Quyết định 1875/QĐ-BTNMT 2019 thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại của thuốc lá

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

--------------

Số: 1875/QĐ-BTNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc

------------

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại của thuốc lá
củ
a Bộ Tài nguyên và Môi trường

-----------

BỘ  TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính ph quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 229/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2013 ca Thủ tướng Chính ph về phê duyệt Chiến lược Quốc gia phòng chng tác hại thuốc lá đến năm 2020;

Căn cứ Văn bn số 2455/BYT-KCB ngày 07 tháng 5 năm 2018 cùa Bộ Y tế về việc thành lập, kiện toàn Ban Ch đạo Chương trình Phòng, chống tác hại của thuốc lá ca Bộ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng các Vụ: Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, T chức cán b,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Ban Ch đạo Phòng, chống tác hại ca thuốc lá của Bộ Tài nguyên và Môi trường (sau đây gi là Ban Ch đạo), thành phn như sau:

1. Trưng ban: Thứ trưởng Lê Công Thành.

2. Phó Trưng ban thường trực: Vụ trưng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Phó Trưng ban:

a) Đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

b) Đại diện Lãnh đạo Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường.

4. Các ủy viên:

a) Đại din lãnh đạo Văn phòng Đng - Đoàn th Bộ Tài nguyên và Môi trường;

b) Đại diện Lãnh đạo Vụ Pháp chế;

c) Đại diện lãnh đạo Vụ Kế hoạch - Tài chính;

d) Đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ;

đ) Đại diện Lãnh đạo Báo Tài nguyên và Môi trường;

e) Đại diện lãnh đạo Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;

g) Đại diện lãnh đạo Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường;

h) Ch tịch Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường;

i) Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2. Ban Ch đạo có nhim vụ giúp Bộ trưng Bộ Tài nguyên và Môi trường:

1. Ch đạo xây dựng kế hoạch, chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Luật phòng chống tác hại của thuốc lá; Quyết định s 229/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2013 của Th tướng Chính ph về phê duyệt “Chiến lược Quốc gia phòng chng tác hại thuốc lá đến năm 2020" và các văn bản của Đng, Nhà nước về phòng chng tác hại của thuốc lá với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ.

2. Đôn đốc, kim tra, giám sát hoạt động của các đơn vị thuộc, trực thuộc B trong việc triển khai chương trình, kế hoạch tuyên truyền về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

3. Phối hợp với các Bộ, ngành và các cơ quan t chức có liên quan trong việc thực hiện phòng, chống tác hại của thuốc lá theo chức năng, nhiệm vụ ca Bộ.

4. Theo dõi tình hình thực hiện công tác phòng chống tác hại ca thuốc lá trong các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp thuộc B theo quy định và thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Bộ giao;

5. Trưởng ban Ch đạo ban hành Quy chế làm việc của Ban Ch đạo và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Ch đạo. Các thành vn Ban Ch đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

6. Ban Ch đạo được sử dụng con dấu của B Tài nguyên và Môi trường trong khi thực hiện nhim vtự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vu.

7. Giao Vụ Thi đua, Khen thưng và Tuyên truyền làm Cơ quan thường trực giúp việc Ban Chđạo. Cơ quan thường trực giúp việc Ban ch đạo đồng thời là đầu mi phi hợp với các Bộ, ngành và các cơ quan t chức có liên quan trong việc thực hiện phòng, chng tác hại của thuốc lá theo chức năng, nhiệm vụ ca Bộ; định kỳ tổng hợp tình hình, báo cáo kết qu thực hiện phòng chng tác hại của thuốc lá trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc B theo quy định; thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban ch đạo, lãnh đạo Bộ giao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành k từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ; Th trưng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thành viên nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Văn phòng Chính ph;

- Bộ Y tế;

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;

- Đảng ủy Bộ.

- Công đoàn Bộ;

- Đoàn TNCS HCM cơ quan Bộ;

- Các đơn vị trực thuộc B;

- Lưu: VT, TĐKTTT, TCCB, NQ(25).

BỘ TRƯỞNG

 

Trần Hồng Hà

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực