Quyết định 794/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên cơ sở hợp nhất Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và Ban Vận động Trung ương Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------------------
Số: 794/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2012

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG PHONG TRÀO
“TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” TRÊN CƠ SỞ HỢP NHẤT
BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” VÀ BAN VẬN ĐỘNG TRUNG ƯƠNG CUỘC VẬN ĐỘNG “TOÀN DÂN
 ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA Ở KHU DÂN CƯ”
----------------------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;
Căn cứ ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Thông báo số 21/TB-VPCP ngày 18 tháng 01 năm 2012);
Sau khi thống nhất ý kiến với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên cơ sở hợp nhất Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Ban vận động Trung ương Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” (gọi tắt là Ban Chỉ đạo Trung ương), với thành phần như sau:
1. Trưởng ban: Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân.
2. Phó Trưởng ban:
- Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
3. Ủy viên Thường trực:
- Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương.
4. Các Ủy viên:
- Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương;
- Đại diện lãnh đạo Bộ Công an;
- Đại diện lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam;
- Đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ;
- Đại diện lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính;
- Đại diện lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Đại diện lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải;
- Đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng;
- Đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Đại diện lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Đại diện lãnh đạo Bộ Y tế;
- Đại diện lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Đại diện lãnh đạo Ủy ban Dân tộc;
- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ;
- Đại diện lãnh đạo Hội Nông dân Việt Nam;
- Đại diện lãnh đạo Hội Cựu chiến binh Việt Nam;
- Đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam;
- Đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;
- Đại diện lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam;
- Đại diện lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam;
- Đại diện lãnh đạo Viện Khoa học xã hội Việt Nam;
- Đại diện lãnh đạo Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam;
- Đại diện lãnh đạo Hội Người Cao tuổi Việt Nam;
- Đại diện lãnh đạo Hội Khuyến học Việt Nam.
Điều 2. Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương
1. Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương; phân công nhiệm vụ cho Phó Trưởng ban và các ủy viên của Ban Chỉ đạo Trung ương.
2. Các thành viên của Ban Chỉ đạo Trung ương làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tuân thủ sự phân công của Trưởng ban.
3. Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng ban sử dụng con dấu của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo lĩnh vực.
Điều 3. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương, có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương và thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng ban và Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương phân công.
Điều 4. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương và cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương do ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế các Quyết định sau:
- Quyết định số 235/1999/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo cuộc vận động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
- Quyết định số 473/QĐ-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Ban Chỉ đạo cuộc vận động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”;
Điều 6. Các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

 Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Như Điều 6;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TCCV, PL, ĐP;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b).
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

thuộc tính Quyết định 794/QĐ-TTg

Quyết định 794/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên cơ sở hợp nhất Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và Ban Vận động Trung ương Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:794/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:26/06/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức , Chính sách , Văn hóa-Thể thao-Du lịch
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi