Quyết định 782/QĐ-TTg 2019 thành lập Tổ tư vấn của Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THỦ TƯỚNG GHÍNH PHỦ

-------------

Số: 782/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Tổ tư vấn của
Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2021

--------------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 764/QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 82/QĐ-UBĐMGDĐT ngày 16 tháng 12 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2021;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 418/TTr-BGDĐT ngày 17 tháng 5 năm 2019 về việc thành lập Tổ tư vấn của Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2021,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Tổ tư vấn của Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2021 (Tổ tư vấn), gồm các thành viên sau đây:

1. Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Đức, nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Ha Nội, Giảng viên cao cấp, Đại học Quốc gia Hà Nội: Tổ trưởng.

2. Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Bùi Văn Ga, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giảng viên cao cấp, Đại học Đà Nẵng: thành viên.

3. Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục Hà Nội: thành viên.

4. Tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo: thành viên.

5. Bà Nguyễn Thị Nhiếp, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Yên Hòa, thành phố Hà Nội: thành viên.

6. Ông Trần Việt Hùng, Nhà sáng lập và Chủ tịch Got It: thành viên.

7. Ông Vũ Đức Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng Chính phủ: thành viên.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ tư vấn

1. Tổ chức nghiên cứu, khảo sát, làm việc với các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan và các cơ sở giáo dục và đào tạo để nắm tình hình và tư vấn, kiến nghị với Hội đồng, Ủy ban các vấn đề đổi mới giáo dục và đào tạo.

2. Tham gia góp ý trong quá trình xây dựng và hoàn thiện các văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

3. Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể do Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên thường trực Ủy ban giao.

4. Được mời tham dự các hội nghị, cuộc họp của Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo, Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực.

5. Điều kiện làm việc và kinh phí hoạt động của Tổ tư vấn do Bộ Giáo dục và Đào tạo bảo đảm. Các thành viên tham gia Tổ tư vấn theo chế độ kiêm nhiệm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2021, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và các thành viên Tổ tư vấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ: GDĐT, LĐTBXH;

- Các Đại học: Quốc gia Hà Nội, Đà Nẵng;

- Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội;

- Hội Tâm lý giáo dục Hà Nội;

- Trường THPT Yên Hòa, quận cầu Giấy, TP. Hà Nội;

- Các thành viên UBQG Đổi mới giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2021;

- Các thành viên Tổ tư vấn tại Điều 1;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, Các Vụ: TH, PL, TCCV, KTTH, TCCB;

- Lưu: VT, KGVX (3).Sơn 41

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vũ Đức Đam

 

 

 

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực