Nghị định 13/CP của Chính phủ về thành lập Tổng công ty Than Việt Nam và ban hành Điều lệ của Tổng công ty

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
So sánh văn bản cũ/mới

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGHị địNH

CủA CHíNH PHủ Số 13/CP NGàY 27 THáNG 1 NăM 1995

Về THàNH LậP TổNG CôNG TY THAN VIệT NAM

Và BAN HàNH ĐIềU Lệ CủA TổNG CôNG TY

 

CHíNH PHủ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ kết luận tại cuộc họp Chính phủ ngày 06 tháng 01 năm 1994;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Năng lượng trong việc thực hiện Quyết định số 91/TTg ngày 07 tháng 3 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm thành lập tập đoàn kinh doanh,

NGHị địNH:

Điều 1.- Thành lập Tổng công ty Than Việt Nam theo nội dung tại Quyết định số 563/TTg ngày 10 tháng 10 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Điều 2.- Ban hành kèm theo Nghị định này bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Than Việt Nam .

 

Điều 3.- Bộ trưởng các Bộ Năng lượng, Tài chính, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan Thuộc chính phủ có liên quan căn cứ Điều lệ này để hướng dẫn thực hiện.

 

Điều 4.- Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quản lý và Tổng giám đốc Tổng công ty Than Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐIềU Lệ

Tổ CHứC Và HOạT độNG

CủA TổNG CôNG TY THAN VIệT NAM

(Ban hành kèm theo Nghị định số: 13/CP

ngày 27 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ)

 

CHươNG I
NHữNG QUY địNH CHUNG

 

Điều 1.- Tổng Công ty Than Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tổng Công ty ) là doanh nghiệp lớn của Nhà nước gồm nhiều doanh nghiệp thành viên và đơn vị sự nghiệp hoạt động trong phạm vi cả nước.

Tổng Công ty Than Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức thăm dò, khai thác và chế biến than, tổ chức màng lưới tiêu thụ than trên thị trường nội địa và xuất khẩu than, bảo đảm nhu cầu than cho yêu cầu xây dựng đất nước theo định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước, theo nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ giao cho Tổng công ty trong từng thời kỳ. Tận dụng các năng lực hiện có, Tổng công ty Than Việt Nam thực hiện kinh doanh đa ngành trên cơ sở phát triển công nghiệp than trong những ngành nghề được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Trụ sở chính của Tổng công ty đặt tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Tổng công ty Than Việt Nam có tên viết tắt là: Than Việt Nam (TVN).

Tên giao dịch quốc tế là Vietnam National Coal Coporation, viết tắt là Vinacoal.

 

Điều 2.- Tổng công ty có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản tại Ngân hàng trong nước và nước ngoài, được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ này. Tổng công ty thực hiện chế độ hạch toán kinh tế tổng hợp, được lập các quỹ tập trung theo quy định của Nhà nước. Các doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập, hạch toán phụ thuộc và đơn vị sự nghiệp đều có tư cách pháp nhân, hoạt động theo luật pháp và theo Điều lệ Tổng công ty.

 

Điều 3.- Tổng công ty được Nhà nước giao nguồn tài nguyên khoáng sản, đất đai để quản lý, khai thác và sử dụng vào việc thực hiện nhiệm vụ nói tại Điều 1 trên đây. Tổng công ty có trách nhiệm quy hoạch, phân vùng quản lý địa giới, quản lý và khai thác tài nguyên, bảo vệ và sử dụng đất đai, quản lý mỏ và bảo vệ môi trường đúng mục đích và luật pháp, thực hiện nghĩa vụ và quyền hạn tại các vùng được Nhà nước cấp phép quản lý, bảo vệ và khai thác.

 

Điều 4.- Tổng công ty được Nhà nước giao vốn và tài sản, được huy động mọi nguồn vốn trong và ngoài nước dưới các hình thức khác nhau theo quy định của Nhà nước để thực hiện nhiệm vụ của mình. Tổng công ty có trách nhiệm bảo toàn vốn được giao, không ngừng tích luỹ vốn để đầu tư phát triển, làm tròn nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước. Tổng công ty phải thường xuyên cải tiến thiết bị, công nghệ và công tác quản lý để hạ giá thành và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Điều 5.- Tổng công ty được quyền tuyển chọn và sử dụng nguồn nhân lực tướng ứng với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; tạo điều kiện phát huy quyền làm chủ của người lao động trong sản xuất kinh doanh và quản lý doanh nghiệp, tăng năng xuất lao động và hiệu suất công tác, chăm lo đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực của Tổng công ty, cải thiện điều kiện sống và điều kiện làm việc của người lao động.

 

Điều 6.- Cơ cấu tổ chức của Tổng công ty gồm:

1/ Hội đồng quản lý. Giúp việc Hội đồng quản lý có Ban Kiểm soát và Văn phòng

2/ Tổng giám đốc. Giúp việc Tổng Giám đốc có một số Phó Tổng Giám đốc, Văn phòng và các Ban chức năng.

3/ Các đơn vị thành viên Tổng công ty .

 

CHươNG II
HộI đồNG QUảN Lý

 

Điều 7.- Hội đồng quản lý là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất trong Tổng công ty. Hội đồng quản lý được Nhà nước uỷ quyền thực hiện chức năng của đại diện chủ sở hữu Nhà nước đối với toàn bộ Tổng công ty theo pháp luật và theo Điều lệ này, chịu trách nhiệm trước Nhà nước và Thủ tướng Chính phủ.

Các thành viên Hội đồng quản lý do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Năng lượng. Trước khi đề nghị, Bộ Năng lượng phải có văn bản thoả thuận của Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.

 

Điều 8.- Hội đồng quản lý Tổng công ty gồm 5 thành viên chuyên trách:

- Chủ tịch,

- Một Phó chủ tịch,

- Tổng Giám đốc,

- Hai thành viên là chuyên gia về pháp luật, kỹ thuật, kinh tế.

 

Điều 9.- Hội đồng quản lý có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Cùng với Tổng Giám đốc ký nhận trước Nhà nước nguồn tài nguyên khoáng sản, đất đai, nguồn vốn (kể cả nợ) thuộc sở hữu Nhà nước, bao gồm cả tài sản cố định, và nguồn nhân lực để thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ Nhà nước giao cho Tổng công ty;

2. Xem xét, phê duyệt phương án giao vốn và nợ, bảo toàn và phát triển vốn, phương án điều hoà, huy động vốn do Tổng giám đốc đề nghị; chứng kiến việc Tổng giám đốc phân giao lại các nguồn lực nêu ở khoản 9.1 cho các đơn vị thành viên sử dụng, bảo toàn và phát triển theo mục tiêu của phương án được Hội đồng quản lý phê duyệt;

3. Giám sát, kiểm tra Tổng giám đốc và các đơn vị thành viên thực hiện việc sử dụng, bảo toàn và phát triển các nguồn lực Nhà nước giao, thực hiện các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản lý, luật pháp và thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước;

4. Thông qua đề nghị của Tổng giám đốc để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, kế hoạch 5 năm của Tổng công ty; thông qua quy hoạch phân vùng quản lý, bảo vệ và khai thác tài nguyên cho các đơn vị thành viên; quyết định kế hoạch hàng năm của Tổng công ty để Tổng giám đốc giao cho các đơn vị thành viên;

5. Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc nếu được Thủ tướng uỷ quyền thì quyết định các dự án liên doanh với nước ngoài theo quy định của Chính phủ; quyết định các dự án liên doanh trong nước, các hợp đồng kinh tế có giá trị lớn. Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư các dự án nhóm A; trình Bộ trưởng quản lý ngành quyết định đầu tư các dự án nhóm B; quyết định các dự án nhóm C. Uỷ quyền cho Tổng giám đốc hoặc Giám đốc doanh nghiệp thành viên duyệt các dự án đầu tư nhỏ. Phê duyệt đề án tổ chức sản xuất kinh doanh, tổ chức quản lý của các đơn vị thành viên. Phối hợp với chính quyền, đoàn thể các địa phương trong việc bảo vệ tài sản;

6. Ban hành và giám sát thực hiện các định mức, tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật, kể cả đơn giá tiền lương, đơn giá và định mức trong xây dựng chuyên ngành, tiêu chuẩn sản phẩm, nhãn hiệu hàng hoá, giá bán sản phẩm và dịch vụ áp dụng trong Tổng công ty, giá bán buôn và khung giá bán lẻ than và giá vật liệu nổ theo đề nghị của Tổng giám đốc trên cơ sở những quy định chung của ngành và quốc gia. Điều chỉnh mức thuế tài nguyên phải nộp giữa các đơn vị thành viên trên cơ sở bảo đảm nộp đủ tổng số thuế tài nguyên phải nộp trong Tổng công ty;

7. Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty và sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổng công ty; phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và sửa đổi bổ sung Điều lệ đơn vị thành viên theo đề nghị của Tổng giám đốc. Chỉ đạo Tổng giám đốc thực hiện đề án tổ chức sản xuất, sắp xếp lại các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc nhằm thực hiện Quyết định 381/TTg ngày 27 tháng 7 năm 1994 và Chỉ thị 382/ TTg ngày 28 tháng 7 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ. Đề nghị việc thành lập, tách nhập, giải thể các đơn vị thành viên trong Tổng công ty theo quy định của Chính phủ; quyết định mở Văn phòng đại diện, Chi nhánh của Tổng công ty ở trong và ngoài nước theo quy định của Chính phủ.

Quyết định tổng biên chế bộ máy quản lý của Tổng công ty và điều chỉnh khi cần thiết theo đề nghị của Tổng giám đốc.

Trình Thủ tướng Chính phủ bổ nhiêm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Tổng giám đốc; trình Bộ trưởng Bộ Năng lượng bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật các Phó tổng giám đốc theo đề nghị của Tổng giám đốc; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Giám đốc các đơn vị thành viên theo đề nghị của Tổng giám đốc;

8. Phê duyệt đề nghị của Tổng giám đốc về việc thành lập và sử dụng các quỹ tập trung phù hợp với kế hoạch kinh doanh và kế hoạch tài chính của Tổng công ty theo hướng dẫn của Bộ Tài chính;

9. Thông qua bản báo cáo tài chính tổng hợp (trong đó có phần tổng kết tài sản) hàng năm của Tổng công ty và của các đơn vị thành viên do Tổng giám đốc trình và yêu cầu Tổng giám đốc công bố bản báo cáo tài chính của toàn Tổng công ty theo quy định của Bộ Tài chính.

Điều 10.- Hội đồng quản lý chịu trách nhiệm tập thể và cá nhân trước Thủ tướng Chính phủ và trước pháp luật về thực hiện các nhệm vụ được giao. Chủ tịch và các thành viên khác của Hội đồng quản lý không hoàn thành nhiệm vụ được giao, quyết định sai hoặc vượt thẩm quyền gây phương hại lợi ích quốc gia, gây thiệt hại về vốn, tài sản, tài nguyên Nhà nước, tài sản của nhân dân, ảnh hưởng xấu đến hoạt động của Tổng công ty, vi phạm các quy định khác của Nhà nước thì tuỳ theo mức độ nặng hay nhẹ mà xử lý hành chính, bồi thường thiệt hại hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

 

Điều 11.- Chế độ làm việc của Hội đồng quản lý:

1.- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản lý là 5 năm. Các thành viên của Hội đồng quản lý có thể được bổ nhiệm lại. Nhiệm kỳ của thành viên mới được bổ nhiệm tính từ ngày bổ nhiệm.

2.- Hội đồng quản lý họp thường kỳ theo quy định của Hội đồng quản lý để xem xét, quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm đã nêu ở Điều 9 và Điều 10. Khi kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản lý họp để xem xét kết quả kinh doanh, thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát, bản báo cáo tài chính tổng hợp và kế hoạch kinh doanh của năm tiếp theo.

3. Hội đồng quản lý có thể họp bất thường để giải quyết các công việc đột xuất khi Chủ tịch Hội đồng, hoặc trên một nửa số thành viên, hoặc Tổng giám đốc yêu cầu.

4. Chủ tịch Hội đồng quản lý triệu tập và chủ trì tất cả các phiên họp của Hội đồng, trường hợp vắng mặt bất khả kháng thì uỷ nhiệm cho Phó chủ tịch chủ trì phiên họp. Cuộc họp chỉ được tiến hành khi có ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng tham dự.

5. Khi Hội đồng quản lý họp để xem xét những vấn đề về chiến lược phát triển, quy hoạch và kế hoạch 5 năm và hàng năm, các dự án đầu tư lớn, các dự án liên doanh với nước ngoài, báo cáo tài chính hàng năm, ban hành hệ thống định mức, tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật của Tổng công ty thì phải mời Bộ Năng lượng và các Bộ, ngành liên quan cử đại diện có thẩm quyền đến dự họp. Trường hợp có nội dung quan trọng liên quan đến chính quyền địa phương thì phải mời đại diện Uỷ ban Nhân dân cấp tỉnh dự họp. Các đại diện này có quyền phát biểu nhưng không tham gia biểu quyết; khi phát hiện thấy các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản lý có phương hại đến lợi ích chung thì có quyền kháng nghị bằng văn bản đến Hội đồng quản lý, đồng thời báo cáo Thủ trưởng cơ quan mà mình đại diện để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Trường hợp cần thiết thì Thủ trưởng các cơ quan này báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

6. Khi Hội đồng quản lý họp để xem xét những vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công nhân, viên chức thì phải đề nghị Công đoàn ngành cử đại diện có thẩm quyền đến dự. Đại diện này có quyền phát biểu ý kiến nhưng không tham gia biểu quyết và có quyền gửi kháng nghị đến Hội đồng quản lý, đến các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, Công đoàn ngành và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam nếu xét thấy Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản lý xâm phạm đến quyền lợi và nghĩa vụ của công nhân viên chức trong Tổng công ty.

7. Hội đồng quản lý làm việc theo chế độ tập thể, thông qua Nghị quyết, Quyết định tại các phiên họp bằng biểu quyết theo nguyên tắc đa số thành viên Hội đồng. Các tài liệu và chương trình của phiên họp phải được Chủ tịch Hội đồng quản lý gửi đến các thành viên và đại diện được mời dự họp ít nhất là 5 ngày trước ngày họp. Nội dung và kết luận của các phiên họp phải được ghi thành các biên bản do tất cả các thành viên Hội đồng quản lý dự họp ký.

8. Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản lý có hiệu lực đối với toàn Tổng công ty. Trường hợp Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản lý không trùng hợp với ý kiến của Tổng giám đốc thì Tổng giám đốc phải thực hiện, đồng thời có quyền bảo lưu và báo cáo bằng văn bản đến Bộ trưởng có liên quan và Thủ tướng Chính phủ.

 

Điều 12.- Hội đồng quản lý có Văn phòng gồm một số chuyên viên và nhân viên giúp việc do Chủ tịch Hội đồng quản lý lựa chọn. Biên chế Văn phòng do Hội đồng quản lý quyết định. Chi phí hoạt động của Hội đồng quản lý tính vào quản lý phí của Tổng công ty. Tổng giám đốc sử dụng bộ máy của mình bảo đảm điều kiện, phương tiện cần thiết cho hoạt động của Hội đồng quản lý.

 

Điều 13.- Ban Kiểm soát:

1. Hội đồng quản lý thành lập Ban Kiểm soát để giám sát, kiểm tra hoạt động tài chính và sản xuất kinh doanh trong nội bộ Tổng công ty theo pháp luật và Điều lệ Tổng công ty. Hội đồng quản lý quy định nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Ban Kiểm soát.

Ban Kiểm soát gồm 5 người do một thành viên Hội đồng quản lý làm trưởng ban. Ngoài trưởng ban, hai thành viên chuyên trách của Ban Kiểm soát là cán bộ trong bộ máy của Tổng công ty do Chủ tịch Hội đồng quản lý bổ nhiệm có sự thoả thuận của Ban Chấp hành Công đoàn ngành, một đại diện của Tổng cục quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp do Tổng cục trưởng cử và một đại diện Bộ Năng lượng do Bộ trưởng cử. Hai thành viên đại diện này hoạt động kiêm nhiệm.

2. Thành viên Ban Kiểm soát có nhiệm kỳ 5 năm. Trong quá trình hoạt động, thành viên không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị thay thế. Nhiệm kỳ của thành viên mới bổ nhiệm tính từ ngày bổ nhiệm.

3. Ban Kiểm soát hoạt động theo chương trình, nhiệm vụ do Hội đồng quản lý giao. Ban Kiểm soát báo cáo Hội đồng quản lý về kết quả giám sát, kiểm tra theo yêu cầu của Hội đồng quản lý và đề xuất kiến nghị tăng cường, hoàn thiện quản lý các mặt hoạt động của Tổng công ty theo Điều lệ và pháp luật.

4. Ban Kiểm soát được mời dự các cuộc họp giao ban của Tổng giám đốc và một số cuộc họp của Hội đồng quản lý.

5. Kinh phí hoạt động của Ban Kiểm soát do Văn phòng Hội đồng quản lý bảo đảm và là bộ phận của kinh phí hoạt động của Hội đồng quản lý.

CHươNG III
TổNG GIáM đốC Và Bộ MáY GIúP VIệC

 

Điều 14.-

1. Tổng giám đốc là đại diện pháp nhân trong mọi hoạt động của Tổng công ty và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tổng Giám đốc có quyền điều hành có nhất trong Tổng công ty, trực tiếp chịu trách nhiệm trước Nhà nước và Hội đồng quản lý về sử dụng có hiệu quả các nguồn lực được giao cho Tổng công ty.

2. Các Phó Tổng giám đốc được Tổng giám đốc phân công và uỷ nhiệm quản lý, điều hành một hoặc một số lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty.

3. Văn phòng và các Ban chuyên môn, nghiệp vụ có chức năng tham mưu, giúp việc Tổng giám đốc trong quản lý, điều hành công việc.

4. Chi phí quản lý của bộ máy Tổng công ty (bao gồm cả chi phí hoạt động của Hội đồng quản lý) được hạch toán vào giá thành các doanh nghiệp thành viên.

 

Điều 15.- Tổng giám đốc có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Cùng với Hội đồng quản lý ký nhận các nguồn tài nguyên khoáng sản, đất đai, nguồn vốn và nợ thuộc sở hữu Nhà nước, nguồn nhân lực được Nhà nước giao để quản lý sử dụng theo mục tiêu và nhiệm vụ Nhà nước giao cho Tổng công ty; phân giao các nguồn lực nhận của Nhà nước cho các đơn vị thành viên sử dụng, bảo tồn và phát tiển theo đúng các phương án đã được Hội đồng quản lý phê duyệt như nêu ở Điều 9;

2. Xây dựng và trình Hội đồng quản lý chiến lược phát triển, quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm của Tổng Công ty và phương án phối hợp kế hoạch kinh doanh giữa các đơn vị trong Tổng công ty. Ban hành các quyết định điều hành việc tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, phương án đã được phê duyệt;

3. Xây dựng các dự án đầu tư, các dự án liên doanh với nước ngoài và trong nước, các hợp đồng kinh tế có giá trị lớn của Tổng công ty, các đề án tổ chức sản xuất kinh doanh, tổ chức quản lý trình Hội đồng quản lý thông qua theo quy định tại Điều 9 (khoản 5). Quyết định các dự án đầu tư nhỏ của Tổng công ty. Tổ chức thực hiện các quyết định đó;

4. Xây dựng để trình Hội đồng quản lý ban hành hoặc được uỷ nhiệm ban hành các định mức kinh tế - kỹ thuật, tiêu chuẩn sản phẩm, đơn giá tiền lương, giá bán sản phẩm và dịch vụ trong nội bộ Tổng công ty, giá bán buôn và khung giá bán lẻ than và giá bán vật liệu nổ phù hợp những quy định chung của ngành và của Nhà nước. Thực hiện và kiểm tra các đơn vị thành viên thực hiện các quyết định về định mức, tiêu chuẩn, đơn giá trong toàn Tổng công ty;

5. Đề nghị Hội đồng quản lý trình Bộ trưởng Bộ Năng lượng bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật các Phó tổng giám đốc Tổng công ty; đề nghị Hội đồng quản lý bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật giám đốc các đơn vị thành viên. Quyết định bổ nhiệm, miễm nhiệm, khen thưởng, kỷ luật các Phó giám đốc đơn vị thành viên và các Giám đốc đơn vị trực thuộc đơn vị thành viên theo đề nghị của Giám đốc đơn vị thành viên. Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Trưởng, Phó các Ban và Văn phòng của Tổng công ty.

Xây dựng để trình Hội đồng quản lý duyệt tổng biên chế bộ máy quản lý của Tổng công ty và phương án điều chỉnh khi thay đổi tổ chức và biên chế bộ máy quản lý của Tổng công ty và các đơn vị thành viên; trực tiếp thành lập và điều hành bộ máy quản lý Tổng công ty; kiểm tra biên chế bộ máy quản lý của các đơn vị thành viên; duyệt phương án sắp xếp lại, thành lập mới, giải thể các đơn vị trực thuộc đơn vị thành viên;

6. Kiến nghị Hội đồng quản lý điều chỉnh vốn và các nguồn lực khi phân giao lại cho các đơn vị thành viên và điều chỉnh khi có sự thay đổi nhiệm vụ của các đơn vị thành viên theo hình thức tăng giảm vốn. Thực hiện và chỉ đạo Công ty tài chính của Tổng công ty thực hiện việc huy động và cho vay vốn đáp ứng các yêu cầu vốn của Tổng công ty và của các đơn vị thành viên. Ban hành các quyết định về việc huy động và sử dụng các quỹ tập trung của Tổng công ty;

7. Thành lập các quỹ tập trung của Tổng công ty theo quy định của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài chính và quyết định của Hội đồng quản lý, bao gồm:

a) Quỹ đầu tư phát triển được lập từ nguồn vốn khấu hao cơ bản và lợi tức tái đầu tư.

Vốn khấu hao cơ bản và lợi tức đầu tư của các doanh nghiệp hạch toán phụ thuộc đều tập trung tại Tổng công ty để đầu tư theo kế hoạch hàng năm.

Nếu Tổng công ty huy động vốn khấu cơ bản và lợi tức tái đầu tư của các doanh nghiệp hoạch toán độc lập thì phải theo nguyên tắc vay trả, có lãi xuất nội bộ do Tổng giám đốc duyệt theo uỷ quyền của Hội đồng quản lý và theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

b) Quỹ nghiên cứu khoa học và đào tạo tập trung để cấp cho các đơn vị sự nghiệp của Tổng công ty được trích lập từ quỹ phát triển sản xuất của các đơn vị thành viên và nguồn kinh phí sự nghiệp và đào tạo từ ngân sách Nhà nước (nếu có). Ngoài ra, các đơn vị sự nghiệp của Tổng công ty còn được thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và đào tạo ký với các doanh nghiệp trong và ngoài Tổng công ty để bổ sung nguồn kinh phí cho hoạt động của mình.

c) Quỹ dự phòng tài chính, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi ở cơ quan Tổng công ty trích lập theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

d) Quỹ bảo hiểm y tế được trích lập theo hướng dẫn của liên Bộ Tài chính - Y tế;

8. Nộp các loại thuế phát sinh từ các hoạt động kinh doanh do Tổng công ty hạch toán tập trung theo luật định. Tổng công ty không phải nộp thuế doanh thu đối với những sản phẩm và dịch vụ tự làm để cung ứng và phục vụ sản xuất nội bộ Tổng Công ty. Các tài sản điều động trong nội bộ Tổng công ty thì không phải nộp lệ phí/ thuế trước bạ;

9. Xây dựng bản báo cáo tài chính tổng hợp (trong đó có phần tổng kết tài sản) hàng năm của Tổng công ty, có phân định rõ phần hoạch toán tập trung của Tổng công ty và phần của các đơn vị thành viên hạch toán độc lập để trình Hội đồng quản lý thông qua. Bản báo cáo tài chính tổng hợp phải dựa trên cơ sở các tài liệu đã được cơ quan kiểm toán hợp pháp xác nhận;

10. Được đưa ra các quyết định vượt thẩm quyền của mình trong trường hợp khẩn cấp (như thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, sự cố) và chịu trách nhiệm về những quyết định đó, đồng thời phải báo cáo ngay cho Hội đồng quản lý và các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết tiếp.

CHươNG IV
CáC đơN Vị THàNH VIêN TổNG CôNG TY

 

Điều 16.- Tổng công ty Than Việt Nam có các đơn vị thành viên là những doanh nghiệp Nhà nước hạch toán độc lập (trong đó có Công ty tài chính), những doanh nghiệp Nhà nước hạch toán phụ thuộc và những đơn vị sự nghiệp (có danh sách ghi trong Phụ lục kèm theo Điều lệ này).

Mỗi đơn vị thành viên của Tổng công ty được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ riêng phù hợp với quy định của pháp luật, với Điều lệ này, và được Hội đồng quản lý phê duyệt.

Các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân, có con dấu, có trụ sở, được mở các tài khoản tại ngân hàng phù hợp với phương thức hạch toán được quy định tại Điều lệ Tổng công ty và Điều lệ riêng của mỗi đơn vị thành viên.

Điều 17.- Các doanh nghiệp hạch toán độc lập trong Tổng công ty vừa có sự ràng buộc về quyền lợi và nghĩa vụ với Tổng công ty , vừa có quyền tự chủ trong hoạt động kinh doanh và hoạt động tài chính với tư cách là một pháp nhân kinh tế độc lập, cụ thể là:

1. Trong chiến lược và đầu tư phát triển :

a) Doanh nghiệp được giao hoặc được uỷ quyền tổ chức thực hiện các dự án đầu tư phát triển theo kế hoạch của Tổng công ty. Doanh nghiệp được Tổng công ty giao các nguồn lực để thực hiện dự án.

b) Doanh nghiệp tự đầu tư những công trình, dự án phát triển không nằm trong các dự án do Tổng công ty trực tiếp điều hành, nhưng do doanh nghiệp tự huy động, tự chịu trách nhiệm về tài chính.

2. Trong hoạt động sản xuất kinh doanh:

Doanh nghiệp xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch của mình trên cơ sở:

a) Bảo đảm các chỉ tiêu, mục tiêu, các cân đối lớn, các định mức kinh tế - kỹ thuật chủ yếu (kể cả đơn giá và giá) của doanh nghiệp phù hợp với kế hoạch chung của Tổng công ty.

b) Kế hoạch mở rộng sản xuất kinh doanh trên cơ sở sử dụng tối ưu mọi nguồn lực mà doanh nghiệp có và tự huy động phù hợp với nhu cầu của thị trường.

3. Trong hoạt động tài chính và hạch toán kinh tế:

a) Doanh nghiệp được nhận một phần vốn và nguồn lực của Nhà nước giao cho Tổng công ty do Tổng công ty phân giao lại cho doanh nghiệp, kể cả các quyết định bổ sung về tăng hoặc giảm (nếu có). Doanh nghiệp có nhiệm vụ thực hiện việc bảo toàn vốn và phát triển các nguồn lực này.

b) Doanh nghiệp được quyền huy động vốn, các nguồn tín dụng khác theo pháp luật để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của mình.

c) Doanh nghiệp được hình thành quỹ đầu tư xây dựng cơ bản, quỹ phát triển sản xuất, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ dự phòng tài chính theo quy định của Nhà nước. Doanh nghiệp có nghĩa vụ trích nộp đóng góp và được thụ hưởng các quỹ tập trung của Tổng công ty theo quy định của Điều lệ này và theo các quyết định của Hội đồng quản lý Tổng công ty.

d) Với tư cách là một pháp nhân kinh tế độc lập, doanh nghiệp chịu trách nhiệm đóng các loại thuế và các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) cho Nhà nước theo luật định.

đ) Doanh nghiệp có thể được Tổng công ty uỷ quyền thay mặt Tổng công ty ký kết và thực hiện các hợp đồng với khách hàng trong và ngoài nước nhân danh Tổng công ty.

4. Trong lĩnh vực tổ chức, cán bộ và lao động:

a) Doanh nghiệp có quyền đề nghị Tổng công ty xem xét, quyết định hoặc được Tổng công ty uỷ quyền quyết định việc tổ chức, giải thể, sáp nhập các đơn vị thành viên của mình và bộ máy quản lý doanh nghiệp theo quy định của Điều lệ Tổng công ty và Điều lệ riêng của doanh nghiệp.

b) Tuỳ theo yêu cầu trong hoạt động, doanh nghiệp thành viên Tổng công ty có thể thành lập các đơn vị trực thuộc. Những đơn vị trực thuộc này hạch toán phụ thuộc, có con dấu theo mẫu dấu doanh nghiệp Nhà nước, được mở tài khoản tại ngân hàng và ký hợp đồng kinh tế theo phân cấp và uỷ quyền của doanh nghiệp thành viên Tổng công ty .

c) Trong khuôn khổ tổng biên chế được Tổng công ty cho phép, doanh nghiệp được quyền tuyển chọn, bố trí sử dụng hoặc cho thôi việc các viên chức công tác trong bộ máy quản lý của mình. Việc bổ nhiệm hay miễn nhiệm các chức danh cán bộ quản lý trong bộ máy và các đơn vị thành viên tuân thủ sự phân cấp được nêu tại các Điều 9 (khoản 7) và Điều 15 (khoản 5) của Điều lệ này.

d) Doanh nghiệp được quyền và có trách nhiệm chăm lo phát triển nguồn nhân lực để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ sản xuât kinh doanh và chiến lược phát triển của doanh nghiệp; chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, điều kiện sống của người lao động theo Luật Lao động và Luật Công đoàn.

 

Điều 18.- Các doanh nghiệp hạch toán phụ thuộc Tổng công ty được chủ động trong sản xuất kinh doanh, hoạt động tài chính, tổ chức và nhân sự với nhiệm vụ và quyền hạn như đã quy định đối với doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập nêu ở Điều 17 (trừ các khoản 1b, 2b,3b, 3d và 4b).

Thẩm quyền thực hiện các khoản liệt kê trên đây chỉ có giá trị khi có sự phân cấp và uỷ quyền bằng văn bản của Tổng công ty.

 

Điều 19.- Các đơn vị sự nghiệp có Quy chế tổ chức và hoạt động do Tổng giám đốc phê duyệt theo uỷ quyền của Hội đồng quản lý, thực hiện hạch toán nội bộ lấy thu bù chi, nếu có thể được hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động từ ngân sách Nhà nước, được tạo nguồn thu từ thực hiện dịch vụ, hợp đồng nghiên cứu khoa học và đào tạo cho các đơn vị trong và ngoài Tổng công ty, được thụ hưởng phân phối quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi theo mức bình quân như đối với những người làm việc trong bộ máy của Tổng công ty.

 

Điều 20.- Công ty tài chính là thành viên của Tổng công ty Than Việt Nam, hoạt động theo pháp luật và hướng dẫn của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, theo Điều lệ được Hội đồng quản lý phê chuẩn và theo sự điều hành của Tổng giám đốc Tổng công ty Than Việt Nam.

Công ty tài chính thực hiện nhiệm vụ huy động vốn và cho vay vốn đáp ứng nhu cầu vốn của Tổng công ty và các đơn vị thành viên thông qua các hình thức: vay tín dụng ưu đãi của Chính phủ, tín dụng thương mại của các ngân hàng và các tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài; phát hành cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu công trình; mua bán giấy tờ, chứng từ có giá; huy động vốn nhàn rỗi của công nhân viên chức trong nội bộ Tổng công ty.

Công ty tài chính thực hiện các dự án đầu tư của Tổng công ty, thực hiện các dịch vụ khác theo quy định của Điều lệ và Quy chế Công ty tài chính. Đối với các dự án lớn thì chủ đầu tư trực tiếp ký hợp đồng, Công ty tài chính làm chức năng dịch vụ.

Các đơn vị sử dụng vốn của Công ty tài chính theo nguyên tắc có vay có trả, thực hiện chế độ lãi xuất nội bộ do Công ty tài chính đề nghị, Tổng giám đốc Tổng công ty phê duyệt theo uỷ quyền của Hội đồng quản lý.

 

Điều 21.- Công ty hoá chất mỏ thực hiện cung ứng vật liệu nổ trong phạm vi cả nước cho ngành than và các doanh nghiệp khác được phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp theo quy định của Nhà nước.

 

Điều 22.- Công ty xuất nhập khẩu than và cung ứng vật tư (Coalimex) được Tổng công ty Than Việt Nam uỷ nhiệm đại diện cho Tổng công ty trong một số hoạt động xuất nhập khẩu và hợp tác quốc tế.

 

Điều 23.- Các doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty do Giám đốc doanh nghiệp điều hành. Giám đốc là đại diện pháp nhân của công ty trước pháp luật, chịu trách nhiệm trước Tổng công ty và trước Nhà nước về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Hội đồng doanh nghiệp được thành lập trên cơ sở thoả thuận giữa Giám đốc doanh nghiệp với Ban Chấp hành Công đoàn doanh nghiệp dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng doanh nghiệp.

Hội đồng doanh nghiệp phát huy quyền làm chủ của công nhân viên chức, tham gia với giám đốc doanh nghiệp các biện pháp để thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển, ... của doanh nghiệp; xem xét, quyết định việc sử dụng quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi theo đề nghị của Giám đốc doanh nghiệp; chỉ đạo Ban Thanh tra công nhân giám sát, kiểm tra doanh nghiệp thi hành Nghị quyết Đại hội công nhân viên chức, Điều lệ doanh nghiệp và các chính sách, pháp luật của Nhà nước trong doanh nghiệp.

CHươNG V
CáC Tổ CHứC ĐảNG Và đOàN THể TRONG TổNG CôNG TY

 

Điều 24.- Các tổ chức Đảng, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong Tổng công ty hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật và theo Điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và theo quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

CHươNG VI
Tổ CHứC LạI, GIảI THể, PHá SảN

 

Điều 25.- Việc tổ chức lại và giải thể Tổng công ty Than Việt Nam do Hội đồng quản lý Tổng công ty đề nghị, Bộ trưởng Bộ Năng lượng xem xét và trình Chính phủ quyết định.

 

Điều 26.- Tổng công ty Than Việt Nam bị giải thể trong trường hợp Chính phủ thấy không cần thiết duy trì Tổng công ty này.

 

Điều 27.- Việc sắp xếp tổ chức lại, sáp nhập, giải thể và thành lập mới các đơn vị thành viên Tổng công ty Than Việt Nam do Hội đồng quản lý Tổng công ty đề nghị, Bộ trưởng Bộ Năng lượng trình Thủ tướng Chính phủ duyệt và uỷ nhiệm cho Bộ trưởng Bộ Năng lượng ký quyết định.

 

Điều 28.- Tổng công ty Than Việt Nam và các đơn vị thành viên Tổng công ty lâm vào tình trạng phá sản thì xử lý theo trình tự quy định tại Luật phá sản doanh nghiệp.

CHươNG VII
ĐIềU KHOảN THI HàNH

 

Điều 29.- Điều lệ này được áp dụng cho Tổng công ty Than Việt Nam. Tất cả các đơn vị thành viên của Tổng công ty Than Việt Nam phải tuân thủ Điều lệ này.

Điều lệ có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Nghị định ban hành.

 

Điều 30.- Trong trường hợp các văn bản của Chính phủ, của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Quyết định thành lập các doanh nghiệp thành viên có quy định khác với Điều lệ này thì được hiểu theo Điều lệ này.

 

Điều 31.- Các đơn vị thành viên Tổng công ty Than Việt Nam căn cứ vào Điều lệ của Tổng công ty để xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của mình trình Hội đồng quản lý phê duyệt. Điều lệ của đơn vị thành viên không được trái với Điều lệ Tổng công ty.

 

Điều 32.- Trong quá trình thực hiện, Tổng công ty Than Việt Nam cần tổng kết kinh nghiệm về các mặt hoạt động để kiến nghị Chính phủ phê duyệt những Điều cần thiết phải sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ này.

 

PHụ LụC

DANH SáCH CáC đơN Vị THàNH VIêN

CủA TổNG CôNG TY THAN VIệT NAM

TạI THờI đIểM THàNH LậP TổNG CôNG TY

( Kèm theo Điều lệ tổ chức và hoạt động

của Tổng công ty Than Việt Nam)

 

I. Các đơn vị sản xuất kinh doanh:

01. Công ty than Cẩm Phả

02. Công ty than Hòn Gai

03. Công ty than Uông Bí

04. Công ty than nội địa

05. Công ty than Khe Tam (1)

06. Công ty than Quảng Ninh (2)

07. Công ty Đông Bắc (3)

08. Công ty địa chất và khai thác khoáng sản

09. Công ty chế biến và kinh doanh than miền Bắc (4)

10. Công ty chế biến và kinh doanh than miền Trung (4)

11. Công ty chế biến than miền Nam (4)

12. Công ty xuất nhập khẩu than và cung ứng vật tư (coalimex)

13. Công ty hoá chất mỏ (5)

14. Công ty thương mại và dịch vụ tổng hợp (6)

15. Công ty khảo sát và thiết kế mỏ

16. Công ty tài chính ngành than (7).

II. Các đơn vị sự nghiệp:

01. Viện nghiên cứu khoa học và công nghệ mỏ

02. Trung tâm thông tin than

03. Trung tâm đo lường và giám định sản phẩm

04. Trung tâm cấp cứu mỏ

05. Bảo hiểm y tế ngành than

06. Trung tâm y tế lao động ngành than

07. Trường trung học kỹ thuật mỏ

08. Trường đào tạo và bồi dưỡng cán bộ (9).

 

Giải thích

(1). Đổi tên Công ty xây lắp và sản xuất than thành Công ty than Khe Tam.

(2). Sắp xếp lại Công ty than Quảng Ninh cũ và các đơn vị làm than thuộc các huyện, thị xã, thị tỉnh Quảng Ninh thành Công ty than Quảng Ninh mới.

(3). Sắp xếp lại các đơn vị làm than của Quân đội thành Công ty Đông Bắc.

(4). Tổ chức lại Công ty kinh doanh chế biến than Việt Nam thành ba công ty khu vực:

- Công ty chế biến và kinh doanh than miền Bắc,

- Công ty chế biến và kinh doanh than miền Trung,

- Công ty chế biến và kinh doanh than miền Nam.

(5). Tách một bộ phận của Coalimex nhập với Xí nghiệp hoá chất mỏ để thành lập Công ty hoá chất mỏ.

(6). Nâng cấp Công ty dịch vụ tổng hợp ngành năng lượng thuộc Công ty than nội địa thành Công ty thương mại và dịch vụ tổng hợp.

(7). Thành lập mới Công ty tài chính ngành than.

(8). Chuyển Trung tâm cấp cứu mỏ trực thuộc Công ty than Cẩm Phả về trực thuộc Tổng Công ty Than Việt Nam.

(9). Đổi tên Trường trung học Kinh tế năng lượng thành Trường đào tạo và bỗi dưỡng cán bộ.

thuộc tính Nghị định 13/CP

Nghị định 13/CP của Chính phủ về thành lập Tổng công ty Than Việt Nam và ban hành Điều lệ của Tổng công ty
Cơ quan ban hành: Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:13/CPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị địnhNgười ký:Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành:27/01/1995Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Công nghiệp , Doanh nghiệp
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Nghị định 13/CP

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------
No: 13-CP
Hanoi, January 27, 1995
 
DECREE
ON THE ESTABLISHMENT OF THE VIETNAM NATIONAL COAL CORPORATION AND THE ISSUE OF THE CORPORATION'S STATUTE
THE GOVERNMENT
Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September, 1992;
In furtherance of the conclusions made at the Government's session on the 6th of January, 1994;
Considering the proposal of the Minister of Energy concerning the implementation of Decision No.91-TTg on the 7th of March, 1994 of the Prime Minister on the trial founding of business corporations,
DECREES:
Article 1.- To establish the Vietnam National Coal Corporation in conformity with the contents of Decision No.563-TTg on the 10th of October 1994 of the Prime Minister.
Article 2.- To issue, attached to this Decree, the Statute on the Organization and Operation of the Vietnam National Coal Corporation.
Article 3.- The Minister of Energy, the Minister of Finance, the Government Commission on Organization and Personnel, the Governor of the State Bank, the other Ministers, the Heads of the ministerial-level agencies and the agencies attached to the Government shall base themselves on this Statute to guide the implementation.
Article 4.- This Decree takes effect as from the date of its signing.
The ministers, the heads of the ministerial-level agencies and the agencies attached to the Government, the presidents of the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government, the Managing Board and the General Director of the Vietnam National Coal Corporation shall have to implement this Decree.
 

 
ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Vo Van Kiet
 
STATUTE
ON THE ORGANIZATION AND OPERATION OF THE VIETNAM NATIONAL COAL CORPORATION
(issued together with Decree No.13-CP on the 27th of January, 1995 of the Government)
Chapter I
GENERAL PROVISIONS
Article 1.- The Vietnam National Coal Corporation (hereunder referred to as the Corporation) is a large business of the State composed of many member businesses and non-business units operating on a national scale.
The Vietnam National Coal Corporation shall have to organize the exploration, extraction and processing of coal, organize a network of coal sale on the domestic market and export coal, ensure the supply of coat for the needs of national construction in conformity with the State's strategy for socio-economic development and with the task assigned by the Prime Minister to the corporation in each period. Making full use of its existing facilities, the Vietnam National Coal Corporation shall carry out multi-branch business activities by developing the coal industry in those branches and occupations allowed to register for business activities stipulated by law.
The main Office of the Corporation is located in Ha Long city, Quang Ninh province.
The Vietnam National Coal Corporation is called Than Vietnam (TVN) in abbreviation.
Its international transaction name is VIETNAM NATIONAL COAL CORPORATION, or VINACOAL in abbreviation.
Article 2.- The Corporation has the legal person status, has its seal and is authorized to open its accounts in the banks in the country and abroad, and is organized and operates in accordance with this Statute. The Corporation applies a comprehensive economic accounting system, and is permitted to set up concentrated funds as stipulated by the State. The member businesses shall effect either independent accounting or dependent accounting, and all the non-business units shall have the legal person status, operate according to the State law and the Statute of the Corporation.
Article 3.- The Corporation is assigned by the State to manage, exploit and use the natural mineral resources and land for fulfillment of the task mentioned in Article 1. The Corporation shall have to work out a plan of territorial delimitation for management, manage and tap the natural resources, protect and use its land, manage the mines and protect the environment in accordance with the set purpose and with law, and fulfill its obligations and rights in those areas allotted by the State for its management, protection and exploitation.
Article 4.- The Corporation is granted capital and property by the State, and is allowed to mobilize all available sources of capital at home and abroad in different forms as stipulated by the State to carry out its task. The Corporation shall have to safeguard the capital granted, constantly accumulate it for development investment, and fulfill its financial obligation to the State. The Corporation must constantly improve its equipment, technology and management in order to reduce production cost and raise the quality of its product.
Article 5.- The Corporations is entitled to recruit and use a workforce commensurate with its production and business tasks; to create conditions for developing the right to mastery of the laborers in production, business and management of the business, raise labor productivity and work efficiency, take measures to train and foster the human resources of the Corporation, and ameliorate the living and working conditions of the laborers.
Article 6.- The organizational structure of the Corporation is composed of:
1. The Managing Board which is assisted in its work by a Supervisory Commission and the Office of the Corporation.
2. The General Director, who is assisted in his work by a number of Vice General Directors, the Office, and the specialized departments.
3. The member units of the Corporation.
Chapter II
THE MANAGING BOARD
Article 7.- The Managing Board is the highest decision-making body of the Corporation. The Managing Board, which is empowered by the State to exercise the function of the representative of State ownership in the whole Corporation as stipulated by law and this Statute, is answerable to the State and the Prime Minister.
The members of the Managing Board shall be appointed by the Prime Minister at the proposal of the Minister of Energy. Before making its proposal, the Ministry of Energy must obtain the written approval of the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel.
Article 8.- The Managing Board of the Corporation is composed of 5 full-time members:
- The President,
- A Vice-President,
- The General Director, and
- The other two members are specialists in law, technique and economics.
Article 9.- The Managing Board has the following tasks and obligations:
1. Together with the General Director, signing and taking delivery before the State of the mineral resource, land and capital (including debts) belonging to the State, including both the fixed assets and workforce to fulfill the targets and tasks assigned to the Corporation by the State.
2. Considering and ratifying the plan of capital grant and debt repayment, capital preservation and development, and the plan of regulating and mobilizing capital as proposed by the General Director, witnessing the allocation by the General Director, witnessing the allocation by the General Director of the resources mentioned in Item 9.1 to the affiliate members to use, preserve and develop in accordance with the target of the plan already ratified by the Managing Board;
3. Supervising and controlling the General Director and the affiliate members in the use, preservatation and development of the resources assigned by the State, implementing the resolutions and decisions of the Managing Board and law, and fulfilling its obligations towards the State;
4. At the proposal of the General Director, submitting the strategy, the general planning, the long-term plan and five-year plans of the Corporation to the Prime Minister for ratification; approving the general plan of territorial delimitation for the affiliate members in the management, protection and exploitation of natural resources; deciding the annual plan of the Corporation so that the General Director may assign it to the affiliate members for implementation;
5. Submitting joint venture projects with foreign investment to the Prime Minister for ratification, or if empowered by the Prime Minister, deciding them as stipulated by the Government; deciding joint venture projects and economic contracts of high value with domestic partners. Submitting projects of group A to the Prime Minister for investment decision; submitting projects of Group B to the Minister for investment decision; making investment decisions in projects of group C. Empowering the General Director or the Directors of member businesses to ratify small investment projects. Ratifying the plan of organizing production and business and management of the member businesses. Cooperating with the local administration and mass organizations in protecting the Corporation's property.
6. Setting and supervising the implementation of economic and technical norms, including unit salary, unit price and norms in specialized construction, product standards, commodity labels, selling prices of products and services applied in the Corporation, wholesale prices and the retail sale prices brackets and the prices of explosives, as proposed by the General Director on the basis of the common stipulations of the branch and the country. Regulating the levels of resource tax the member units must pay, on the basis of ensuring the full payment of the total resource tax by the Corporation;
7. Drafting and submitting to the Prime Minister for ratification the Statute on the Organization and Operation of the Corporation, and the amendments and supplements to the Corporation's Statute; ratifying the Statutes on the Organization and Operation of the member units, and the amendments and supplementals to their Statutes as proposed by the General Director Guiding the General Director in implementing the plan on the organization of production, rearranging the member units and attached divisions in furtherance of Decision No.381-TTg on the 27th of July, 1994 and Directive No.382-TTg on the 28th of July, 1994 of the Prime Minister. Proposing the establishment, the splitting, merger or dissolution of member units of the Corporation as stipulated by the Government; deciding the opening of Representative Offices and Branches of the Corporation at home and abroad as stipulated by the Government.
Deciding the total staff of the managing body of the Corporation and adjusting it when necessary, as proposed by the General Director.
Proposing to the Prime Minister to appoint, dismiss, commend or discipline the General Director, proposing to the Minister of Energy to appoint, dismiss, commend or discipline the Vice General Directors at the request of the General Director, deciding the appointment, dismissal, commendation or discipline of the Directors of the member units at the proposal of the General Director;
8. Ratifying the proposal of the General Director on the establishment and use of the concentrated funds in accordance with the business plan and the financial plan of the Corporation under the guidance of the Ministry of Finance;
9. Approving the annual general financial report (including an inventory of the property) of the Corporation and of the member units presented by the General Director, and requesting the General Director to make public the financial report of the Corporation as stipulated by the Ministry of Finance.
Article 10.- The Managing Board shall bear responsibility, collective as well as personal, before the Prime Minister and the law for the fulfillment of the tasks assigned. The President or any other members of the Managing Board who fail to fulfill the task assigned, make a wrong decision or an unauthorized decision, causing damage to the national interests, causing losses to the capital, property or natural resources of the State and the property of the people, adversely affecting the operation of the Corporation, and infringing on other regulations of the State, are liable to administrative discipline, shall have to make compensation for the damage, or shall be examined for penal liability as stipulated by law, depending on the seriousness of the offence.
Article 11.- The working regime of the Managing Board:
1. The tenure of the members of the Managing Board is 5 years. The members of the Managing Board may be re-appointed. The tenure of the newly appointed members begins from the date of appointment.
2. The Managing Board holds regular sessions in accordance with its regulations to consider and decide the issues concerning its task, right and responsibility as mentioned in Article 9 and Article 10. At the end of a fiscal year, the Managing Board shall meet to consider the results of the business, and approve the report of the Supervisory Commission, the general financial report, and the business plan of the following year.
3. The Managing Board can convene an irregular meeting to settle urgent affairs at the request of the Board President, or of more than 50 percent of the members, or of the General Director.
4. The President of the Managing Board shall convene and chair all the sessions of the Board; in case he is absent, for force majeure reason, he can appoint the Vice-President to chair the session. A session can be convened only with the participation of at least two-thirds of the Board members.
5. When the Managing Board meets to consider the issues concerning the strategy of development, the general plan, the 5-year and annual plans, major investment projects, foreign invested joint venture projects, and annual financial reports, or to set a system of economic and technical norms for the Corporation, it must invite the authorized representatives of the Ministry of Energy and the other Ministries and branches concerned to attend the session. In case the session involves an important issue related to the local administration, it must invite a representative of the provincial People's Committee to attend the session. These representatives can speak at the session, but they shall not vote; when they think that the resolutions and decisions taken by the Managing Board affect the common interests, they can file a written protest to the Managing Board, and at the same time, report it to the Head of their agency to consider and settle the issue within their jurisdiction. In case of necessity, the Heads of these agencies may report the matter to the Prime Minister.
6. When the Managing Board meets to consider questions related to the rights and obligations of the workers and public employees, it must invite the authorized representative of the service Trade Union to attend. This representative can speak at the session, but he shall not vote, and he can send a protest to the Managing Board, the competent State agencies, the service Trade Union, and the Vietnam General Confederation of Labor, if he thinks that the resolutions and decisions of the Managing Board infringe on the interests and obligations of the workers and public employees in the Corporation.
7. The Managing Board observes collective working system, and passes resolutions and decisions by majority vote of the Board members. The documents and agenda of the session must be sent by the President of the Managing Board to the members and the invited representatives at least 5 days before the opening of the session. The contents and conclusions of the sessions must be written down in the minutes signed by all members of the Managing Board present.
8. The resolutions and decisions of the Managing Board are binding to all the Corporation. In case the General Director holds a different view from a resolution or decision of the Managing Board, he must still implement it, while reserving the right to keep his view and make a written report to the Minister concerned and to the Prime Minister.
Article 12.- The Managing Board is assisted in its work by an Office composed of a number of specialists and assistants selected by the President of the Managing Board. The staff of the Office is decided by the Managing Board. The expenditure for the operation of the Managing Board is registered in the managerial expenditure of the Corporation. The General Director shall use his apparatus to ensure the necessary conditions and means for the operation of the Managing Board.
Article 13.- The Supervisory Commission:
1. The Managing Board shall set up a Supervisory Commission to supervise and control the financial, production and business activities of the Corporation according to the law and the Statute of the Corporation. The Managing Board shall stipulate the concrete tasks and rights of the Supervisory Commission.
The Supervisory Commission is composed of 5 persons headed by a member of the Managing Board. Besides, the Supervisory Commission has two specialists in the Corporation's staff appointed by the President of the Managing Board with the approval of the Executive Committee of the Trade Union of the branch, a representative of the General Department of State Capital and Property Management appointed by its Head, and a representative of the Ministry of Energy appointed by its Minister. These two representatives shall work part-time.
2. The members of the Supervisory Commission have a 5-year tenure. During their tenure, any member who fails to fulfill his/her task shall be replaced. The tenure of a newly appointed member begins from the date of his/her appointment.
3. The Supervisory Commission works according to the plan and task assigned by the Managing Board. The Supervisory Commission shall report to the Managing Board the results of its supervisory and control work at the request of the Managing Board, and make suggestions or proposals to strengthen and perfect the management of the Corporation's activities according to its Statute and laws.
4. The Supervisory Commission shall be invited to attend the General Director's work review sessions and a number of the Managing Board sessions.
5. The expenditure for the operation of the Supervisory Commission is borne by the Office of the Managing Board, and is registered as part of the operational expenditures of the Managing Board.
Chapter III
THE GENERAL DIRECTOR AND HIS ASSISTING APPARATUS
Article 14.-
1. The General Director is the juridical person in all activities of the Corporation and is responsible before the law. The General Director has the highest jurisdiction in the Corporation, directly answerable to the State and the Managing Board for the effective use of the resources assigned to the Corporation.
2. The Vice General Directors are assigned or empowered by the General Director to manage and direct one or a number of areas of activity of the Corporation.
3. The Office and the professional and specialized departments have the function of advising and assisting the General Director in managing and directing the Corporation's work.
4. The managerial expenditure of the Corporation's apparatus (including the expenditure for the operation of the Managing Board) shall be included into the production cost of the member businesses.
Article 15.- The General Director has the following tasks and rights:
1. Together with the Managing Board, signing and taking delivery of the State-owned mineral resources, land, capital and debts, and the workforce assigned by the State for management and use according to the aim and task assigned by the State to the Corporation; allocating the resources granted by the State to the member units for use, preservation and development, according to the plans ratified by the Managing Board as mentioned in Article 9;
2. Drafting and submitting to the Managing Board the development strategy, general plan, five-year and annual plans of the Corporation, and the plan to coordinate the business programs of the Corporation's units. Issuing decisions on organizing the implementation of the strategy, general plan and specific plans already ratified;
3. Planning investment projects and joint venture projects with foreign and domestic investors, contracts of high economic value of the Corporation, and plans on organizing production, business and management, and submitting them to the Managing Board for approval as stipulated in Article 9 (Item 5). Deciding minor investment projects of the Corporation. Organizing the implementation of those decisions;
4. Setting economic and technical norms, the standards of products, unit salaries, selling prices of products and services within the Corporation, wholesale prices and the bracket of retail sale prices of coal and the prices of explosives in conformity with the general stipulations of the branch and of the State, and submitting them to the Managing Board for issuance, or to issue them by himself if empowered by the Managing Board. Implementing the decisions on the norms, standards and unit prices in the Corporation, and checking their implementation by the member units;
5. Proposing through the Managing Board to the Minister of Energy to appoint, dismiss, commend or discipline the Vice General Directors of the Corporation; proposing to the Managing Board to appoint, dismiss, commend or discipline the Directors of the member units. Deciding to appoint, dismiss, commend or discipline the Vice Directors of the member units, and the Directors of the units under the member units at the proposal of the Directors of the member units. Deciding to appoint, dismiss, commend or discipline the Heads and Deputy Heads of the Commission and of the Office of the Corporation.
Planning the total staff of the Corporation's managing apparatus, and the plan for adjustment in case of change in the organization and staff of the managing apparatuses of the Corporation and its member units; directly establishing and directing the managing apparatus of the Corporation; controlling the staff of the managing apparatuses of the member units; ratifying the plan to re-organize, establish or dissolve the units under the member units;
6. Proposing to the Managing Board to adjust the capital and other resources when they are assigned to the member units, and adjust them in case of change in the tasks of the member units in the form of increasing or reducing the capital. Directing the Corporation's financial company to conduct the mobilization of capital and the granting of loans to meet the demand for capital of the Corporation and its member units. Issuing decisions on the mobilization and use of the centralized funds of the Corporation;
7. Setting up the centralized funds of the Corporation as stipulated by the Government, as guided by the Ministry of Finance, and as decided by the Managing Board, including:
a/ The development investment fund made up of the source of capital from the capital depreciation fund and the profit from re-investment.
The capital depreciation fund and re-investment profit of dependent accounting businesses shall be concentrated in the Corporation for investment according to the annual plan.
If the Corporation wishes to mobilize the capital depreciation fund and re-investment profit of the independent accounting businesses, it must observe the principle of borrowing and repaying at an internal interest rate ratified by the General Director with the mandate of the Managing Board, and under the guidance of the Ministry of Finance.
b/ The scientific research and full-time training fund for the Corporation's non-business units is set up with capital from the production development funds of the member units, and the source of capital for the non-business units and training from the State budget (if any). In addition, the non-business units of the Corporation can carry out scientific research and training contracts with businesses inside and outside the Corporation in order to supplement the funds for their activities.
c/ The financial reserve fund, the bonus fund and the welfare fund of the Corporation's Office shall be set up under the guidance of the Ministry of Finance.
d/ The medical insurance fund shall be raised under the guidance of the Ministries of Finance and Health;
8. Paying taxes arising from business activities which the Corporation keeps under its centralized accounts as stipulated by law. The Corporation does not have to pay turnover tax for its own products and services supplied for the production within the Corporation. Any property transferred within the Corporation shall be exempt from registration fees or taxes.
9. Making the Corporation's annual general financial report (including a property inventory) with clear distinction between the centralized accounts of the Corporation and the accounts of those member units with independent accounting, and submitting it to the Managing Board for approval. The general financial report must be based on the documents already verified by a legal audit agency.
10. Making decisions beyond his jurisdiction in emergency cases (such as natural disasters, fires, accidents and other incidents), and bearing responsibility for such decisions, and at the same time, reporting it immediately to the Managing Board and other competent agencies for further settlement.
Chapter IV
THE MEMBER UNITS OF THE CORPORATION
Article 16.- The Vietnam National Coal Corporation has, as its member units, the independent accounting State-owned businesses (including the Financial Company), the dependent accounting State-owned businesses, and non-business units (listed in the Appendix attached to this Statute).
Each member unit of the Corporation is organized and operates according to its own statute in accordance with law and with this Statute, and ratified by the Managing Board.
Each member unit as an independent accounting juridical person, has its own seal and office, and can open its own bank accounts with the method of accounting stipulated by the Statute of the Corporation and its own Statute.
Article 17.- Those businesses with independent economic accounting in the Corporation are bound by their interests and obligations to the Corporation, while enjoying autonomy in business and financial activities as a juridical person with an independent economy. More specifically:
1. In the strategy and development investment:
a/ They shall be assigned or empowered to organize the execution of development investment projects as planned by the Corporation. They shall be granted resources by the Corporation to carry out the projects.
b/ They can invest in development projects outside those projects directly managed by the Corporation, but they must themselves mobilize the capital needed and be responsible for it.
2. In their production and business activities:
They shall work out and organize the execution of their plan by:
a/ Ensuring the targets, objectives, the major balances, the main economic and technical norms (including both unit prices and prices) in conformity with the general plan of the Corporation.
b/ Carrying out their plan of enlarged production and business, on the basis of making the most of all the resources in their possession or mobilized in response to the market demand.
3. In their financial activities and economic accounting:
a/ They shall be granted part of the capital and resources assigned by the State to the Corporation, including supplementary decisions for increase or reduction (if any). They are obliged to preserve this capital and develop these resources.
b/ They can mobilize other sources of capital and credit as stipulated by law to carry out their plan of production and business and development investment.
c/ They can set up an infrastructure construction investment fund, a production development fund, a bonus fund, a welfare fund, and a financial reserve fund as stipulated by the State. They shall contribute to and benefit from the Corporation's centralized funds as stipulated by this Statute and by other decisions of the Corporation's Managing Board.
d/ As an independent economic juridical person, they shall have to pay taxes and discharge their other financial obligations (if any) to the State as stipulated by law.
e/ They can be empowered by the Corporation to represent it in signing and carrying out contracts with local and foreign customers.
4. In the domain of organization, personnel and labor:
a/ These businesses can propose to the Corporation to consider or decide, or be empowered by the Corporation to decide, the organization, dissolution or merger of its member units and their business managing apparatus according to the Statute of the Corporation and their own Statutes.
b/Depending on the requirement in their activities, the member businesses of the Corporation can form units of their own. These units use the dependent economic accounting system, have their seal modeled on that of State-owned businesses, can open their bank accounts, and sign economic contracts in conformity with their authority and division of responsibility as stipulated for member businesses of the Corporation.
c/ Within the total staff approved by the Corporation, these businesses can recruit, employ or dismiss the employees working in their managing body. The appointment or dismissal of managerial posts in their apparatus and member units must conform to the division of responsibility stipulated in Article 9 (Item 7) and Article 15 (Item 5) of this Statute.
d/ These businesses have the right and responsibility to attend to the development of the manpower resource in order to fulfill their production and business task and development strategy; and improve the working and living conditions of the laborers in line with the Labor Code and the Trade Union Law.
Article 18.- Those dependent accounting State-owned businesses can have autonomy in their production and business, financial activities, organization and personnel with the obligations and authority as stipulated for the independent accounting member businesses stipulated in Article 17 (except Items 1b, 2b, 3b, 3d and 4b).
The power to carry out the above jobs is valid only when there is an assignment or delegation of powers in writing by the Corporation.
Article 19.- The non-business units apply the Statutes on their organization and operation ratified by the General Director with the authorization of the Managing Board, apply the internal accounting system by covering their expenditures with their revenues, can receive partial funding from the State budget for their operation, can increase their revenue by offering services and carrying out scientific research and training contracts with other units inside and outside the Corporation, can benefit from the bonus fund and the welfare fund at the same average rate as those working in the Corporation's apparatus.
Article 20.- The Financial Company is a member of the Vietnam National Coal Corporation, operating in accordance with law and the guidance of the Governor of the of the State Bank, under the Statute ratified by the Managing Board, and the direction of the General Director of the Vietnam National Coal Corporation.
The Financial Company performs its task of mobilizing capital and granting loans to meet the requirements of capital of the Corporation and its member units in these forms: receiving preferential credit loans from the Government, commercial credits from banks and financial institutions at home and abroad; issuing stocks, and business and project bonds; buying and selling valued papers and certificates; and mobilizing idle money among the workers and employees within the Corporation.
The Financial Company shall carry out the Corporation's investment projects and other services as stipulated by the Statute and Regulations of the Financial Company. With regard to major projects, the investors shall directly sign contracts, and the Financial Company shall perform the service function.
The units shall use capital of the Financial Company on the principle of borrowing and repaying at an internal interest rate proposed by the Financial Company and ratified by the General Director with the mandate of the Managing Board.
Article 21.- The Mining Chemicals Company shall supply explosive on a national scale for the coal branch and other businesses which are permitted to use industrial explosives as stipulated by the State.
Article 22.- The Coal Import-Export and Material Supply Company (Coalimex) is empowered by the Vietnam National Coal Corporation to represent it in a number of import-export activities and international cooperation.
Article 23.- The member businesses of the Corporation are directed by their Directors. The directors are the juridical representatives of the businesses before law, and are answerable before the Corporation and the State for all activities of their businesses.
The Business Council is established on the basis of the mutual agreement between the Director of the business and the executive Committee of the business Trade Union under the leadership of the Party Committee at the business.
The Business Council shall have to develop the right to mastery of the workers and employees, suggest to the Director of the business measures to fulfill the production and business plans, and development investment plans of the business; consider and decide the use of the bonus fund and the welfare fund at the proposal of the Director of the business; direct the workers' Inspection Committee in supervising and controlling the implementation by the business of the resolutions of the Workers and Employees' Congress, the Statute of the business, and the State's policies and laws within the business.
Chapter V
PARTY AND MASS ORGANIZATIONS IN THE CORPORATION
Article 24.- The organizations of the Party, the Trade Union and the Ho Chi Minh Communist Youth Union in the Corporation operate in accordance with the Constitution, law and the Statutes of the Communist Party of Vietnam, the Vietnam General Confederation of Labor, the Ho Chi Minh Communist Youth Union, and with the stipulations of the Secretariat of the Central Committee of the Communist Party of Vietnam, the Vietnam General Confederation of Labor, the Central Executive Committee of the Ho Chi Minh Communist Youth Union.
Chapter VI
REORGANIZATION, DISSOLUTION, BANKRUPTCY
Article 25.- The reorganization and dissolution of the Vietnam National Coal Corporation shall be proposed by the Managing Board of the Corporation, and considered and submitted by the Minister of Energy to the Government for decision.
Article 26.- The Vietnam National Coal Corporation shall be dissolved when the Government deems it unnecessary to maintain it.
Article 27.- The reorganization or rearrangement, merger or dissolution, and the establishment of new member units of the Vietnam National Coal Corporation shall be proposed by the Managing Board of the Corporation, submitted by the Minister of Energy to the Prime Minister for ratification, and the Prime Minister shall empower the Minister of Energy to sign the decision.
Article 28.- In case the Vietnam National Coal Corporation and its member units fall into bankruptcy, their case shall be handled as stipulated by the Law on Bankruptcy of Businesses.
Chapter VII
IMPLEMENTATION PROVISIONS
Article 29.- This Statute shall apply to the Vietnam National Coal Corporation. All the member units of the Vietnam National Coal Corporation shall have to abide by this Statute.
This Statute takes effect as from the date of the signing of the Decree on its promulgation.
Article 30.- In case the documents of the Government, the ministries, the ministerial-level agencies, the agencies attached to the Government, the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government, and the decision on the establishment of member businesses vary with this Statute, the provisions in this Statute shall prevail.
Article 31.- The member units of the Vietnam National Coal Corporation shall base themselves on the Statute of the Corporation to draft their own organizational and operational Statutes, and submit these Statutes to the Managing Board for ratification. The Statute of a member unit must not be contrary to the Statute of the Corporation.
Article 32.- In the process of implementation, the Vietnam National Coal Corporation should sum up experiences in various fields of activity in order to propose to the Government to ratify the necessary amendments and supplements to this Statute.
 
APPENDIX
(Attached to the Statute on the Organization and Operation of the Vietnam National Coal Corporation)
LIST OF THE MEMBER UNITS OF THE VIETNAM NATIONAL COAL CORPORATION AT THE TIME OF THE FOUNDING OF THE CORPORATION
I. PRODUCTION AND BUSINESS UNITS:
1. The Cam Pha Coal Company
2. The Hon Gai Coal Company
3. The Uong Bi Coal Company
4. The Domestic Coal Company
5. The Khe Tam Coal Company (1)
6. The Quang Ninh Coal Company (2)
7. The Dong Bac Company (3)
8. The Geology and Mining Company
9. The Northern Goal Processing and Business Company (4)
10. The Central Coal Processing and Business Company (4)
11. The Southern Coal Processing and Business Company (4)
12. The Coal Import-Export and Material Supply Company (Coalimex)
13. The Mining Chemicals Company (5)
14. The General Trading and Service Company (6)
15. The Mine Survey and Design Company
16. The Coal Financial Company (7)
II. NON-BUSINESS UNITS:
1. The Mining Scientific Research and Technology Institute
2. The Coal Information Center
3. The Measurement and Product Control Center
4. The Mining Rescue Center (8)
5. The Coal Medical Insurance
6. The Coal Workers? Medical Center
7. The Mining Technology High School
8. The Personnel Training School (9)
EXPLANATORY NOTES:
1. Changing the name of the Coal Construction and Production Company into the Khe Tam Coal Company.
2. Merging the former Quang Ninh Coal Company and other coal units in the districts and town of Quang Ninh into the new Quang Ninh Coal Company.
3. Merging the coal units of the armed forces into the Dong Bac Company.
4. Re-organizing the Vietnam Coal Trading and Processing Company into 3 regional companies:
- The Northern Coal Processing and Business Company,
- The Central Coal Processing and Business Company,
- The Southern Coal Processing and Business Company.
5. Integrating a section of Coalimex into the Mining Chemicals Enterprise to form the Mining Chemicals Company.
6. Upgrading the General Services Company of the Energy Industry under the Domestic Coal Company into the General Trading and Service Company.
7. Establishing the new Coal Financial Company.
8. Transferring the Mine Rescue Center under the Cam Pha Coal Company to the Vietnam National Coal Corporation.

9. Changing the name of the Energy Economics High School into the Personnel Training Schools.-

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decree 13/CP DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi