7

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

Số 929, Đường La Thành, quận Ba Đình

Công trình xây dựng

Hoạt động của các bệnh viện

538

SCT

 

8

Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Số 43, Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm

Công trình xây dựng

Hoạt động của các bệnh viện

701

SCT

 

9

Bệnh viện Quân Y 103

Số 261, đường Phùng Hưng, phường Phúc La, quận Hà Đông

Công trình xây dựng

Hoạt động của các bệnh viện

528

SCT

 

10

Bệnh viện Quân Y 354 – Tổng cục Hậu cần

Số 120 Đốc Ngữ, quận Ba Đình

Công trình xây dựng

Hoạt động của các bệnh viện

586

SCT

 

11

Chi nhánh công ty TNHH Tenma (HCM) Việt Nam

Kho Bãi Trám, xã Việt Hùng, Huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sàn xuất sản phẩm từ plastic

2.169

SCT

 

12

Chi nhánh ALMAZ - Công ty cồ phần đầu tư và phát triển đô thị Sài Đồng

Đường Hoa Lan, khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, quận Long Biên

Công trình xây dựng

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

604

SCT

 

13

Công ty cổ phần Đồng Phát

Km 16 - Đại lộ thăng long, Khu CN Quốc Oai, Quốc Oai

Công nghiệp

Sản xuất sợi

3.867

SCT

 

14

Công ty cổ phần Sài Sơn

Khu xi măng Sài Sơn, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai

Công nghiệp

Sản xuất xi măng

1.333

SCT

 

15

Công ty cồ phần sứ Viglacera Thanh Trì

Đường Nguyễn Khoái, phường Thanh Trì, huyện Thanh Trì

Công nghiệp

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

2.090

SCT

 

16

Công ty cổ phần tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A

KCN Hòa Lạc, Xã Thạch Hòa, Huyện Thạch Thất

Công nghiệp

Khai thác đá

1.532

SCT

 

17

Công ty cổ phần bia Sài Gòn Hà Nội

A2, CN8, CCN tập trung vừa và nhỏ, xã Xuân

Phương, quận Nam Từ Liêm

Công nghiệp

Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia

1.483

SCT

 

18

Công ty cồ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông

Số 87, 89 phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân

Công nghiệp

Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng

2.148

SCT

 

19

Công ty cồ phần cơ điện và xây dựng Việt Nam

Số 102, Trường Chinh, Quận Đống Đa

Công trình xây dựng

Vãn phòng làm việc

551

SCT

 

20

Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú

Số 41 phố Phương Liệt, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân

Công nghiệp

Sản xuất dây và thiết bị dây dẫn

1.114

SCT

 

21

Công ty cồ phần cơ khí Đông Anh LICOGI

Tổ 8, Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh

Công nghiệp

Đúc sắt thép

104.273

SCT

 

22

Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Hapulico

Số 01, đường Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân

Công trình xây dựng

Hoạt động xây dựng chuyên dụng

2.435

SCT

 

23

Công ty cổ phần đầu tư T&M Việt Nam

TTTM Mê Linh Plaza, Km8 Thăng Long, xã Quang Minh, huyện Mê Linh

Công trình xây dựng

Thông tin và truyền thông

607

SCT

 

24

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 1 Hà Nội

Tầng 2 tòa nhà CT2A khu ĐTM Nghĩa Đô, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm

Công trình xây dựng

Hoạt động của trụ sở văn phòng

668

SCT

 

25

Công ty cổ phần dệt công nghiệp Hà Nội

Số 93, Đường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai

Công nghiệp

Dệt

2.345

SCT

 

26

Công ty cổ phần dịch vụ đô thị Him Lam

Khu công viên Công nghệ thông tin, phường Phúc Đồng, quận Long Biên

Công nghiệp

Thoát nước và xử lý nước thải

4.106

SCT

 

27

Công ty cổ phần du lịch thương mại và đầu tư Thủ Đô

Số 109 đường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm.

Công trình xây dựng

Dịch vụ lưu trú

664

SCT

 

28

Công ty cổ phần dụng cụ cơ khí xuất khẩu

Lô 15 A - Khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại; các dịch vụ xử lý, gia công kim loại

1.305

SCT

 

29

Công ty cổ phần giấy và bao bì Việt Thắng

CCN Hà Bình Phương, huyện Thường Tín

Công nghiệp

Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa

5.524

SCT

 

30

Công ty cổ phần khóa Việt-Tiệp

Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh.

Công nghiệp

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

192.486

SCT

 

31

Công ty cổ phần kim khí Thăng Long

Phường Sài Đồng, quận Long Biên

Công nghiệp

Gia công sắt thép

1.602

SCT

 

32

Công ty cổ phần may Hồ Gươm

Tầng 10 HOGUOM PLAZA, số 102 Trần Phú, phường Mỗ Lao, quận Hà Đông

Công trình xây dựng

Hoạt động của trụ sở văn phòng

703

SCT

 

33

Công ty cổ phần MIZA

CCN vừa và nhỏ Nguyên Khê, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa

3.435

SCT

 

34

Công ty CP phân lân nung chảy Văn Điển

Đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì.

Công nghiệp

Sản xuất thuốc trừ sâu và sản

phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp

41.357

SCT

 

35

Công ty cổ phần Style Stone

Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, huyện Thạch Thất

Công nghiệp

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

1.401

SCT

 

36

Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Việt Nam

Khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên

Công trình xây dựng

Hoạt động cùa trụ sở vãn phòng

757

SCT

 

37

Công ty cổ phần thép Gia Trung

Xóm Đông, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép, gang

2.312

SCT

 

38

Công ty cổ phần Tôn mạ VNSTEEL Thăng Long

Lô 14 KCN Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh

Công nghiệp

Sàn xuất sắt, thép, gang

3.408

SCT

 

39

Công ty cổ phần trung tâm thương mại EVER-FORTUNE

Số 83B, đường Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm

Công trình xây dựng

Khách sạn

921

SCT

 

40

Công ty cồ phần Vincom Retail

54A, Nguyễn Chí Thanh , quận Đống Đa

Công trình xây dựng

Hoạt động của trụ sở văn phòng

1.590

SCT

 

41

Công ty cồ phần xích líp Đông Anh

Số 11,Tổ 47, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh.

Công nghiệp

Sản xuất mô tô, xe máy

1.518

SCT

 

42

Công ty Hùng Phương

Xã Yên Thường, huyện Gia Lâm

Công nghiệp

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

1.241

SCT

 

43

Công ty liên doanh tháp Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam

Số 194, đường Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm

Công trình xây dựng

Hoạt động của trụ sở văn phòng

731

SCT

 

44

Công ty liên doanh TNHH BERJAYA Hồ Tây

Số 11 đường Xuân Diệu, quận Tây Hồ

Công trình xây dựng

Khách sạn

1.093

SCT

 

45

Công ty liên doanh TNHH Crown Hà Nội

Km 24, xã Quất Động, huyện Thường Tín

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu

2.483

SCT

 

46

Công ty phát triển du lịch hữu hạn làng Nghi Tàm

Số 1A, đường Nghi Tàm, quận Tây Hồ

Công trình xây dựng

Khách sạn

1.541

SCT

 

47

Công ty TNHH khách sạn Hà Nội Fortuna

Số 6B, Phố Láng Hạ, quận Ba Đình

Công trình xây dựng

Khách sạn

1.226

SCT

 

48

Công ty TNHH ABB

Km 9, Quốc lộ 1A, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai

Công nghiệp

Sản xuất thiết bị điện

1.468

SCT

 

49

Công ty TNHH Asahi Intecc Hà Nội

Lô G03, KCN Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng

2.484

SCT

 

50

Công ty TNHH B.BRAUN Việt Nam

CCN Thanh Oai, huyện Thanh Oai

Công nghiệp

Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng

1.797

SCT

 

51

Công ty TNHH Canon Việt Nam

Lô A1, KCN Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

9.421

SCT

 

52

Công ty TNHH cao ốc Vietcombank 198

Số 198 Phố Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm

Công trình xây dựng

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

898

SCT

 

53

Công ty TNHH công nghệ Muto Hà Nội

Lô 37, KCN Quang Minh, huyện Mê Linh

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ plastic

2.359

SCT

 

54

Công ty TNHH công nghiệp Credit Up Việt Nam

Lô 45A, KCN Nội Bài, Xã Quang Tiến, Huyện Sóc Sơn

Công nghiệp

Sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy

1.676

SCT

 

55

Công ty TNHH công nghiệp KYB Việt Nam

Lô 110-111-112, KCN Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy

2.236

SCT

 

56

Công ty TNHH DAIBIRU CSB

Số 16, phố Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm

Công trình xây dựng

Hoạt động của trụ sở văn phòng

672

SCT

 

57

Công ty TNHH Daiwa Plastics Thăng Long

Lô K8, KCN Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ plastic

2.223

SCT

 

58

Công ty TNHH Denso Việt Nam

E1, KCN Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh.

Công nghiệp

Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe

3.570

SCT

 

59

Công ty TNHH điện Stanley Việt Nam

Xã Dương Xá, huyện Gia Lâm

Công nghiệp

Sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy

5.023

SCT

 

60

Công ty TNHH điện tử MEIKO Thăng

Long

J1-J2, KCN Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

5.874

SCT

 

61

Công ty TNHH điện tử Meiko Việt Nam

Lô LD4, KCN Thạch Thất, Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

20.665

SCT

 

62

Công ty TNHH Dynapac (Hà Nội)

KCN Sài Đồng B, quận Long Biên

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ Plastic

1.318

SCT

 

63

Công ty TNHH Enkei Việt Nam

Lô N-2, KCN Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy

1.487

SCT

 

64

Công ty TNHH FCC Việt Nam

Lô A5, KCN Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy

1.619

SCT

 

65

Công ty TNHH Fujikin Việt Nam

Lô H-2B, KCN Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy

1.007

SCT

 

66

Công ty TNHH Global Toserco

Số 40, Phố Cát Linh, quận Đống Đa

Công trình xây dựng

Dịch vụ lưu trú

851

SCT

 

67

Công ty TNHH GSK Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội 1

Lô số 6, KCN Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ

Công nghiệp

Sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy

1.265

SCT

 

68

Công ty TNHH HAL Việt Nam

Lô B-19, KCN Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy

7.876

SCT

 

69

Công ty TNHH hệ thống dây SUMI

HANEL

KCN Sài Đồng B, phường Sài Đồng, quận Long Biên.

Công nghiệp

Sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy

1.296

SCT

 

70

Công ty TNHH Hoà Bình

Số 106, đường Hoàng Quốc Việt, quận cầu Giấy

Công trình xây dựng

Hoạt động của trụ sở văn phòng; hoạt động tư vấn quản lý

561

SCT

 

71

Công ty TNHH HOYA Glass Disk Việt

Nam

Lô J3 & 4, KCN Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

500.938

SCT

 

72

Công ty TNHH khách sạn Grand Plaza Hà Nội

Số 117, đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy

Công trình xây dựng

Khách sạn

3.530

SCT

 

73

Công ty TNHH khách sạn Nhà Hát

Số 1 đường Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm

Công trình xây dựng

Khách sạn

919

SCT

 

74

Công ty TNHH khuôn đúc Tsukuba Việt Nam

Lô A6, đường Công nghiệp 4, KCN Sài Đồng B, Quận Long Biên

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép, gang

1.363

SCT

 

75

Công ty TNHH kính kỹ thuật Luminois

Việt Nam

Lô 2, 1 KCN Thạch Thất, huyện Quốc Oai

Công nghiệp

Sản xuất thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh

1.935

SCT

 

76

Công ty TNHH linh kiện điện từ SEI Việt Nam

Lô C6, Khu CN Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh.

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

13.068

SCT

 

77

Công ty TNHH LIXIL Việt Nam

Thôn Yên Bình, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm.

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác

7.556

SCT

 

78

Công ty TNHH LOTTE CORALIS

Số 54, Liễu Giai, phường cống Vị, quận Ba Đình

Công trình xây dựng

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

7.438

SCT

 

79

Công ty TNHH mặt trời Sông Hồng

Số 23, đường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm

Công trình xây dựng

Khách sạn

588

SCT

 

80

Công ty TNHH Matsuo Industries Việt

Nam

Lô C10, KCN Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh.

Công nghiệp

Sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy

1.566

SCT

 

81

Công ty TNHH MTV AON VINA

Keangnam Hanoi Landmark Tower Khu E6 KĐTM Cầu Giấy, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm

Công trình xây dựng

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

2.359

SCT

 

82

Công ty TNHH MTV đầu tư và thương mại The Garden

Tầng 2 TTTM The Garden KĐT The Manor Đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm

Công trình xây dựng

Khách sạn

822

SCT

 

83

Công ty TNHH MTV thuốc lá Thăng Long

Số 235, đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân.

Công nghiệp

Sẩn xuất thuốc lá

2.401

SCT

 

84

Công ty TNHH MTV vắc xin và sinh phẩm số 1

Số 1, phố Yersin, quận Hai Bà Trưng.

Công nghiệp

Sàn xuất thuốc, hoá dược và dược liệu

1.008

SCT

 

85

Công ty TNHH nhà máy bia HEINEKEN Hà Nội

Km 15+500, đường 427, Xã Vân Tảo, Huyện Thường Tín

Công nghiệp

Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia

1.304

SCT

 

86

Công ty TNHH Nissei Electric Hà Nội

Lô 13,14,15, KCN Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

3.131

SCT

 

87

Công ty TNHH OGINO Việt Nam

Lô N9, KCN Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc,thiết bị)

1.517

SCT

 

88

Công ty TNHH Panasonic System

Networks Việt Nam

J1-J2, KCN Thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

2.305

SCT

 

89

Công ty TNHH Parker Processing Việt Nam

Lô C1-2, KCN Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy

2.274

SCT

 

90

Công ty TNHH phụ tùng xe máy - ô tô Showa Việt Nam

Lô M6, Khu CN Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất phụ Tùng Ô Tô, xe máy

4.992

SCT

 

91

Công ty TNHH phụ tùng xe máy - ô tô

Goshi Thăng Long

Số 134, phố Sài Đồng, Tổ 15, Phuờng Việt Hưng, Quận Long Biên

Công nghiệp

Sản xuất phụ Tùng Ô Tô, xe máy

3.993

SCT

 

92

Công ty TNHH quản lý khách sạn Bitexco

Số 8, Đường Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm

Công trình xây dựng

Khách sạn

2.747

SCT

 

93

Công ty TNHH quốc tế Hồ Tây

Số 3, phố Phó Đức Chính, Quận Ba Đình

Công trình xây dựng

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

989

SCT

 

94

Công ty TNHH Rhythm Precision Việt Nam

Lô 42, KCN Nội Bài, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn.

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ plastic

1.031

SCT

 

95

Công ty TNHH S.A.S - CTAMAD

Số 44, Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm

Công trình xây dựng

Khách sạn

1.350

SCT

 

96

Công ty TNHH sản phẩm RICOH IMAGING (Việt Nam)

Lô A7, KCN Sài Đồng B, Long Biên

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

1.308

SCT

 

97

Công ty TNHH sản xuất nhựa Việt Nhật

Phố Vác, xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai

Công nghiệp

Sản xuất các sản phẩm từ plastic

1.423

SCT

 

98

Công ty TNHH sản xuất phụ tùng YAMAHA MOTOR Việt Nam

Lô G1-G2, KCN Thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông Anh.

Công nghiệp

Sản xuất phụ Tùng Ô Tô, xe máy

6.324

SCT

 

99

Công ty TNHH SATURN

Số 9, Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa

Công trình xây dựng

Hoạt động của trụ sở văn phòng

598

SCT

 

100

Công ty TNHH Tamron optical Việt Nam

Lô 69B-70A, KCN Nội Bài, Xã Quang Tiến, Huyện Sóc Sơn.

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

2.113

SCT

 

101

Công ty TNHH Terumo Việt Nam

Lô 44A-44B-44C KCN Quang Minh, thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh

Công nghiệp

Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa

2.885

SCT

 

102

Công ty TNHH tháp Láng Hạ Hà Nội

Số 89, phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa

Công trình xây dựng

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

526

SCT

 

103

Công ty TNHH tháp Trung Tâm Hà Nội

Số 49, Phố Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm

Công trình xây dựng

Khách sạn

873

SCT

 

104

Công ty TNHH thép An Khánh

Khu Thuỷ Lợi 2, Xã Tân Minh, Huyện Sóc Sơn

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép, gang

14.517

SCT

 

105

Công ty TNHH thép Việt Đức Đông Anh

Xã Dục Tú, huện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại; các dịch vụ xừ lý,gia công kim loai

1.015

SCT

 

106

Công ty TNHH thương mại quốc tế và dịch vụ siêu thị Big C Thăng Long

số 222, Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy

Công trình xây dựng

Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại

1.577

SCT

 

107

Công ty TNHH thương mại Trần Hồng

Quân

Số 36, Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm

Công trình xây dựng

Khách sạn

1.537

SCT

 

108

Công ty TNHH trung tâm thương mại và nhà ở Hà Nội

Tòa nhà Indochina Plaza Hà Nội, số 241 đường Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận cầu Giấy

Công trình xây dựng

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

1.717

SCT

 

109

Công ty TNHH URC Hà Nội

Lô CN 2.2, KCN Thạch Thất, huyện Quốc Oai

Công nghiệp

Sản xuất đồ uống không cồn

2.400

SCT

 

110

Công ty TNHH VIETNERGY

Lô CN2, KCN Thạch Thất, Quốc Oai, TT Quốc Oai, huyện Quốc Oai

Công nghiệp

Sản xuất pin và ắc quy

4.455

SCT

 

111

Công ty TNHH Viettel-CHT

Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Km29 Đường Láng - Hòa Lạc, huyện Thạch Thất

Công nghiệp

Cung cấp dịch vụ viễn thông

2.028

SCT

 

112

Công ty TNHH Vincom Retail Miền Bắc

72A, Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân

Công trình xây dựng

Tòa nhà hỗn hợp

6.238

SCT

 

113

Công ty TNHH Vincom Retail miền Bắc

Số 2, Phạm Ngọc Thạch, phường Trung Tự, Quận Đống Đa

Công trình xây dựng

Tòa nhà hỗn hợp

957

SCT

 

114

Công ty TNHH Xuân Lộc Thọ

Lô 9 CN2, CCN Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì

Công nghiệp

Sản xuất thiết bị điện

749

SCT

 

115

Công ty TNHH YAMAHA MOTOR Việt Nam

xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn

Công nghiệp

Phụ Tùng Ô Tô, xe máy

5.297

SCT

 

116

Công ty TNHH Young Fast

Optoelectronics (Việt Nam)

Lô CN2, 1, KCN Thạch Thất, Quốc Oai, huyện Thạch Thất

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

4.134

SCT

 

117

Học Viện Quân Y

Số 160, Phùng Hưng, phường Phúc La, quận Hà Đông

Công trình xây dựng

Trường học

810

SCT

 

118

Kho bạc Nhà Nước

Số 32 Cát Linh, quận Đống Đa

Công trình xây dựng

Trụ sở làm việc

747

SCT

 

119

Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Trung tâm công nghệ thông tin

Nhà C3, Phường Phưong Liệt, Quận Thanh Xuân

Công trình xây dựng

Trụ sở làm việc

609

SCT

 

120

Nhà máy in tiền Quốc gia.

Số 30, Đường Phạm Văn Đồng, phường Dịch Vọng Hậu, quận cầu Giấy.

Công nghiệp

In ấn

2.526

SCT

 

121

Nhà máy sản xuất bao bì bạt nhựa Tú Phương

Thôn Phú Thụy, Xã Phú Thị, huyện Gia Lâm.

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ plastic

1.625

SCT

 

122

Tâp đoàn Dầu Khí

Số 18, đường Láng Hạ, quận Ba Đình

Công trình xây dựng

Tòa nhà văn phòng

4.186

SCT

 

123

Tổng công ty CP Bia - Rượu - nước giải khát Hà Nội

Thôn Yên Nhân, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh

Công nghiệp

Sản xuất bia

2.958

SCT

 

124

Tổng công ty hạ tầng mạng

Số 30 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm

Công trình xây dựng

Sản xuất thiết bị viễn thông

691

SCT

 

125

Tổng công ty May 10 - Công ty cổ phần

Số 765A Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, quận Long Biên

Công nghiệp

Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da

1.486

SCT

 

126

Tổng công ty viễn thông Mobifone

Lô đất VP1-Khu đô thị Yên Hoà, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy

Công trình xây dựng

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

2.470

SCT

 

127

Tổng công ty viễn thông Viettel - Chi nhánh Tập đoàn viễn thông quân đội

Số 1, Giang Văn Minh, quận Ba Đình

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

834

SCT

 

128

Trung tâm Hội nghị Quốc gia

Số 57, Đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm

Công trình xây dựng

Tòa nhà hỗn hợp

1.252

SCT

 

129

Trung tâm nghiên cứu sản xuất vắc xin và sinh phẩm y tế

Dốc đoàn kết, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai

Công trình xây dựng

Tòa nhà văn phòng

519

SCT

 

130

Trường đại học FPT

Khu Giáo dục và Đào tạo - Khu Công nghệ cao Hòa Lạc Km 29 Đại lộ Thăng Long, huyện Thạch Thất

Công trình xây dựng

Trường học

549

SCT

 

131

Trường đại học Kinh Tế Quốc Dân

Số 207, đường Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng

Công trình xây dựng

Trường học

544

SCT

 

132

TT mạng lưới Mobifone Miền Bắc - Chi nhánh Tổng công ty viễn thông Mobifone

Số 811, Giải Phóng, Phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai

Công trình xây dựng

Dịch vụ trung tâm dữ liệu

1.628

SCT

 

133

Văn phòng cục tần số vô tuyến điện - Bộ thông tin và truyền thông

Số 115, Trần Duy Hưng, quận cầu Giấy

Công trình xây dựng

Dịch vụ trung tâm dữ liệu

532

SCT

 

134

Văn phòng Quốc Hội

Số 22, Hùng Vương, quận Ba Đình

Công trình xây dựng

Hoạt động của trụ sở văn phòng

1.726

SCT

 

135

Văn phòng Tổng cục Hải Quan

Lô E3,đường Dương Đình Nghệ, quận cầu Giấy

Công trình xây dựng

Hoạt động của trụ sở văn phòng

944

SCT

 

136

Viện Dầu khí Việt Nam

Số 167 Phố Trung Kính, Phường Yên Hoà, quận cầu Giấy

Công trình xây dựng

Hoạt động của trụ sở văn phòng

893

SCT

 

137

Viện Huyết học truyền máu Trung ương

Số 14, Trần Thái Tông, Phường Yên Hoà, Quận cầu Giấy

Công trình xây dựng

Hoạt động của các bệnh viện

1.081

SCT

 

138

Bệnh viện Hữu Nghị

Số 1, Trần Khánh Dư, quận Hai Bà Trưng

Công trình xây dựng

Hoạt động của các bệnh viện

877

SCT

 

139

Bệnh viện Trung ương Quân Đội 108

Số 1 Trần Hưng Đạo, quận Hai Bà Trưng

Công trình xây dựng

Hoạt động của các bệnh viện

564

SCT

 

140

Bộ tham mưu - Quân chủng phòng không không quân

Phi trường Bạch Mai, Khương Mai

Công trình xây dựng

Cơ quan hành chính

629

SCT

 

141

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài - Chi nhánh Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam - CTCP

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn

Giao thông vận tải

Dịch vụ hỗ trợ vận tải hàng không

13.666

SCT

 

142

Chi nhánh Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa Quốc té Vinmec -Bệnh viện ĐKQT Vinmec Times City

Số 458, Minh Khai, quận Hai Bà Trưng

Công trình xây dựng

Hoạt động của các bệnh viện

2.355

SCT

 

143

Chi nhánh công ty TNHH MM Mega

Market Việt Nam tại thành phố Hà Nội

Đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm

Công nghiệp

Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại

648

SCT

 

144

Chi nhánh công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội - Xí nghiệp quản lý cụm công trình đầu mối Yên Sở

Cụm công trình đầu mối Yên Sở, Phường Yên Sở, quận Hoàng Mai

Công nghiệp

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác

1.038

SCT

 

145

Chi nhánh công ty TNHH nước giải khát CoCa-CoLa Việt Nam tại Hà Nội

Km17, quốc lộ 1A, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín

Công nghiệp

Sản xuất đồ uống

2.880

SCT

 

146

Chi nhánh công ty TNHH XNK liên Thái Bình Dương - Hà Nội

24B Hai Bà Trưng, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm

Công trình xây dựng

Công trình xây dựng

744

SCT

 

147

Chi nhánh Hà Tây - Công ty cổ phần tập đoàn Nam Cường Hà Nội

T4 Tòa nhà Nam Cường, Km 4, Lê Văn Lương kéo dài, La Khê, quận Hà Đông

Công nghiệp

Thi công, quản lý tòa nhà

1.121

SCT

 

148

Chi nhánh công ty cổ phần bất động sản Việt - Nhật tại Long Biên

TTTM Gia Thụy, khu X2, phường.Gia Thụy, quận Long Biên

Công trình xây dựng

Trung tâm Thương mại

647

SCT

 

149

Công ty cổ phần ACC- Thăng Long

Số 3 Lê Trọng Tấn, p. Khương Mai, Q. Thanh Xuân

Công trình xây dựng

Tòa nhà

1.956

SCT

 

150

Công ty cổ phần ACC-Thăng Long

Số 3 Lê Trọng Tấn, p. Khương Mai, quận Thanh Xuân

Công trình xây dựng

Kinh doanh dịch vụ

1.662

SCT

 

151

Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam - Chi nhánh Xuân Mai Hà Nội

Trung tâm giống màu, Thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ

Công nghiệp

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản

6.094

SCT

 

152

Công ty cổ phần Daeha

TG TMDAEHA -360 Kim Mã, quận Ba Đình

Công trình xây dựng

KD khách sạn

2.291

SCT

 

153

Công ty cổ phần FPT

Lô B2 Cụm sx TTCN và CNN, quận cầu Giấy

Công nghiệp

Hoạt động viễn thông khác

1.511

SCT

 

154

Công ty cổ phần PVI

Tòa nhà văn phòng PVI thuộc lô VP2 KĐT Yên Hòa, Phường Yên Hoà, quận cầu Giấy

Công trình xây dựng

Văn phòng

1.353

SCT

 

155

Công ty cổ phần Savico Hà Nội

KĐT sinh thái Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên

Công trình xây dựng

Trung tâm Thương mại

1.053

SCT

 

156

Công ty cổ phần SYRENA

số 51 đường Xuân Diệu,Tây Hồ

Công trình xây dựng

Kinh doanh

984

SCT

 

157

Công ty cổ phần Tập đoàn công nghệ CMC

Tòa nhà CMC Tower số 11 phố Duy Tân, quận cầu Giấy

Công nghiệp

mạng truyền dẫn + dịch vụ máy tính

1.355

SCT

 

158

Công ty cổ phần Vicostone

Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất

Công nghiệp

Sx vật liệu xây dựng

2.693

SCT

 

159

Công ty cổ phần viễn thông FPT

Tầng 1 Tòa nhà FPT Phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận cầu Giấy

Công nghiệp

Hoạt động viễn thông khác

1.326

SCT

 

160

Công ty cổ phần viễn thông FPT

Toà nhà FPT Cụm TTCN và CNN quận cầu Giấy

Công nghiệp

Hoạt động viễn thông khác

614

SCT

 

161

Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn

Thôn Nam Sơn, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ

Công nghiệp

Sản xuất xi mãng

12.099

SCT

 

162

Công ty công nghệ thông tin VNPT - Chi nhánh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Lô 2A Làng Quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy

Công trình xây dựng

Hoạt động viễn thông khác

728

SCT

 

163

Công ty công nghệ thông tin VNPT - Chi nhánh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Số 57, Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa

Công trình xây dựng

Hoạt động viễn thông khác

730

SCT

 

164

Công ty cổ phần bia Hà Nội Kim Bài

Số 40, Thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai

Công nghiệp

Sản xuất bia

3.043

SCT

 

165

Công ty cổ phần cao su Sao Vàng

Số 231-Nguyên Trãi, P.Thượng Đình, quận Thanh Xuân

Công nghiệp

Sản xuất lốp

7.344

SCT

 

166

Công ty cổ phần cơ khí Đông Anh

Tổ 8 Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sx công nghiệp

3.505

SCT

 

167

Công ty cổ phần đầu tư Hải Phát

Tầng 5, Tòa nhà CT3, The Pride, Khu ĐTM An

Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông

Công trình xây dựng

Quản lý tòa nhà, kinh doanh dịch vụ

770

SCT

 

168

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển địa ốc thành phố Hoàng Gia

Số 72A, đường Nguyên Trãi, Phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân

Công nghiệp

Kinh doanh dịch vụ

2.503

SCT

 

169

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Sài Đồng

Phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm

Công nghiệp

kinh doanh

2.817

SCT

 

170

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà số 6 Hà Nội

Tầng 6A, tòa nhà Diamond Flower, 48 đường Lê Văn Lương, p. Nhân chính, quận Thanh Xuân

Công trình xây dựng

Tòa nhà hỗn hợp đa năng

571

SCT

 

171

Công ty cổ phần đầu tư và quản lý bất động sản UDIC

Tổ hợp chung cư cao tầng và dịch vụ KĐT Đông Nam Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy

Công trình xây dựng

Văn phòng

554

SCT

 

172

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4

Số 243 Đê La Thành, quận Ba Đình

Công nghiệp

KD dịch vụ

557

SCT

 

173

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Phú Điền

Nhà máy xử lý nước thải Yên Sở, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai

Công nghiệp

Xử lý nước thải

1.368

SCT

 

174

Công ty cổ phần HANEL xốp nhựa

B15 đường CN 6 KCN Sài Đồng B, quận Long Biên

Công nghiệp

Sản xuất xốp nhựa

10.402

SCT

 

175

Công ty cổ phần nhôm Việt Dũng

KCN Quang Minh, huyện Mê Linh

Công nghiệp

Sx công nghiệp

2.149

SCT

 

176

Công ty cổ phần nhựa Hà Nội

Tổ 12 phường Phúc Lợi, quận Long Biên

Công nghiệp

Sản xuất các sản phẩm từ plastic

1.948

SCT

 

177

Công ty cổ phần viễn thông di động Vietnamobile

Tầng 6, tòa nhà King Building, số 7 phố Chùa Bộc, quận Đống Đa

Công trình xây dựng

Hoạt động viễn thông khác

725

SCT

 

178

Công ty cổ phần viễn thông di động Vietnamobile

Số 57, Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa

Công trình xây dựng

Hoạt động viễn thông khác

931

SCT

 

179

Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh

Tổ 35, Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

4.544

SCT

 

180

Công ty cổ phần Woodland

KCN Quang Minh, huyện Mê Linh

Công nghiệp

Sx công nghiệp

1.676

SCT

 

181

Công ty đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội

324 Tây Sơn, quận Đống Đa

Công trình xây dựng

Văn phòng

1.348

SCT

 

182

Công ty đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội

Lô 3.7 Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân

Công trình xây dựng

Kinh doanh dịch vụ

645

SCT

 

183

Công ty đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội

Nhân Chính, quận Thanh Xuân

Công trình xây dựng

Kinh doanh dịch vụ

705

SCT

 

184

Công ty giấy TISSUE Sông Đuống

Số 672 đường Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên

Công nghiệp

Sx các sản phẩm về giấy

1.455

SCT

 

185

Công ty liên doanh khách sạn TNHH Hà Nội Hotel

D8 Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình

Công trình xây dựng

Khách sạn

667

SCT

 

186

Công ty Synopex Việt Nam

KCN Quang Minh, huyện Mê Linh

Công nghiệp

Sx công nghiệp

1.293

SCT

 

187

Công ty TNHH Biệt Thự Vàng

Số 2 đường Tây Hồ, quận Tây Hồ

Công trình xây dựng

Kinh doanh

677

SCT

 

188

Công ty TNHH BLD VINA

KCN Quang Minh, huyện Mê Linh

Công nghiệp

Sx công nghiệp

1.305

SCT

 

189

Công ty TNHH cao su Inoue Việt Nam

Thôn Phú Nhi, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh

Công nghiệp

Sản xuất săm, lốp ô tô, xe máy

3.630

SCT

 

190

Công ty TNHH Capitaland - Hoàng Thành

Khu CT08, Khu Cồ Ngựa, KĐT Mỗ Lao, quận Hà Đông

Công trình xây dựng

Quản lý tòa nhà, kinh doanh dịch vụ

503

SCT .

 

191

Công ty TNHH Denso Việt Nam

El KCN Thăng Long, huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sx công nghiệp

1.931

SCT

 

192

Công ty TNHH dịch vụ cao cấp Cuộc sống Vàng

Tòa nhà Golden Palace, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm

Công trình xây dựng

Các hoạt động của trụ sở văn phòng

1.471

SCT

 

193

Công ty TNHH dịch vụ và quản lý Mipec

2 phố Long Biên II, quận Long Biên

Công nghiệp

Trung tâm Thương mại

1.210

SCT

 

194

Công ty TNHH Elentec Việt Nam

KCN Quang Minh, huyện Mê Linh

Công nghiệp

Sx công nghiệp

6.708

SCT

 

195

Công ty TNHH Five Star Kim Giang

Số 2 Kim Giang, quận Thanh Xuân

Công trình xây dựng

Kinh doanh dịch vụ

790

SCT

 

196

Công ty TNHH Fukoku Việt Nam

Lô 1A và 1B KCN Nội Bài, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp

1.086

SCT

 

197

Công ty TNHH Hanwha Aero Engines

Lỗ CN1-02B-4-8 KCN công nghệ cao 1, Khu CNC Hòa Lạc, xã Hạ Bằng, huyện Thạch Thất

Công nghiệp

Sx công nghiệp

1.021

SCT

 

198

Công ty TNHH Iki Cast Việt Nam

KCN Nội Bài, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp

1.318

SCT

 

199

Công ty TNHH Inoac Việt Nam

KCN Quang Minh, huyện Mê Linh

Công nghiệp

Sx công nghiệp

1.024

SCT

 

200

Công ty TNHH Kangaroo-VP

KCN Quang Minh, huyện Mê Linh

Công nghiệp

Sx công nghiệp

1.638

SCT

 

201

Công ty TNHH KCC Hanoi Plaza

84 Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng

Công trình xây dựng

Khách sạn

1.100

SCT

 

202

Công ty TNHH khu công nghiệp Thăng Long

KCN Thăng Long, huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sx công nghiệp

1.551

SCT

 

203

Công ty TNHH liên doanh khách sạn

Thống Nhất Metropole

Số 15 Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm

Công trình xây dựng

Khách sạn

1.666

SCT

 

204

Công ty TNHH linh kiện điện tử Sei (Việt Nam)

KCN Quang Minh, huyện Mê Linh

Công nghiệp

Sx công nghiệp

1.789

SCT

 

205

Công ty TNHH MTV Aon Vina

Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6 KĐT mới Cầu Giấy, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm

Công trình xây dựng

Khách sạn

1.621

SCT

 

206

Công ty TNHH MTV Aon Vina

Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6 KĐT mới Cầu Giấy, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm

Công trình xây dựng

Khách sạn

4.334

SCT

 

207

Công ty TNHH MTV Aon Vina

Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6 KĐTM Cầu Giấy, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm

Công trình xây dựng

Khách sạn

1.220

SCT

 

208

Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Đông

Số 2A phố Nguyên Trãi, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông

Công nghiệp

cung cấp nước sạch

1.467

SCT

 

209

Công ty TNHH MTV Sino Việt Nam

CCN Liên Phương, xã Liên Phương, huyện Thường Tín

Công nghiệp

Sx thiết bị dụng cụ điện

2.570

SCT

 

210

Công ty TNHH MTV kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội

Số 25, phố Văn Miếu, phường Văn Miếu, quận Đống Đa

Công trình xây dựng

Văn phòng

664

SCT

 

211

Công ty TNHH Nidec Sankyo Việt Nam

KCN Quang Minh, huyện Mê Linh

Công nghiệp

Sx công nghiệp

2.102

SCT

 

212

Công ty TNHH Nissei Electric Hà Nội

Lô 13-14-15, KCN Thăng Long, huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sx công nghiệp

3.182

SCT

 

213

Công ty TNHH Panasonic Industrial

Devices Việt Nam

J1-J2 KCN Thăng Long, huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sx công nghiệp

1.413

SCT

 

214

Công ty TNHH sản xuất nhựa Việt Nhật

Thôn Quảng Nguyên, xã Quảng Phú cầu, huyện Ứng Hòa

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm nhựa

3.045

SCT

 

215

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hải Long

Tiểu Khu Mỹ Lâm, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên

Công nghiệp

Sản xuất kính

2.374

SCT

 

216

Công ty TNHH sợi dệt Vĩnh Phúc

KCN Quang Minh, huyện Mê Linh

Công nghiệp

Sx công nghiệp

2.468

SCT

 

217

Công ty TNHH sợi Vinh Phát

KCN Quang Minh, huyện Mê Linh

Công nghiệp

Sx công nghiệp

3.064

SCT

 

218

Công ty TNHH Sumitomo Heavy Industries (Việt Nam)

Lô 17,18,19,M2,M3 KCN Thăng Long, huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sx công nghiệp

1.873

SCT

 

219

Công ty TNHH swcc Showa (Việt Nam)

Lô B8 KCN Thăng Long, huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sx công nghiệp

1.188

SCT

 

220

Công ty TNHH Toto Việt Nam

F1 KCN Thăng Long, huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sx công nghiệp

11.886

SCT

 

221

Công ty TNHH Vincom Retail Miền Bắc

TTTM Vincom Megamall Times City, 458 Minh

Khai, quận Hai Bà Trưng

Công trình xây dựng

Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại

4.360

SCT

 

222

Công ty TNHH Vincom Retail Miền Bắc

114 Mai Hắc Đê, quận Hai Bà Trưng

Công trình xây dựng

Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại

689

SCT

 

223

Công ty TNHH Vincom Retail Miền Bắc

TTTM Vicom Center Bà Triệu, số 191 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng

Công trình xây dựng

Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại

2.485

SCT

 

224

Công ty TNHH Vincom Retail Miền Bắc

Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên

Công trình xây dựng

Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại

913

SCT

 

225

CPV-NM chế biến sản phẩm thịt Hà Nội

Lô CN-B3, KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ

Công nghiệp

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản

1.875

SCT

 

226

Cục Hậu cần - Bộ Công an

Số 47 Phạm Văn Đồng, quận cầu Giấy

Công trình xây dựng

Hành chính sự nghiệp

2.225

SCT

 

227

Cục hậu cần - Bộ Tổng Tham Mưu

Số 34 Trần Phú, quận Ba Đình

Công trình xây dựng

CQ hành chính

2.726

SCT

 

228

Cục quản trị A - Văn Phòng Trung ương Đảng

Số 7 Nguyên Cảnh Chân, quận Ba Đình

Công trình xây dựng

CQ hành chính

841

SCT

 

229

Cục Quản trị Văn phòng Chính phủ

Số 1 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình

Công trình xây dựng

CQ hành chính

507

SCT

 

230

Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC

65 Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng

Công trình xây dựng

Hành chính sự nghiệp

756

SCT

 

231

Đài Truyền hình Việt Nam

43 Nguyễn Chí Thanh, quận Ba Đình

Công trình xây dựng

Cơ quan hành chính

3.431

SCT

 

232

Doanh nghiệp chế xuất Nitori

KCN Quang Minh, huyện Mê Linh

Công nghiệp

Sx công nghiệp

4.096

SCT

 

233

Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Số 11 phố Cửa Bắc, quận Ba Đình

Công trình xây dựng

Văn phòng điều hành kinh doanh

539

SCT

 

234

Tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Hà Nội

Số 183 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình

Công nghiệp

Sản xuất đồ uống

1.469

SCT

 

235

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - Công ty TNHH MTV

Số 01 Đào Duy Anh, quận Đống Đa

Công trình xây dựng

Các hoạt động của trụ sở văn phòng

543

SCT

 

236

Tổng công ty Mạng lưới Viettel - Chi

nhánh Tập đoàn công nghiệp viễn thông Quân đội

Phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai

Công trình xây dựng

Hoạt động viễn thông khác

2.226

SCT

 

237

Tổng công ty mạng lưới Viettel - Chi nhánh Tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội

Số 16, Pháo Đài Láng, quận Đống Đa

Công trình xây dựng

Hoạt động viễn thông khác

2.012

SCT

 

238

Trung tâm hạ tầng IDC - Chi nhánh Công ty công nghệ thông tin VNPT

KCN Nam Thăng Long, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm

Công trình xây dựng

Hoạt động viễn thông khác

757

SCT

 

239

Trung tâm hạ tầng mạng Miền Bắc – Chi nhánh tổng công ty hạ tầng mạng (VNPT - Netl)

Số 97, Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa

Công trình xây dựng

Công trình xây dựng

630

SCT

 

240

Trung tâm Viễn thông 2 Viễn thông Hà Nội - Chi nhánh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Số 75, Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm

Công trình xây dựng

Hoạt động viễn thông khác

796

SCT

 

241

Viện Nghiên cứu và phát triển Viettel - Chi

nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn Thông Quân Đội

Khu công nghệ cao Hòa Lạc, huyện Thạch Thất

Công trình xây dựng

Hoạt động viễn thông khác

1.036

SCT

 

242

Trung tâm thương mại AEON MALL Long Biên

27 Cổ Linh, Long Biên, hà Nội

Công trình xây dựng

Trụng tâm Thương mại

3.818

SCT

 

243

Trường Quốc tế LHQ Hà Nội

Phường Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội

Công trình xây dựng

Trường học

537

SCT

 

244

Khu liên hợp thể thao quốc gia

Tổ dân phố Tân Mỹ, phường Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Công trình xây dựng

Hoạt động thể thao

1.496

SCT

 

245

Công ty TNHH Hoàng Vũ

CCN Thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu

2.826

SCT

 

246

Công ty TNHH MTV Sơn Hà SPP Việt

Nam

CCN Thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội

Công nghiệp

Sản xuất các cấu kiện kim loại

1.609

SCT

 

247

Công ty CP tập đoàn Gang thép Hàn Việt

Cụm công nghiệp Quất Động, Thường Tín, Hà Nội

Công nghiệp

Sản xuất các sản phẩm từ kim loại

8.062

SCT

 

2. Tỉnh Vĩnh Phúc

 

1

Công ty cổ phần Prime Tiền Phong

KCN Bình Xuyên-Huyện Bình Xuyên

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

4.270

SCT

 

2

Công ty sản xuất phanh Nissin Việt Nam

Xã Quất Lưu - Huyện Bình Xuyên

Công nghiệp

Sản xuất thiết bị điện khác

4.685

SCT

 

3

Công ty cổ phần Prime Ngói Việt

KCN Bình xuyên, Thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

2.784

SCT

 

4

Công ty cổ phần sản xuất thép Việt Đức

KCN Bình Xuyên,xã Đạo Đức,huyện Bình Xuyên,VP

Công nghiệp

Đúc sắt thép

7.485

SCT

 

5

Công ty cổ phần Prime Vmh Phúc

Thị trấn Hương Canh - huyện Bình Xuyên

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

6.790

SCT

 

6

Công ty cổ phần ống thép Việt - Đức VGPIPE

KCN Bình Xuyên,xã Đạo Đức,huyện Bình Xuyên,VP,

Công nghiệp

Đúc sắt thép

7.846

SCT

 

7

Công ty TNHH PIAGGIO Việt Nam

Lô M, KCN Bình xuyên, Thị trấn Hương Canh, H. Bình Xuyên

Công nghiệp

Sản xuất mô tô, xe máy

2.288

SCT

 

8

Công ty Honda Việt Nam

P.Phúc Thắng, TX Phúc Yên

Công nghiệp

Sản xuất mô tô, xe máy

17.499

SCT

 

9

Công ty ô tô Toyota Việt Nam

P.Phúc Thắng, TX Phúc Yên

Công nghiệp

Sản xuất xe có động cơ

3.042

SCT

 

10

Công ty cổ phần VIGLACERA Thăng Long

P.Phúc Thắng -TX .Phúc Yên

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

3.800

SCT

 

11

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Việt Anh

Thôn 3, xã Việt Xuân, huyện Vĩnh Tường

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

2.341

SCT

 

12

Công ty cổ phần Prime Đại Việt

Thôn Hán Lữ, Phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

4.078

SCT

 

13

Công ty hữu hạn công nghiệp rèn dập VietSheng

KCN Khai Quang-TP Vĩnh Yên

Công nghiệp

Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ

trợ cho xe máy có động cơ và đông cơ xe

1.105

SCT

 

14

Công ty TNHH Partron Vina

Lô 11 KCN Khai Quang, p Khai Quang, TP Vĩnh Yên

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

10.826

SCT

 

15

Công ty TNHH BHFLEX VINA

KCN Khai Quang, P.Khai Quang, TP Vĩnh Yên

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

7.188

SCT

 

16

Công ty TNHH Power Logics Vina

KCN Khai Quang-Phường Khai Quang-TP Vĩnh Yên

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

3.081

SCT

 

17

Chi nhánh công ty TNHH EB Thanh Hóa tại Vĩnh Phúc

Khu TTTM Vĩnh Phúc, P.Khai Quang, TP Vĩnh Yên

Công trình xây dựng

Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

578

SCT

 

18

Công ty TNHH HAESUNG VINA

Lô CN7, KCN Khai Quang, P.Khai Quang, TP Vĩnh Yên

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

6.738

SCT

 

19

Công ty TNHH DKT VINA

KCN Khai Quang, P.Khai Quang, TP Vĩnh Yên

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện từ

1.229

SCT

 

20

Công ty TNHH Hoàn Mỹ

Thôn Hán Lữ-P.Khai Quang-TP Vĩnh Yên

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

7.775

SCT

 

21

Công ty TNHH công nghiệp chính xác Việt Nam 1

KCN Khai Quang, p Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên

Công nghiệp

Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe máy có động cơ và đông cơ xe

6.394

SCT

 

22

Công ty TNHH JAHWA VINA

Lô CN10, KCN Khai Quang, P.Khai Quang, TP Vĩnh Yên

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

3.882

SCT

 

23

Công ty cồ phần Prime - Yên Bình

Xóm Phổ, Xã Quất Lưu-Huyện Bình Xuyên

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

1.419

SCT

 

24

Công ty TNHH Thụ Ngọc Hằng

Thôn 1, làng Đồng Lạc, xã Đồng Văn, H Yên Lạc

Công nghiệp

Đúc sắt thép

3.726

SCT

 

25

CôngtyTNHH Việt Nga

Hợp Thịnh - Tam Dương

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép, gang

2.294

SCT

 

26

Công ty cổ phần công nghiệp Việt Nam

Đồng Văn - Yên Lạc

Công nghiệp

Đúc sắt thép

4.520

SCT

 

27

Công ty TNHH sản xuất và thương mại thép Việt Nga

Thôn Hùng Vỹ, xã Đồng Văn, H. Yên Lạc

Công nghiệp

Sản xuất bao bì từ plastic

6.294

SCT

 

28

Công ty TNHH thương mại và sản xuất phôi thép Thành Công

Xã Đồng Vãn - Huyện Yên Lạc

Công nghiệp

Đúc sắt thép

2.119

SCT

 

29

Công ty cổ phần thép Trường Biện

Khu CN Đồng Vãn, xã Đồng Vãn, huyện Yên Lạc

Công nghiệp

Đúc sắt thép

5.041

SCT

 

30

Công ty TNHH thương mại Khánh Dư

Xã Đồng Vãn, Huyện Yên Lạc

Công nghiệp

Gia công cơ khí, xử lý tráng phủ kim loại

9.442

SCT

 

31

Công ty TNHH Cammsys Việt Nam

KCN Bá Thiện - H. Bình Xuyên

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

3.282

SCT

 

32

Công ty cổ phần Bang Joo Electronics Việt Nam

KCN Bá Thiện, xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

3.207

SCT

 

33

Công ty TNHH Interflex Vina

Lô CN5, KCN Bá Thiện, huyện Bình Xuyên

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

1.970

SCT

 

34

Công ty TNHH DST Vina

KCN Bá Thiện II, xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ plastic

3.396

SCT

 

35

Công ty TNHH Sekonix Vina

KCN Bá Thiện 2 - Bình Xuyên

Công nghiệp

Sản xuất máy chuyên dụng khác

4.417

SCT

 

36

Công ty cổ phần TTC

Lô CN 6, Khu CN Phúc Yên, phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

5.053

SCT

 

35

Công ty TNHH Vitto - VP

Lô 1, khu vực A, KCN Tam Dương II, xã Kim Long, huyện Tam Dương

Công nghiệp

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

8.119

 

SCT

 

38

Công ty cồ phần công nghiệp Á Mỹ

Lô 1, KCN Thái Hòa, Liễn Sơn - Liên Hòa, thị trấn Hoa Sơn, huyện Lập Thạch

Công nghiệp

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

4.971

SCT

 

39

Công ty TNHH KOHSEI Multipack Việt Nam

Lô C- KCN Bình Xuyên - Huyện Bình Xuyên

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic

1.062

SCT

 

40

Công ty TNHH DIOSTECH VINA

KCN Bình Xuyên II, Xã Bá Hiến, Huyện Bình

Xuyên,Tỉnh Vĩnh Phúc

Công nghiệp

Sàn xuất linh kiện điện tử

4.478

SCT

 

41

Công ty TNHH KCIVINA

Lô CN06-8, KCN Bình Xuyên II, xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

2.535

SCT

 

42

Công ty TNHH ELK DUMO VINA

Lô CN 06, KCN Bình Xuyên II, xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

2.085

SCT

 

43

Công ty TNHH YOUNG POONG Electronics VINA

Nhà xưởng CNO6-6,Lô đất CN 06, KCN Bình Xuyên II, xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

2.089

SCT

 

44

Công ty TNHH UJU Vina

KCN Khai Quang, p Khai Quang, TP Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

1.858

SCT

 

45

Công ty cổ phần Hồng Hạc Đại Lải

Thôn Ngọc Quang, xã Ngọc Thanh, TP Phúc Yên, T Vĩnh Phúc

Công nghiệp

Xây dựng nhà các loại

1.549

SCT

 

46

CôngtyTNHH MTV 95

Xã Hợp châu - Huyện Tam Đảo

Công nghiệp

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

1.440

SCT

 

47

Công ty hữu hạn công nghiệp Lâm Viễn Vĩnh Phúc

Lô 13, Đường Nguyên Tống Lỗi, KCN Khai Quang, p Khai Quang, TPVrnh Yên

Công nghiệp

Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ

trợ cho xe máy có động cơ và đông cơ xe

1.096

SCT

 

48

Công ty TNHH Vina Union

KCN Bá Thiện 2, huyện Bình Xuyên

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm khác từ cao su

1.047

SCT

 

49

Công ty TNHH Actro Vina

KCN Bá Thiện 2, huyện Bình Xuyên

Công nghiệp

Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học

1.620

SCT

 

50

Công ty TNHH Optrontec Vina

KCN Bá Thiện 2, huyện Bình Xuyên

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

1.661

SCT

 

51

Công ty TNHH sản xuất hàng may mặc Việt Nam

KCN Bá Thiện 2, huyện Bình Xuyên

Công nghiệp

Sản xuất trang phục

1.718

SCT

 

52

Công ty TNHH Solum Vina

KCN Bá Thiện 2, huyện Bình Xuyên

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

2.060

SCT

 

53

Chi nhánh công ty TNHH DE HEUS tại Vĩnh Phúc

Lô G, KCN Bình Xuyên, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên

Công nghiệp

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản

1.204

SCT

 

3. Tỉnh Bắc Ninh

 

1

Công ty Đường Man

KCN Tiên Sơn, huyện Tiên Du

Công nghiệp

Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột

1.025

SCT

 

2

Công ty TNHH INTOPS Việt Nam

KCN Yên Phong, Yên Phong

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

7.576

SCT

 

3

Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông

KCN Quế Võ mở rộng, Quế Võ

Công nghiệp

Sản xuất thiết bị điện, chiếu sáng

3.241

SCT

 

4

Công ty TNHH Vina Yong Sejong

KCN Đại Đồng- Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Tiên Du

Công nghiệp

Linh kiện điện tử

1.804

SCT

 

5

Công ty cổ phần giấy Thăng Long

CCN Phong Khê 2, TP Bắc Ninh

Công nghiệp

Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy

1.909

SCT

 

6

Công ty TNHH ITM Semiconductor Việt Nam

KCN VSIP Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

2.887

SCT

 

7

Công ty TNHH SUNGWOO VINA

KCN Thuận Thành 3, X Thanh Khương, H Thuận Thành

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện từ

2.473

SCT

 

8

Công ty cồ phần Tuấn Cường

(CCN Mả ông, Phường Đình Bảng, Tx Từ Sơn

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép

2.474

SCT

 

9

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Hợp Lực

Lô II-1.2 Khu công nghiệp Quế Võ II - Xã Ngọc Xá - Huyện Quế Võ - Tỉnh Bắc ninh

Công nghiệp

Đúc thép

8.538

SCT

 

10

Công ty TNHH GOERTEK VĨNA

KCN Quế Võ mở rộng, huyện Quế Võ

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

4.260

SCT

 

11

Công ty TNHH DAEIL Tech Việt Nam

KCN Quế Võ mở rộng, huyện Quế Võ

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

1.699

SCT

 

12

Công ty TNHH WOOJEON VINA

KCN Quế Võ mở rộng, TP Bắc Ninh

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

2.750

SCT

 

13

Công ty TNHH YOƯNGBO VINA

KCN Quế Võ mở rộng, TP Bắc Ninh

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

2.716

SCT

 

14

Công ty TNHH thương mại Phú Thái

Liền kề KCN Quế Võ, huyện Quế Võ

Công trình xây dựng

Xây dựng nhà các loại

1.166

SCT