Nghị định 54/1999/NĐ-CP của Chính phủ về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 54/1999/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 7 NĂM 1999
VỀ BẢO VỆ AN TOÀN LƯỚI ĐIỆN CAO ÁP

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp,

NGHỊ ĐỊNH:

 

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1.

1. Nghị định này quy định việc bảo vệ an toàn lưới điện cao áp nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước, bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, phục vụ sản xuất, đời sống, an ninh, quốc phòng.

2. Bảo vệ an toàn lưới điện cao áp là trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước, các tổ chức và mọi công dân.

 

Điều 2. Trong Nghị định này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. ''Lưới điện cao áp" là hệ thống các công trình đường dây dẫn điện trên không, đường cáp điện ngầm, đường cáp điện đi nổi, trạm điện có điện áp danh định từ 1000V trở lên.

2. "Bộ phận công trình lưới điện" là các thiết bị, phụ kiện được lắp đặt trên lưới điện và các kết cấu kiến trúc, xây dựng để phục vụ việc truyền tải và phân phối điện như: dây điện, cột điện, xà, vật cách điện, hệ thống tiếp đất, móng cột, dây néo cột, kè, ụ đất bảo vệ chân cột, mương, rãnh thoát nước của trạm điện, hàng rào trạm điện, thiết bị điện, cáp điện, hệ thống thiết bị thông tin, mương cáp, cột mốc, biển báo an toàn điện và các bộ phận phụ trợ khác.

3. "Dây trần" là dây dẫn điện chuyên dùng không bọc lớp cách điện.

4. "Dây bọc" là dây dẫn diện chuyên dùng được bọc lớp cách điện.

5. ''Cáp điện" là dây dẫn điện chuyên dùng được bọc cách điện tiêu chuẩn theo từng cấp điện áp.

6. "Hành lang bảo vệ an toàn lưới điện" là khoảng không gian lưu không được quy định về chiều rộng, chiều dài và chiều cao chạy dọc theo công trình đường dây tải điện hoặc bao quanh trạm điện.

Mỗi công trình lưới điện đều có hành lang bảo vệ an toàn quy định tại các điều 6, 12, 14 của Nghị định này.

7. "Phạm vi bảo vệ" gồm công trình lưới điện và hành lang bảo vệ an toàn lưới điện.

8. "Đơn vị quản lý lưới điện cao áp có thẩm quyền" là tổ chức thuộc các thành phần kinh tế có tư cách pháp nhân hoạt động điện lực theo quy định của pháp luật.

 

Điều 3. Khi thiết kế, xây dựng công trình lưới điện cao áp và các công trình khác có liên quan đến công trình lưới điện cao áp tổ chức, cá nhân phải tuân theo mọi quy định trong Nghị định này.

 

Điều 4. Nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm vào phạm vi bảo vệ công trình lưới điện cao áp gây mất an toàn lưới điện, gây nguy hiểm cho người, thiệt hại tài sản của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

 

Điều 5.

1. Các phương tiện bay khi bay gần các công trình lưới điện phải bảo đảm khoảng cách đến bộ phận gần nhất của công trình lưới điện không nhỏ hơn 100 m và cấm thả bất kỳ vật gì có khả năng gây hư hại đến công trình lưới điện. Trường hợp phương tiện bay làm nhiệm vụ đặc biệt quốc phòng, an ninh hoặc sử dụng để phục vụ công tác quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa đường dây điện thì phải tuân theo quy định của Bộ Công nghiệp (có sự tham gia của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Cục Hàng không dân dụng Việt Nam).

2. Khi hoàn thành xây dựng công trình lưới điện cao áp có điện áp từ 220 KV trở lên chủ đầu tư công trình phải thông báo với Tổng cục Địa chính thể hiện kịp thời tuyến đường dây lên bản đồ địa chính để người điều khiển phương tiện bay biết khi làm nhiệm vụ.

CHƯƠNG II
ĐƯỜNG DÂY DẪN ĐIỆN TRÊN KHÔNG

 

Điều 6.

1. Hành lang bảo vệ của đường dây dẫn điện trên không được giới hạn như sau:

a) Chiều dài: Tính từ điểm mắc dây trên cột xuất tuyến của trạm này đến điểm mắc dây trên cột néo cuối trước khi vào trạm (hoặc các trạm) kế tiếp.

b) Chiều rộng: Được giới hạn bởi hai mặt phẳng thẳng đứng về hai phía của đường dây, song song với đường dây, có khoảng cách từ dây ngoài cùng về mỗi phía khi dây ở trạng thái tĩnh được quy định trong bảng sau:

Điện áp

Đến 22 KV

35 KV

66 - 110 KV

220 KV

500 KV

Loại dây

Dây bọc

Dây trần

Dây bọc

Dây trần

Dây trần

Khoảng cách (m)

 

1

 

2

 

1,5

 

3

 

4

 

6

 

7

c) Chiều cao: Tính từ đáy móng cột lên đỉnh cột cộng thêm khoảng cách an toàn theo chiều thẳng đứng được quy định trong bảng nêu ở điểm a khoản 1 Điều 7 của Nghị định này.

2. Các loại cáp điện đi trên mặt đất hoặc treo trên không có khoảng cách bảo vệ an toàn về các phía là 0,5 m tính từ mặt ngoài của sợi cáp ngoài cùng.

 

Điều 7.

1. Đối với cây cối trong phạm vi bảo vệ an toàn của lưới điện cao áp:

a) Lúa và hoa màu phải trồng cách mép móng cột điện, móng néo ít nhất 0,5m.

Các loại cây trồng khác phải đảm bảo khoảng cách thẳng đứng từ dây dẫn khi dây ở trạng thái tĩnh đến điểm cao nhất của cây không nhỏ hơn quy định trong bảng sau:

Điện áp

Đến 35 KV

66 đến110 KV

220 KV

500 KV

Khoảng cách an toàn thẳng đứng (m)

 

2

 

3

 

4

 

6

Đối với những cây có khả năng phát triển nhanh trong thời gian ngắn có nguy cơ gây mất an toàn (như bạch đàn, tre, nứa, bương, vầu...) phải chặt sát gốc và cấm trồng mới.

b) Đối với đường dây trên không đi trong thành phố, cây phải được chặt tỉa để đảm bảo khoảng cách từ dây dẫn khi dây ở trạng thái tĩnh đến điểm gần nhất của cây không nhỏ hơn khoảng cách tối thiểu quy định trong bảng sau:

 

Điện áp

Đến 22 KV (dây bọc)

Đến 35 KV

66 đến 110 KV

220 KV

 

 

Dây trần

Khoảng cách
tối thiểu (m)

 

0,7

 

1,5

 

2

 

2,5

 

2. Đối với cây ngoài hành lang bảo vệ phải được chặt tỉa để bảo đảm, nếu cây bị đổ thì khoảng cách từ bộ phận bất kỳ của cây đến bộ phận bất kỳ của đường dây bằng hoặc lớn hơn khoảng cách tối thiểu quy định trong bảng sau:

 

Điện áp

Đến 35 KV

66 đến 220 KV

500 KV

Khoảng cách
tối thiểu (m)

 

0,5

 

1

 

2

 

Điều 8. Đối với nhà và công trình trong hành lang bảo vệ:

1. Nhà và công trình đã có trước khi xây dựng đường dây dẫn điện trên không điện áp đến 220 KV không phải di chuyển ra khỏi hành lang bảo vệ nếu đảm bảo các điều kiện sau đây:

a) Làm bằng vật liệu không cháy.

b) Kết cấu kim loại phải nối đất theo tiêu chuẩn hiện hành.

c) Khoảng cách thẳng đứng từ dây dẫn khi dây ở trạng thái tĩnh đến bất kỳ bộ phận nào của nhà và công trình phải bằng hoặc lớn hơn khoảng cách an toàn thẳng đứng được quy định trong bảng sau:

 

Điện áp

Đến 35 KV

66 đến 110 KV

220 KV

Khoảng cách an toàn thẳng đứng (m)


3,0


4,0


5,0

 

d) Khoảng đường dây đi phía trên vượt qua nhà và công trình phải thực hiện biện pháp tăng cường an toàn về điện và về xây dựng.

2. Đối với nhà ở và công trình xây dựng hợp pháp trước khi xây dựng đường dây dẫn điện trên không nếu chưa thoả mãn 1 trong 4 điều kiện nêu ở khoản 1 Điều 8 của Nghị định này thì chủ đầu tư công trình đường dây phải chịu kinh phí để cải tạo nhằm thoả mãn các điều kiện đó.

3. Nhà ở và công trình nằm trong hành lang bảo vệ cần phải di chuyển ra khỏi hành lang với lý do chính đáng thì chủ đầu tư công trình đường dây phải đền bù cho chủ sở hữu hoặc người có quyền sử dụng hợp pháp nhà ở, công trình đó theo quy định của pháp luật.

4. Đối với nhà và công trình được để lại trong hành lang bảo vệ; chủ sở hữu hay người sử dụng hợp pháp:

a) Không lợi dụng mái hoặc bất kỳ bộ phận nào khác của nhà ở và công trình vào những mục đích có thể vi phạm khoảng cách an toàn quy định tại điểm c khoản 1 Điều 8 của Nghị định này.

b) Khi sửa chữa, cải tạo, phải được sự thoả thuận của đơn vị quản lý công trình lưới điện có thẩm quyền và phải áp dụng các biện pháp an toàn.

5. Việc cơi nới hoặc xây mới nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ lưới điện có điện áp đến 220 KV phải đảm bảo các điều kiện sau:

a) Đảm bảo tiêu chuẩn quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 8 của Nghị định này.

b) Được sự thoả thuận bằng văn bản về an toàn của đơn vị quản lý công trình lưới điện và được phép của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

c) Chủ công trình, nhà ở cơi nới hoặc xây mới phải chịu kinh phí để đơn vị quản lý lưới điện thực hiện biện pháp tăng cường an toàn khoảng đường dây vượt qua công trình, nhà ở này nếu khoảng đường dây đó chưa được tăng cường theo đúng quy định.

6. Không cho phép tồn tại nhà ở và công trình có người thường xuyên sinh hoạt, làm việc trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp điện áp từ 500 KV trở lên, trừ những công trình chuyên ngành phục vụ vận hành lưới điện đó.

 

Điều 9.

1. Cấm tiến hành bất kỳ công việc gì trong hành lang bảo vệ đường dây trên không nếu dùng đến thiết bị, dụng cụ, phương tiện có khả năng vi phạm khoảng cách an toàn quy định trong bảng tại điểm a khoản 1 Điều 7 của Nghị định này. Trường hợp đặc biệt các hoạt động do yêu cầu cấp bách của công tác an ninh, quốc phòng thì phải thoả thuận với đơn vị quản lý lưới điện cao áp để thực hiện các biện pháp an toàn cần thiết.

2. Đường dây trên không giao chéo với đường giao thông:

a) những đoạn giao chéo giữa đường dây dẫn điện cao áp trên không với đường bộ và đường sắt, cho phép những phương tiện vận tải có chiều cao đến 4,5 m (kể cả hàng hoá chất trên xe) so với mặt đường vượt qua.

Trường hợp cần vận chuyển hàng có kích thước cao hơn 4,5m, chủ phương tiện phải liên hệ với đơn vị quản lý công trình lưới điện để thực hiện các biện pháp an toàn cần thiết.

b) Đối với đường sắt điện khí hoá, chiều cao của dây dẫn điện cao áp tại điểm giao chéo với đường sắt khi dây ở trạng thái tĩnh, mang đầy tải bằng khoảng tĩnh không của đường sắt (7,5m) cộng với khoảng cách an toàn phóng điện được quy định trong bảng tại điểm c khoản 2 Điều 9 của Nghị định này.

c) những đoạn giao chéo giữa đường dây dẫn điện cao áp trên không với đường thuỷ nội địa, chiều cao của dây dẫn điện tại điểm thấp nhất khi dây dẫn ở trạng thái tĩnh bằng chiều cao tĩnh không theo cấp kỹ thuật của đường thủy cộng với khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp được quy định trong bảng dưới đây. Phương tiện vận tải thuỷ khi đi qua điểm giao chéo phải đảm bảo khoảng cách an toàn quy định trong bảng sau:

 

Điện áp

 

Đến 35 KV

66 - 110 KV

220 KV

500 KV

Khoảng cách
thẳng đứng (m)


1,5


2


3


4

 

Đối với giao thông đường biển có quy định riêng cho từng trường hợp giao chéo cụ thể.

3. Khi bắt buộc phải tiến hành các công việc trên mặt đất, dưới lòng đất ở gần hoặc trong hành lang bảo vệ đường dây trên không, như đào đắp đất, khai thác khoáng sản, xây dựng công trình ngầm, lắp ráp, sửa chữa và làm những việc phải dùng đến máy móc, thiết bị, có khả năng ảnh hưởng đến sự vận hành bình thường của đường dây hoặc có nguy cơ gây sự cố và tai nạn thì đơn vị tiến hành những công việc đó phải có các biện pháp bảo đảm an toàn và phải được sự thoả thuận của đơn vị quản lý công trình lưới điện.

Điều 10.

1. Không xây dựng đường dây điện qua những công trình kinh tế, văn hoá, an ninh, quốc phòng, thông tin liên lạc quan trọng, những nơi thường xuyên tập trung đông người, các khu di tích lịch sử đã được Nhà nước xếp hạng.

2. Trong trường hợp buộc phải xây dựng đường dây điện qua các công trình và các nơi quy định tại khoản 1 Điều này thì phải đảm bảo các điều kiện sau:

a) Được sự thoả thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quản lý các công trình nói trên. Nếu không thoả thuận được thì báo cáo cơ quan quản lý Nhà nước cấp trên giải quyết.

b) Khoảng đường dây dẫn điện vượt qua các công trình và các nơi nói trên phải có biện pháp tăng cường an toàn về điện và xây dựng.

c) Đoạn cáp ngầm nối với đường dây dẫn điện trên không, từ mặt đất trở lên phải được bọc trong ống nhựa có mầu.

 

Điều 11. Khi tiến hành xây dựng công trình lưới điện, chủ đầu tư công trình lưới điện thanh toán các khoản chi phí đền bù do việc chặt cây, hoa mầu, di chuyển hoặc cải tạo nhà ở, công trình cho chủ sở hữu hoặc người có quyền sử dụng hợp pháp theo quy định của pháp luật.

 

CHƯƠNG III
ĐƯỜNG CÁP ĐIỆN NGẦM

 

Điều 12. Hành lang bảo vệ đường cáp điện ngầm giới hạn như sau:

1. Chiều dài: Tính từ vị trí cáp chui ra khỏi ranh giới phạm vi bảo vệ của trạm này đến vị trí chui vào ranh giới phạm vi bảo vệ của trạm kế tiếp.

2. Chiều rộng: Giới hạn bởi hai mặt phẳng thẳng đứng và song song về hai phía của tuyến cáp (đối với cáp đặt trực tiếp trong đất, trong nước) hoặc cách mặt ngoài của mương cáp (đối với cáp đặt trong mương) về mỗi phía được quy định trong bảng sau:

 

Loại cáp

Đặt trong

Đặt trong đất

Đặt trong nước

điện

mương

Đất ổn định

Đất không ổn định

Không có tàu thuyền qua lại

Có tàu thuyền qua lại

Khoảng cách (m)


0,5


1,0


1,5


20


100

 

3. Chiều cao: Tính từ vị trí đáy móng công trình đặt cáp điện lên đến mặt đất hoặc mặt nước tự nhiên.

 

Điều 13.

1. Cấm đào hố, chất hàng hoá, đóng cọc, trồng cây, làm nhà và các công trình xây dựng khác, thả neo tàu thuyền trong hành lang bảo vệ đường cáp điện ngầm.

2. Cấm thải nước và các chất ăn mòn cáp, thiết bị... vào hành lang bảo vệ đường cáp điện ngầm.

3. Trường hợp thải nước và các chất khác ngoài hành lang bảo vệ đường cáp điện ngầm mà có khả năng xâm nhập, ăn mòn, làm hư hỏng cáp thì chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng nhà, công trình có nước, chất thải phải có trách nhiệm xử lý để không làm ảnh hưởng tới cáp.

4. Khi thi công các công trình trong đất, hoặc khi nạo vét lòng sông, hồ thuộc hành lang bảo vệ đường cáp điện ngầm, bên thi công phải thông báo trước ít nhất 10 ngày với đơn vị quản lý công trình lưới điện. Phải có sự thoả thuận và thống nhất thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho cáp. Trường hợp do yêu cầu cấp bách của công việc liên quan đến an ninh, quốc phòng, thực hiện theo quy định riêng.

 

CHƯƠNG IV
TRẠM ĐIỆN

 

Điều 14.

1. Hành lang bảo vệ của trạm điện được giới hạn như sau:

a) Đối với các trạm điện lắp đặt trên cao (trạm treo) không có tường rào xây bao quanh, chiều rộng hành lang bảo vệ trạm được giới hạn bởi mặt phẳng bao quanh trạm có khoảng cách đến các bộ phận mang điện gần nhất của trạm được quy định trong bảng sau:

 

Điện áp

Đến 22 KV

35 KV

Khoảng cách (m)

2

3

 

b) Đối với trạm điện có tường rào (hoặc hàng rào) cố định bao quanh, chiều rộng hành lang bảo vệ được tính từ mặt ngoài tường rào trở ra 0,5m.

c) Chiều cao hành lang được tính từ đáy móng sâu nhất của bộ phận công trình trạm điện đến điểm cao nhất trong trạm cộng thêm khoảng cách an toàn theo chiều thẳng đứng quy định trong bảng tại mục a, khoản 1, Điều 7 của Nghị định này.

2. Trong hành lang bảo vệ trạm điện:

a) Cấm xây dựng nhà ở, công trình.

b) Cấm trồng các loại cây (kể cả dây leo), trừ hoa màu và cây cảnh có chiều cao dưới 2 m.

 

Điều 15. Nhà và công trình xây dựng gần hành lang bảo vệ của trạm điện phải đảm bảo không làm hư hỏng bất kỳ bộ phận nào của trạm điện, đảm bảo đúng các quy định theo quy chuẩn xây dựng hiện hành. Không xâm phạm đường ra vào của trạm; không xâm phạm hành lang bảo vệ đường cáp điện ngầm, hành lang bảo vệ đường dây trên không, cống, rãnh thoát nước của trạm; không che chắn làm cản trở hệ thống thông gió của trạm. Không để cho nước thải xâm nhập làm hư hỏng công trình điện.

 

 

 

 

CHƯƠNG V
BIỂN BÁO, TÍN HIỆU

 

Điều 16. những nơi giao chéo giữa đường dây dẫn điện trên không với đường bộ, việc đặt và quản lý biển báo, biển cấm vượt qua đối với phương tiện vận tải thực hiện theo quy định của ngành Giao thông vận tải. Chủ công trình xây dựng sau phải chịu chi phí cho việc đặt biển báo, biển cấm.

 

Điều 17. Đơn vị quản lý công trình lưới điện phải đặt biển cấm, biển báo tại cột điện và trạm điện.

Các trường hợp sau đây phải sơn mầu báo hiệu trắng, đỏ (từ khoảng chiều cao 50 m trở lên) và đặt đèn tín hiệu trên đỉnh cột:

Cột điện cao từ 80 m trở lên.

Cột có chiều cao từ 50 m - 80 m ở vị trí có yêu cầu đặc biệt cần thiết.

Trường hợp đường dây dẫn điện cao áp đi gần sân bay, nằm trong giới hạn 8.000 m tính từ đường hạ cất cánh gần nhất của sân bay, việc sơn cột, đặt đèn tín hiệu báo hiệu theo quy định của ngành Hàng không.

 

Điều 18.

1. Dọc theo đường cáp điện ngầm trong đất, chủ công trình phải đặt cột mốc hoặc dấu hiệu.

2. nơi đường dây trên không hoặc đường cáp điện ngầm trong nước giao chéo với đường thuỷ nội địa, đơn vị quản lý lưới điện phải đặt và quản lý biển báo, dấu hiệu ở hai bên bờ theo quy định của ngành Giao thông vận tải.

 

CHƯƠNG VI
QUẢN LÝ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN

 

Điều 19. Người làm công tác quản lý vận hành, sửa chữa lưới điện, khi làm nhiệm vụ phải đeo phù hiệu và có phiếu công tác.

 

Điều 20.

1. Việc chặt cây quy định tại các Điều 7 và 14 của Nghị định này do đơn vị quản lý công trình lưới điện chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và phải thông báo cho đơn vị quản lý hoặc chủ sở hữu cây biết trước 10 ngày;

2. Để sửa chữa nhanh chóng và thuận lợi những hư hỏng đột xuất của công trình lưới điện, đơn vị quản lý công trình lưới điện có quyền chặt một số cây khác không thuộc quy định đã nêu tại Điều 7 và 14 của Nghị định này. Chậm nhất là 10 ngày sau khi bắt đầu công việc, đơn vị quản lý công trình lưới điện phải thông báo số cây đã chặt và đền bù cho chủ sở hữu cây theo quy định của Nhà nước.

 

3. Nghiêm cấm lợi dụng việc bảo vệ hoặc sửa chữa lưới điện để chặt cây tuỳ tiện.

 

Điều 21. Người được quyền sử dụng đất nơi có cáp điện ngầm hoặc đường dây dẫn điện trên không đi qua có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị quản lý công trình lưới điện tiến hành kiểm tra hoặc sửa chữa những hư hỏng của công trình. Sửa chữa định kỳ cần báo trước 3 ngày; sửa chữa đột suất do sự cố báo trước khi vào làm. Kiểm tra sửa chữa xong, đơn vị quản lý công trình lưới điện phải khôi phục lại mặt bằng như trước khi sửa chữa.

 

CHƯƠNG VII
KHEN THƯỞNG, XỬ VI PHẠM

 

Điều 22. Nghiêm cấm các hành vi xâm phạm vào phạm vi bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp gây mất an toàn lưới điện hoặc gây nguy hiểm cho con người, bao gồm:

1. Vào trạm điện, tháo gỡ hoặc trèo lên các bộ phận của công trình lưới điện khi không có nhiệm vụ.

2. Trộm cắp, đào bới, ném bắn, gây hư hỏng các bộ phận của công trình lưới điện.

3 Lợi dụng các bộ phận của công trình lưới điện vào những mục đích khác nếu chưa có sự thoả thuận với đơn vị quản lý công trình lưới điện có thẩm quyền.

4. Thả diều hoặc các vật bay gần công trình lưới điện.

5. Bố trí ăng ten, dây phơi, dàn giáo, biển, hộp đèn quảng cáo... tại các vị trí mà khi bị đổ, rơi có thể va quệt vào các bộ phận của công trình lưới điện.

6. Các hoạt động như: Nổ mìn, mở mỏ, xếp chứa các chất dễ cháy nổ, các chất hoá học gây ăn mòn các bộ phận của công trình lưới điện, đốt nương rẫy, sử dụng các phương tiện thi công gây chấn động mạnh hoặc gây hư hỏng cho công trình lưới điện.

 

Điều 23. Khi phát hiện công trình lưới điện bị xâm phạm, bị phá hoại, bị cháy, bị sự cố nghiêm trọng do thiên tai hoặc nguyên nhân khác thì đơn vị quản lý công trình lưới điện, ủy ban nhân dân địa phương, công an, lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn có trách nhiệm phối hợp khẩn trương khắc phục để hạn chế thiệt hại và đưa công trình vào hoạt động.

 

Điều 24. Tổ chức và cá nhân có thành tích phát hiện và ngăn chặn những hành vi gây hư hỏng hoặc phá hoại lưới điện, có thành tích tham gia bảo vệ lưới điện, tham gia khắc phục và hạn chế những thiệt hại cho công trình lưới điện, được khen thưởng theo quy định của pháp luật.

 

Điều 25. Tổ chức và cá nhân vi phạm quy định của Nghị định này, tùy theo mức độ vi phạm phải bồi thường, bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG VIII
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 26. Nghị định này thay thế Nghị định số 70/HĐBT, ngày 30 tháng 4 năm 1987 và có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

 

Điều 27. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra và hướng dẫn việc thi hành Nghị định này. Nếu vượt quá thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Các Bộ trưởng Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Thuộc tính văn bản
Nghị định 54/1999/NĐ-CP của Chính phủ về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp
Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 54/1999/NĐ-CP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Nghị định Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 08/07/1999 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Công nghiệp , An ninh quốc gia , Điện lực
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------
No: 54/1999/ND-CP
Hanoi, July 8, 1999

 
DECREE
ON SAFETY PROTECTION OF HIGH-VOLTAGE POWER GRIDS
THE GOVERNMENT
Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
At the proposal of the Minister of Industry,
DECREES:
Chapter I
GENERAL PROVISIONS
Article 1.-
1. This Decree prescribes the safety protection of high-voltage power grids in order to protect the lives and property of people, the property of the State, to ensure the safe and continuous supply of electricity for production, daily life, security and national defense.
2. To ensure the safety of high-voltage power grids is the responsibility of State bodies, organizations and every citizens.
Article 2.- In this Decree, the following terms shall be construed as follows:
1. "High-voltage power grid" means a system of overhead transmission lines, underground and submarine electric cable lines, surface electric cable lines and transformer stations of 1,000V or more.
2. "Power grid project section" means equipment and accessories installed on the power grid and architectural structures and constructions in service of power transmission and distribution such as electric wires, poles, beams, insulators, earth connectors, pole foundations, pole support cables, pole base embankment, water drainage canals or ditches for transformer stations, fences for transformer stations, electric equipment, electric cables, information equipment networks, cable ditches, marker posts, safety signboards and other support parts.
3. "Bare wire" means the special-use electric transmission wire which is not insulated.
4. "Insulated wire" means the special-use electric transmission wire which is insulated .
5. "Electric cable" means the special-use electric transmission wire clothed with the standard insulation layers according to voltages.
6. "Power grid safety protection corridor" means a space specified in width, length and height running along a power transmission line project or around a transformer station.
Each power grid project is protected by a safety protection corridor specified in Articles 6, 12 and 14 of this Decree.
7. "Protection area" covers the power grid project and its safety corridor.
8. "The competent high-voltage power grid management unit" means the organization from various economic sectors, which has the legal person status and is engaged in electric power activities in accordance with the provisions of law.
Article 3.- When designing and building high-voltage power grid projects and other projects related thereto, organizations and individuals shall have to comply with the provisions of this Decree.
Article 4.- All acts of encroaching upon the protection areas of high-voltage power grids which cause unsafety to the power grid, danger to people and damage to the property of the State, organizations and/or individuals are strictly forbidden.
Article 5.-
1. All flying means, when flying near the power grid projects, must keep the minimum distance of no less than 100 m to the nearest part of the power grid and are forbidden to drop any objects which may cause damage to the electric power project. Where flying means are performing special defense or security tasks or being used in service of the management. maintenance or repair of power transmission lines, they must comply with the regulations of the Ministry of Industry (in cooperation with the Defense Ministry, the Public Security Ministry and Vietnam Civil Aviation Department).
2. Upon the completion of the construction of high-voltage power grids projects of 220 KV or higher, the project investors shall have to notify the General Land Administration thereof so that the latter shall indicate in time the power transmission line on the land administration maps so that operators of flying means may know when they perform their mission.
Chapter II
OVERHEAD POWER TRANSMISSION LINES
Article 6.-
1. The protection corridor of the overhead power transmission line is delimited as follows:
a) Its length: is calculated from the wire connection point on the first outbound pylon of this station to the wire connection point on the last inbound pylon of the next station(s).
b) Its width: is delimited by two vertical planes on both sides of the transmission line, running in parallel with the transmission line, with the distance from the outmost wire to each side when the wire in static state, being stipulated as follows:
 

Voltage
Up to 22KV
35KV
66-110KV
220KV
500KV
Type of wire
Insulated wire
bare wire
Insulated wire
bare wire
Bare wire
Distance (m)
1
2
1.5
3
4
6
7

 
c) Its height: is calculated from the bottom of the post base to the post top plus a vertical safety distance specified in the Table at Point a, Clause 1, Article 7 of this Decree.
2. Electric cables of various kinds running on land surface or hung in the air shall have the safety distance of 0.5m to all sides from the outmost cable.
Article 7.-
1. With regard to trees and plants in safety areas of the high-voltage power grids:
a) Rice and subsidiary crops must be grown at least 0.5m from the edge of the electric post base and support cable foundation.
Other kinds of vegetation must be planted to ensure that the vertical distance from the transmission line in static position to the highest point of trees shall not be smaller than the levels prescribed in the following table:

Voltage
Up to 35KV
66 to 110KV
220KV
500KV
Vertical safety distance (m)
2
3
4
6

 
Plants which can quickly grow within a short period of time and threaten the safety (such as eucalyptus, bamboo of various species�) must be cut close to their stumps and not be re-planted.
b) For overhead transmission lines in cities, trees must be trimmed off in order to ensure that the distance from the transmission lines in static position to the nearest point of trees is not smaller than the minimum distance specified in the following table:

Voltage
Up to 22KV (Insulated wire)
Up to 35KV
66 to 110 KV
220KV
 
 
bare wire
Minimum distance (m)
0.7
1.5
2
2.5

 
2. Trees outside the protection corridor must be cut or trimmed to ensure that if they come down the distance from any part of the trees to any part of the transmission lines is equal or bigger than the minimum distance specified in the following table:

Voltage
Up to 35KV
66 to 220 KV
500 KV
Minimum distance(m)
0.5
1
2

 
Article 8.- With regard to houses and projects in the protection corridors:
1. Houses and projects which have existed before the construction of the overhead power transmission lines of up to 220KV shall not be removed from the protection corridors if they satisfy the following conditions:
a) They are made of fire-proof materials.
b) Metal structure must be connected to earth according to the current standards.
c) The vertical distance from the transmission lines in static position to any part of the houses and projects must be equal to or bigger than the vertical safety distance specified in the following table:

Voltage
Up to 35KV
66 to 110 KV
220KV
Vertical safety distance (m)
3.0
4.0
5.0

 
d) For the distance from the transmission line running over the houses and projects, measures must be taken to enhance the electric and construction safety.
2. With regard to dwelling houses and projects lawfully built before the construction of the overhead power transmission lines, which fail to satisfy one of the four conditions stated in Clause 1, Article 8 of this Decree, the investor of the transmission line project shall have to bear the cost of modification to satisfy such conditions.
3. For dwelling houses and projects which lie in the protection corridors and must be removed therefrom with legitimate reasons, the investors in the transmission line projects shall have to make compensation for the owners or lawful users of such dwelling houses and projects according to law.
4. For houses and projects allowed to be left in the protection corridors, their owners or lawful users must:
a) not use the house roofs or any part of the dwelling houses and projects for purposes which may encroach upon the safety distance specified at Point c, Clause 1, Article 8 of this Decree.
b) when putting them under repair or renovation, obtain the consent of the competent power grid management unit and apply safety measures.
5. The expansion or construction of dwelling houses and projects in the protection corridors of the power grids of up to 220 KV must satisfy the following conditions:
a) Meeting the standards prescribed in Points a, b and c, Clause 1, Article 8 of this Decree.
b) Getting the written agreement on safety from the power grid management unit and the permission of the competent State management body.
c) The owners of the newly expanded or built houses and projects shall have to bear the costs of enhancing safety for the transmission line sections running over the dwelling houses and projects through measures taken by the power grid management unit if such power transmission line sections have yet been reinforced according to regulations.
6. Dwelling houses and/or projects where people live and/or work must not be allowed to exist in the safety protection corridors of high-voltage power transmission lines of 500 KV or more, except for specialized projects in service of the operation of such power grids.
Article 9.-
1. Any activities in the protection corridors of the overhead transmission lines with the use of equipment, instruments and/or means which may encroach upon the safety distance specified in the table at Point a, Clause 1, Article 7 of this Decree are strictly forbidden. In special cases where activities must be carried out due to urgent defense or security requirements, the agreement must be reached with the high-voltage power grid management unit in order to apply necessary safety measures.
2. Overhead transmission lines intersect traffic roads:
a) At intersections between overhead high-voltage power transmission lines and land roads or railways, the transport means with the height of up to 4.5 m (including cargo laden on the means) from the road surface are passable.
Where cargoes with a height of over 4.5m should be transported, the means owners shall have to cooperate with the power grid management units to apply necessary safety measures.
b) For electric trains, the height of the high-voltage transmission line at the intersection with the railway when the line is in the static position, fully charged is equal to the static distance of the railway (7.5m) plus the safe electric discharge distance specified in the table at Point c, Clause 2, Article 9 of this Decree.
c) At intersections between the overhead high-voltage transmission lines and inland waterways, the height of the power transmission line at the lowest point when the line is in the static position is equal to the technical static height of the waterway plus the safe electric discharge distance according to voltages specified in the table below. Waterway transport means, when travelling through the intersections, shall have to keep the safety distance specified in the following table:

Voltage
Up to 35KV
66-110KV
220KV
500KV
Vertical distance(m)
1.5
2
3
4

 
For marine navigation, there is separate regulation for each specific intersection.
3. When having to conduct such activities on land surface or underground near or in protection corridors of overhead transmission lines as earth digging or filling-up, mineral exploitation, building underground projects, assembly, repair and doing work requiring the use of machinery or equipment which may affect the normal operation of the transmission lines or cause incidents and accidents, the units conducting such activities shall have to take measures to ensure the safety and obtain the consent of units managing power grid projects.
Article 10.-
1. Not to build power transmission lines through key economic, cultural, defense, security, information and communications projects or places where crowds of people often gather, historical relics already classified by the State.
2. Where it is compulsory to build power transmission lines through the projects and/or places specified in Clause 1, this Article, the following conditions must be satisfied:
a) It is agreed upon by the competent State bodies managing the above-said projects. If no agreement can be reached, it shall be reported to the superior State management body for settlement.
b) The power transmission line sections running through the projects and places mentioned above must be consolidated with electric and construction safety measures.
c) The underground cable sections connecting with the overhead power transmission lines from the ground upward must be clothed with color plastic pipes.
Article 11.- When constructing power transmission line projects, the investors shall have to pay compensation for tree felling, crop damage, the removal or renovation of dwelling houses and projects to their owners or lawful users as prescribed by law.
Chapter III
UNDERGROUND AND SUBMARINE CABLES
Article 12.- The protection corridor of the underground and submarine electric cable is delimited as follows:
1. The length: Calculated from the location where the cable runs out of the protection scope of this station to the location where the cable gets into the protection scope of the successive station.
2. The width: is limited by two vertical and parallel planes on both sides of the cable line (for cable placed directly underground, in water) or is separated from the outer edge of the cable rack (for cable placed in racks) to each side is specified in the following table:

Type of electric cables
Placed in racks
Placed underground
Placed in water
 
 
Stable ground
Unstable ground
No boats/ship passable
With boats/ship passable
Distance (m)
0.5
1.0
1.5
20
100

 
3. The height: Calculated from the bottom of the foundation of the electric cable project up to the natural ground surface or water surface.
Article 13.-
1. It is forbidden to dig holes, pile up goods, drive in stakes, plant trees, build houses and other constructions, anchor boats and ships in the protection corridor of the underground or submarine cable lines.
2. It is forbidden to discharge water and substances which can eat away cables, equipment� into the protection corridors of underground or submarine electric cable lines.
3. Where water and other substances discharged outside the protection corridors of underground or submarine electric cable lines may infiltrate, eat away and damage the cables, the owners or the managers and users of houses and/or projects where water and/or waste are discharged from shall have to handle it so as not to adversely affect the cables.
4. When building underground projects, or dredging rivers or lakes in the protection corridors of underground or submarine electric cable lines, the constructor shall have to inform the power transmission line management unit thereof at least 10 days in advance. There must be agreement and unity in applying measures to ensure safety for the cable lines. Where it is due to the urgent requirement of work related to security and defense, the separate regulations shall apply.
Chapter IV
TRANSFORMER STATIONS
Article 14.-
1. The protection corridor of the transformer station is limited as follows:
a) For overhead stations (hung stations) without surrounding fences, the protection corridor�s width is limited by a plane around the station with the distance to the nearest electrically charged part of the station, which is stipulated as follows:

Voltage
Up to 22 KV
35 KV
Distance (m)
2
3

b) For transformer station with fixed surrounding walls (or fences), the width of the protection corridor is 0.5 m from the outer side of the surrounding wall.
c) The corridor�s height is calculated from the deepest bottom of the foundation of the power project to the highest point in the station plus the vertical safety distance prescribed in the table at Section a, Clause 1, Article 7 of this Decree.
2. In the protection corridor of the transformer station, it is forbidden:
a) to build houses and/or projects.
b) to plant trees of various kinds (including vines), except for subsidiary food crops and ornamental plants of under 2 m high.
Article 15.- The construction of houses and projects near the protection corridors of the transformer stations must not cause damage to any part of the power stations and strictly comply with the current regulations on construction standards. Not to encroach upon ways in and out of the stations; not to encroach upon the protection corridor of underground power cable lines, the protection corridors of overhead lines, water sewages and ditches of the stations; not to obstruct the ventilating systems of the stations; not to let waste water infiltrate, thus damaging the power projects.
Chapter V
SIGNBOARDS, SIGNALS
Article 16.- The installation and management of signal boards and no-passing boards for transport means at intersections between the overhead power transmission lines and roads shall comply with the regulations of the Communications and Transport Service. The construction project owners shall pay for the cost of placing signal boards.
Article 17.-
The power grid management units shall have to post up signal boards and prohibition boards at electric posts and transformer stations.
For the following cases, the electric posts must be painted with white-red signal (from the height of 50 m upward) and the signal lights must be placed on top of the electric posts:
The electric post is 80 m or more in height.
The electric post is 50 - 80 m high at positions of particularly urgent requirement.
Where a high-voltage transmission line runs near an airport, lying within the boundary of 8,000 m from the nearest runway of the airport, the painting of the electric post and placing signal light on its top shall comply with the regulation of the Aviation Service.
Article 18.-
1. Along the underground electric cable lines, the project owners shall have to place marker-posts or signboards.
2. In areas where the overhead transmission lines or submarine electric cables intersect inland waterways, the power grid management units shall have to place and manage signal boards or signs along both sides as prescribed by the Communications and Transport Service.
Chapter VI
MANAGEMENT OF THE POWER GRID�S OPERATION
Article 19.- Persons who manage the operation of and/or repair power grids shall have to wear badges and possess the mission cards when on duty.
Article 20.-
1. The felling of trees stipulated in Articles 7 and 14 of the Decree shall be effected by the power grid management units which have to inform units managing such trees or the owners thereof 10 days in advance;
2. To quicken and facilitate the repair of power grids struck with unexpected damage, the power grid management units may fell a number of trees other than those specified in Articles 7 and 14 of this Decree. Within 10 days after commencing the work, the power grid management units shall have to notify the number of trees cut down and make compensation therefor to the tree owners according to the State’s regulations.
3. To strictly prohibit the taking advantage of power grid protection or repair to cut trees casually.
Article 21.- Users of land where underground electric cable lines or overhead transmission lines run through shall have to create favorable conditions for the power grid management units to inspect or repair the damaged projects. Regular repairs shall be notified 3 days in advance; irregular repair due to unexpected incidents shall be notified before conducting the work. Upon the completion of the repair, the power grid management unit shall have to restore the ground to its previous state before the repair.
Chapter VII
COMMENDATION AND HANDLING OF VIOLATIONS
Article 22.- To strictly prohibit all acts of encroaching upon the safety protection areas of high-voltage power grids which cause unsafety to the power grids or danger to people, including:
1. Entering the transformer stations, disconnecting or climbing on parts of the power grid projects when having no tasks to do so.
2. Stealing, digging, throwing or shooting stones thus causing damage to components of the power grid projects.
3. Misusing parts of the power grid projects for other purposes without the consent of the competent power grid management units.
4. Flying kites or other flying objects near the power grid projects.
5. Placing antenas, drying wires, scaffoldings, advertising boards or lamp boxes...at positions, which, when falling down, may hit parts of the power grid projects.
6. Such activities as mine explosion, opening pits, piling up in storage inflammables and explosives or chemicals which eat away components of the power grid projects, slash and burn farming, using construction means which cause strong quakes or damage to the power grid projects.
Article 23.- Upon detecting that a power grid project is encroached upon, destroyed, on fire, struck by serious incident because of natural calamity or other causes, the power grid management unit, the local People’s Committee, police and armed forces units stationing in the locality shall have to coordinate their activities to quickly overcome the incident in order to minimize the damage and quickly bring the project back to normal operation.
Article 24.- Organizations and individuals with merits in detecting and preventing acts of damaging or destroying power grid projects, participating in the protection of the power grids, the overcoming of incidents and limiting damage to the power grid projects shall be commended and rewarded according to law.
Article 25.- Organizations and individuals that violate the provisions of this Decree shall, depending on the seriousness of the violations, have to make compensation for damage incurred, be administratively sanctioned or examined for penal liability as prescribed by law.
Chapter VIII
IMPLEMENTATION PROVISIONS
Article 26.- This Decree shall replace Decree No. 70/HDBT of April 30, 1987 and take effect 15 days after its signing.
Article 27.- The Minister of Industry shall have to monitor, inspect and guide the implementation of this Decree. Any matters that go beyond his/her jurisdiction shall be reported to the Prime Minister for consideration and decision.
The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government, the presidents of the People’s Committees of the provinces and centrally- run cities shall have to implement this Decree.
 

 
ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Phan Van Khai

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!