Quyết định 928/QĐ-TTg 2019 bổ nhiệm ông Lê Hùng Sơn giữ chức Phó TGĐ BHXH Việt Nam

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

----------------

Số: 928/QĐ-TTg

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm ông Lê Hùng Sơn
giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

----------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét đề nghị của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại Tờ trình số 2029/TTr-BHXH ngày 11 tháng 6 năm 2019; Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 274/TTr-BNV ngày 19 tháng 7 năm 2019,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Hùng Sơn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam giữ chức Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và ông Lê Hùng Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Các đồng chí Thành viên BCSĐCP;

- Ban Tổ chức Trung ương;

- Hội đồng Quản lý BHXHVN;

- Bộ Nội vụ (CCVC);

- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, VPBCSĐ (3);

- Lưu: VT, TCCB. NTT

THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực